www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoofdstuk 16 van Beschadigd mensbeeld 3: Gods plan versus Gogs plan

28 april 2022 - door dr. Douglas Hamp

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15

We komen nu bij de nagelbijtende, op het puntje van je stoel zittende, voor een adem inhoudende climax van Satans lange en verschrikkelijke oorlog die hij sinds de Hof van Eden tegen zijn Schepper heeft gevoerd. Satan heeft de "hele wereld in zijn handen" en onder zijn gezag, wat hem juridische immuniteit geeft om te kunnen vechten tegen zijn almachtige vijand.

Gogs eerste strategische zet: Hij (Satan / het Beest) heeft zijn leger opgericht van tweehonderd miljoen, woeste Pabilsag-chimaera's die kunnen vliegen, vuur uitademen en steken (Openb. 9). Dit heeft hij gedaan toen Satan, de gevallen ster, "de bodemloze put opende" (Openb. 9:2), en een horde gehybridiseerde wezens tevoorschijn kwam. Zij hebben "als koning over hen de engel van de bodemloze put, wiens naam in het Hebreeuws Abaddon is, maar in het Grieks heeft hij de naam Apollyon" (Openb. 9:11). Satan (het Beest) verzamelt al zijn krachten om de Koning der Koningen en de Heer der Heren te bestrijden.

Gogs volgende zet: Misschien hebben meer dan een miljard mensen zich opgewerkt tot "god" en het merkteken van het Beest genomen, dat Satan gebruikte om de mensheid naar zijn eigen beeld te herscheppen. Zij zijn opgenomen in de Bijenkorf-geest, volledig onder Satans controle. Tegen degenen die het merkteken niet willen nemen, heeft Satan oorlog gevoerd "en over hen gezegevierd" (Dan. 7:21). Miljarden zijn gestorven en Satans horden zullen pas ophouden "wanneer de macht van het heilige volk volledig verbrijzeld is" (Dan 12:7).

Het ziet er zeer somber uit, en de laatste lichtstraal vervaagt in duisternis; de hoop lijkt verloren. Het zou zijn alsof Hitler op het punt staat de laatste geallieerde bunker te vernietigen; of alsof Sauron op het punt staat zijn schaduw volledig over Midden-Aarde te werpen. Het is slechts een kwestie van dagen of weken tot het leven, zoals wij dat op aarde kennen, verloren is gegaan; en er is niemand op aarde over is om het Beest te stoppen.

De derde zet van het Beest: Zijn aandacht gaat uit naar het land Israël, de moderne staat Israël. Waarom zou hij Israël moeten binnenvallen als hij schijnbaar al de hele wereld onder zijn controle heeft? Zijn droom om zich de berg van God, toe te eigenen en op te eisen, de berg Sion en Jeruzalem, waar God zijn naam heeft geplaatst, lijkt werkelijkheid te worden. De verleiding van de overwinning is groot in het kamp van Gog - om zijn levenslange droom, waarvoor hij al was verbannen, te doen gelden:

"Want u hebt in uw hart gezegd: 'Ik zal ten hemel opstijgen, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God; ik zal ook zitten op de berg der samenkomst aan de verste zijden van het noorden' (Jes. 14:13); 'Ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken, ik zal zijn als de Allerhoogste'" (Jes. 14:14).

Maar God heeft Zijn plan. Satan weet niet dat God een val voor hem heeft gezet. Satan denkt dat hij zal winnen, maar het zal een dodelijke val zijn. Let op hoe God zegt dat Hij de volken naar Jeruzalem zal brengen:

 • Ik zal Jeruzalem maken tot een beker van dronkenschap ... Ik zal Jeruzalem maken tot een zeer zware steen voor alle volken; allen die het willen wegslaan, zullen zeker in stukken gehakt worden, al zijn alle volken der aarde tegen haar verzameld (Zach. 12:2-3).
 • Want Ik zal alle volken verzamelen om tegen Jeruzalem te strijden (Zach 14:2).
 • Ik zal ook alle volken verzamelen en hen naar het dal van Josafat brengen; en Ik zal daar met hen in het oordeel treden vanwege Mijn volk, Mijn erfenis Israël ... (Joël 3:2).
 • "Ik zal u omkeren, haken in uw kaken zetten en u naar buiten leiden, met heel uw leger ... (Ezech 38:4). In de laatste dagen zal Ik u tegen Mijn land brengen" (Ezech 38:16).

