www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoofdstuk 8 van Beschadigd mensbeeld 3: De vlucht van het overblijfsel

31 maart 2022 - door dr. Douglas Hamp

Inleiding - Deel 1 - Deel 2Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7

Jezus gaf de opdracht dat wanneer de gruwel der verwoesting plaatsvindt, we gewoon alles moeten achterlaten en vluchten. Gelovigen (het Overblijfsel) die in het gebied van Judea wonen zullen twee en twee bij elkaar optellen - gezien de woorden van Jezus en de Twee Getuigen. Zij zullen ook alert zijn omdat het Beest de onlangs opgerichte tempel (of een aangewezen heilige plaats/tabernakel) heeft bezet.129 In feite, als hij op dit punt sterft en opstaat, zal het Overblijfsel weten dat het venster om te ontsnappen niet lang open zal blijven. Zij zullen gehoor geven aan Jezus' opdracht en de stad verlaten.130

"Laat dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen (Matt 24:16). Laat wie op het dak van het huis is, niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen (Matt 24:17). En wie op het veld is, moet niet teruggaan om zijn kleren te halen (Matteüs 24:18). Maar wee degenen die zwanger zijn en degenen die baby's zogen in die dagen! (Matt 24:19). En bid dat uw vlucht niet in de winter of op de sabbat mag zijn (Matt 24:20). Want dan zal er grote verdrukking zijn, zoals er sinds het begin van de wereld tot nu toe niet geweest is en ook nooit geweest zal zijn" (Matt 24:21).

Op grond van Jezus' waarschuwing klinkt het alsof tijd van levensbelang is; er zal geen tijd zijn om naar huis te gaan om je vluchttas te halen. Als het Beest op dit moment de Twee Getuigen niet heeft gedood, dan kunnen zij de dekking bieden die het Overblijfsel nodig heeft om de stad te verlaten. Zij kunnen mogelijk net genoeg tijd (misschien uren, dagen) bieden voor de gelovigen om weg te komen.

Maar zodra de Twee zijn uitgeschakeld, zal Satan (samengevoegd met het Beest) geen toegang meer hebben tot het geestelijke rijk, en zal hij beseffen dat hij snel moet handelen om zijn heerschappij voort te zetten. Zoals we al eerder zeiden, wil zijn immuniteit standhouden, dan moet de hele mensheid zich bij zijn verbond aansluiten. De Vrouw van Openbaring 12 (het Overblijfsel)131en alle andere weigeraars zullen een existentiële bedreiging voor hem vormen. Als zodanig moeten zij ofwel de lijn volgen ofwel verwijderd worden. Maar de aanwezigheid van de Twee Getuigen kan Satan afschrikken om degenen die naar de woestijn vluchten te achtervolgen, en daarom moeten zij eerst worden gedood; hoewel zij misschien al geëlimineerd zijn (en het is moeilijk om dat helemaal te weten te komen, omdat het hier gaat om gebeurtenissen die waarschijnlijk binnen enkele dagen of uren na elkaar plaatsvinden; en omdat de volgorde niet precies in de Schrift staat). Wij doen dus ons best om deze toekomstige gebeurtenissen uit de Schrift samen te voegen en er een beetje logica aan toe te voegen. Het zou kunnen dat de uiteindelijke gebeurtenissen in een andere volgorde plaatsvinden. Als de Getuigen al dood zijn,dan begrijpen we de nog grotere urgentie om onmiddellijk te vertrekken. We zullen het doden van de Twee in het volgende hoofdstuk onderzoeken.

Niettemin zal Satan (de draak) / het Beest (gehybridiseerd) snel en streng afrekenen met de groep die vlucht om aan zijn heerschappij te ontkomen.

"Toen nu de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke Kind gebaard had" (Openb. 12:13).

Zij die door geloof vluchten, worden door God geholpen:

"Maar de vrouw kreeg twee vleugels van een grote adelaar, opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar zij gevoed wordt voor een tijd en tijden en een halve tijd, van de tegenwoordigheid van de slang" (Openb. 12:14).

We zien deze zelfde beeldspraak in Exodus 19, toen God tegen Israël zei: "U hebt gezien wat Ik met de Egyptenaren deed, en hoe Ik u op arendsvleugels droeg en u tot Mij bracht" (Exodus 19:4). God stapte niet op een reusachtige adelaar, zoals in de Lord of the Rings, en vloog hen op de rug van de adelaars naar de woestijn. God sprak metaforisch: zoals een adelaar haar kuikens beschermt, zo zal hij zijn volk beschermen tegen kwaad.

