www.wimjongman.nl

(homepagina)


Buitenaardse redders

Hoofdstuk 4: Beschadigd mensbeeld 3 - Buitenaardse redders

17 maart 2022 - door dr. Douglas Hamp

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3

Velen wachten tegenwoordig op een grote onthulling waarbij UFO's over de hele wereld opduiken om hun aanwezigheid officieel en onmiskenbaar aan te kondigen. Zo'n gebeurtenis zou de wereld in shock en met een gemeenschappelijk doel verenigen. Zo'n idee werd voorafgebeeld toen Ronald Reagan in 1985 in een gesprek met secretaris-generaal Gorbatsjov verklaarde:

Als er plotseling een bedreiging voor deze wereld zou komen van een andere soort van een andere planeet... We zouden alle kleine lokale verschillen tussen onze landen vergeten, en we zouden voor eens en altijd ontdekken dat we echt allemaal samen mensen zijn op deze aarde.65

Later verklaarde hij bij de Verenigde Naties, 21 september 1987:

Misschien hebben we een externe, universele bedreiging nodig om ons deze gemeenschappelijke band te doen erkennen. Ik denk wel eens, hoe snel onze verschillen wereldwijd zouden verdwijnen als we geconfronteerd zouden worden met een buitenaardse bedreiging van buiten deze wereld.

Volgens een Brits onderzoek gelooft 60% van de Britten dat het slechts een "kwestie van tijd is voordat de aarde het doelwit wordt van een buitenaardse invasie."66 Wanneer de Twee Getuigen, met buitengewone krachten, eisen dat de mensheid zich onderwerpt aan hun tirannieke opperheer en vervolgens geweld gebruiken tegen degenen die zich verzetten, zou de wereld hen terecht kunnen interpreteren als vijandige buitenaardse wezens.

In films en science fiction literatuur worden de scheppers van de mensheid vaak afgeschilderd als tirannieke, geavanceerde wezens die vastbesloten zijn ons op te eten of tot slaaf te maken. In de film Prometheus liet een lid van een geavanceerd mensachtig ras eons geleden zijn DNA los in het water van de aarde en werd zo de vader van de mensheid. Wanneer een groep naar de planeet van de scheppers reist, ontdekken ze dat de scheppers ons willen schaden.

De Twee Getuigen zouden gemakkelijk kunnen worden gezien als agenten van de kille aliens in plaats van als agenten van een liefhebbende God die bezorgd is over zijn schepping. Na 3,5 jaar van hun vuur, droogte en aanvallen zal de wereld uitgeput, ontmoedigd en in financiële ondergang zijn, zoals beschreven door Jesaja:

De nieuwe wijn is mislukt, de wijnstok kwijnt, alle vrolijken zuchten (Jesaja 24:7). ... Sterke drank is bitter voor hen die ervan drinken (Jesaja 24:9). De stad der verwarring is afgebroken; elk huis is gesloten, zodat niemand er in kan (Jes. 24:10). Er wordt geroepen om wijn in de straten, alle vreugde is verduisterd, de vrolijkheid van het land is verdwenen (Jes. 24:11).

Tweeënveertig maanden lang zijn de grootste legers van de aarde met hun meest geavanceerde wapens vernederd; een derde van de schepen, waaronder supertankers en enorme vrachtschepen (Openb. 8:9) is vernietigd; een derde van de vissen is dood; een derde van de bomen is verwoest door droogte en vuur, en voor velen treedt de hongerdood in. De wereld zal in wanhoop verkeren - wanhopig op zoek naar een oplossing om van de Twee af te komen.

Terwijl sommigen de boodschap van de Twee zullen overwegen en zich bekeren, zullen vele anderen hun hakken in het zand zetten, zoals Farao die zich niet bekeerde toen de God van hemel en aarde getuigen en oordeel zond. Zoals Farao dwaas streed tegen de God van Israël, wat leidde tot de vernietiging van zijn land, de dood van zijn eerstgeborene en uiteindelijk zijn eigen dood, zo zal ook de wereld die de God van Jakob heeft afgeschreven, de God van de schepping uitdagen om te vechten.

