www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoofdstuk 20 van Beschadigd Mensbeeld 3 : Satans luchtdekking

12 mei 2022 - door dr. Douglas Hamp

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19

Satans leger van tweehonderd miljoen chimera-manticores was effectief in de omgang met mensen, maar ze zullen Jezus niet tegenhouden. Niettemin zullen zij als zijn luchtdetachement een frontlinie tegen Jezus vormen. Herinner je hoe we ontdekten dat de god van de dood, Nergal, (weer een ander syncretisme voor Satan en of Nimrod) perfect werd beschreven als het wezen dat uit de afgrond komt in Openbaring 9. Satan had heel misschien gehoopt dat leger op de wereld los te laten bij Jezus' eerste komst, maar hij werd gedwarsboomd door Jezus' decreet: dat de poorten van Hades niet zouden overwinnen; en door zijn optreden op de top van Hermon, en uiteindelijk door zijn opstanding.

( )

Figuur 41. Assyrische cilinderzegel uit de 8e eeuw voor Christus, Bron: Walters Art Museum/Wikimedia Commons.

Niettemin zal dat leger, eenmaal vrijgelaten, snel in actie komen. Wij weten dat zij hun slangenstaarten311 zullen gebruiken om iedereen die niet het merkteken van God heeft vijf maanden lang pijn te doen. Maar zodra die taak volbracht is, kunnen we daaruit afleiden dat het hun taak zal zijn Satans strategische doel Jeruzalem te verdedigen.

Satan heeft al eerder geprobeerd Jezus in de weg te staan toen Jezus op missie was. Toen Jezus met zijn discipelen het Meer van Galilea overstak, stuurde Satan een woedende storm om te proberen hem en zijn discipelen te doden. De discipelen raakten in paniek en wekten hun meester, die een beetje teleurgesteld leek dat ze zijn rustgevende dutje voor zo'n kleinigheid onderbraken. "O gij kleingelovigen, waarom hebt gij mijn dutje verstoord? Terwijl Hij uit zijn slaap ontwaakte, kastijdde Hij hen omdat ze zo weinig geloof hadden. Pas na het opstaan berispte Hij de wind en de golven! Satan had geprobeerd een barrière op te werpen om Jezus de toegang tot zijn gebied te ontzeggen door de golven op te stoken tot een krachtige storm. Toen zij aan land kwamen, kwamen hen twee demonen tegemoet, van wie minstens één een legioen demonen in zich had, dat wil zeggen 4.000-6.000 demonen! Dat was een heel leger van onreine geesten dat Satan had gestuurd om te voorkomen dat Jezus Bashan zou binnengaan, het gebied dat vroeger het "overblijfsel van de reuzen" herbergde (Jozua 12:4) en dat nu een "schaduw des doods" over Galilea wierp (Jesa 9:2). Satan zette een storm en een legioen van demonen in om het land van Bashan - zijn hoofdkwartier van de slangendraak - af te schermen. Zoals Ronald Reagan zijn Strategic Defense Initiative, "Star Wars", voor ogen had, ging Satan in de verdediging en hief in wezen het deflectorschild op. Uiteindelijk zal Satan opnieuw proberen Jezus tegen te houden door een beschermende koepel op te richten over de Jeruzalemieten die Hij komt redden, degenen die net "Baruch Haba B'shem Adonai" hadden gezegd. Hoewel Satan in de verdediging is, heeft hij misschien nog een laatste optie. Want God heeft gezegd: "Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem verdedigen" (Zach 12:8), gelooft Satan misschien dat als hij alle inwoners van Jeruzalem kan vernietigen, hij kan bewijzen dat God een leugenaar is en dan een "staakt-het-vuren" kan bedingen. Toch staat hij nu met zijn rug tegen de muur, want deze keer is God degene die de val zet.