De taal in de voorgaande verzen is ongelooflijk! God zal alle volken verzamelen en "een haak in de kaken van het Beest/Gog steken" om hem naar de moderne staat Israël te brengen, waar hij zal vallen. Het Beest denkt dat hij onoverwinnelijk is omdat hij het contract van de dood en Sheol in handen heeft. Hij denkt dat hij God in zo'n lastige positie heeft dat hij Hem en degenen die in de hemel wonen heeft gelasterd. Hij heeft bijna de volledige overwinning, maar wordt meegezogen in een val die God voor hem legt. Hij wil de moderne staat Israël aanvallen. En dat is precies waar God hem wil hebben, door de "haak" in zijn kaak te gebruiken om hem in de val te drijven. Gog begrijpt Gods wegen niet, zoals Micha aangeeft:

"Nu hebben zich ook vele volken tegen u verzameld, die zeggen: 'Laat haar verontreinigd worden, en laat ons oog naar Sion kijken' (Micha 4:11). Maar zij kennen de gedachten van de HEERE niet en begrijpen Zijn raad niet, want Hij zal hen verzamelen als schoven op de dorsvloer" (Micha 4:12).

We zullen in een later hoofdstuk zien hoe God hen op dramatische wijze als schoven dorst. Het plan van het Beest krijgt echter een tegenslag. Terwijl hij zijn macht uitbreidt en Egypte onderwerpt, krijgt hij te maken met schokkende informatie. Het nieuws zal de "haak in zijn kaak" zijn, het gereedschap dat God zal gebruiken.

"Hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen, en het land Egypte zal niet ontkomen" (Dan 11:42). "Hij zal macht hebben over de schatten van goud en zilver, en over alle kostbaarheden van Egypte ..." (Dan 11:43). "Nieuws uit het oosten en het noorden zal hem verontrusten" (Dan 11:44).

Wat het nieuws ook is, het werkt. Zijn woede escaleert, en hij wordt toornig door dit nieuws. "Daarom zal hij met grote woede uitgaan om velen te vernietigen en te verdelgen" (Dan 11:44). Hij gaat op weg naar Jeruzalem, de heilige berg:

"En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën en de heerlijke heilige berg; maar hij zal aan zijn einde komen, en niemand zal hem helpen" (Dan 11:45).

Hij zal de zwerm van de gemarkeerde horde bijeenbrengen (Dan 8:12; 11:31), die lijkt op zombies die vanuit de hele wereld (Ezech 38:15) naar Jeruzalem komen om het laatste restant van de Jeruzalemieten te vernietigen (Zach 14:2).

Satans leger verzamelen

Ondanks de strategie van het Beest kent hij de gedachten van de Heer niet, zoals Ezechiël schrijft:

U zult optrekken, komende als een storm, het land bedekkend als een wolk, u en al uw troepen en vele volken [ammim rabbim וְעַמִּ֥ים רַבִּ֖ים] met u (Ezech 38:9). Zo zegt de Here GOD: "Op die dag zal het gebeuren dat er gedachten in uw hoofd zullen opkomen en dat u een slecht plan zult maken (Ezech 38:10): U zult zeggen: 'Ik zal optrekken tegen een land van ongemuurde dorpen; Ik zal naar een vreedzaam volk gaan, dat veilig woont, allen zonder muren, en zonder tralies of poorten (Ezech 38:11) - om te plunderen en buit te maken, om uw hand uit te steken tegen de woeste plaatsen die weer bewoond zijn, en tegen een volk dat uit de volken verzameld is, dat vee en goederen heeft verworven, die in het midden van het land wonen'" (Ezech 38:12).

Vergeet niet dat God hem een haak in de kaak zet om hem naar Israël te trekken. Verrassend genoeg heeft zijn boze plan te maken met plundering en buit, mogelijk algemene termen voor alles wat van waarde is in Israël, inclusief Israëls geavanceerde prestaties in de wetenschap, kunstwerken, oorlogsvoering, tempelartefacten en hun boekrollen, die een schat zijn. Andere naties lijken hierdoor verrast als ze vragen:

"Bent u gekomen om te plunderen? Hebt u uw leger verzameld om buit te maken, om zilver en goud mee te nemen, om vee en goederen weg te nemen, om grote plunderingen te doen?" (Ezech 38:13).

Hun vraag kan er een zijn van ongeloof - met andere woorden: Jullie hebben de hele wereld, en nu komen jullie om te plunderen? Werkelijk? Misschien zijn ze verbaasd dat dit zijn excuus zou zijn. In ieder geval weten we niet precies de bedoeling achter de woorden. Toch weten we zeker dat God hem en alle volken met een doel tegen Jeruzalem opzet:

 • "U zult tegen Mijn volk Israël opkomen als een wolk, om het land te bedekken. In de laatste dagen zal Ik u tegen Mijn land brengen, opdat de volken Mij zullen kennen, wanneer Ik in u, o Gog, voor hun ogen geheiligd ben" (Ezech 38:16).