De wereld zal hun ware boodschap verwerpen en in toenemende mate in de waan verkeren dat zij de Twee zien als bemoeizuchtige buitenaardse wezens die vastbesloten zijn de klimaatverandering te verergeren en de Mysterie-Babylonische levenswijze van de mens te veranderen. De mensheid zal hen daarom beschouwen als een existentiële bedreiging die voor eens en altijd met alle middelen moet worden overwonnen. Als Satan wereldwijde UFO-waarnemingen heeft geënsceneerd in de loop van de bediening door de Twee, zoals ik suggereer, dan kan de wereld het standpunt innemen dat de vijand van mijn vijand mijn vriend is. Daarom zou de mensheid kunnen geloven dat zij een even machtige bondgenoot heeft die de Twee kan verslaan.

De "buitenaardse dreiging buiten onze wereld" zal een "universele dreiging" vormen die de wereld zal samenbrengen, zoals Ronald Reagan suggereerde. De misleiding is echter dat degenen die God stuurt door de wereld zullen worden gezien als vijandigen, terwijl Satans bende zal worden gezien als de "goede" buitenaardse wezens - degenen die in de oceanen hebben gewoond en voor ons hebben gewaakt, om te helpen in onze tijd van grootste nood.

We bespraken dat scenario in Corrupting the Image 1. In de film Knowing uit 2009 gaat de aarde ontploffen, maar werken duistere figuren die later veranderen in stralende wezens (vgl. 2 Kor 11:14-15) om de mensheid te redden. God en Jezus worden vaak genoemd in de film, maar zij zijn ofwel onmachtig of willen de planeet niet redden, terwijl de aliens dat wel doen.

De realiteit van Satans misleiding wordt goed geïllustreerd in de TV-serie V, waar een buitenaards ras op aarde aankomt met schijnbaar goede bedoelingen (vergelijkbaar met To Serve Man uit de Twilight Zone). Ze zien er volledig menselijk uit en winnen het vertrouwen van de mensen terwijl ze hun ware machinaties en monsterlijke uiterlijk verbergen. Helaas zullen Satan en zijn troepen, "met alle ongerechtvaardigd bedrog onder hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben ontvangen, opdat zij behouden zouden worden" (2 Thess 2:10), er uitzien als de helden die de wereld zo hard nodig heeft. Net als in V zijn de would-be-redders die komen om "de mens te dienen" erop uit om hem te verslinden. Niettemin zal de wereld op dat moment volledig voorbereid zijn op een Faustiaanse overeenkomst67 - een echte deal met de duivel. Satan zal leveren, maar het zal niet goedkoop zijn (we zullen het prijskaartje in het volgende hoofdstuk bekijken).

Opkomst van Satan's Hybride Avatar

David Lewis stelt in zijn boek UFO, End Time Delusion dat "aliens ... een mens zullen selecteren en hem begiftigen met bovenmenselijke krachten en kennis. Deze man zal ons naar een wereldregering en wereldvrede leiden."68 De vraag is dan: hoe zou Satan deze bovenmenselijke macht en kennis aan een mens toekennen?

Satan heeft deze stap al duizenden jaren voorbereid. In Corrupting the Image 2 hebben we vastgesteld dat "het beest dat was" een samensmelting is van Satan / Enlil met Nimrod / Ninurta. In de eindtijd en heel misschien op verzoek van de mensheid, op zoek naar een oplossing om de Twee te verslaan, zal Satan versmelten met een mens, en zo het bekende personage creëren dat de Bijbel de zoon des verderfs, de mens der zonde, het Beest, de kleine hoorn en de antichrist noemt. Het Beest zal een hybride zijn, Satans eigen avatar die hij kan gebruiken om zijn bevelen uit te voeren, die de ultieme held van de mensheid zal zijn en de mensheid zal redden. Die samensmelting zal voor alle praktische doeleinden een herstel zijn van de Satan-Nimrod relatie, die we vaststelden in Corrupting the Image 2. Merk op dat Openbaring ons vertelt dat het Beest dat "was en niet is" in de tijd van Johannes zal terugkeren. Het zal opstijgen uit de bodemloze put.