Satan weet dat Jezus in de lucht komt om de mensen in Jeruzalem te redden; hij kan die muurschuwe, korfgeestige hersenschimmen sturen om een in elkaar grijpende koepel over Jeruzalem te vormen.

"Ze zien eruit als paarden ... Ze beklimmen muren als soldaten. Ieder volgt zijn weg, ze veranderen niet van pad. Ze verdringen elkaar niet ... De aarde beeft voor hen; de hemel galmt. De zon en de maan worden donker" (Joël 2:4a,7-8a,10 NET).

Zij zullen luchtbescherming bieden terwijl zijn leger van zombies het overblijfsel van de Jeruzalemieten op de grond aanvalt. We ontdekken dit uit verschillende passages. Allereerst zegt God:

"U zult tegen Mijn volk Israël opkomen als een wolk, om het land te bedekken. In de laatste dagen zal Ik u tegen Mijn land brengen, opdat de volken Mij zullen kennen, wanneer Ik in u, o Gog, voor hun ogen geheiligd ben" (Ezech 38:16).

Hoewel we niet kunnen ontkennen dat "als een wolk" gewoon zou kunnen worden uitgelegd als iets volumineus, kan het ook worden opgevat als een nabootsing van Jezus' vertrek en terugkeer op de wolken (Handelingen 1:9-11). Het lijkt erop dat 200 miljoen, gevechtsklare, paardachtige hersenschimmen Jeruzalem zullen binnenstormen als bijen die zwermen maar elkaar niet tegenkomen, om het land te bedekken in een wolkenplafond dat het licht van de hemel tegenhoudt. Satan heeft zijn zinnen gezet op het verslaan van God, het opeisen van Jeruzalem (boven en onder) en het plaatsnemen op Gods troon. Hij kan zijn eigen versie van een "ijzeren koepel" inzetten, maar God zal in beide sferen vechten. Jesaja vertelt ons hoe God zal vechten bij het oprollen van de hemel, en zijn zwaard zal de hemelse machten afslachten:

"Want de HEER is boos op alle volken en woedend op al hun legers. Hij zal hen vernietigen en afslachten (Jes. 34, 2). Hun doden zullen onbegraven blijven, hun lijken zullen stinken; de heuvels zullen hun bloed opzuigen (Jes 34:3). Alle sterren aan de hemel zullen verbleken, de hemel zal zich oprollen als een boekrol; al zijn sterren zullen verdorren, zoals een blad verdort en van een wijnstok valt of een vijg verdort en van een boom valt (Jes 34:4). Hij zegt: "Voorwaar, mijn zwaard heeft de hemelse machten afgeslacht. Kijk, het daalt nu neer op Edom, op het volk dat ik in het oordeel zal vernietigen' (Jes 34:5 NET)."

Engelen zijn sterren

Er zijn enkele belangrijke aanwijzingen in deze pericoop: "Alle sterren aan de hemel zullen verbleken" ("Al het heir van de hemel zal worden ontbonden" NKJV). Dit verwijst naar engelachtige wezens, niet naar de gloeiende brandende lichamen die de astronomie "sterren" noemt. Als het over astronomische sterren zou gaan, dan zouden ALLE sterren van Alpha Centari tot Beetlejuice tot de superreuzen en onze eigen zon op de aarde moeten vallen. Als dat zou gebeuren zou er geen aarde meer zijn, de planeet zou klaar zijn.

Engelen worden vaak sterren genoemd, vooral in het boek Openbaring. In hoofdstuk twaalf is de "draak" die sterren met zijn staart pakt, hetzelfde als de draak en zijn engelen die op de aarde worden geworpen.

