www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoofdstuk 9 van Beschadigd mensbeeld 3: Satans Avatar vs. Gods Getuigen

4 april 2022 - door dr. Douglas Hamp

Inleiding - Deel 1 - Deel 2Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8

Laten we nu eens kijken naar de naderende strijd tussen het Beest en de Twee Getuigen. Om oorlog te voeren tegen zijn aartsvijanden (de terroristen van de aarde) en hen te overwinnen, zal het Beest krachten moeten bezitten die groter zijn dan die van hen!

Tot nu toe waren de Twee Getuigen onoverwinnelijk. Niets heeft hen kunnen stoppen tot de vastgestelde tijd. Als zij bedreigd worden, vernietigen zij het door het vuur dat uit hun mond komt (Openb. 11:5). Zij hebben macht over weer en regen; zij kunnen water in bloed veranderen; zij brengen plagen over de aarde naar hun eigen oordeel (Openb. 11:5-6). Zij zijn op een missie van God.

Het samensmelten met Satan en het verkrijgen van zijn krachten is de spelwisseling voor het Beest. Terwijl het hebben van een fysiek lichaam een spelbreker is voor Satan. Het Beest zal gewapend zijn met "alle macht, tekenen en leugenachtige wonderen" (2 Thess 2:9), en het volledige wapenarsenaal van Satan zal aan het Beest toebehoren, wat het einde betekent van de suprematie van de Twee Getuigen. Zelfs deze Twee met superheldenkrachten zullen vallen door de hand van het Beest.

"Wanneer zij hun getuigenis hebben beëindigd, zal het beest dat uit de bodemloze put opstijgt, oorlog [πόλεμος polemos] tegen hen voeren, hen overwinnen en hen doden" (Openb. 11:7).

De gruwel der verwoesting vindt plaats in samenhang met het doden van de twee getuigen. De manier waarop de tekst is geschreven kan op twee manieren worden geïnterpreteerd: 1) dat hij hen eerst doodt en dan de tempel binnengaat om zich erop te beroemen dat hij een god is, of 2) hij gaat eerst de tempel binnen, beroemt zich erop, wordt gedood en komt weer tot leven, en voert dan oorlog tegen hen. We gaan voor optie 2.

Wij weten dat de strijd in Jeruzalem zal plaatsvinden, aangezien "hun dode lichamen zullen liggen in de straat van de grote stad die geestelijk Sodom en Egypte wordt genoemd, waar ook onze Heer is gekruisigd" (Openb. 11:8). Sommige commentatoren hebben bezwaar gemaakt en gezegd dat die stad niet Jeruzalem kan zijn, omdat zij nooit Sodom of Egypte werd genoemd. Maar een eenvoudige zoektocht in de Schrift onthult dat het vele malen die namen heeft gekregen.

  • Betreffende Juda en Jeruzalem. Een volk beladen met ongerechtigheid, een kroost van boosdoeners, kinderen die verdorven zijn! Zij hebben de HERE verlaten, zij hebben de Heilige van Israël tot toorn gewekt, zij hebben zich achterwaarts afgewend. Hoort het woord des HEREN, gij heersers van Sodom; luistert naar de wet van onze God, gij volk van Gomorra (Jes. 1:1, 4, 10).
  • Want Jeruzalem is gestruikeld en Juda is gevallen, omdat hun tong en hun daden tegen de HEERE zijn, om de ogen van Zijn heerlijkheid te provoceren (Jes. 3:8). ...zij verklaren hun zonde als Sodom... (Jes. 3:9).
  • Jeruzalem ... heeft nooit haar hoererij opgegeven die zij uit Egypte heeft meegebracht ... (Ezech 23:4, 8).

Jezus maakte ook duidelijk dat degenen in Judea moeten vluchten (Mat 24:16). Er kan weinig twijfel over bestaan dat de plaats in kwestie niemand minder is dan Jeruzalem, waar Jezus134 werd gekruisigd.