"Het beest dat u zag was en niet is, en zal opstijgen uit de bodemloze put en ten onder gaan. En zij, die op de aarde wonen, zullen zich verwonderen, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens vanaf de grondlegging der wereld, wanneer zij het beest zien, dat was, en niet is, en toch is (Openb. 17:8).

Met andere woorden, Satan is van plan zich met een mens te versmelten, zoals hij met Nimrod deed. Daarmee zal hij voor zichzelf een avatar creëren, zoals hij dat ook met Nimrod deed (zie Corrupting the Image 2). Vervolgens zullen we zien hoe hij dat zou kunnen doen.

Kwantumverstrengeling overschaduwing

Zie hoe de profeet Daniël deze overgang openbaart wanneer hem over een hoorn wordt verteld:
En het groeide op [tigdal ת ְׁג ַ ַּ֖דלִּ ] naar de schare [tzevahָָ֥] van de hemel; en het wierp een deel van de schare neer [tzavah ָצ ָ ָ֥בא ] en sommige van de sterren op de grond en vertrapte ze (Dan 8:10).

Het Hebreeuwse woord tigdal [ת ְׁג ַ ַּ֖דלִּ ] komt van de lexicale vorm gadal (דלגּ) wat "opgroeien, groot worden, vergroot worden" betekent. "69 Het idee is dat de Kleine Hoorn van een mindere staat naar een grotere staat gaat. Hij wordt zo groot dat hij zelfs uitgroeit tot de "heerscharen van de hemel", een gebruikelijke verwijzing naar het engelen-/demonenrijk. Kwantumfysica zou het antwoord kunnen geven op de vraag hoe dit kan gebeuren. We kunnen het antwoord vinden door te kijken naar wat we vandaag de dag wetenschappelijk weten en dat dan te projecteren op de toekomst.

God zei vele eeuwen geleden tegen Satan: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad [ַז ְׁר ֲעךָ zarakha] en haar zaad [ַז ְׁר ָעהּ zarah] (Gen 3:15). In Corrupting the Image 1 stelden we vast dat als "haar zaad" gelijk is aan Jezus Christus, dan moet "uw zaad" de antithese ervan zijn, dus: antichrist, het Beest. In Corrupting the Image 2 concludeerden we dat Satan Nimrod misschien overschaduwde op een manier zoals de Heilige Geest Maria overschaduwde. De engel legde uit hoe het werkte:

"De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen [επισκιασει, episkiasei]; daarom zal ook dat Heilige, dat geboren zal worden, de Zoon van God genoemd worden (Lucas 1:35).

Het woord "overschaduwen" betekent een schaduw werpen over iets, zoals het verbergen voor de stralen van de zon.70 Het is duidelijk dat Satan eindig is en zich niet kan meten met de Heilige Geest. Toch begrijpt hij de wetten van het universum en kan hij ze gebruiken om zijn zaak te bevorderen.

Een andere aanwijzing is de term "zoon van Verdorvenheid", die ook Judas Iskariot werd genoemd. Wij zeggen niet dat Judas en het Beest/Antichrist dezelfde zijn. De term "zoon van het verderf" kan het resultaat zijn van een proces. Vergeet niet dat Satan Judas binnendrong (Lucas 22:3, Johannes 13:27) en hem bezat. Hoewel we niet precies weten wat er gebeurt als iemand bezeten is, weten we wel dat de mens wordt overmeesterd door de demon die de wil van de persoon kan overstemmen en zijn spraak, spieren en meer kan beheersen. In moderne terminologie zou Satan die Judas bezit een kwantumverstrengeling kunnen hebben gevormd. LiveScience definieert het zo:

Entanglement treedt op wanneer een paar zoals fotonen, fysiek op elkaar inwerken. Een afgevuurde laserstraal door een bepaald type kristal kan individuele fotonen splitsen in paren verstrengelde fotonen.71

Sean Hamill legt uit: Bij kwantumverstrengeling onderhouden subatomaire deeltjes een relatie - ze trillen bijvoorbeeld als de ander trilt - zelfs als ze gescheiden zijn en zelfs als ze zich op grote afstand van elkaar bevinden.72

Jezus gaf een voorbeeld van verstrengeling:

"De wind [ruach / geest] waait waarheen hij wil, en je hoort het geluid ervan, maar je kunt niet zeggen waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is" (Johannes 3:8).