  • een grote, vurige rode draak (Openb. 12:3). Zijn staart trok een derde van de sterren van de hemel en wierp ze op de aarde (Openb. 12:4).
  • de grote draak werd uitgeworpen ... en zijn engelen werden met hem uitgeworpen (Openb. 12:9).
  • De zeven sterren zijn de engelen [angeloi ἄγγελοι] van de zeven gemeenten ... (Openb. 1:20).
  • Het wierp een deel van het heir [van de hemel] en een deel van de sterren ter aarde en vertrapte ze (Dan. 8:10).
  • Al het heir des hemels [gevallen engelen] zal ontbonden worden ... Al hun heir zal neervallen ... als vruchten die van een vijgenboom vallen (Jes. 34:4; Openb. 6:13).
  • Toen klonk de derde engel; en een grote ster viel uit de hemel, brandend als een fakkel, en zij viel op een derde van de rivieren en op de waterbronnen (Openb. 8:10).

In profetische taal staan sterren gelijk aan engelachtige wezens.

"En ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. Aan hem werd de sleutel van de bodemloze put gegeven. En hij opende de bodemloze put" (Openb. 9:1-2).

Die betekenis wordt verder onderstreept in het boek Job, waar de zonen van God ook sterren worden genoemd. Toen de morgensterren samen zongen, en alle zonen Gods (benei ha'elohim) juichten van vreugde? (Job 38:7). Toch staat het gebruik van sterren in het boek Openbaring vast dat "sterren" een verwijzing is naar engelen.312 Het beeld dat dus zonder twijfel wordt geschetst is dat van God die in de atmosfeer, en niet op het aardoppervlak, strijd voert tegen enkele van Satans engelen.

De "scharen" zijn dus slechte engelen die het oordeel tegemoet gaan op de "dag dat de HEERE in de hoogte de scharen der verhevenen zal straffen, en op de aarde de koningen der aarde" (Jes. 24:21).

De "sterren die als vijgen op de grond vallen" in Openbaring worden in Jesaja aangeduid als de "schare van de hemel die valt". We zien dat de term tzevah hashamaim op vele andere plaatsen in de Schrift betrekking heeft op de legers van de hemel, wat de letterlijke vertaling is die blijkt uit een scène in 1 Koningen waarin God wordt omringd door de heirscharen van de hemel [הַשָּׁמַ֔יִם צְבָ֣א tzevah hashamaim] (1 Kgn 22: 19).

Er zijn vele voorbeelden die aantonen dat de uitdrukking typisch verwijst naar engelen. In Jeremia 19 worden de heerscharen van de hemel gelijkgesteld met "goden".

"Vanwege alle huizen op de daken waarvan zij wierook hebben gebrand voor alle heerscharen des hemels [הַשָּׁמַ֔יִם [צְבָ֣א], en drankoffers hebben uitgestort voor andere goden" (Jeremia 19:13 KJV).

Naar die "goden", "heerscharen van de hemel" of "gevallen engelen" wordt ook verwezen als de legers van verhevenen in de hemelen, in Jesaja 24, wat gebeurt op "die tijd", wat een verwijzing is naar de Dag des Heren.

"En het zal te dien tijde geschieden, dat de Here de legers [tzevah צְבָ֥א] van de verhevenen in de hemelen, en de heersers der aarde op de aarde zal straffen" (Jesaja 24:21 ISV).

Paulus, schrijvend aan de Efeziërs, verwijst naar de realiteit van de ongunstige kosmische machten (κοσμοκράτοράςας cosmokratoras). Die kosmische krachten, die overal om ons heen zijn, maken deel uit van de geestelijke krachten in het hemelse rijk, wat een verwijzing is naar engelen en niet naar gasbollen in de ruimte.

"Want onze strijd is niet tegen menselijke tegenstanders, maar tegen heersers, overheden, kosmische machten in de duisternis om ons heen, en boze geestelijke machten in het hemelse rijk" (Ef 6:12 ISV).

Nu zijn we bereid te begrijpen wat Jezus bedoelde toen Hij zei: "de machten van de hemel zullen worden losgeschud" (Matt 24:29 ISV). Hij bedoelde niet dat de zon, de maan en de sterren zullen verdwijnen. Hij doelde eerder op de cataclysmische veranderingen die plaatsvinden onder de hemelse machten en Satans engelenknechten.

