www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoofdstuk 23 van de Corrupting The Image 3 : Jezus splijt de Olijfberg

23 mei 2022 - door dr. Douglas Hamp

Na het zeggen van "Baruch Haba B'shem Adonai," zullen de Jeruzalemieten zich waarschijnlijk moeten verbergen voor de dreigende horden hybriden die hen willen doden. We krijgen de indruk dat er bijna drie dagen zijn verstreken sinds zij Jezus aanriepen, gebaseerd op Hosea:

"Kom, en laat ons terugkeren tot de HEER; want Hij heeft ons verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft ons getroffen, maar Hij zal ons verbinden (Hos 6:1). Na twee dagen zal Hij ons doen herleven; op de derde dag zal Hij ons opwekken, opdat wij in zijn ogen leven (Hos 6:2)."

De cataclysmische gebeurtenissen zullen echter de zon en de maan verduisteren, en de lucht vullen met rook en gassen van de elementen die zullen smelten. De mensheid zal in paniek raken, en het is misschien niet eens mogelijk voor hen om de tijd te bepalen die is verstreken sinds het allemaal begon; maar het kunnen 3 letterlijke dagen zijn. Hoe dan ook, het overblijfsel van Jeruzalem zal proberen zich een weg te banen naar de Olijfberg, omdat zij weten dat Jezus daar zal komen. Joden hebben er eeuwenlang voor gekozen zich op de Olijfberg te laten begraven, omdat zij verwachten dat daar de opstanding het eerst zal plaatsvinden.

"Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die volken strijden, zoals Hij strijdt op de dag van de strijd (Zach 14:3). En te dien dage zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die in het oosten naar Jeruzalem gekeerd is (Zach 14:4)."

De Jeruzalemieten proberen misschien de top van de Olijfberg te bereiken als zij omsingeld worden door wat een tangbeweging lijkt van de troepen van het Beest, die vanuit het noorden en vanuit het zuiden komen om hen te vernietigen. Satan denkt misschien opnieuw dat hij gewonnen heeft, maar hij zal opnieuw te laat zijn.

( )

Figuur 46. Pijlen stellen de komende troepen van het Beest voor om het overblijfsel van Jeruzalem te vernietigen. Foto door Bibleplaces.com.

Ook al wordt het Overblijfsel aan twee kanten omringd door bergen en aan de andere twee door hybride horden, Jezus zal de bestuurders van Juda bovennatuurlijke krachten geven:

"Te dien dage zal Ik de bestuurders van Juda maken als een vuurpan in de houtstapel, en als een vurige fakkel in de schoven; zij zullen alle omringende volken ter rechter- en ter linkerhand verslinden, maar Jeruzalem zal weer bewoond worden in haar eigen plaats-Jeruzalem." (Zach 12:6).

Zij bevinden zich in het dal van Josafat; de strijdkrachten van de antichrist komen tegen hen op; en dan krijgen de bestuurders van Juda die aan de rand staan macht van de Heer om vuur uit hun handen te laten schieten. Dit is meer dan haalbaar op basis van wat de tekst zegt:

"Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem verdedigen; degene die te dien dage zwak is onder hen, zal zijn als David, en het huis van David zal zijn als God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht" (Zach. 12:8).

In Habakuk 3:4 leren we: "Hij had stralen die uit zijn hand flitsten" dit betekent dat Jezus lichtstralen heeft die uit zijn hand flitsen" (Hab 3:4)! Dit is veel cooler dan welke superheldenfilm dan ook. Jezus zal hen macht geven; de sterken onder hen zullen als de engel des Heren voor hen zijn. Er zal vuur uit hun handen komen om zich te verdedigen totdat Jezus er is.

( )

Figuur 47. Jezus strijkt neer op de Olijfberg en met het Jeruzalemse overblijfsel in het dal van Josafat.

De Jeruzalemieten in het dal van Josafat, de Kidron-vallei, wachten op Jezus; zij weren de mensen af, de hybride horden van Gog die komen en hen rechts en links verslinden. De troepen van de antichrist doen een tangbeweging en zijn van plan hen van beide kanten te veroveren.

Tenslotte raakt Jezus grond op de Olijfberg, en als Hij van zijn paard afstapt, dan splijt de berg. Wat de oorzaak zou kunnen zijn van de grootste aardbeving ooit (waarover later meer).

Plotseling, waar geen weg was om te ontsnappen, maakt God een weg!

"De Olijfberg zal in tweeën splijten, van oost naar west, waardoor een heel groot dal ontstaat; de helft van de berg zal naar het noorden bewegen en de andere helft naar het zuiden (Zach 14:4). Dan zult u vluchten door Mijn bergdal, want het bergdal zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u vluchtte voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Zo zal de HEERE, mijn God, komen, en alle heiligen met U (Zach 14:5)."

We herinneren ons dat Israël al eerder in deze benarde positie verkeerde. Ze zaten gevangen tussen een rots en een harde plaats, met Farao aan de ene kant en de Rode Zee aan de andere kant. Dit zal de tweede Exodus zijn!

"Want Farao zal over de kinderen van Israël zeggen: 'Zij zijn verbijsterd door het land; de woestijn heeft hen ingesloten' (Exod 14:3). 'Dan zal Ik Farao's hart verharden, zodat hij hen achtervolgt; en Ik zal eer verkrijgen over Farao en over heel zijn leger, opdat de Egyptenaren weten dat Ik de HEER ben.' En dat deden ze (Exod 14:4)."

Na de tien plagen leerde Farao zijn les niet en dacht hij de Israëlieten in de val te kunnen lokken en hen opnieuw tot slaaf te kunnen maken. Maar het was God die de val voor Farao zette. In Exodus zien we dat de zee doormidden splijt, maar in de laatste dagen zal het een berg zijn die doormidden splijt. Zoals God zei dat Hij "het hart van de Egyptenaren zou verharden, zodat zij achter hen aan zouden gaan, en Ik zal heerlijkheid krijgen over Farao en zijn gehele leger" (Exodus 14:17), zo zal ook "de HERE alleen verheven worden in die dag" (Jesa 2:17).

