www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoofdstuk 15 van Beschadigd mensbeeld 3: Een gevallen ster opent de poorten van Hades

25 april 2022 - door dr. Douglas Hamp

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14

We begonnen het boek met te bespreken hoe sommige UFO-onderzoekers geloven dat de geavanceerde wezens in de UFO's bestaan achter een "dun psychisch dimensionaal membraan". En degenen die beweren de Draconians te hebben ontmoet, melden hetzelfde. De Bijbel beweert dat de poort naar die andere dimensie uiteindelijk geopend zal worden.

In het vorige hoofdstuk leerden we over het verband tussen de oude god van de dood en het komende Beest. Onze taalkundige studie heeft ons nu gebracht tot het verbazingwekkende feit dat er een bewaard gebleven artefact is dat de god van de dood afbeeldt; het is een oud beeld van Nergal, wiens epitheton GAG (de pijl) was EN die de god van de dood was, BAD / BAT / GUG. We onderzochten dit in Corrupting the Image 2 in de context van Nimrod / Ninurta.

Toch weten we dat het Beest degene wordt genoemd die uit de afgrond zal opstijgen (Openb. 17:8). Nimrod fuseerde met Satan tot het Beest dat ooit leefde, maar stierf en afdaalde naar de afgrond om te opereren als de god van de dood, Nergal, enz. Nimrod was de eerste koning die een koninkrijk voor Satan regeerde; het was de eerste van vijf gevallen wereldrijken. Terwijl we kijken naar het uiteindelijke verval van de overblijfselen van het Romeinse (6e) koninkrijk, zien we het opkomende Beest (7e) koninkrijk. Deze zevende koning zal een moderne man zijn die Satan omarmt als hij uit het hemelse rijk wordt geworpen; en die ook Nimrod omarmt als hij met zijn scharen uit de onderwereld van de dood tevoorschijn komt. De resulterende fusie is een achtste en laatste koning. "Het beest dat was en niet is, is zelf een achtste koning en toch een van de zeven, en gaat ten onder" (Openb. 17:11NET). Twijfel niet, Jezus zal niet terugkeren voordat deze samensmelting zich manifesteert. Paulus maakte het duidelijk:

"Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die Dag zal niet komen, tenzij eerst de afval komt en de mens der zonde geopenbaard wordt, de zoon des verderfs" (2 Thess 2:3). Daarom:

Gog (GUG / GAG) moet komen vóór de Dag des Heren!

( )

Figuur 27. Sporen van Nergal / Pabilsag uit een 12e-eeuwse rechtspraaksteen (Kudurru).

We hebben gezien hoe Pabilsag / Nergal op de Kudurru steen is afgebeeld met pijl en boog (zie afbeelding 28 hierboven), op dezelfde manier als Sagittarius in de Griekse traditie - ook bekend als een "manticore". Nergal is natuurlijk de god van de oorlog en een onderwereldgod die ook wordt vergeleken met Ninurta en de rebel Nimrod. The Dictionary of Deities and Demons noteert enkele van de bijnamen die Ninurta bezit:

"Ninurta die qardu 'woest,' 'heldhaftig' en qarradu 'krijger,' ''held'' onder zijn standaard epitheta heeft ... Astronomen uit de 8e-7e eeuw voegden er nog meer connotaties aan toe, en identificeerden Ninurta (of Pabilsag) met Sagittarius of associeerden Ninurta met de planeet Sirius (genaamd Šukudu 'pijl'), de grote ster van Canis major (Akk qatsu 'boog').222

( )

Figuur 28. Sporen van Nergal / Pabilsag uit een steen uit de 12e eeuw (Kudurru).

Wat uit ons onderzoek naar voren komt is het beeld van het sterrenbeeld Boogschutter, dat velen van ons kennen als een paard-centaur die gewapend is met pijl en boog. De centaur-achtige god, Sagittarius, blijkt weer een andere versie te zijn van Nimrod, die in de Bijbel wordt geopenbaard als de opstandige die een gibbor werd. De Mesopotamische versie stelde hem voor als Heer van de Aarde, de grote berg, de pijl, Sirius, de helderste ster. Nu zien we zijn verschijning als Pabilsag, en leren we dat hij ook bekend staat als de stamvader en god van de onderwereld, net als Nergal.