Het zwaard heeft de hemelse machten afgeslacht

Wij herinneren ons dat Satan en zijn engelen op de aarde werden geworpen. Zij verloren hun vermogen om aan de andere kant van de sluier te zijn. In Corrupting the Image 2 hebben we bekeken hoe Satan en zijn engelen verlangen naar een lichaam; dit bracht hen ertoe de Nephilim te scheppen om als bio-lichaam te dienen, maar het experiment mislukte. In de eindtijd is Satan nu versmolten met het Beest, en zijn engelen zijn versmolten met de Manticores, en mogelijk ook met mensen die het merkteken hebben aangenomen.

Jezus gaat dus strijden tegen vlees-geestelijke wezens: "Hun doden zullen onbegraven blijven, hun lijken zullen stinken; de heuvels zullen hun bloed opzuigen" (Jes 34:3). De plaats van deze strijd is duidelijk in de hemelen, gezien de beschrijving, zijn "zwaard heeft hemelse machten afgeslacht".

De hemelse machten die Hij afslacht zijn de mindere goden. De Almachtige God oordeelt onder de goden. Met "goden" worden geen entiteiten bedoeld die werkelijk macht hebben om tegen God in te gaan, maar engelen, in de zin dat Hij een hiërarchie van posities heeft ingericht. Sommige engelen zijn trouw geweest, andere ontrouw. En hier spreekt Hij tot degenen die ontrouw zijn geweest. Dit moet de vervulling zijn van Psalm 82:

"Ik zei: 'Jullie zijn goden, en jullie zijn allemaal kinderen van de Allerhoogste' (Ps 82:6). Maar u zult sterven als mensen, en vallen als een van de vorsten" (Ps 82:7).

Het feit dat zij zullen sterven als mensen is opmerkelijk. Met andere woorden, er is iets met hen gebeurd. We vangen hiervan een glimp op in Jesaja 14, waar God openbaart wat er zal gebeuren met Babylon en de koning van Babylon, die in dit geval Satan is. Er staat:

"Het zwaard van de HEER druipt van bloed, het is bedekt met vet; het druipt van het bloed van jonge rammen en geiten en is bedekt met het vet van ramsnieren. Want de HEER houdt een offer in Bozrah, een bloedige slachting in het land van Edom" (Jes 34:6).

Dr. Bob Utley verklaart de beeldspraak van het bloed van jonge rammen313 en geiten: "hier staat Edom (net als Moab eerder) symbool voor alle arrogante volken die in opstand komen tegen God." Lange en Schaff leggen dit gedeelte uit:

"Jes 34:4 schildert het oordeel dat over de hemel zal worden uitgevoerd, maar hier combineert de profeet bedoeling en uitvoering. Hij beschouwt het oordeel van God als beginnend in de hemel en voortgezet op aarde."314

Het oordeel begint dus met Gods zwaard dat bloedig is in de hemel, en vervolgens bloedig van activiteit op de aarde.

"Wilde ossen zullen samen met hen geslacht worden, evenals sterke stieren [אַבִּירִ֑ים]. Hun land is doordrenkt met bloed, hun grond is bedekt met vet (Jes. 34:7). Want de HEER heeft een dag van wraak gepland, een tijd waarop hij Edom zal vergelden voor haar vijandigheid jegens Sion (Jes 34:8 NET)."