Moeder van alle aardbevingen

De aarde zal de grootste aardbeving meemaken die de wereld ooit heeft gezien en ooit zal meemaken. Hoewel de Schrift dat niet specifiek vermeldt, hebben wij goede redenen om aan te nemen dat die beving veroorzaakt kan worden doordat Jezus' voeten de Olijfberg raken. De Olijfberg zal zich wijd genoeg openen om een menigte mensen door te laten vluchten, vergelijkbaar met de scheiding van de Rode Zee, en zal een enorme beving veroorzaken. Wij weten dat niet veel kilometers van Jeruzalem een gebied ligt dat bekend staat als de Dode Zee-transformatie - "een transformerende plaatgrens, waarlangs twee tektonische platen langs elkaar schuiven."325 Dr. Yariv Hamiel, hoofd van de GSI-afdeling Geologische Gevaren en Geologische Techniek in Israël waarschuwt:

"In het algemeen maken we ons zorgen over de hele Dode Zee-transformatie (de Syrisch-Afrikaanse grote kloof) van Eilat tot Libanon ... Er kan overal langs die kloof op elk moment een sterke beving plaatsvinden."326

De Dode Zee-transformatie ligt zelf in het centrum van vier grote platen: de Afrikaanse plaat, de Anatolische plaat, de Arabische plaat en de Euraziatische plaat. Het splijten van de berg zou het dominoeffect kunnen zijn dat de grootste van alle aardbevingen die de wereld ooit heeft gezien in gang zet. In feite is dit vrijwel zeker het geval, gezien de overvloed aan geschriften die spreken over massale aardschokken wanneer God terugkeert.

( )

Figuur 48. Dode Zee-transformatie Rode lijnen zijn spreidingsgrenzen, waar nieuwe korst wordt gevormd als platen van elkaar af bewegen; zwarte lijnen zijn transformatiefouten waar platen langs elkaar schuiven.

Maar zelfs als het stampen van Jezus niet de grootste van alle aardbevingen veroorzaakt, zal de aarde een wereldwijde en ongekende beving meemaken als Hij terugkeert. Die zal zo monumentaal zijn dat hij herhaaldelijk in de Schrift wordt genoemd.

"Ik zal de hemelen doen schudden, en de aarde zal uit haar plaats bewegen, in de toorn van de HERE der heerscharen en op de dag van zijn hevige toorn" (Jes. 13:13).

We vinden deze zelfde gebeurtenis herhaald in Openbaring, waar we leren dat "elke berg en elk eiland van zijn plaats werd verplaatst" (Openb. 6:14). Dat is heel wat. Deze zelfde gebeurtenis wordt herhaald in hoofdstuk 16:

"Er geschiedde een grote aardbeving, zulk een machtige en grote aardbeving als sinds de mensen op de aarde niet meer hadden plaatsgevonden" (Openb. 16:18). "Toen vluchtte elk eiland weg, en de bergen werden niet gevonden"

Er zal de grootste aardbeving in de geschiedenis plaatsvinden. Die zal zo groot zijn dat elke berg en elk eiland zich zal verplaatsen en wegvluchten. De hele geografische structuur van het aardoppervlak zoals wij die kennen, zal dramatische veranderingen ondergaan. Niets is of zal ooit te vergelijken zijn met deze gebeurtenis. In 2011 was er een aardbeving met een kracht van 9,1 rond Fukushima, Japan die ongelooflijke schade veroorzaakte. Men zegt dat de aarde een centimeter verschoof. Velen van ons zagen in real time hoe tsunamigolven huizen, auto's en mensen overspoelden. Dat was slechts één eiland en slechts één centimeter. Volgens NASA,

"Berekeningen tonen ook aan dat de Japanse beving de positie van de aardas (de as waarover de massa van de aarde in evenwicht is) met ongeveer 17 centimeter (6,5 inch) zou hebben verschoven, in de richting van 133 graden oosterlengte... Deze verschuiving van de aardas zal de aarde een beetje anders laten wiebelen als ze draait."327

Stel je nu eens voor dat elk eiland en elke berg van zijn plaats zou komen! De profeet Jesaja beschreef de gebeurtenis: "de fundamenten van de aarde worden geschud" (Jes. 24:18); en,

"De aarde wordt met geweld gebroken, de aarde wordt opengespleten, de aarde wordt hevig geschud (Jes. 24, 19). De aarde zal heen en weer zwalken als een dronkaard, en wankelen als een hut; haar overtreding zal haar zwaar vallen, en zij zal niet meer opstaan" (Jes. 24:20).

De verwoesting is zo erg dat Jesaja moest toevoegen: "zij zal vallen en niet meer opstaan." De aarde zal nooit meer dezelfde zijn. Jeremia beschreef het als de aarde, "tohu vavohu," dezelfde woorden gebruikt in Genesis 1:2 dat een vloeistof beschrijft:

"Ik zag de aarde, en voorwaar, zij was zonder vorm en ledig [tohu vavohu]; en de hemelen, zij hadden geen licht (Jer 4:23). Ik zag de bergen, en voorwaar, zij beefden, en alle heuvels bewogen heen en weer (Jer 4:24)."

( )

Figuur 49. Enkele effecten van bodemcondensatie na de aardbeving van 1964 in Niigata.