We kunnen ons de omvang van de oorlog die zal plaatsvinden tussen het Beest en de Twee Getuigen alleen maar voorstellen. In Openbaring staat eenvoudigweg dat het Beest "oorlog" zal voeren. Hoewel het kan verwijzen naar een enkele veldslag in plaats van een jarenlang conflict zoals in de Tweede Wereldoorlog, geeft het zeker het idee weer van een zware strijd, waarbij beide partijen vechten voor hun leven - waarbij ze al hun middelen inzetten om hun vijand te verslaan. Te oordelen naar hun respectieve ontzagwekkende en bovennatuurlijke krachten, zal zo'n strijd waarschijnlijk blikseminslagen, orkaanwinden, het richten van schadeveroorzakende horzels en sprinkhanen, vliegende projectielen, duisternis, manipulatie van water en natuur, en meer omvatten.

De dodelijke strijd zal waarschijnlijk uren of misschien dagen duren tot het Beest eindelijk de overhand krijgt en hen overwint. In een radicale verandering van fortuin zijn de Twee Getuigen, die "degenen die op de aarde wonen gekweld hebben" (Openb. 11:10) eindelijk verslagen. Dan deelt het Beest de fatale slag uit, en ze storten in. Dood. Als de wereld niet in staat was om oorlog te voeren tegen de Twee Getuigen, maar leed onder hun kwellingen, dan klinkt de vraag "wie kan oorlog voeren tegen het beest" (Openb. 13:4) plotseling op een heel ander niveau. Het antwoord is: niemand op aarde! Niettemin zal de dood van de twee reden zijn voor wereldwijde vreugde en jubel.

Lichamen van getuigen in de openbaarheid

Het is moeilijk om de zucht van verlichting die de wereld zal slaken wanneer "hun dode lichamen op straat liggen" (Openb. 11:8) echt op waarde in te schatten. Op dat moment zal het instemmen met Satans verbond (met de dood en Sheol) lijken alsof het een geweldige deal was, aangezien onder zijn bescherming de twee vijandige entiteiten zijn verdreven. De wereld zal in extase zijn. Voor hen die in de Heer hebben geloofd, en die wisten dat deze Twee Getuigen van God waren, zal het een dag van verdriet zijn. Maar voor hen die zich niet willen bekeren, zal hun dood reden zijn voor immense vreugde. Deze twee buitenaardse terroristen die van de wereld eisten zich te bekeren en zich aan de God van Israël te onderwerpen, zullen weg zijn. Aardbewoners zullen eindelijk tranen van opluchting vergieten dat zij er niet meer zijn. Als onderdeel van de viering van hun dood, en misschien om het resterende ongeloof dat ze echt weg zijn te onderdrukken, zullen hun lichamen tentoongesteld worden, zodat de hele wereld ze kan zien:

"Dan zullen zij uit de volken, stammen, tongen en naties hun dode lichamen drie en een halve dag zien en niet toestaan dat hun dode lichamen in graven worden gelegd" (Openb. 11:9).

Iedereen op de planeet zal hun dode lichamen drieënhalve dag te zien krijgen, een correlatie met de 3,5 jaar, 1260 dagen, of 42 maanden die zij als getuige hebben doorgebracht. Hun dood zal een nieuwe feestdag worden:

"En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verheugen, vrolijk zijn en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten degenen die op de aarde wonen hebben gekweld" (Openb. 11:10).

Zij zullen zo blij zijn dat deze twee dood zijn, dat zij elkaar geschenken zullen sturen. Er heerst een ongelooflijke euforie over de hele wereld. Er is werkelijk een nieuw tijdperk aangebroken voor de mensheid. Het Beest is de meest vereerde man op aarde. Hoe kan er niet gejubeld worden? De twee vijandige aliens die hun plagen over de aarde lieten regenen, die 's werelds grootste wapens niet konden verslaan, zijn eindelijk, voor eens en altijd, dood! De euforie na de geallieerden die Nazi Duitsland versloegen zal in vergelijking daarmee verbleken. De aarde zelf is gered! Er zal gedanst worden in de straten en massale publieke uitingen van genegenheid. Zij die het doelwit waren om zich te bekeren, maar weigerden, zullen het meest extatisch zijn. Eindelijk zijn de twee vijanden die de levenswijze van de mensheid uitdaagden verdwenen. Hun boodschap van haat is tot zwijgen gebracht. De kwelgeesten die de aarde teisterden zijn verdwenen. Eindelijk kan de wereld terugkeren naar de oude manieren van lust, losbandigheid en vleselijke genoegens zonder dat iemand hen veroordeelt of beschuldigt.