In Corrupting the Image 2 onderzochten we de uitdrukking "stieren van Bashan," [אַבִּירֵ֖י abirei] die TWOT definieert als "machtig," "sterk," of "dapper," en een connotatie draagt van een stier-god. TWOT merkt op "'ābı̂r heeft betrekking op het Akkadische abāru "sterk zijn"... het kan een element zijn in een goddelijke naam in het Ugaritisch "de Machtige van Hadd." Psalm 78 zegt: "De mensen aten het voedsel van engelen [אַ֭בִּירִים abirim] ... "(Ps 78:25), en de vertalers geven het weer als engelen, d.w.z. machtigen, in plaats van stieren. Met andere woorden, deze stieren zijn geestelijke wezens. Zij waren aanwezig bij de kruisiging en omringden de gekruisigde Jezus met hun afzichtelijke gezichten in een duivelse jubelstemming, denkend dat Jezus en zijn werk verslagen waren. Zij waren zo in beslag genomen door het bespotten en bespotten van Jezus, dat zij niet in de gaten hadden dat Jezus de opperste overwinning op de dood behaalde. Jezus vecht dus tegen engelen die "goden" waren, maar als mensen zullen sterven. In de eindtijd zullen zij stoffelijk en vleesgeworden zijn en proberen Jezus tegen te houden om Jeruzalem te bereiken, net zoals zij ooit probeerden hem tegen te houden om het Meer van Galilea over te steken. Jezus zal het opnemen tegen de machtige stieren van Bashan - klonen van Batios, de grote stier-god van de berg Hermon!

"Kijk, hij daalt nu neer op Edom, op het volk dat ik in het oordeel zal vernietigen" (Jes 34:5 NET).

Later vraagt dezelfde profeet,

"Wie is deze die uit Edom komt [מֵאֱד֗וֹם me'Edom], met geverfde gewaden uit Bozrah, deze die glorieus is in zijn kleding, reizend in de grootheid van zijn kracht?- 'Ik die spreek in gerechtigheid, machtig om te redden' (Jes 63:1). Wie is deze die uit Edom komt, waarom is uw kleding rood [אָדֹ֖ם adom], en uw kleding als iemand die op de wijnpers treedt? (Jes 63:2)."

Dit is natuurlijk dezelfde plaats waar God zei dat hij zijn zwaard in de hemel in bloed zou baden (en het dan naar de aarde zou keren). Er is een duidelijke woordspeling gaande tussen Edom en rood [אָדֹ֖ם adom] (Jes 63:2), die beide dezelfde wortel [אדם] "'ādōm, 'ādēm. Rood zijn."315

( )

Figuur 42. Kaart van het Midden-Oosten met Teman.

Jesaja ziet dat degene die glorieus is gekleed en machtig om te redden (Jesjoea) uit dezelfde plaats komt waarvan hij zei dat hij zijn zwaard in de hemel en op de aarde in bloed zou baden. Jezus (Jesjoea) antwoordt:

"Ik heb de wijnpers alleen getrotseerd en van de volken was niemand met Mij. Want Ik heb ze vertrapt in Mijn toorn, en vertrapt in Mijn woede; hun bloed is gesprenkeld op Mijn klederen, en Ik heb al Mijn gewaden bevlekt" (Jes 63:3).

Met andere woorden, dezelfde woede die op Zijn aangezicht zou tonen (Ezech 38:19), en de woede en razernij jegens de volken (Jes 34:2) zal gedeeltelijk tot uitdrukking komen in een strijd in de atmosfeer. De profeet Habakuk spreekt van een strijd in hetzelfde algemene gebied. We hebben uit deze passage al opgemerkt hoe Hij de volken bang zal maken met slechts een blik (Hab 3:6 NET). De plaats van die gebeurtenis zal in Teman zijn.

"God komt uit Teman, de Heilige uit de berg Paran. Selah. Zijn luister heeft de hemel bedekt, de aarde is vol van zijn heerlijkheid (Hab 3:3). Zijn helderheid zal zijn als de bliksem; een tweepuntige bliksemschicht die uit zijn hand flitst. Dit is het uiterlijke vertoon van zijn macht (Hab. 3:4). De pest zal voor hem uittrekken; de pest zal achter hem aanrukken (Hab 3:5)."