Tijdens grote aardbevingen begint de bodem zich te gedragen als drijfzand, bekend als liquefactie, waardoor gebouwen zomaar kunnen omvallen; de grond onder de fundering eronder wordt geërodeerd en wordt vloeibaar.328

Met andere woorden, het aardoppervlak heeft zijn vroegere vorm en consistentie verloren en ligt er ontsierd, verzonken en gebarsten bij. Jeremia verklaart verder de komende verwoesting:

"Ik zag de bergen, en voorwaar, zij beefden, en alle heuvels bewogen heen en weer (Jer 4:24). Ik zag, en voorwaar, er was geen mens, en alle vogelen des hemels waren gevlucht (Jer. 4:25). Ik zag, en voorwaar, het vruchtbare land was een wildernis, en al zijn steden waren afgebroken Bij de tegenwoordigheid des HEREN, Door Zijn woeste toorn (Jer 4:26). Want zo zegt de HEERE: Het gehele land zal desolaat zijn, doch Ik zal geen volledig einde maken (Jer 4:27). Daarvoor zal de aarde treuren en de hemel daarboven zwart zijn, omdat Ik gesproken heb. Ik heb voorgenomen en zal niet wijken, noch zal Ik mij daarvan afwenden (Jer 4:28)."

Habakkuk stelt: "de eeuwige bergen werden verbrijzeld, de oude heuvels stortten in" (Hab 3:6 NASB).

Hoe vaak kan de aarde elk eiland en elke berg van zijn plaats laten vallen? Het zal maar één keer gebeuren, omdat het de trotse steden van de mens onherroepelijk zal vernietigen:

"En er waren bliksemflitsen, gerommel, donderslagen en een grote aardbeving zoals er nog nooit geweest was ... (Openb. 16:18) ... en de steden der volken vielen ... (Openb. 16:19)."

De hoogmoed van de mens is te niet gedaan: De fabrieken van de menselijke industrie die tanks, vliegtuigen, geweren en bommen produceerden; de grote, prachtige wolkenkrabbers, steeds hoger gebouwd, evenals de huizen van zowel de nederigen als de hoogmoedigen; de stadions vol afgoderij; de grote ondergrondse steden, gebouwd voor die dag; de glorieuze en stabiele piramides, alles ligt verbrijzeld in smeulende ruïnes, puin en puin alsof ze door een tornado uiteengereten zijn, verpletterd door Jezus' woeste woede.

Dit is echter niet het einde. Wij herinneren ons dat het Beest en de Gemarkeerden zich op deze dag hebben voorbereid door zichzelf te upgraden tot hybride "goden", zodat zij tegen Jezus konden vechten. De aardbeving heeft hun wereld zeker op zijn kop gezet, maar ze zijn nog niet uit de strijd. Dit doet ons denken aan hoe God, nadat Hij Israël uit Egypte had gehaald, nog niet klaar was met Farao. "En de Egyptenaren zullen weten dat Ik de HEER ben, wanneer Ik heerlijkheid heb verkregen over Farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters" (Exod 14:18). Zo ook, in de strijd van Armageddon, zegt God:

"U zult tegen Mijn volk Israël opkomen als een wolk, om het land te bedekken. Het zal in de laatste dagen zijn dat Ik u tegen Mijn land zal brengen, zodat de volken Mij zullen kennen, wanneer Ik in u, o Gog, voor hun ogen geheiligd ben" (Ezech 38:16). "Zo zegt de Here GOD: 'Bent u degene over wie Ik in vroeger dagen gesproken heb door Mijn knechten, de profeten van Israël, die in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben dat Ik u tegen hen zou brengen?'" (Ezech 38:17). "Zo zal Ik mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en Mijzelf bekend maken in de ogen van vele volken. Dan zullen zij weten dat Ik de HEER ben" (Ezech 38:23).

Met andere woorden, God zal worden verheerlijkt wanneer de opschepperige, lasterende Gog wordt vernederd en vernietigd. Het zal ook op die dag zijn dat een ongekende aardbeving zal toeslaan.

"Want in Mijn jaloersheid en in het vuur van Mijn toorn heb Ik gesproken: te dien dage zal er zeker een grote aardbeving zijn in het land Israël (Ezech 38:19), zodat de vissen der zee, de vogels des hemels, het gedierte des velds, al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt en alle mensen die op het aardoppervlak zijn, zullen beven bij Mijn aanwezigheid. De bergen zullen worden neergeworpen, de steile plaatsen zullen vallen, en elke muur zal op de grond vallen" (Ezechiël 38:20)."

Ezechiël beschrijft deze zelfde gebeurtenis waarbij er een enorme aardbeving zal plaatsvinden die Israël en de hele wereld treft, zodat de bergen worden neergeworpen en elke muur valt. Elke wolkenkrabber zal vallen omdat elke berg en elk eiland zal bewegen en het zal de grootste aardbeving zijn die we ooit zullen kennen.

"Want de dag van de HEERE der heerscharen zal komen over alles wat hoogmoedig en verheven is..." (Jes. 2:12). "Op alle hoge bergen, en op alle verheven heuvels; (Jes. 2:14) op elke hoge toren, en op elke versterkte muur" (Jes. 2:15) "... En de hoogmoed der mensen zal laag gebracht worden; de HERE alleen zal te dien dage verhoogd worden" (Jes. 2:17).

Gog / het Beest heeft zijn fortuin zien veranderen, maar zijn godslasterlijke arrogantie zal hem niet toestaan de handdoek in de ring te gooien. Hij zal in Gods val blijven lopen, net als Farao vóór hem. Om tijd te geven om de weg te bereiden voor Israël om door de zee te gaan,

"De engel Gods, die voor de scharen Israëls uitging, bewoog zich en ging achter hen staan, en de wolkkolom bewoog zich van vóór hen en stond achter hen (Exod 14:19), en kwam tussen de scharen Egypte en Israël in. En daar was de wolk en de duisternis. En het verlichtte de nacht zonder dat de een de hele nacht bij de ander in de buurt kwam (Exod 14:20)."

God gaat een weg banen voor het Jeruzalemse Overblijfsel om weg te komen. In plaats van een muur van vuur en wolken zoals tussen Israël en Egypte, lijkt het deze keer een muur van gigantische hagel, overstromende regen, grote hagelstenen, vuur en zwavel te worden.

"En Ik zal hem ten oordeel brengen met pest en bloedvergieten; Ik zal op hem, op zijn troepen en op de vele volken die bij hem zijn, stortregen, grote hagelstenen, vuur en zwavel laten neerdalen (Ezech 38:22). Zo zal Ik Mijzelf groot maken en Mijzelf heiligen, en Ik zal bekend worden in de ogen van vele volken. Dan zullen zij weten dat Ik de HEER ben (Ezech 38:23)."