Met andere woorden, wij kunnen niet voorspellen wat de Geest gaat doen, wat waarneembaar moet zijn, en wat niet kan worden waargenomen.

Dus zelfs nadat Satan Judas had verlaten, konden zij nog steeds verstrengeld zijn in een kwantumverstrengeling. Deze relatie zou kunnen verklaren waarom Jezus ervoor koos Judas "de zoon des verderfs" te noemen (Johannes 17:12). Paulus gebruikte dezelfde zin, "de mens der zonde is geopenbaard, de zoon des verderfs" (2 Thess 2:3-4), die Johannes beschrijft als "het beest dat u zag was en niet is, en uit de bodemloze put zal opstijgen en tot verderf zal voeren" (Openb. 17:8). Zeker, de omschrijving "zoon van" wijst op een relatie. Satan ging Judas binnen, die de zoon des verderfs werd. Dit wijst er sterk op dat het Beest ook door Satan zal worden bezeten. In tegenstelling tot Judas zal het Beest echter ook de macht, de troon en het grote gezag van de draak hebben. Het Beest is dus van een grotere orde, en hij zal de vervulling zijn van wat de Schrift heeft geprofeteerd.

De ultieme vraag is: hoe kan Satan zijn DNA (zaad) in een mens inbrengen en met hem samensmelten? Er zijn verschillende mogelijkheden te overwegen. Ten eerste denken wetenschappers dat zij een portaal naar een andere dimensie of een verwrongen scalaire poort naar fermionische donkere materie hebben gevonden.

"We ontdekten dat het nieuwe scalaire veld een interessant, niet-triviaal gedrag vertoonde langs de extra dimensie," legde het team uit. "Aangezien dit nieuwe deeltje zeer vergelijkbare kwantumeigenschappen heeft als het Higgs boson, was het heel natuurlijk om aan te nemen dat de twee deeltjes zich met elkaar zouden vermengen, wat betekent dat hun kwantummechanische golffuncties met elkaar verweven zijn. Als dit zware deeltje bestaat, zou het noodzakelijkerwijs de zichtbare materie die we kennen en die we in detail hebben bestudeerd, verbinden met het deel van de donkere materie, ervan uitgaande dat de donkere materie is samengesteld uit fundamentele fermionen, die in de extra dimensie leven," legden de natuurkundigen uit. "Dit is geen vergezocht idee, aangezien we weten dat gewone materie is opgebouwd uit fermionen en dat, als deze extra dimensie bestaat, zij er zeer waarschijnlijk zich daarin zullen voortplanten," merkten zij op. "Een mogelijke nieuwe boodschapper voor de donkere sector," zeiden de onderzoekers.73

We kunnen niet dogmatisch zeggen of Satan en de engelen bestaan in die extra dimensie van donkere materie. Maar de wetenschappers beschrijven een onzichtbare extra dimensie die ons eigen natuurlijke bestaansgebied raakt en beïnvloedt. Onmiddellijk wordt onze aandacht getrokken door de getuigenis van George Knapp die zei dat de buitenaardse wezens "hier kunnen leven, gescheiden van ons door een dun psychisch dimensionaal membraan dat zij heen en weer bewegen." Kan het zijn dat wat de Bijbel de "sluier" noemt, wat Ufologen een "dun membraan" noemen, en wat kwantumwetenschappers de "verwrongen scalaire poort naar fermionische donkere materie" noemen, allemaal hetzelfde zijn?