Degene die verantwoordelijk is voor hun dood zal een held worden genoemd. Nee. Een superheld. Nee...Een god. Als hij de Twee kon vernietigen die niemand anders kon verslaan, dan is hij aanbidding en trouw waard.

Ze zijn teruuuug.

De overwinningsronde zal echter van korte duur zijn. Net als de wereld weer wordt zoals vroeger, komen degenen die dood op straat lagen plotseling weer tot leven!

"Na de drie-en-een-halve dag kwam de levensadem van God in hen, en zij stonden op hun voeten, en grote vrees viel op hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel die tot hen zei: Kom naar boven. En zij stegen op naar de hemel in een wolk, en hun vijanden zagen hen" (Openb. 11:11-12).

Dit doet natuurlijk denken aan toen Jesjoea naar de top van de Olijfberg ging, en de discipelen naar Hem keken, toen Hij werd opgetild naar de hemel, in een wolk ging, en uit hun zicht verdween. Terwijl de discipelen naar de hemel keken, kwamen de engelen vragen waarom ze daar stonden. "Deze Jezus zal terugkomen op dezelfde manier als jullie hem zagen gaan" (Handelingen 1:9-11). Het was een lichamelijke opstanding van Jezus, en een lichamelijke hemelvaart.

Zo zal het ook gaan met de twee getuigen; het zal een lichamelijke opstanding zijn en een lichamelijke hemelvaart in de atmosfeer, waar God hen dan opneemt in een wolk en hun vijanden hen zullen zien. De tekst benadrukt dat dit een echte, tastbare, letterlijke gebeurtenis is. Het zal niet slechts een metafoor zijn van een bijbelse waarheid. De twee kunnen staan voor Israël en de Kerk, Joden en heidenen, de wet en de profeten, of het huis van Juda en het huis van Israël, enz. De fysieke dood en vervolgens opwekking van de Twee kan echter niet alleen betrekking hebben op een symbolische aanwezigheid, maar op twee fysieke lichamen.

We weten dat de wereld elkaar echte geschenken zal sturen, omdat de twee echte wezens die hen echt en verschrikkelijk verdriet deden, eindelijk weg zijn. Alleen twee letterlijke, echte, verslagen-en-dan-echt-opgewekte individuen passen daarbij.

Natuurlijk zal bij de opwekking van de Twee de wereld versteend staan (Openb. 11:12). Deze kwelgeesten waren immers onaantastbaar totdat het Beest uit de afgrond opstond en hen doodde. Maar nu kan zelfs de dood hen niet verslaan? Als klap op de vuurpijl roept een stem uit de hemel hen en vertrekken ze, met angstaanjagende gebeurtenissen die volgen:

"In hetzelfde uur was er een grote aardbeving, en een tiende van de stad viel. Bij de aardbeving werden zevenduizend mensen gedood, en de overigen werden bang en gaven de God van de hemel eer" (Openb. 11:13).

Sommigen zullen erkennen dat de aardbeving van God kwam en zullen Hem de eer geven.135 Dat betekent dat zij erkennen dat de Twee Getuigen werkelijk van de God van de hemel kwamen, en dat zij zich moeten bekeren - net zoals bij het kruis, na de aardbeving, de Romeinse soldaat erkende: "Dit was inderdaad de Zoon van God." Dit zal waarschijnlijk het moment zijn waarop sommigen van de leiders in Jeruzalem zich realiseren dat zij hun gezag aan de verkeerde man hebben gegeven. Maar helaas zullen velen in de wereld doorgaan met hun hardvochtigheid, net als Farao.