Dezelfde beschrijving staat in de Openbaring Armageddon passage:

"En er waren geluiden en donderslagen en bliksemschichten; en er was een grote aardbeving, zulk een machtige en grote aardbeving als niet was voorgekomen sinds de mensen op de aarde waren. (Openb. 16:18) ... En er viel grote hagel uit de hemel op de mensen, elke hagelsteen ongeveer het gewicht van een talent (Openb. 16:21)."

( )

Figuur 50. Hagel ter grootte van een softbal (en groter) viel tijdens een hevig onweer dat Vivian, S.D. trof op 23 juli. (Afbeelding: © NOAA).

Een talent is ongeveer 75 pond, of 34 kilo. De grootste hagelsteen ooit geregistreerd was:

Op 22 juni 2003 regende er brokken ijs ter grootte van softballen neer op Aurora, Nebraska. Eén daarvan, een gekartelde kolos met een diameter van 17,8 centimeter, ging de recordboeken in als de grootste Amerikaanse hagelsteen ooit. Hoewel hij groot is, heeft hij de kampioen in gewicht, die in 1970 in Coffeyville, Kansas, viel, volgens het National Center for Atmospheric Research (NCAR) niet ingehaald. Die hagelsteen woog meer dan anderhalf pond (0,75 kg).329

Een brok ijs van anderhalf pond dat iemand met hoge snelheid raakt, kan gemakkelijk dodelijk zijn. Maar het zal in het niet vallen bij de hagelstenen die tijdens het einde van de Verdrukking zullen vallen. Een hagelsteen van 75 pond die valt lijkt meer op een kanonskogel.

Net zoals Farao geblokkeerd werd, terwijl "de kinderen Israëls in het midden van de zee op het droge gingen, en de wateren een muur voor hen waren aan hun rechter- en aan hun linkerhand" (Exod 14:22). Zo zal ook vallende hagel het Beest/Gog en zijn horden tegenhouden als het Jeruzalemse Overblijfsel "door Mijn bergdal zal vluchten" (Zach 14:5), een ravijn met steile wanden rechts en links van hen!

Farao leidde zijn leger echter gretig de gescheiden wateren in om zijn prooi te veroveren, en liep in Gods val.

"En de Egyptenaren achtervolgden hen en gingen hen achterna in het midden van de zee, al Farao's paarden, zijn strijdwagens en zijn ruiters" (Exod 14:23).

Zo zullen ook het Beest en zijn gezelschap volgen. De hagel houdt uiteindelijk op, en we weten dat het Gog en de opgewaardeerde hybride horden niet heeft gedood, want Openbaring zegt dat na de hagel: "De mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, omdat die plaag buitengewoon groot was" (Openb. 16:21). Zodra de hagel is opgehouden, zal het Beest/Gog de Jeruzalemieten hongerig achtervolgen tot in de pas ontstane Arema-Gei-Don, het dal van het oordeel van de schoven, en als schoven vallen. Zij zullen dit doen omdat God degene is die een haak in hun kaken heeft gezet om hen naar Jeruzalem te leiden om hen in zijn dal des oordeels te brengen, en zij begrijpen zijn gedachten niet:

"Nu hebben zich ook vele volken tegen u verzameld, die zeggen: 'Laat haar verontreinigd worden, en laat ons oog op Sion vallen'. Maar zij kennen de gedachten van de Heer niet en begrijpen zijn raad niet, want Hij zal hen verzamelen als schoven op de dorsvloer" (Micha 4:11-12).

In de Exodus "keek de HEER neer op het leger van de Egyptenaren door de vuur- en wolkkolom, en Hij bracht het leger van de Egyptenaren in beroering" (Exod 14:24). Dat wil zeggen, God was aanwezig in het midden van de vuur- en wolkkolom. Hij hield persoonlijk toezicht op Israëls redding. De tekst zegt: "Hij nam hun wagenwielen weg, zodat zij met moeite reden" (Exod 14:25). Het werd de Egyptenaren snel duidelijk dat zij tegen een macht vochten die veel groter was dan zijzelf; en Farao, degene van wie zij geloofden dat hij een god was, was kansloos.

De Egyptenaren zeiden: "Laat ons vluchten voor het aangezicht van Israël, want de HEER vecht voor hen tegen de Egyptenaren" (Exod 14:25).

Deze keer zal God echter niet door een pilaar van vuur en wolken kijken, maar zal hij oog in oog staan met zijn tegenstander. Jezus zal ongeveer vierhonderd voet naar beneden springen (ja, dat kan Hij) en zich opstellen tussen zijn volk dat achter Hem vlucht en het Beest en zijn hybride horden voor Hem.

( )

Figuur 51. Jezus interponeert in de nieuw gevormde vallei "gei" van het oordeel over de schoven "Armageddon".

Wanneer zij Jezus zien, zullen zij beseffen dat zij in de problemen zitten en zullen zij proberen achteruit te gaan, maar helaas voor hen duwt een andere golf van hybriden hen in de richting van Jezus, wiens "gelaat is als de zon" (Openb. 1:16) en wiens "helderheid was als het licht" (Hab. 3:4). De schittering van zijn gezicht "zal elk paard in verwarring brengen en zijn ruiter in waanzin ... en zal elk paard van de volkeren met blindheid slaan" (Zach 12:4). Al die tijd zal Hij het beest en de aanvallers decimeren met de "stralen die uit zijn hand flitsen", waar "zijn macht verborgen was" (Hab 3:4). Johannes vertelt ons ook: "Uit Zijn mond gaat een scherp zwaard, om daarmee de volken te treffen" (Openb. 19:15).