Daarom is het logisch dat Satan in de toekomst een kwantumverstrengeling zou kunnen creëren met een man die bereid is zijn bevelen uit te voeren, en dan een wormgat zou kunnen openen tussen het spirituele vlak (antimaterie) en het aardse vlak (materie) - waardoor een portaal tussen dimensies ontstaat. Als de superpositie (kwantumverstrengeling) lang genoeg in stand kan worden gehouden, kan er een genetische fusie plaatsvinden.

In Corrupting the Image 2 bespraken we hoe Chris L. uit Reno, Nevada drie maanden na zijn beenmergtransplantatie ontdekte dat "het DNA in zijn bloed was veranderd. Het was allemaal vervangen door het DNA van zijn donor, een Duitse man." Vervolgens ontdekte hij vier jaar na de beenmergdonatie "uitstrijkjes van zijn lippen en wangen zijn DNA bevatten - maar ook die van zijn donor." De grootste schok was dat "al het DNA in zijn sperma toebehoorde aan zijn donor." De onderzoekers concludeerden dat Chris "een chimera was geworden, de technische term voor de zeldzame persoon met twee sets DNA." Het team dat Chris volgde verklaarde: "We waren nogal geschokt dat Chris helemaal niet meer aanwezig was."74 Chris, de man, ging niet weg, maar genetisch wel.

De vele getuigenissen van mensen die een harttransplantatie hebben ondergaan bevorderen ons begrip van wat er aan de hand zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

Een achtjarig meisje, dat het hart kreeg van een vermoord tienjarig meisje, begon terugkerende levendige nachtmerries te krijgen over de moord. Haar moeder regelde een consult bij een psychiater, die na een aantal sessies concludeerde dat ze getuige was van werkelijke fysieke gebeurtenissen. Ze besloten de politie te bellen, die de gedetailleerde beschrijvingen van de moord gebruikte (het tijdstip, het wapen, de plaats, de kleren die hij droeg, wat het kleine meisje dat hij vermoordde tegen hem had gezegd) en die het kleine meisje had gegeven, om de man in kwestie te vinden en te veroordelen.75

Satan zou dus niet alleen op genetisch niveau met het Beest kunnen versmelten, maar ook op emotioneel en geheugenniveau. Dat betekent dat het Beest ook zou weten wat Satan weet en zou voelen wat Satan voelt. Dat wil zeggen dat hij Satans avatar op aarde zou zijn.

In bijbelse termen zou dit vergelijkbaar zijn met de overschaduwing van Maria door de Heilige Geest, die DNA in haar baarmoeder bracht om de zygote van de Heer Jezus te creëren.

Op dezelfde manier zou Satan zijn DNA kunnen overdragen aan de man van zijn keuze. Wanneer deze DNA-overdracht plaatsvindt, wordt de man dus wat de Bijbel "Het Beest" of de "Zoon des Verderfs" noemt. Satans DNA wordt dat van het Beest; het Beest wordt een god - Satans avatar en zijn reïncarnatie. Hun lot wordt verweven, of symbiotisch; Satans macht, troon en autoriteit zijn die van het Beest.

Het Beest (antichrist) is nu genetisch de zoon des verderfs geworden. Het DNA dat Satan eeuwen geleden aan Ninurta/Nimrod gaf, is aanwezig in de nieuwe avatar die bekend staat als het Beest. Antichrist, de man wordt een god, en Satan is geïncarneerd als man. Het nummer van het Beest zou de genetische transformatie waarover we het hebben gehad, kunnen bevestigen.

Johannes schrijft dat onze zoektocht "vraagt om wijsheid: Laat degene die inzicht heeft het getal van het beest berekenen, want het is het getal van de mens, en zijn getal is 666" (Openb. 13:18 NET). In de KJV vertaling suggereert "het getal van een man" dat het het getal van een bepaalde man is, terwijl de NET vertaling suggereert dat het iets gemeenschappelijks is voor de mensheid.76 In de Griekse tekst ontbreekt een onbepaald lidwoord, wat het verschil zou maken tussen "een man" en "mensen", d.w.z. "mensheid".