De profeet merkt op dat God (Jezus) vanuit zuidelijke richting naar Israël komt. Zowel Teman als Bozrah liggen rond Edom (het huidige Jordanië). Jesaja zei dat Hij glorieus was in zijn kleding, en Habakuk merkt op dat zijn pracht en praal de hemel bedekt, wat onthult dat Jezus in de hemel is. De profeet onthult ook zijn wapen; Jezus heeft bliksemschichten "die uit zijn hand flitsen ... het uiterlijk vertoon van zijn macht." Het is duidelijk dat Jezus komt om strijd te leveren in de lucht en Hij zal bliksemschichten afschieten tegen zijn vijanden. Jesaja verklaart de motivatie voor deze machtige krijger:

"Want de dag der wraak is in Mijn hart, en het jaar van Mijn verlosten is gekomen (Jes 63:4). Ik keek, maar er was niemand om te helpen, en ik verwonderde mij dat er niemand was om te ondersteunen; daarom bracht Mijn eigen arm Mij redding, en Mijn eigen woede, die ondersteunde Mij (Jes 63:5)."

Jezus komt niet terug en knipt alleen maar met zijn vingers om een einde te maken aan Satans heerschappij. Als God zou Hij waarschijnlijk zoiets kunnen doen, maar om een goede reden verkiest Hij dat niet te doen. In plaats van te speculeren waarom Hij dat niet doet, is het beter te bespreken wat Hij wel doet. Hij komt met bliksemschichten in zijn hand en vecht tegen de tweehonderd miljoen Manticores die Satan uit de afgrond heeft losgelaten. Satan had zich op deze dag voorbereid, en als een goede generaal heeft hij zijn geheime wapen tevoorschijn gehaald om tegen zijn vijand te gebruiken op een "bovenaards" niveau in de atmosfeer. Toch zal Jezus hen uiteindelijk overwinnen: "Hun doden zullen onbegraven blijven, hun lijken zullen stinken; de heuvels zullen hun bloed opzuigen" (Jesa 34:3). Ezechiël merkt over Satans troepen op:

"U zult vallen op de bergen van Israël, u en al uw troepen en de volken die bij u zijn; Ik zal u overgeven aan roofvogels van elke soort en aan het gedierte van het veld om verslonden te worden" (Ezechiël 39:4).

Jezus breekt uiteindelijk door de manticore-koepel die Jeruzalem omringt, waarvan Satan hoopte dat die zou verhinderen dat Jezus erdoor zou komen om zijn verlosten te redden.

In Jesaja 63 vraagt de profeet,

"Waarom is Uw kleed rood ... (Jesaja 63:2) 'Ik heb de wijnpers alleen vertreden [zie ook Openbaring 14, Micha 4:12 en in Joël 3], en uit de volken was niemand met Mij. Want Ik heb ze vertrapt in Mijn toorn, en vertrapt in Mijn woede; hun bloed is gesprenkeld op Mijn klederen... (Jes 63:3) Want de dag van de wraak is in Mijn hart, en het jaar van Mijn verlosten is gekomen (Jes 63:4). Want Ik heb ze vertrapt in Mijn toorn, en vertrapt in Mijn woede; hun bloed is gesprenkeld op Mijn klederen... (Jes 63:3) Want de dag der wraak is in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten is gekomen' (Jes 63:4)."

Jezus' leger van heiligen

YHWH (HEER) der heerscharen is een gebruikelijke bijnaam van de God van Abraham, Izaäk en Jakob. "Heerscharen" [צְבָא֜וֹת Tsavoth] betekent "legers". God kwam met zijn legers, dat wil zeggen, zijn heilige engelen toen hij naar de Sinaï afdaalde in een show van bliksem, donder, vuur en aardbeving (Exod 19).

"De HEERE kwam van de Sinaï, en daagde op hen van Seir; Hij scheen van de berg Paran, en Hij kwam met tienduizenden heiligen; uit Zijn rechterhand kwam een vurige wet voor hen" (Deut 33:2).