Wanneer zij van Hem weg willen en terug willen gaan, kunnen zij dat niet; dan zal gebeuren wat God door de profeten Ezechiël en Zacharia heeft gezegd:

  • "Ik zal roepen om een zwaard tegen Gog in al Mijn bergen," zegt de Here GOD. "Het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn" (Ezechiël 38:21).
  • "Het zal te dien dage geschieden dat er een grote paniek van de HEER onder hen zal zijn. Ieder zal de hand van zijn naaste grijpen en zijn hand opheffen tegen de hand van zijn naaste" (Zach 14:13).

In de Exodus werd de val ook het graf van de Egyptenaren:

Toen zei de HEER tegen Mozes: "Strek uw hand uit over de zee, opdat de wateren terugkomen over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters" (Exod 14:26).

Zo zullen ook Gog en zijn horde hun ondergang tegemoet gaan in de Arema-Gei-Don.

Zij smelten

Niet in staat zich terug te trekken zullen zij letterlijk smelten voor de Koning der Koningen en de Heer der Heren die gekomen is om te strijden namens zijn volk, zoals Hij beloofd heeft.

"En dit zal de plaag zijn waarmee de HEER al het volk zal treffen dat tegen Jeruzalem heeft gestreden: hun vlees zal oplossen terwijl zij op hun voeten staan, hun ogen zullen oplossen in hun kassen en hun tongen zullen oplossen in hun mond" (Zach 14:12).

De Schrift staat vol met passages waarin staat hoe de bergen zullen smelten bij Gods komst:

  • De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemelen met een groot lawaai zullen vergaan, en de elementen zullen smelten met vurige hitte; zowel de aarde als de werken die daarin zijn, zullen worden verbrand (2 Petr. 3:10).
  • De bergen smelten als was bij de aanwezigheid van de HEER, bij de aanwezigheid van de Heer van de hele aarde (Ps 97:5).
  • De bergen zullen onder Hem smelten, en de dalen zullen splijten Als was voor het vuur, Als wateren die op een steile plaats worden uitgegoten (Mic 1:4).
  • De Heer GOD der heerscharen, Hij die de aarde aanraakt en zij smelt, en allen die er wonen, treuren. (Amos 9:5).
  • Ik zal vuur zenden over Magog en over hen die veilig op de kusten wonen,330 en zij zullen weten dat Ik de HEER ben (Ezech 39:6).

Als de bergen en de elementen zullen smelten, hoeveel te meer zal de horde van het Beest / Gog smelten wanneer zij geconfronteerd worden met de Koning? We moeten in gedachten houden dat, net zoals niet de hele aarde smolt toen God op de Sinaï kwam, ook niet de hele planeet zal smelten als Jezus komt. Het smelten lijkt gelokaliseerd op het oppervlak van de planeet. God plaatste Mozes in de spleet van de rots toen Hij voorbij kwam, omdat de rotsen enige bescherming boden tegen Zijn vurige aanwezigheid. Het is alsof je hand door een vlam steken je geen kwaad doet, maar je hand op de vlam laten liggen, zelfs voor een paar seconden, brandt. Het is Gods vurige aanwezigheid die op één plaats blijft die de schade aanricht. Het zal dit doen omdat de schepping door de zondeval gedegenereerd is en in de loop der tijd verder achteruitgegaan is; maar "ook de schepping zelf zal uit de slavernij van het verderf verlost worden tot de heerlijke vrijheid van de kinderen Gods" (Rom. 8, 21).

God zette de val, en Satan / het Beest en zijn gezelschap trapten erin. Zij waren blootgesteld aan Gods vurige bliksem en waren gesmolten als was. Paulus bevestigt deze vernietiging door Gods aanwezigheid:

"Dezen zullen gestraft worden met een eeuwig verderf van [apo απο - vanwege, op grond van] de aanwezigheid van de Heer en van [apo απο] de heerlijkheid van zijn macht" (2 Thess 1:9).

BDAG legt uit hoe apo gebruikt kan worden "om oorzaak, middel of uitkomst aan te geven; gener., om de reden voor iets aan te geven. vanwege, als gevolg van, voor (talrijke ref.)"331 Vandaar dat zij niet gestraft worden vanwege een weg zijn uit zijn aanwezigheid, maar vanwege en op grond van Jezus' aanwezigheid. Zij staan bloot aan Jezus, die hen zal verteren "met de adem van zijn mond en vernietigen met de glans van zijn komst" (2 Thess. 2:8).

"Gestraft met eeuwig verderf van de aanwezigheid van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht"; we zien dit in de parallelle passage van Jesaja 66:

"Want zie, de HEER zal komen met vuur en met Zijn wagens, als een wervelwind, om Zijn toorn met razernij en Zijn berisping met vlammen van vuur te vertonen. Want te vuur en te zwaard zal de HEER alle vlees oordelen, en de doden van de HEER zullen talrijk zijn" (Jesaja 66:15-16).

Jesaja vertelt ons de reden van Gods toorn: "Want de verontwaardiging van de HEER is tegen alle volken, en zijn woede tegen al hun legers" (Jesa 34:2).

Jezus vertrapt

De woede op Jezus' gezicht zal nog enige tijd voortduren; want zelfs nadat Gog en zijn horde zijn getroffen door het verterende vuur van Jezus' aanwezigheid en voor Hem beginnen te smelten, zal Hij vervolgens het oordeel voltrekken door hen zo ver onder de voet te lopen dat zijn kleren met hun bloed worden bevlekt:

"Hij was bekleed met een kleed dat in bloed was gedoopt" (Openb. 19:13), "Hijzelf betreedt de wijnpers van de felheid en toorn van de almachtige God" (Openb. 19:15).

Jezus zal de goddelozen als schoven met zijn sikkel neermaaien en ze vervolgens vertrappen in de "grote wijnpers van de toorn van God" (Openb. 14:19). Hij zegt zelfs in Jesaja:

"Ik heb de wijnpers alleen vertrapt, en uit de volken was niemand met Mij. Want Ik heb ze vertrapt in Mijn toorn, en vertrapt in Mijn woede; hun bloed is gesprenkeld op Mijn kleren, en Ik heb al Mijn gewaden bevlekt. Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, hen dronken gemaakt in Mijn toorn, en hun kracht ter aarde gebracht" (Jes 63:2, 3, 6).