De Nieuwe Engelse Vertaling merkt op dat "het getal '666' het getal is dat de mensheid vertegenwoordigt ... een individu is in beeld, maar zijn getal kan het getal zijn dat de hele mensheid vertegenwoordigt."77 Met andere woorden, één man is in beeld, maar het getal is gemeenschappelijk voor de hele mensheid.

Na het lezen van Corrupting the Image 1 schreef Tyler H., een doctor in de farmaceutische wetenschappen, mij om uit te leggen hoe iets over DNA in gedachten was gekomen over het getal van het Beest. Hij zei: "het gemiddelde molecuulgewicht van één basenpaar DNA en RNA is 666 gram/mol (g/mol) of 666 atomaire massa eenheden (amu)."78

( )

Figuur 7 Dubbele Helix. Afbeelding door Colin Behrens van Pixabay.

( )

Figuur 8 Toont het moleculaire gewicht.

Tyler gebruikte de chemische formule C77H12N30O60P8 en keek vervolgens naar het molecuulgewicht: 2665,66828 g/mol en deelde dat door 4 basenparen (BP), wat neerkomt op 666,41707, wat naar beneden afgerond 666 is. Hij rekende ook met de exacte massa van 2664,45359 g/mol en gedeeld door 4 BP = 666,1133975 wat naar beneden afgerond 666 is. Hij zei verder dat "ieder mens een unieke naam heeft - die wordt gespeld met behulp van deze 6 moleculen. We kunnen een kopie (afbeelding) maken van ieders 'naam'."

Tylers ontdekking heeft grote gevolgen. Het betekent dat het getal het gemiddelde gewicht is van een basenpaar RNA en DNA en in ieder mens voorkomt. Er is echter een man op komst die zijn speciale variatie aan de mensheid zal geven. Als Tyler's ontdekking juist is, dan bevestigt dat onze conclusie: namelijk dat de man die bekend staat als het Beest een genetische transformatie zal ondergaan. Net zoals Chris L. genetisch verdween, vervangen door zijn Duitse beenmergdonor, zo kan ook het nummer van het Beest een aanwijzing zijn voor het DNA van Satan.

Wat als deze persoon die met Satan is versmolten, gehybridiseerd DNA heeft, en vervolgens zijn gewijzigde gehybridiseerde super-DNA aan de mensheid geeft, zodat wij ook goden kunnen worden? We kunnen zijn zoals hij: we kunnen superintelligentie, supervermogen, superkracht en onsterfelijkheid hebben. Tenslotte zal de wereld ongelooflijk wanhopig zijn om zich op te werken tot god-status om de komende vermeende buitenaardse invasie te bestrijden waarover de Twee Getuigen spraken - uitgaande van het scenario van de valse interpretatie.

Anti-Nicene kerkvader Irenaeus suggereert dat het getal staat voor "titan", een woord dat we intensief bestudeerd hebben in Corrupting the Image 2 om hybride te betekenen. Hij stelt:

"Het heeft in zichzelf het voorspelde getal, en is samengesteld uit zes letters ... is oud, en verwijderd van het gewone gebruik; want onder onze koningen vinden we niemand die deze naam Titan draagt, noch heeft een van de afgoden die in het openbaar worden vereerd onder de Grieken en barbaren deze benaming. Ook onder veel mensen wordt deze naam als goddelijk beschouwd ... En bovendien is het een oude naam ... die hoort bij een tiran ... misschien zal hij die komt Titan heten."79