Satan zal hen achtervolgen, in de hoop hen in te halen voordat zij hun veilige haven bereiken:

"De slang spuwde water uit zijn mond als een vloed achter de vrouw aan, opdat hij haar door de vloed zou doen wegvoeren (Openb. 12:15). Maar de aarde hielp de vrouw, en de aarde opende haar mond en verzwolg de vloed die de draak uit zijn mond had gespuwd" (Openb. 12:16).

Wat is het water dat hij uit zijn mond spuwt? Het is mogelijk dat Satan naar de planeet Aarde komt en een watervloed veroorzaakt. Maar een engel in het boek Openbaring definieert deze voorstelling: "De wateren ... zijn volken, menigten, naties en tongen" (Openb. 17:15). Het is dus een multinationaal eliteleger dat op de achtervolging van het Restant wordt afgestuurd en als een vloed opkomt (een motief dat in de Schrift wordt gebruikt: "Wie is deze die opkomt als een vloed, wiens wateren zich bewegen als de rivieren?" Jer 46:7. Egypte komt op als een vloed ... (Jer 46:8).132 Satan gaat een leger uitzenden om het gelovige overblijfsel te vernietigen. De mensen die hen achtervolgen zullen wellicht de bovennatuurlijke bescherming van de God van Israël zien.

Iedereen die de Twee Getuigen steunt zal worden gezien als verraderlijk, en het Beest zal hen met genoegen vermoorden. God zal echter het Overblijfsel beschermen door een cataclysmische instorting van het aardoppervlak waarbij deze legers zullen omkomen, zoals bij de opstand van Korach.

God zal ervoor zorgen dat het Overblijfsel, de vrouw, naar een veilige plaats wordt gebracht en daar 3,5 jaar, 1260 dagen of 42 maanden wordt gevoed. In de uitdrukking "tijd, tijden en een halve tijd" betekent de eerste "tijd" een jaar. Dit is later verifieerbaar door hetzelfde tijdsbestek uitgedrukt in dagen:

"Toen vluchtte de vrouw naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat men haar daar duizend tweehonderd zestig dagen zou voeden" (Openb. 12:6).133

Hoewel er een groep zal zijn die in een veilige haven aankomt, zal "de rest van haar nageslacht" met miljoenen tegelijk die kans niet hebben gehad.

"En de draak werd woedend op de vrouw, en hij ging oorlog voeren tegen de rest van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben" (Openb. 12:17).

Natuurlijk, als je vandaag een gelovige bent en bedenkt dat we misschien deze verschrikkelijke tijd moet doormaken, is de vraag natuurlijk: hoe kan ik mijn gezin naar de veilige haven brengen? Voor zover ik kan nagaan, geeft de Schrift ons het antwoord niet. Dit is waarschijnlijk iets dat vraagt om standvastig geloof en een geest van opoffering, wetende dat God de gelovigen nooit in de steek zal laten.

Met die groep buiten bereik, zal Satan zijn aandacht richten op de miljoenen die nog binnen zijn bereik liggen:

"En de draak werd woedend op de vrouw, en hij ging oorlog voeren tegen de rest van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben" (Openb. 12:17, zie ook 13:10, 14:12 15:4, 16:15 en 19:8).

[Opmerking vertaler: Hier zien we waar het fout gaat wat betreft de Opname van de gemeente. Jezus zou een overblijfsel van Juda redden vóór de verdrukking en zijn Bruid in die ellende laten zitten. Zie je dat voor je? Je zou dan op zijn minst in een midden-verdrukking opname van de Gemeente moeten geloven.]

Het boek Daniël getuigt van de ongebreidelde aanval op Gods volk.

  • Dezelfde hoorn voert oorlog tegen de heiligen, en zegeviert (Dan. 7:21).
  • Zijn macht zal machtig zijn, maar niet door eigen kracht; hij zal hen angstig vernietigen, en voorspoedig doorgaan; hij zal de machtigen en ook het heilige volk vernietigen (Dan. 8:24).
  • "Dan zal de koning doen naar zijn eigen wil; hij zal zich verheffen en grootmaken boven elke god, hij zal lasteringen spreken tegen de God der goden, en hij zal voorspoedig zijn totdat de toorn is volbracht; want wat bepaald is, zal geschieden (Dan 11:36).

Daniël bevestigt ook dat deze verschrikkelijke tijd zal komen na de gruwel, die plaatsvindt in het midden van Daniëls zeventigste week, en 3,5 jaar zal duren:

  • Maar in het midden van die week zal hij offers en spijsoffers doen ophouden. Op de vleugel van de gruwelen zal iemand komen die vernietigt, totdat het verordende einde is uitgestort over degene die vernietigt (Dan. 9:27).
  • het zal zijn voor een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer de macht van het heilige volk geheel verbrijzeld is, zullen al deze dingen voleindigd zijn (Dan 12:7).