Jezus zal het Beest332als druiven vertrappen, die "zich zelfs zo hoog verheft als de vorst der heerscharen" (Daniël 8:10-11), die besloot "zich in zijn hart te verheffen ... (Dan 8:25), degene "die zich verzet en verheft boven al wat God heet of aanbeden wordt, (2 Thess 2:3-4), en degene die "een mond heeft gekregen die grote dingen en godslasteringen spreekt ... tegen God, om zijn naam te lasteren" (Openb. 13:5-6). Wanneer Jezus terugkeert om zijn volk te verlossen, waarvoor God al lang door de profeten gewaarschuwd had, zal dat de Dag des Heren zijn. Jesaja 2 vertelt ons duidelijk: "de HEER alleen zal te dien dage verhoogd worden" (Jesaja 2:17). De Dag des Heren is niet de gehele zeventigste week van Daniël of zelfs maar de drieënhalf jaar van de grote verdrukking, om de eenvoudige reden dat het Beest / Gog /Antichrist zich ostentatief verheft en God en degenen die in de hemel wonen lastert. De vernedering van Gog zal doorgaan als golf na golf van aanvallers in Jezus' wijnpers van Gods toorn stroomt. In Openbaring schrijft Johannes:

"De wijnpers werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpers, tot aan de hoofdstellen van de paarden, [voor duizend zeshonderd vellen]" (Openb. 14:20).

( )

Figuur 52. Bloed tot aan het hoofdstel van de paarden.

Dat is veel bloed. Als we ons die plaats in de Megiddo-vallei voorstellen, in het noorden, en als we denken aan anderhalve of anderhalve meter bloed, lijkt dat bijna onmogelijk. Maar als we ons een smalle vallei voorstellen met steile ravijnwanden aan de zijkanten, is dat weliswaar geen mooi beeld, maar het is in ieder geval logischer.

Zo is Gog, de zoon van Verdorvenheid, Satans avatar, degene die de wereld misleidde tot het geloof in de waan en opschepte dat hij en zijn leger Jezus konden verslaan, gevallen en is zijn schrikbewind beëindigd, precies zoals God verklaarde: "hij zal zonder menselijke middelen gebroken worden" (Dan 8:25). Hij zal vallen in de vallei van YHWH Rechters, Josafat, naast Gehenna waarvan God verklaarde: "deze plaats zal niet meer genoemd worden Tophet of het dal van de Zoon van Hinnom, maar het Dal van de Slachting" (Jer 19:6). Na zijn val verklaarde God de verdere vernedering van Gog:

"U zult vallen op de bergen van Israël, u en al uw troepen en de volken die bij u zijn; Ik zal u overgeven aan roofvogels van elke soort en aan het gedierte van het veld om verslonden te worden" (Ezechiël 39:4).

God zegt verder in Ezechiël 39:

"... spreek tot de vogels van elke soort en tot alle beesten van het veld: 'Verzamel en kom, verzamel u van rondom tot het offerfeest dat Ik voor u bereid, een groot offerfeest op de bergen van Israël, en u zult vlees eten en bloed drinken (Ezech 39:17). U zult het vlees van de machtigen eten, en het bloed van de vorsten der aarde drinken - van rammen, van lammeren, en van bokken, van stieren, alle vette dieren van Bashan (Ezech 39:18). En u zult vet eten tot u verzadigd bent, en bloed drinken tot u dronken bent, op het offerfeest dat Ik voor u bereid (Ezech 39:19). U zult aan Mijn tafel gevuld worden met paarden en ruiters, met machtige mannen en met alle mannen van de oorlog,' zegt de Here GOD (Ezech. 39:20)."

Jezus sprak ook over de roofvogels die zouden volgen: "Zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want waar het karkas is, daar zullen de arenden verzameld worden" (Matt 24:27,28).

Het Griekse woord aetos, is een algemeen woord voor aasvogels, zoals de kraai, adelaar of gier. Het is logisch dat aasvogels, vogels die rottend vlees eten, het langst zullen overleven nadat de wateren zijn veranderd in "bloed als van een dode; en elk levend wezen in de zee stierf" (Openb. 16:3). Ook de vegetatie is verbrand. Veel landdieren en veel vogels zullen gestorven zijn, zodat de aasvogels het druk zullen hebben. Omdat de aasvogels de laatsten zijn, worden zij zowel in Ezechiël als in Openbaring uitgenodigd om zich tegoed te doen aan alle doden:

"Een engel ... riep met luide stem en zei tegen alle vogels die in het midden van de hemel vliegen: 'Komt en verzamelt u voor het maal van de grote God (Openb. 19:17), opdat u eet het vlees van koningen, het vlees van aanvoerders, het vlees van machtigen, het vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en het vlees van alle mensen, vrije en slaafse, kleine en grote' (Openb. 19:18)."

De tijd van de strijd van Armageddon zal zijn tijdens de Herfstfeesten. De terugkeer van Jezus is zeer waarschijnlijk op Jom Teruah (het Bazuinenfeest), de dag waarvan niemand de dag of het uur weet omdat die valt op de eerste van de zevende maand [Rosj Chodesj].

( )

Figuur 53. Migratie van vogels boven Israël
https://spanishnature.blogspot.com/2011/12/tale-that-knows-no-boundaries-big-blog.html

In het voor- en najaar is er een massale migratie van miljoenen vogels, van Europa en Azië naar Afrika. Ongelooflijk genoeg vliegt de overgrote meerderheid van de vogels over Israël. Ze vliegen niet primair ergens anders overheen, maar gewoon bijna volledig over Israël. De engel zal tegen deze vogels zeggen: "Kom naar beneden, we hebben dit grote feest, want de Heer heeft zojuist zijn vijanden onder de voet gelopen."