Satan/Beest, dezelfde kenmerken

Enlil/Satan/de draak en het Beest hebben dezelfde kenmerken, dezelfde macht, autoriteit en troon omdat ze versmolten zijn. Zij zijn één. Alle krachten die verschillende koninkrijken hebben gehad zijn nu samengevat in deze persoon die bekend staat als het Beest. De man die met Satan versmelt, heeft zichzelf voor altijd vervloekt met onsterfelijkheid in een gevallen staat. Nadat Adam van de boom had gegeten, zei God: "De mens is nu als een van ons geworden en opdat hij niet van de boom des levens zou eten en eeuwig zou leven ..." Als Adam in zijn gevallen staat van de levensboom had gegeten, zou hij weliswaar onsterfelijk zijn geweest, maar in die staat gedegenereerd en vergaan. Dit verklaart waarom "het beest dat u zag, was en niet is, en uit de bodemloze put zal opstijgen en naar het verderf zal gaan" (Openb. 17:8), en "de zoon des verderfs" wordt genoemd (2 Thess. 2:3-4). Hij zal de vleesgeworden god van de dood zijn geworden. De vele namen die we in Corrupting the Image 2 leerden voor Satan, zoals BAD, Nergal, Pabilsag, en andere, hielden allemaal verband met de dood. De profeet Ezechiël profeteerde in Ezechiël 38-39 over deze als dood bekend staande, waarover wij in latere hoofdstukken zullen spreken. Het Beest zal ten onder gaan; hij zal verloren gaan. Dit is eigenlijk een culminatie van Satans vorige koninkrijken.

Het Beest dat Ishtar of Inanna draagt is Nimrod, de rebel (het hoogtepunt van Satans vorige koninkrijken).

1 Petrus zegt dat wij (gelovigen) deel hebben aan Gods natuur. In het beest heeft Satan een vervalsing gecreëerd, zodat de wereld deel krijgt aan zijn natuur. Daarom zegt Johannes: "Zij aanbaden de draak, die het beest gezag gaf, en zij aanbaden het beest" (Openb. 13:4). Wat zijn die formidabele machten die zo ontzagwekkend zijn dat de supermachten van de wereld niet tegen hem op kunnen en zullen vragen: "Wie is als het beest? Wie kan met hem oorlog voeren?". (Openb. 13:4).

Satan's kracht krijgt het Beest

Wij bekeken de krachten die Satan aan Nimrod kon geven en de krachten die het beest dat uit de afgrond opstijgt zal krijgen om alle macht, troon en groot gezag van Satan te gebruiken (Openb. 13:2). Wij hebben Satans krachten in detail bestudeerd in Corrupting the Image 2 waar wij leerden dat hij het weer, enz. manipuleerde toen Jezus opstond en de wind berispte en tot de zee sprak. Hieronder volgt een mogelijke lijst van de krachten die het Beest schijnt te hebben:

Biokinesist manipuleert
biologie
<
*Job 2:7 Satan ... sloeg Job met pijnlijke steenpuisten ...

Electrokinesis: elektrische dingen beheersen <
*Rev 13:13 ... hij laat zelfs vuur uit de hemel neerdalen.
Vliegen <
*Rev 8:13 een engel vliegt door het midden van de hemel

Pathokinesis manipuleren van emoties <
*Ef 6:11 ... standhouden tegen de listen van de duivel.

Kracht vergroting en verlening: macht aan anderen geven <
*Exod 7:11 de magiërs ... deden op gelijke wijze met hun betoveringen *Rev 13:2 De draak gaf hem zijn macht, zijn troon en grote autoriteit.
Gedaanteverwisseling <
*2 Kor 11:14 Satan zelf verandert in een engel van het licht.

Telepathie: gedachten lezen en inplanten <
*Matt 16:23 "Ga achter Mij staan, satan! Je bent een belediging voor Mij..."
Teleportatie: reizen zonder tussenruimte in te nemen <
*Mat 4:5, 8 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad ... de duivel nam Hem mee op een zeer hoge berg.
Thermokinese: temperaturen veranderen <
*Job 1:16 "Het vuur van God viel uit de hemel en verbrandde de schapen en de knechten ...".
<
*Job 1:19 "een grote wind kwam ... en trof het ... huis
* Marcus 4:39 Hij stond op en berispte de wind - [Hij berispte Satan

Tabel 2. Potentiële krachten van het Beest.