De moderne staat Israël zal zich plotseling in het centrum van de woede van de aarde bevinden. Hoewel dit niet de eerste keer zal zijn, lijkt het wel de laatste keer. Wie kan immers oorlog voeren tegen het Beest? Er zal geen aardse oplossing zijn voor deze ongelooflijke hachelijke situatie. Maar wie is er dan wel? Er is niemand op aarde die dat kan, hoewel er Eén in de hemel is die dat wel kan. Maar Hij zal pas terugkomen als Hij wordt uitgenodigd.

Gog valt degenen aan die zijn teruggebracht van het zwaard

In de laatste dagen zal Gog komen tegen een land dat hersteld is van de oorlog en waarvan het volk is teruggebracht van het zwaard.

( )

Figuur 33. Hagana schip arriveert in Israël na WOII.

"In de laatste jaren zult u tegen het land gaan dat hersteld is van oorlog [שׁוֹבֶ֣בֶת מֵחֶ֗רֶב degenen die van het zwaard zijn teruggebracht], het land waarvan het volk uit vele volken is verzameld op de bergen van Israël, die een voortdurende woestenij waren geweest. Zijn volk werd uit de volken gehaald" (Ezech 38:8a).

Er kan geen twijfel over bestaan dat het volk van de moderne staat Israël dat volk is dat uit vele volken werd bijeengebracht, verzameld voor het zwaard, en terugkeerde naar Israël, dat een voortdurende afval was (we zullen dat later uitpakken).

( )

Figuur 34. Joden die gered worden uit een nazi-concentratiekamp.

Hitlers Endlösung was een "zwaard" van de meest verschrikkelijke soort; het was een doelbewuste, opzettelijke, genocidale massamoord op het Joodse volk. In feite dicteerde Hitler, vlak voor hij zelfmoord pleegde, een document over hoe hij niet verantwoordelijk was voor de oorlog, maar de Joden. In zijn slotzin stelde hij: "Bovenal beveel ik de leiders van de natie en degenen die onder hen staan, de wetten van het ras nauwgezet na te leven en zich genadeloos te verzetten tegen de universele vergiftiger van alle volkeren, het Internationale Jodendom."249

Hitler wilde ieder van hen doden; gelukkig faalde hij.

Modern Israël Veilig Wonen

Een belangrijk kenmerk dat aanwezig zal zijn wanneer Gog Israël binnenvalt, is dat de mensen die daar wonen [labetach] het gevoel hebben dat ze veilig zijn. Of het waar is of niet, dat is de betekenis.

En nu [וְיָשׁב֥וּ לָבֶ֖טַח כֻּלָּֽם] wonen zij allen veilig [= voor de veiligheid: labetach לָבֶ֖טַח]. (Ezech 38:8b).

Wat betekent het om veilig te wonen? Woont Israël vandaag veilig? Er zijn nog steeds mensen die hen willen doden; maar ondanks dat geniet Israël een grote mate van veiligheid. In vergelijking met de omstandigheden waarin het Joodse volk de afgelopen 1800 jaar heeft verkeerd, is het nooit zo veilig geweest als nu. Ondanks voortdurende bedreigingen vanuit het zuiden en het noorden zijn zij er sinds de oprichting van de staat Israël in geslaagd een systeem van veiligheid te ontwikkelen dat hun leven vrijwel ongestoord mogelijk maakt. Dit hebben ontelbare toeristen die Israël door de jaren heen hebben bezocht ervaren. Zelfs met kleine grensoorlogen en geïsoleerde incidenten hebben de mensen en bezoekers van Israël hun activiteiten altijd ongestoord en veilig voortgezet. Dit is een feit dat vele malen is bewezen. Zo vraagt God aan Gog: "Op die dag dat Mijn volk Israël veilig woont [labetach לָבֶ֖טַח], zult u het niet weten?" (Ezech 38:14). (Ezech 38:14).

De veiligheidsdiensten in Israël (ook bekend als Israëlische veiligheidsinstelling) is in het Hebreeuws [מערכת הבטחון] Ma'arechetha'Bitachon wat van hetzelfde woord betach komt. Het veiligheidsapparaat omvat een verscheidenheid aan organisaties, waaronder wetshandhaving, militaire, paramilitaire, overheids- en inlichtingendiensten. Israël heeft een sterk leger; en een bekend geheim is dat ze nucleaire wapens hebben. Ze hebben een luchtmacht die vaak als ongeëvenaard in de wereld wordt beschouwd. Het is een traditie dat elke IDF-rekruut Masada beklimt om zich te herinneren hoe de Romeinen hun volk afslachtten in 73 na Christus, en dan zweren de rekruten: "Nooit meer."