Het Beest is nu grondig overwonnen en vernederd. Maar omdat hij een hybride is, zal hij nog veel straf ondergaan tot uiteindelijk, zegt de tekst: "Toen werd het beest gevangen genomen en met hem de valse profeet" (Openb. 19:20).

Nadat Jezus alle vijanden heeft overwonnen, zegt Hij:

"Wanneer de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid" (Matt 25:31).

Vergelijkbaar met de vorige twee teksten, zegt Daniël dat er vuur komt van de Rechter, dat de rechtbank in zitting is, en dat het Beest aan het vuur wordt overgeleverd:

"Zijn troon was een vurige vlam, zijn raderen een brandend vuur, een vurige stroom, ging uit en kwam voor Hem uit (Dan. 7:9). Duizenden, duizenden dienden Hem, tienduizend maal tienduizend stonden voor Hem, het hof zat in de boeken werden geopend (Dan. 7:10). Ik zag toe totdat het beest gedood werd en zijn lichaam vernietigd en aan de brandende vlam gegeven werd (Dan 7:11)."

Johannes eindigt met dezelfde beschrijving van het einde met betrekking tot het beest en de valse profeet:

"Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die brandt van zwavel (Openb. 19:20). En de overigen werden gedood met het zwaard dat voortkwam uit de mond van Hem die op het paard zat. En alle vogels werden vervuld met hun vlees (Openb. 19:21)."

Na hun oordeel zal een machtige engel Satan geketend naar de rokende en pikzwarte afgrond leiden.

"Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen, met in zijn hand de sleutel van de bodemloze put en een grote keten (Openb. 20:1). En hij greep de draak, die oude slang, die de duivel en satan is, en bond hem voor duizend jaar (Openb. 20:2), en wierp hem in de put, en sloot die af en verzegelde hem, opdat hij de volken niet langer zou misleiden, totdat de duizend jaar voorbij waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden vrijgelaten (Openb. 20:3)."

Satan en de gevallenen zullen worden opgesloten in de afgrond, Sheol, de gevangenis die zij hebben geopend om Jezus te bestrijden. Hun uiteindelijke oordeel zal worden uitgesteld tot duizend jaar later, wat we in detail zullen onderzoeken in Corrupting the Image 4.

( )

Tabel 14. Dag des Heren; Jezus komt in vurige toorn.


Epiloog: Goed nieuws over het Koninkrijk van God

De slag bij Armageddon, het hoogtepunt van het grote conflict tussen Jezus en zijn aartsvijand Satan, is nu voorbij. Er zal niets meer gebeuren wat betreft het koninkrijk van de Beest-Gog. Satan heeft met succes de wereld overtuigd om hem opnieuw hun gezag te geven door middel van de alien/UFO misleiding. Terwijl hij gezag uitoefende over elke stam, tong en natie, had hij immuniteit en kon hij God en degenen die in de hemel wonen lasteren. Het gaf hem ook het gezag om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Het leek erop dat Satan de overwinnaar zou zijn; velen werden misleid om het merkteken van het beest te nemen en zo goden te worden, om vervolgens het lot te ondergaan de levende doden, of zombies, te worden; en zij die weigerden, stierven de martelaarsdood. Maar God werkte altijd door dit alles heen.

De tijd van Jakobs benauwdheid zorgde ervoor dat de leiders in Jeruzalem van het huis van Juda uiteindelijk riepen: Baruch Haba b'shem Adonai. Toen zij dat deden, werden zij opgenomen in het Nieuwe Verbond, waardoor de verplichtingen van het Oude (huwelijks)Verbond werden opgeheven. God zette toen een val op voor het Beest / Gog om Jeruzalem aan te vallen zonder te beseffen dat zij hem recht in de kaart speelden.

Jezus kwam terug en deed zijn ontzagwekkende en ongewone werk toen Hij de Rephaim-hybriden vernietigde. Jezus vernietigde ook met "de adem van zijn mond en de helderheid van zijn komst" (2 Thess 2:8), het Beest, Satans god-mens hybride, die beweerde een god te zijn en de ware God van hemel en aarde lasterde. Hij vertrapt zijn vijanden als iemand die druiven vertrapt in de wijnpers; dan komt de tijd van het oordeel over de boosdoeners.

Al deze botsingen hebben tot doel dat God de planeet herovert voor een eenvoudige waarheid: God wil bij ons wonen. Na het Bazuinenfeest, wanneer Jezus waarschijnlijk zal terugkeren om zijn volk te redden; en Jom Kippoer, wanneer Jezus waarschijnlijk zal zitten in het oordeel over zijn verslagen vijanden; dan komt Sukkot, het Loofhuttenfeest, wanneer God bij ons woont. Het einddoel voor Jezus is om onze God te zijn en voor ons om zijn volk te zijn, wat de essentie is van het eeuwige Evangelie.

Wat is het Evangelie? We zien dit door de hele Schrift heen.

  • Ik heb het goede nieuws van de gerechtigheid verkondigd in de grote vergadering ... (Ps 40:9).
  • Verkondig het goede nieuws van zijn heil van dag tot dag (Ps 96:2).
  • Hoe mooi op de bergen zijn de voeten van hem die goed nieuws brengt, die vrede verkondigt vrede brengt, die blijde tijdingen van goede dingen brengt, die redding verkondigt, die tot Sion zegt: "Uw God regeert!" (Jes. 52:7).

Het evangelie werd eens in de woestijn aan het volk verkondigd.

"Want het evangelie is zowel aan ons als aan hen verkondigd, maar het woord dat zij hoorden baatte hen niet, omdat het niet vermengd was met geloof in hen die het hoorden." (Heb 4:2) "... zij konden niet binnengaan wegens ongeloof" (Heb 3:19).

Hoorden zij dat Jezus voor hun zonden zou sterven? Nee. We herinneren ons dat "Jezus door heel Galilea trok en in hun synagogen onderwees en het evangelie van het koninkrijk verkondigde ...". (Matt 4:23) Jezus zei ook: "De tijd is vervuld, en het koninkrijk van God is nabij. Bekeert u en gelooft in het evangelie" (Marcus 1:15).