In Corrupting the Image 2 bespraken we deze fusie tussen Satan en Nimrod, wiens naam "rebel" betekent. Hoewel de man die het Beest wordt genoemd misschien geen reïncarnatie is van Nimrod zelf, zal hij zeker komen in de geest van Nimrod. Vandaar dat de afbeelding hieronder hun samengaan weergeeft. Deze keer zal echter een schrikbewind beginnen dat de wereld nog nooit heeft gezien en ook nooit meer zal zien.

( )

Figuur 9. Samenvoeging van Satan & Nimrod en het Tweede Beest.


Eindnoten

65 4 december 1985, sprekend tot de studenten van Fallston High School in Fallston, Maryland. 66 https://www.studyfinds.org/ufo-alien-invasion-inevitable/
67 "De term verwijst naar de legende van Faust... die ermee instemt zijn ziel over te geven aan een kwade geest (in sommige behandelingen, Mephistopheles, of Mephisto, een vertegenwoordiger van Satan)... in ruil voor anders onbereikbare kennis en magische krachten die hem toegang geven tot alle geneugten van de wereld." https://www.britannica.com/topic/Faustian- koopje
68 David Lewis, UFO: End Time Delusion, p. 46.
69[ ִּת ְׁג ַ ַּ֖דל BDB tigdal
70 LSJ ἐπισκῐ-άζω, een schaduw werpen op, overschaduwen, τῇ [πτέρυγι] τὴν Ἀσίην 1.209 . vgl. GA 780a30, CP 2.18.3, : c.dat,
Sens. 79, : - Pass., Ph. 1.262, al.; opp. φωτίζειν, S.E. P. 1.141: - Med., -σκιάζεσθαι τὸν ἥλιον om de zonnestralen te weren, 5.29.3: metaf., verbergen, verduisteren. 2. . verduisteren, verduisteren, Ph. 2.223 ( Pass. ): metafoor, ἀφροσύνη ἐ. ψυχήν Id. 1.685, al.
71 https://www.livescience.com/28550-how-quantum-entanglement-works-infographic.html 72 https://www.merriam-webster.com/dictionary/quantum%20entanglement
73 https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-021-08851-0 https://www.vice.com/en/article/z3vkny/scientists-have-proposed-a-new-particle-that-is-a-portal-to-a-5th-
74 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/dna-bone-marrow-transplant-man-chimera-chris-long- forensische-wetenschap-politie-a9238636.html
75 Pearsall, Paul. The Heart's code: tapping the wisdom and power of our heart energy. New York; Broadway Books, 1999.
76 NET syntactische aantekeningen: De vertaling man's number suggereert dat het getal van het beest symbool staat voor de mensheid in het algemeen, terwijl de vertaling a man's number suggereert dat het een individu voorstelt. NET Openb. 13:18.
77 NET Notes to Revelation 13:18: "het is het getal van de mens." Ex Syn 254 stelt "als ἀνθρώπου generiek is, dan is de betekenis: "Het is [het] getal van de mensheid. Het is veelzeggend dat deze constructie past bij de Canon van Apollonius (d.w.z. zowel het hoofdnaamwoord als de genitief zijn anarthrous), wat suggereert dat als één van deze zelfstandige naamwoorden bepaald is, het andere dat ook is. Grammaticaal gezien hebben degenen die beweren dat de zin is "het is [het] aantal van een man" de bewijslast (want zij behandelen het hoofdwoord, ἀριθμός, als bepaald en de genitief, ἀνθρώπου, als onbepaald - de zeldzaamste van alle mogelijkheden). Gezien het Johannijnse gebruik kunnen we ook Openbaring 16:18 toevoegen, waar de Ziener duidelijk het anartische ἄνθρωπος in generieke zin gebruikt, wat 'de mensheid' betekent.
78 Persoonlijke e-mailcommunicatie en interview Ontwakingsverslag met Tyler H. die vroeg om zijn achternaam geheim te houden.
79 https://www.newadvent.org/fathers/0103530.htm

Bron: Extraterrestrial Saviors | DouglasHamp.com