Koning David beschrijft het ongelooflijke aantal strijdwagens dat met God kwam in dezelfde Psalm waarin hij sprak over Bashan (de berg Hermon - precies de plaats waar Jezus later drie discipelen meenam en zich voor hen veranderde); en waar de engelen waren neergedaald in de dagen van Noach, zoals we hebben bestudeerd in Corrupting the Image 2. "De wagens van God zijn twintigduizend, ja duizenden; de Heer is onder hen als in de Sinaï, in het Heilige" (Ps 68:17).

"Toen Elisa en zijn knecht wakker werden en zich omringd zagen door het leger van de Syriërs, vroeg Elisa en "[YHWH] de HEER opende de ogen van de jongeman, en hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa" (2 Kon 6:17).

Let op hoe Jesaja zich de Here God voorstelt als Hij naar beneden komt om de wereld te oordelen:

"Want zie, de HEER zal komen met vuur en met Zijn wagens, als een wervelwind, om Zijn toorn met razernij en Zijn berisping met vlammen van vuur te laten horen. Want door vuur en door zijn zwaard zal de HEER alle vlees oordelen; en de doden van de HEER zullen talrijk zijn" (Jes 66:15-16).

Precies deze beschrijving wordt gegeven van Jezus die "met zijn machtige engelen uit de hemel zal worden geopenbaard, (2 Thess 1:7) in vlammend vuur wraak nemend op hen die God niet kennen" (2 Thess 1:8).

Jezus zelf zei dat hij, "de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal Hij ieder belonen naar zijn werken" (Matt 16:27, zie ook 25:31). Johannes schreef ook over dit gevolg dat met Jezus komt: "En de legers in de hemel, bekleed met fijn linnen, wit en schoon, volgden Hem op witte paarden" (Openb. 19:14). Het is onmogelijk te zeggen dat dit gevolg geen mensen omvat. Maar de nadruk ligt duidelijk op engelen, in het licht van de andere passages die we zojuist hebben besproken; en in het licht van Judas, die ook verklaart hoe de "Heer komt met tienduizenden van zijn heiligen, om het oordeel over allen uit te voeren" (Judas 1:14-15). Jezus komt om de strijd aan te binden met de miljoenen in Satans vers gecreëerde hybride leger.


Eindnoten:

311 We discussed how this word likely meant “phallus” in Corrupting the Image 2.
312 As evidenced BDAG, classical Greek literature sometimes considered “stars” to be sentient beings. See: Stoicorum Veterum Fragmenta, coll. J(H)vArnim I–IV 1903–24. See also: Chrysippus, phil., ed. J(H) vArnim, Stoicorum veterum fragmenta II 1903 III b.c.
313 UTLEY Isaiah 34:5. Consider also K&D Isaiah 35:5-7: “The lambs, he-goats, and rams, represent the Edomitish nation, which is compared to these smaller sacrificial animals. Edom and Bozrah are also placed side by side in Isa 63:1. The latter was one of the chief cities of the Edomites (Gen 36:33; Amo 1:12; Jer 49:13, Jer 49:22) - not the Bozrah in Auranitis (Haurân), however, which is well known in church history, but Bozrah in the mountains of Edom, upon the same site as the village of Buzaire (i.e., Minor Bozrah),”
314 Lange Commentary Isaiah 34:7 J.P. Lange, Philip Schaff Isa 34:5-8.
315 Which in “Old Akkadian ’adāmu “dark red,” as of a garment, Akkadian adamātu “dark red soil” and adamu “red blood,” and Aramaic ’ādam, as of blood.” Esau was given this name because he gave up his birthright when he said, “to Jacob, “Please feed me with that same red stew, for I am weary.” Therefore his name was called Edom,” (Gen 25:30).

Bron: Satan's Air Cover | DouglasHamp.com