Jezus sprak pas over zijn dood en opstanding (essentiële delen van het goede nieuws, maar niet het hele nieuws) helemaal aan het eind van zijn bediening; toch verkondigde hij daarvoor al het evangelie, het goede nieuws.

Het goede nieuws is dat je deel kunt uitmaken van Gods koninkrijk. Je moet je bekeren. Wat betekent het om je te bekeren? Als je Jezus persoonlijk ontmoet, raakt Hij je. Je ziet ineens dat er een juiste weg is die je moet volgen. Je besluit bewust om de "juiste weg" te volgen.

Bekeren betekent dus van gedachten veranderen; en dan een ommekeer maken in je handelen - je gaat de ene kant op, dus draai je je om en ga je de andere kant op. Je denkt één ding over iets dat onjuist is, dus draai je het om en denk je de "juiste weg". Dat zal leiden tot andere acties in je leven. Verwacht niet meteen perfectie. Falen gebeurt, maar hef je ogen op en zet door. Met elke hobbel wordt je sterker en trouwer aan de Heer. Volharding zal leiden tot andere acties in je leven. Jezus werd gevraagd:

"Leraar, wat zal ik doen om het eeuwige leven te beërven?" (Lucas 10:25) Hij zei tegen hem: "Wat staat er in de wet geschreven? Wat is uw lezing daarvan?" (Lucas 10:26) hij antwoordde en zei: "'Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand' en 'uw naaste als uzelf'" (Lucas 10:27). [En Hij zei tegen hem: "U hebt juist geantwoord; doe dit en u zult leven" (Lucas 10:28).

Het goede nieuws is werkelijk zo eenvoudig:

"'Erken alleen uw ongerechtigheid, dat u tegen de HEER, uw God, hebt overtreden ... en dat u Mijn stem niet hebt gehoorzaamd', zegt de HEER" (Jer 3:13).

Zonder berouw ben je uitgesloten van Gods goede, mooie, rechtvaardige, ware en vreugdevolle koninkrijk. Maar als je je bekeert, kun je gered worden van de dood en voor eeuwig leven in het koninkrijk.

Het is niet genoeg om een intellectuele overeenkomst te hebben dat Jezus historisch gezien leefde, stierf en herrees. Satan en zijn demonen weten dat Jezus is opgestaan. Alleen maar zeggen dat Hij is opgestaan, is een goed begin, maar het is niet genoeg. Er moet een verandering van hart komen. Je moet zeggen, ik wil leven voor Gods koninkrijk. Ik wil deel uitmaken van wat Hij doet. Ik wil deel uitmaken van zijn rechtvaardig koninkrijk.

Helaas zijn wij mensen van God weggegaan: De mensheid, en ook Israël is afgedwaald.

We zien in het boek Hosea dat God zegt: Ik zal terugkeren naar Mijn plaats totdat zij [Juda en Israël] hun overtreding erkennen (Hos 5:15).

Waarom zei God dat Hij weer zal terugkeren naar Zijn plaats? Omdat Hij bleef roepen dat Israël en Juda naar Hem terug moesten komen en zij zeiden: "Nee, dat willen we niet." Uiteindelijk zei Hij: "Oké, prima, op een dag zullen jullie mij zoeken. Ik ga weer terug naar Mijn plaats totdat zij hun overtreding erkennen en dan zullen zij Mijn aangezicht zoeken en in hun verdrukking zullen zij Mij ernstig zoeken."

Net zoals Jezus het ultimatum stelde aan de leiding van Jeruzalem "totdat jullie zeggen: 'Gezegend is Hij die komt in de naam van de HEER!'" (Matteüs 23:39), zullen jullie mijn aangezicht niet zien", zo geldt dat ook voor ons. Totdat ieder van ons Jezus verwelkomt in de naam van de Heer als onze Verlosser, zullen wij zijn aangezicht niet zien. Maar zodra we dat doen, zal Hij ons redden. Hebt u hem verwelkomd? Zo niet, doe het dan vandaag. De stappen zijn eenvoudig: erken uw overtreding - dat u tegen Hem gezondigd hebt. Verwelkom hem dan als uw koning en volg zijn wegen. Dan zult u deel uitmaken van Gods koninkrijk! En laat u zo snel mogelijk dopen in het bijzijn van getuigen.


Eindnoten:

325 https://www.usgs.gov/center-news/imaging-israel-s-dead-sea-fault-understand-how-continents-stretch-and-rift
326 https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-southern-israel-is-hundreds-of-years-overdue-for-an- earthquake-1.6933565
327 https://www.nasa.gov/topics/earth/features/japanquake/earth20110314.html
328 http://www.sciencedaily.com/articles/e/earthquake_liquefaction.htm
329 https://www.livescience.com/32694-how-big-was-the-biggest-hailstone-ever.html
330 De mensen van de kustlanden waren degenen die we bekeken in Genesis 10: ...Gomer, Magog, Madai [Perzië], Javan [Griekenland], Tubal, Meshech en Tiras. [God spreekt tot dit voorouderlijke volk waarvan wij afstammen] (Gen. 10:2) ...Van deze volkeren verspreidden zich de kustvolken in hun land, ieder met zijn eigen taal, bij hun clans, in hun naties. (Gen 10:5). Vuur op de steden van de zonen van Jafeth, die verwant zijn aan Griekenland, in Griekenland gingen ze westwaarts naar Rome, en toen gingen ze westwaarts naar het Verenigd Koninkrijk, en toen gingen ze naar de VS, we zijn allemaal verwant. Wij zijn afstammelingen van deze mensen. In Ezechiël 38 en 39 spreekt God door de profeet tot die volkeren, tot ons die uit die plaatsen kwamen; het is de hele wereld.
331 BDAG
332 Satan will likely decouple himself from his avatar at this point and try to save himself (though he ultimately is captured and sent into the abyss).

Bron: Jezus splijt de Olijfberg | DouglasHamp.com