De vervolging tegen de heiligen zal in hevigheid toenemen. Eerst zal er een mandaat komen dat iedereen het merkteken van het Beest moet ontvangen om te kunnen kopen en verkopen, en daarna zal de straf worden verheven tot onthoofding (Openb. 13:17, 20:4).

In Openbaring zag Johannes zielen onder het altaar die vroegen hoe lang het zou duren voordat God hun bloed zou wreken.

"Toen werd aan ieder van hen een wit kleed gegeven; en er werd tot hen gezegd dat zij nog enige tijd moesten rusten, totdat het getal van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden zoals zij, voltooid was" (Openb. 6:11).

In het volgende hoofdstuk zag Johannes hen gekleed in hun witte gewaden:

"Een grote schare die niemand kon tellen, van alle naties, stammen, volken en tongen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden, met palmtakken in de hand" (Openb. 7:9).

Volgens een van de oudsten "zijn dit degenen die uit de grote verdrukking komen en hun gewaden gewassen en wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam" (Openb. 7:14). Deze groep mensen zijn dezelfde die "de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben" (Openb. 12:17) met wie de draak oorlog voerde.

Hoewel dit een verschrikkelijke tijd zal zijn op de planeet Aarde, zal het Overblijfsel groeien. Velen zullen voor het eerst hun echte geloof in Jezus ontdekken; wat vroeger een koude relatie met God was, zal levend worden als nooit tevoren. Zelfs in het aangezicht van vervolging en de dood van geliefden en zichzelf, staat het Overblijfsel sterk.

"Zij die goddeloos handelen tegen het verbond, zal Hij met vleierij bederven; maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en grote daden verrichten (Dan. 11:32). En zij van het volk die het begrijpen, zullen velen onderrichten; toch zullen zij vele dagen vallen door zwaard en vuur, door gevangenschap en plundering (Dan 11:33). Wanneer zij nu vallen, zullen zij geholpen worden met een weinig hulp; maar velen zullen zich bij hen voegen door intriges (Dan 11:34). En sommigen van de verstandigen zullen vallen, om hen te verfijnen, te zuiveren en wit te maken, tot de tijd van het einde; want het is nog voor de vastgestelde tijd (Dan. 11:35). Dan zal de koning doen naar zijn eigen wil; hij zal zich verheffen en grootmaken boven elke god, hij zal lasteringen spreken tegen de God der goden, en hij zal voorspoedig zijn totdat de toorn is volbracht; want wat bepaald is, zal geschieden" (Dan. 11:36).

Eindnoten:

129 Benadrukt moet worden dat Jezus ons vertelde dat de gruwel iets duidelijk zichtbaars zou zijn; en dat het de mensen in Jeruzalem onmiddellijk zou treffen. Helaas zijn er tegenwoordig velen die valse beweringen doen over vaccins, overheidsvoorschriften en andere samenzweringstheorieën als zijnde de gruwel of het merkteken van het Beest. Zolang we niet zien wat Jezus beschrijft, is het eenvoudigweg niet gebeurd, en is het merkteken van het Beest nog niet ingevoerd.
130 De preteristische theologie suggereert dat de gebeurtenissen waarover gesproken wordt in Matteüs 24 en het grootste deel van Openbaring al hebben plaatsgevonden rond 70 na Christus. Dat beperkt Matteüs 24 tot de allerergste gebeurtenis ooit. De verwoesting van de tempel in 70 na Christus was een verschrikkelijke tijd vol bloedvergieten. Maar was het de ergste die de wereld ooit heeft gezien? Was het echt erger dan de Tweede Wereldoorlog waar 50 miljoen mensen stierven? Was het erger dan de 6 miljoen Joden die naar de vernietigingskampen werden gestuurd?
131 De vrouw is het Gemenebest Israël, hoewel een gedetailleerd antwoord buiten het bestek van dit werk valt. Het komt echter neer op mensen die trouw zijn aan de God van Israël. We zullen gemakshalve naar hen verwijzen als het Overblijfsel. Krieger, Douglas W., e.a. Commonwealth Theology Essentials. Stichting Gemenebest Israël, 2020.
132 Zie ook Jes. 8:7.
133 Het was Sir Robert Anderson die ontdekte dat een profetisch jaar uit 360 dagen bestaat. Als we dat in onze formule stoppen, dan komt het perfect uit, 1260 dagen is drie en een half jaar; als de jaren elk uit 360 dagen bestaan.

Bron: De vlucht van het overblijfsel | DouglasHamp.com