Volgens het Gesenius Hebreeuws Lexicon betekent betach (בֶּטַח):

"(1) vertrouwen, en adv. vol vertrouwen, met een gerust gemoed, Gen. 34:25., (2) zekerheid, Jes. 32:17. Op andere plaatsen betekent altijd (לָבֶ֖טַח) labetach en (בֶּטַח) betach adv.-(a) zonder gevaar en/of vrees, veilig."250

De Israëlische Varda Spiegel, die verpleegster-directeur was van de Bedoeïenen Mobiele Eenheid van de Negev, verklaarde in het artikel in de Times of Israel: "Als Israëli's zich veilig voelen en Amerikanen niet...":

"Mijn vrienden en familieleden in de V.S. waren bezorgd om mijn veiligheid, maar ik voel geen gevoel van gevaar ... Het drong tot me door dat Israëli's vanaf hun geboorte getraind zijn om aan te nemen dat ze veilig zijn en om zichzelf de redenen voor te houden dat ze naar alle waarschijnlijkheid veilig zijn wanneer ze met gevaar geconfronteerd worden."251

Er is een gevoel van veiligheid, ook al is het misschien niet helemaal echt, of helemaal accuraat, maar er is een gevoel van veiligheid. Het is een gevoel dat lijkt op dat van iemand die veilig is in een vuurtoren terwijl er gevaarlijke golven rondslaan.

We zien dit gevoel van veiligheid vele malen in de Schrift. "Want U bent voor mij een schuilplaats geweest, een sterke toren voor de vijand" (Ps 61:3). Er is gevaar, maar bij God is iemand veilig.

 • Daarom is mijn hart blij, en mijn heerlijkheid verheugt zich; ook mijn vlees zal rusten in de hoop [לָבֶֽטַח labetach] (Ps 16:9).
 • En Hij leidde hen veilig voort [לָבֶֽטַח labetach], zodat zij niet vreesden; maar de zee overweldigde hun vijanden (Ps 78:53).

Hetzelfde verschijnsel wordt beschreven in Jeremia 49; hoewel Hazor veilig zit, kan deze veiligheid potentieel bedreigd worden.

"Want Nebukadnezar, de koning van Babel, heeft raad tegen u ingewonnen en een plan tegen u beraamd (Jer 49:30). "Sta op, trek op naar het rijke volk dat veilig woont [לָבֶ֖טַח יוֹשֵׁ֥ב] yoshev labetach]" (Jer 49:31).

Dit soort veiligheid betekent dat het leven ongestoord doorgaat - business as usual - en dat degenen die er wonen niets vermoeden van veranderingen, en mogelijk overmoedig zijn in hun eigen vermogen om zich te verdedigen. Dus zal God hen vernietigen die denken dat ze veilig zijn. "En Ik zal vuur zenden op Magog en op hen die in veiligheid leven [לָבֶ֑טַח labetach] in de kustlanden (Ezechiël 39:6).

We zien in Ezechiël 38:8 dat zij zitten, zij wonen veilig [וְיָשְׁב֥וּ לָבֶ֖טַח כֻּלָּֽם yâshavu labetach kulám].

Er zijn volkeren geweest die veilig woonden, om dat snel te laten veranderen. Gideon, bijvoorbeeld, ging naar de tenten van "Nobah en Jogbehah en hij viel het leger aan terwijl het kamp zich veilig voelde [וַיַּךְ֙ אֶת- הַֽמַּחֲנֶ֔ה וְהַֽמַּחֲנֶ֖ה הָ֥יָה בֶֽטַח]" (Richt. 8:11). In het Hebreeuws ontbreekt het woord voelde; er staat eigenlijk: "zij waren veilig." We zien dit opnieuw bij vijf mannen die naar Laish gingen: "Zij zagen de mensen die daar waren, hoe zij veilig [יוֹשֶֽׁבֶת- לָ֠בֶטַח] ... stil en veilig woonden" (Richteren 18:7). In beide gevallen was het volk veilig, althans totdat de Israëlieten hen aanvielen.

Labetach betekent niet dat er geen dreiging is van een vijand. Het is het gevoel veilig te zijn of zich veilig te voelen. Israël zal zich veilig voelen ten tijde van de invasie van Gog, maar het zal geen algemeen goddelijk land zijn. Helaas kent niet iedere Israëli God. Sommigen kennen en beminnen God met heel hun hart, maar velen niet.

Gods naam ontheiligen

We lezen in Ezechiël 39:7: "... Ik zal u [Gog] aan vogels geven; Ik zal Mijn heilige naam bekend maken te midden van Mijn volk Israël, en Ik zal hen Mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen... (Ezechiël 39:7). Israël ontheiligt Gods naam door velen die in strijd met zijn Torah leven. Helaas wordt Hij in hun midden niet gekend.