Het Beest en de centrale heersende macht zullen waarschijnlijk de opstanding van de twee getuigen gebruiken om elke twijfel over zijn plan weg te nemen. Om zijn plan te laten werken, zoals dit boek heeft geschetst, moet hij de hele mensheid zover krijgen dat zij zich aansluit bij zijn verbond van dood en Sheol, wil hij het volledige gezag over de planeet aarde terugkrijgen. Daarom zal iedereen het merkteken van het Beest moeten nemen, zodat zij zich niet kunnen bekeren van het feit dat zij hem hun gezag geven en zich tot Jezus wenden. Satans voortbestaan hangt af van het feit dat iedereen het merkteken aanvaardt en zijn slaaf wordt.

Daarom kan Satan (via het Beest) de opstanding van de Twee verdraaien door de God van Israël neer te zetten als een wraakzuchtige, egoïstische, wrede, genocidale, onverdraagzame oude vreemdeling die boos is telkens als de mens succes heeft in zijn onafhankelijkheid. Satans propaganda kan ongeveer zo gaan: "De God van Israël is de boosaardige schepper die ons wil beperken om ervoor te zorgen dat we ons niet tot goden ontwikkelen, daarom heeft God de Twee gezonden." Het Beest zal er waarschijnlijk op wijzen dat hij, nadat hij zelf een god was geworden, in staat was hen te verslaan, en dat de wereld dat ook kan. En omdat de Twee zullen terugkeren met Jezus en zijn leger, is het noodzakelijk dat iedereen op aarde klaar staat om te vechten voor de aarde en "onze manier van leven".

Het Beest kan de Twee verslaan, maar een heel leger? Daarom, om de kolossale kracht van Jezus' leger te evenaren, zal iedereen op aarde moeten "upgraden" met zijn god-achtige, gehybridiseerde DNA en de extra fysieke en geïmplanteerde vermogens voor dat soort gevecht moeten verwerven. Dan kan de wereld zich samen met hun verbeterde goddelijke vermogens verenigen en vechten tegen de Heer der heerscharen die komt met zijn vijandige buitenaardse leger dat zal proberen de planeet te stelen.

( )

Tabel 4. Twee Getuigen Ministerie van 1260 Dagen.

De valse profeet

Op dit punt zal iemand die bekend staat als de Valse Profeet (vgl. Openb. 19) opstaan om de wereld achter de zaak te krijgen. Hij zal er vredig uitzien als een lam, maar hij is uiterst gevaarlijk en spreekt als een draak. De taak van de valse profeet zal zijn de mensheid te helpen zich te verenigen rond Satans plan.

Toen zag ik een ander beest opkomen uit de aarde, en hij had twee horens als een lam en sprak als een draak. En hij oefent in zijn aanwezigheid alle autoriteit van het eerste beest uit, en doet de aarde en degenen die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen is. Hij verricht grote tekenen, zodat hij zelfs voor het oog van de mensen vuur uit de hemel op de aarde doet neerdalen. En hij misleidt hen die op de aarde wonen door de tekenen die hem werden verleend om te doen in het zicht van het beest, door hen die op de aarde wonen te zeggen een beeld te maken voor het beest dat door het zwaard werd verwond en leefde. Hem werd macht verleend om het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest zowel zou spreken als velen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, zou doden. Hij zorgt ervoor dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand mag kopen of verkopen dan wie het merkteken of de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft (Openb. 13:11-17).

Wanneer dit gebeurt, zullen de mensen hem niet kennen als de "valse profeet", in tegenstelling tot de twee ware profeten die God zond om te getuigen van de waarheid, die de wereld verwierp. En omdat zij de waarheid verwierpen, zullen zij nu de leugen geloven en de leugen tot hun toevluchtsoord maken. De valse profeet is degene die de wereld de zoete leugen vertelt die zij willen horen - dat zij YHWH kunnen verslaan.

De valse profeet zal de wereld op overtuigende wijze uitleggen waarom zij het Beest moeten geloven en vertrouwen, dat hen is voorgegaan, is samengegaan met de geavanceerde en oude "god" Enlil, die duizenden jaren lang een voorvechter van de mensheid is geweest (zie Corrupting the Image 2) en ons bovenmenselijk wil zien worden.