God zal niet toestaan dat zijn naam nog langer wordt ontheiligd, wat betekent dat er Israëli's zijn die zijn naam ontheiligen. Volgens Wowtravel.me: "Tel Aviv" is de meest homovriendelijke stad, niet alleen in het Midden-Oosten, maar in de hele wereld.252

Helaas zijn veel mensen in het moderne Israël, die voor God zouden moeten leven, in veel gevallen ver van Hem verwijderd. Voor alle duidelijkheid: er zijn veel Messiasbelijdende Joodse gelovigen die Jesjoea liefhebben met heel hun hart, met al hun kracht en met heel hun ziel. Er zijn veel orthodoxen die de God van Abraham, Isaak en Jakob vurig liefhebben. We moeten hier niet te breed schilderen, maar we willen ook niet voorbijgaan aan het bewijs dat er velen in het land Israël zijn die Gods naam ontheiligen. Homoseksualiteit is natuurlijk maar één voorbeeld. Een van de redenen waarom God zegt dat Hij Gog zal doen vallen, is omdat "... Ik zal Mijn heilige naam bekend maken te midden van Mijn volk Israël, en Ik zal hen Mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen..." (Ezech 39:7).

De ongelooflijk geraffineerde profetie dat de kinderen van Israël worden teruggebracht naar hun land is vervuld, ondanks dat Hitler hen probeerde uit te roeien. Dat is een verbazingwekkende vervulling van de profetie die plaatsvond in 1948, toen de natie werd opgericht. Ze zijn dus teruggebracht, maar niet iedereen kent de naam van de Heer.

Israël was een voortdurende verspilling

( )

Figuur 35. Van Joden in beweging - https://bit.ly/3qSkuwW

"Het land waarvan de mensen uit vele volken verzameld waren op de bergen van Israël, die een voortdurende afval waren geweest" (Ezech 38:8a).

De Romeinen verwoestten Jeruzalem in 70 na Christus en opnieuw in 135 na Christus. Na de tweede Joodse opstand in 135 na Christus werden de Joden gewaarschuwd niet naar Jeruzalem terug te keren, op straffe van de dood. Vervolgens werden zij verspreid naar de vier windstreken - zonder thuisland gedurende bijna 1900 jaar in de diaspora.

( )

Figuur 36. Jeruzalem door David Roberts.

Interessant is dat de Amerikaanse schrijver Mark Twain in 1867 schreef over het land Israël, dat toen Palestina heette:

"Palestina zit in zak en as ... in de ban van een vloek die haar velden heeft verdord en haar energie heeft verstikt ... Palestina is verlaten en liefdeloos ... Het is een hopeloos, troosteloos, gebroken land."253

De Jerusalem Post schrijft:

"Zeshonderd jaar voor het bezoek van Twain werd een andere beroemde bezoeker met een nom de plume getroffen door de verlatenheid van Jeruzalem. Rabbi Moses ben Nachman, bekend als Naḥmanides (1194-1270), ontvluchtte het christelijke Spanje voor het Land Israël. Na een lange en hachelijke reis kwam Naḥmanides aan in de haven van Akko voordat hij in 1267 naar Jeruzalem reisde, waar hij niet eens negen andere Joden kon vinden om mee te bidden [Hij kon geen minion vinden, je hebt er 10 nodig voor een minion en hij kon zelfs geen negen andere Joden vinden]. Hij schreef aan zijn zoon: "Vele zijn Israëls verlaten plaatsen, en groot is de ontheiliging. Hoe heiliger de plaats, hoe groter de verwoesting ervan. Jeruzalem is de meest verlaten plaats van allemaal."

Naḥmanides schreef over Israëls verlatenheid, maar hij zei dat het een vermomde zegen was. In zijn commentaar op een vers in Leviticus dat de vervloekingen beschrijft die het land Israël zullen overkomen, schreef Naḥmanides dat de verwoesting "een goed voorteken is, dat verkondigt dat gedurende al onze ballingschap ons land onze vijanden niet zal accepteren... Sinds de tijd dat wij het verlieten, heeft [het land] geen enkele natie of volk geaccepteerd, en zij allen proberen het te vestigen... Dit is voor ons een groot bewijs en zekerheid."254

Verbazingwekkend! Hoewel het land niets had, zei Naḥmanides dat het eigenlijk goed nieuws was omdat niemand zich er kon vestigen, en niemand het land zou willen hebben. Niet om te zeggen dat het geheel verstoken was van mensen, maar er was geen grote nederzetting in het gebied.

Rabbijn Menachem Kohen uit Brooklyn ontdekte dat het land Israël: "leed aan een ongekende, ernstige en onverklaarbare (door iets anders dan bovennatuurlijke verklaringen) droogte die duurde van de eerste eeuw tot de 20e - een periode van 1.800 jaar die samenvalt met de gedwongen verspreiding van de Joden."255 En zoals het in Ezechiël 38 staat: het land "... dat een voortdurende afval was geweest" (Ezechiël 38:8). Dit doet ons denken aan Deuteronomium 29:

"Opdat het komende geslacht van uw kinderen, die na u opstaan, en de vreemdeling die uit een ver land komt, zou zeggen, wanneer zij de plagen van dat land zien en de ziekten die de HEERE erop gelegd heeft: 'Het hele land is zwavel, zout en brandend; het wordt niet gezaaid, noch draagt het, noch groeit er enig gras, zoals de verwoesting van Sodom en Gomorra, Adma en Zeboïm, die de HEERE in Zijn toorn en Zijn gramschap verwoestte'" (Deut. 29:22-23).

Journalist Joseph Farah, aangespoord door het onderzoek van Rabbi Kohen, ontdekte later dat pas na de terugkeer van de Joden de regen begon te komen, hij zegt: "Gedurende 1800 jaar regende het nauwelijks in Israël. Dit was het dorre land dat Mark Twain ontdekte. Het zogenaamde "Palestina" was een woestenij, niemand woonde er. Er was geen inheemse Arabische bevolking. Dat kwam pas nadat de Joden terugkwamen. Vanaf 70 na Christus tot begin 1900 - ongeveer 660.000 dagen - geen regen.

Hij onderzocht de regenvalgegevens van 150 jaar in Israël, beginnend in de vroege jaren 1800 en leidend tot de jaren 1960. Hij ontdekte "bijna elk jaar toenemende regenval - met de zwaarste regenval in en rond 1948 en 1967."256 Er was geen regen totdat Juda terugkeerde. Jezus zei dat de generatie die deze dingen ziet in geen geval voorbij zal gaan totdat al deze dingen plaatsvinden.

Het is verbazingwekkend als we de Schriften samenvoegen en de profetieën bekijken, hoe dit alles samenkomt. Jezus sprak over de verwoesting die over de leiders van Jeruzalem zou komen, omdat zij hem als Messias verwierpen.

In het vorige hoofdstuk sprak Jezus over hoe Hij Jeruzalem wilde verzamelen:

"O Jeruzalem, Jeruzalem, degene die de profeten doodt en hen stenigt die tot haar worden gezonden! Hoe vaak heb Ik uw kinderen willen verzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt, maar u was niet gewillig!". (Matt 23:37). "Zie, uw huis is voor u verlaten" (Matt 23:38).

Kort nadat Hij had verklaard dat hun huis verlaten zou zijn, vervloekte Hij, toen Jezus naar Jeruzalem op weg was, een vijgenboom:

"En toen Hij een vijgenboom bij de weg zag, kwam Hij er bij en vond er alleen maar bladeren aan en zei tegen de boom: "Laat er nooit meer vrucht aan groeien." Onmiddellijk verdorde de vijgenboom" (Matt 21:19).

Jezus vervloekte die boom maandagmorgen. Hij vertelde de gelijkenis van de vijgenboom waarschijnlijk later op maandagmiddag, of mogelijk op dinsdag.

( )

Figuur 37 Vijgenboom met onrijpe vijgen. Afbeelding door Vane Monte van Pixabay.

"Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam er vruchten aan zoeken en vond er geen. Toen zei hij tegen de beheerder van zijn wijngaard: "Kijk, ik kom al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind er geen. Hak hem om; waarom gebruikt hij de grond? En zijn arbeider antwoordde: "Heer, laat hem ook dit jaar met rust, totdat ik hem omspit en bemest. En als hij vrucht draagt, goed. Maar zo niet, dan kunt u hem daarna omhakken" (Luc 13:6-9).

Toen zei Hij tegen zijn discipelen, in de Olijfbergrede: "Leer nu deze gelijkenis van de vijgenboom" (Matt 24:32-33). Wat moeten we leren van een vijgenboom? Jezus vertelt ons: "Wanneer zijn tak al zacht is geworden en bladeren voortbrengt, weet je dat de zomer nabij is" (Matt 24:32-33).

De discipelen die de Schriften hadden bestudeerd, zouden hebben geweten dat de Bijbelse verwijzingen over de vijgenboom staan voor het huis van Israël en het huis van Juda.

 • Daar spreekt hij over het huis van Israël:
  - "... Ik zag uw vaderen als de eerstelingen aan de vijgenboom in zijn eerste seizoen (Hos 9:10).
 • Sprekend over het huis van Juda:
  - Want tegen Mijn land is een volk opgestaan, ... Hij heeft Mijn wijnstok verwoest en Mijn (Joël 1:6-7).
  - Zo zegt de HERE ... "Zoals deze goede vijgen, zo zal Ik hen erkennen die zijn weggevoerd
  weggevoerd uit Juda, die Ik uit deze plaats heb weggezonden voor hun eigen bestwil ... de slechte vijgen ... zal Ik Zedekia, de koning van Juda, zijn vorsten, het overblijfsel van Jeruzalem overgeven ..." (Jer 24:3,5,8).