Damien Echols, in 1994 veroordeeld voor wat aanklagers bestempelden als "satanische seksrituele moorden"136 is nu "openlijk aan het vertellen over de kracht van het oproepen van engelen door de kracht van Enlil," en onderwijst "hoge magie" aan abonnees via zijn Patreon pagina."137 Echols vertelt over zijn ervaring:

Op een ochtend, toen ik midden in de engelenaanroepingen van de Shem Operatie zat, ervoer ik iets dat aanvankelijk desoriënterend en beangstigend was. Plotseling voelde het alsof de aarde onder mijn voeten wegviel. Ik werd omringd door een ongelooflijke hoeveelheid licht - het was zo helder dat het voelde alsof ik midden in de zon stond. Toen voelde het alsof er iets knapte, en ik werd omringd door de duisternis van een oneindige leegte. [...]

Het dichtste dat ik ooit zal kunnen verwoorden wat er gebeurde is dit: Ik zag de nachtelijke hemel. Het was glashelder, echt prachtig. En toen zag ik, dwars door deze hemel heen, een woord gespeld, net alsof de wind zachtjes over de sterren kabbelde alsof het tarwe was. Het woord was Enlil. [...]

Dus begon ik hem natuurlijk aan te roepen. In plaats van alle engelachtige intelligenties aan te roepen die ik had gebruikt, riep ik Enlil aan in alle richtingen - oost, west, boven, beneden en overal daartussenin. De resulterende energie die ik ervoer was anders dan ik ooit had gevoeld, zelfs na jaren van intensief engelenwerk. Enlil's aanwezigheid was als het voelen van de verenigde kracht van duizend aartsengelen.138

Het enige wat de mensheid moet doen om diezelfde "verenigde kracht van duizend engelen" te verwerven is het DNA van het Beest nemen en dat samenvoegen met hun eigen DNA, en dan zullen zij ook goden zijn. De upgrade zal in het begin waarschijnlijk vrijwillig zijn. Als sommige mensen het langzaam krijgen, zullen ze niet kunnen kopen. Wanneer dat niet stimulerend werkt, zal de valse profeet het gezag van het Beest hebben en onderwerping kunnen eisen op straffe van de dood.

De valse profeet zal uitleggen hoe een god worden van vitaal belang is voor het overleven van de mensheid; als de wereld een leger had van geëvolueerde wezens als het Beest, zou de mensheid een kans maken tegen de komende vijanden. Door angst gedreven, zullen zij die op de aarde wonen begrijpen dat iedereen een bovenmenselijke god moet worden, zoals het Beest, om de god-achtige buitenaardse wezens te bestrijden die komen om hen tot slaaf te maken. De Valse Profeet kan uitleggen hoe de komst van de Twee Getuigen niet gepland was, maar dient als katalysator om de volgende fase van onze evolutie te bespoedigen - een onsterfelijke supersoldaat worden om het vijandige leger aan te pakken. De Valse Profeet kan daarna utopia beloven, zoals de Twilight Zone aliens die beloofden van de aarde een Hof van Eden te maken.


Eindnoten:

134 In de NU-tekst staat "hun" vs. "onze". Beide lezingen zijn aanvaardbaar - de lezing "hun" Heer onderstreept dat hun koning Jezus is.
135 Het zal een bewijs zijn van Gods hand op een manier die vergelijkbaar is met een tornado die uit het niets kwam en de torenspits van een Lutherse kerk brak waar werd gestemd over de vraag of dominees praktiserende homoseksuelen mochten zijn.
https://www.desiringgod.org/articles/the-tornado-the-lutherans-and-homosexuality
136 The Associated Press, “Arguments Conclude in ‘West Memphis Three’ Appeals.” Arkansas Democrat-Gazette, Oct. 2, 2009.
https://www.arkansasonline.com/news/2009/oct/02/appeals-continue-slayings-arkboys-93/, retrieved 5/4/21. Cf The Second Coming of Saturn. Derek P. Gilbert, 2021. Pg. 290. 137 The Second Coming of Saturn. Derek P. Gilbert, 2021. Pg. 290.
138 Damien Echols, Angels and Archangels: The Western Path to Enlightenment (Boulder, CO: Sounds True, 2020), pp.
261–263. Cf Second Coming of Saturn pg. 290.

Bron: Satan's Avatar Vs God's Getuigen | DouglasHamp.com