Toen Jezus zei: leer een les van de vijgenboom, gaf Hij toen alleen maar een landbouwles? Jezus verspilde nooit woorden. De gelijkenis van de vijgenboom was bedoeld om ons iets belangrijks te leren over de profetische toekomst van het hele Huis Israël.

Wat is een generatie?

Wat is een generatie? De bijbelse gegevens suggereren dat het gelijk is aan de levensduur van een mens, ergens tussen de 60 en 100 jaar. Merk op in Mattheüs 1: alle generaties van Abraham tot David zijn veertien generaties ... (Matt 1:17). Ook: "En Jozef stierf, al zijn broers en heel dat geslacht" (Exod 1:6). Het is gelijk aan de levensduur van een persoon.

Een generatie kan vele overlappende generaties hebben. Bijvoorbeeld: de generatie van mijn ouders leefde, en velen leven nog in mijn generatie, en mijn kinderen kunnen over mijn generatie praten, ook al overlappen we elkaar. We zien dit in Numeri 32:

"...geen van de mannen ... van twintig jaar oud en ouder, zal het land zien ... Hij liet hen veertig jaar in de woestijn dwalen, totdat het hele geslacht dat kwaad had gedaan in de ogen van de HEER verdwenen was" (Num. 32:11,13).

Het is eenvoudige wiskunde, 20 plus 40 is 60 - dat lijkt het minimum voor een bijbelse generatie. We lezen in Psalm 90:10: "De dagen van ons leven zijn zeventig jaar; en als door kracht zij tachtig jaar zijn ..." (Psalm 90:10). Dit lijkt de gulden middenweg te zijn - 70 of 80 - het geeft ons een realistisch beeld van een generatie.257 We hebben ook een bovengrens God zei tegen Abraham: "... uw nakomelingen zullen vreemdelingen zijn ... vierhonderd jaar (Gen 15:13). Maar in het vierde geslacht zullen zij hier terugkeren" (Gen 15:16). 400 gedeeld door 4; misschien is een generatie 100 jaar. Het zou zelfs 120 jaar kunnen zijn, want zo lang leefde Mozes. We kunnen hier niet dogmatisch over zijn.

Jezus zei: "... Deze258 generatie zal geenszins voorbijgaan voordat al deze dingen hebben plaatsgevonden" (Matt 24:34); En: "Leer deze gelijkenis van de vijgenboom: wanneer gij zijn tak zacht ziet worden en bladeren ziet voortbrengen, weet gij dat de zomer nabij is, zelfs aan de deuren." De generatie waarover Hij sprak was niet de generatie die in Zijn dagen leefde, maar de generatie die de dingen ziet waarover Hij sprak; die "de tijd van Jakobs moeite [verdrukking צָרָ֥ה] ...." ziet. (Jer 30:7), "... grote verdrukking, zoals er [op de aarde] sinds het begin der wereld tot op heden niet geweest is, nee, nooit geweest zal zijn" (Matt 24:21). "Dat" geslacht zal zien hoe "tenzij die dagen worden verkort, geen vlees zal worden gered ..." (Matt 24:22a). "Dat" geslacht zal zien hoe "omwille van de uitverkorenen die dagen verkort zullen worden" (Matt 24:22b). "Die" generatie zal de generatie zijn die Jezus aanroept.

Zowel de profeten als Jezus verklaarden dat Israël een vervloekte vijgenboom was. Israëls takken begonnen uit te lopen op 14 mei 1948. Een oude christelijke bevestiging hiervan is de Apocalyps van Petrus, geschreven rond de tweede Joodse opstand in 135 na Christus, toen Hadrianus de Joden vertelde dat ze zouden sterven als ze naar Jeruzalem zouden terugkeren. De Apocalyps van Petrus verstond onder de vijgenboom Israël, dat in de laatste dagen zou terugkeren.

"Wat zijn de tekenen van uw komst en van het einde van de wereld, opdat wij de tijd van uw komst kunnen waarnemen en markeren [...]? Het antwoord is de vijgenboom: zodra de scheuten daarvan zijn opgekomen en de twijgen zijn gegroeid, zal het einde van de wereld komen. ... de vijgenboom is het huis van Israël ... wanneer de twijgen daarvan zijn uitgelopen in de laatste dagen ...".

Sprekend over de geboorte van de vijgenboom en alle bomen, lezen we in Jesaja 66:

"Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft zoiets gezien? Zal de aarde in één dag geboren worden? Of zal een volk in één keer geboren worden? Want zodra Sion weeën had, baarde zij haar kinderen" (Jesaja 66:8).

( )

Figuur 38. Palestina na 1948: Israël is geboren.

Op 14 mei 1948 riep het moderne Israël (de vijgenboom) de onafhankelijkheid uit. Dit werd bekrachtigd door de Verenigde Naties. Zou het kunnen dat zij letterlijk in één dag geboren zijn, de dag waaraan een generatie kan worden afgemeten? Het bewijs suggereert dat Israël in één dag is geboren.

"Kijk naar de vijgenboom, en naar alle bomen, Als zij al in knop staan, ziet en weet u zelf dat de zomer nu nabij is. Ook u, als u deze dingen ziet gebeuren, weet dat het koninkrijk van God nabij is. Voorzeker, ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat alles heeft plaatsgevonden" (Lucas 21:29-32).

( )

Figuur 40. Analogie van "al deze bomen" die samen met Israël ontluiken.

Als de moderne staat Israël de vijgenboom is, wie zijn dan "al deze bomen"? Als we consequent willen zijn, en als we willen zeggen dat de vijgenboom Israël voorstelt, dan moeten we het ook hebben over al deze bomen. En wat zo verbazingwekkend is, is dat de naties die Israël omringen ook als natiestaten werden opgericht rond de tijd dat Israël werd opgericht. Libanon werd opgericht in 1943. Jordanië werd opgericht in 1946. Egypte, opgericht in 1952, en Syrië, opgericht in 1946. Het is verbazingwekkend hoe alle andere bomen - die rondom Israël - ook ontluiken.

Het bewijs is dat de vijgenboom Israël is, en dat als je hem ziet ontluiken, je weet dat de zomer nabij is. Dit is een vervulling van de profetie in Ezechiël 38:

"In de laatste jaren zult u komen in het land van hen die teruggebracht zijn van het zwaard [de Tweede Wereldoorlog] en verzameld uit vele volkeren [Zij werden verzameld uit vele, vele naties] op de bergen van Israël, die lang verlaten waren; zij werden uit de volkeren gebracht, en nu wonen zij allen veilig" (Ezechiël 38:8).

We zagen dat er ongeveer 660.000 dagen geen regen viel. We hebben bevestiging van Mark Twain en van Naḥmanides dat het land verlaten was. Het begon te regenen vlak nadat de moderne staat Israël was geboren. We weten dat ze in de moderne staat Israël niet allemaal God aanbidden. Velen van hen ontheiligen helaas zijn naam. Toch zien we deze profetieën samenkomen, wat ons vertelt dat we dichtbij zijn. Als we een generatie definiëren aan de hand van de getallen uit Psalm 90, (70 jaar zijn de dagen van ons leven) is dat jaar al voorbij. Dat betekent van 1948 tot 2018, als dat het jaar is, dan hebben we het gemist. Zou het 2028 kunnen zijn? Misschien! Verkoop je huis niet. Neem geen ontslag. Als een generatie 100 jaar is, brengt ons dat tot 2048, wat ook ongelooflijk veelzeggend is als dat inderdaad de tijd van de wederkomst van de Heer zou zijn, wat op zijn beurt de gruwel van de verwoesting 3,5 jaar eerder zou plaatsen, wat 2045 zou zijn. Is het toeval dat de transhumanisten ons vertellen dat zij geloven dat wij, of misschien zullen zij, de singulariteit bereiken, waarbij mens en machine in 2045 samensmelten? We zullen moeten afwachten.

( )

Tabel 9. De 1260 dagen van horror van het Beest.


Eindnoten

249 Rosenberg, Jennifer. (2021, July 31). Hitler's Political Statement Before His Suicide. Retrieved from https://www.thoughtco.com/hitlers-political-statement-1779643
250 Gesenius, Betach
251 https://blogs.timesofisrael.com/when-israelis-feel-safe-and-americans-dont/
252 This vibrant city is an undisputed queer capital of the Middle East, It offers a 24/7 non-stop activities, all year-round great weather, great food, gay beaches and infinite of gay bars and night clubs. Every June Tel Aviv is celebrating the Gay Pride week, week of celebrations and happenings throughout the city with Pride Expo (Gay Culture Fair), LGBT Theater festival, LGBT Film Festival and the famous Pride Parade which is one of the most colorful gay parades in the world. http://wowtravel.me/11-most-gay-friendly-cities-in-the-world/
253 Mark Twain. The Innocents Abroad. http://www.literaturepage.com/read/twain-innocents-abroad-458.html
254 https://www.jpost.com/Opinion/Unto-the-nations-505760 255
https://www.wnd.com/2010/02/124106/
256 https://www.wnd.com/2010/02/124106/
257 https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2102rank.html
258 This and that in Greek are interchangeable.

Bron: God's Plan Versus Gog's | DouglasHamp.com