De oude Mesopotamische versies onthullen een samengesteld wezen "met een aantal kenmerken die niet voorkomen in de Griekse versie, zoals een stel vleugels, de staart van een schorpioen en het hoofd van een hond."223 We weten precies hoe Nergal eruit zag dankzij de onlangs ontdekte iconografie (zie Figuur 29). Opmerkelijk is dat de afbeelding hetzelfde wezen lijkt te zijn dat uit de afgrond komt in Openbaring 9.

Samengesteld beeld van de chimaera in Openbaring 9224
9A (Openb. 9:7-10) 1e Beschrijving 9B (Openb. 9:17-19) 2e Beschrijving
 1. De vorm van de sprinkhanen was als paarden die voorbereid waren op de strijd.
 2. Op hun hoofden zaten kronen van iets wat op goud leek, en hun gezichten leken op die van mannen (Openb. 9:7).
 3. Zij hadden haar als vrouwenhaar, en hun tanden waren als leeuwentanden (Openb. 9:8).
 4. En zij hadden borstplaten als ijzeren borstplaten, en het geluid van hun vleugels (Openb. 9:9)
 5. Zij hadden staarten als schorpioenen, en er waren angels in hun staarten. Hun macht was om mensen vijf maanden te pijnigen (Openb. 9:10).
 1. En zo zag ik de paarden in het visioen; zij, die daarop zaten, hadden borstplaten van vurig rood, hyacintblauw en zwavelgeel;
 2. en de hoofden der paarden waren als leeuwenkoppen;
 3. en uit hun monden kwam vuur, rook en zwavel (Openb. 9:17).
 4. het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun monden kwamen (Openb. 9:18).
 5. Want hun macht is in hun mond en in hun staart;
 6. want hun staart is als een slang, die koppen heeft; en daarmee doen zij kwaad (Openb. 9:19).

Tabel 7. Samengesteld beeld van de chimaera in Openbaring 9.

De boog vestigt onze aandacht op Openbaring 6 en de ruiter van het witte paard "die daarop zat, had een boog; en hem werd een kroon gegeven, en hij ging uit om te veroveren en te overwinnen" (Openb. 6:2). We zien ook in Ezechiël 39 dat God verklaart: "Ik zal de boog uit uw linkerhand slaan en de pijlen uit uw rechterhand doen vallen" (Ezechiël 39:3). Deze komende krijger is de held van weleer: Nimrod, Ninurta, Pabilsag, Nergal (en andere bijnamen) die bekend stond als krijger en als boogschutter; en zijn voornaamste bijnamen waren de pijl en de ster, Sirius. "Deze pijl (Sirius) wordt vaak afgebeeld op Kassitische kudurrus"225 die wij zagen in Corrupting the Image 2.

De ruiter op het witte paard226 zal een boog hebben, die representatief is voor zijn oorlogsintenties, mogelijk gemaakt door de macht die Satan hem geeft. Hij zal ook een kroon krijgen, en Satan zal het Beest zijn troon geven - beide symbolen van een koning. Hij zal uitgaan "om te veroveren en te overwinnen." Satan zal hem gezag geven en hem een leger geven (Dan 8:12). Wij herinneren ons uit Corrupting the Image 2 hoe Enlil Ninurta zijn macht, troon en gezag gaf. De ruiter op het witte paard is dezelfde figuur. Deze koning zal unieke kenmerken hebben en machtig zijn. Hij zal velen vernietigen en strijden tegen de heiligen (het heilige volk). Vergelijking van Daniëls beschrijvingen in hoofdstuk zeven en acht met de ruiter op het witte paard geeft ons een sterke overeenkomst (zie tabel 7, hieronder).

Openbaring 6's Witte Ruiter
Daniel's Beest / Kleine Hoorn
 • Een boog om oorlog te voeren,
 • Een kroon en koningschap toegekend
 • Hij gaat uit veroveren
 • Hij voert oorlog
 • Hij wordt een koning genoemd
 • Hij is machtig en verovert velen

Tabel 8. Vergelijking van de Witte Ruiter van Openb. 6 met het Beest/de Kleine Hoorn van Daniël.

Johannes' beschrijving van de koning van de afgrond, genaamd "Vernietiging" of Abaddon in het Hebreeuws en Apollyon in het Grieks (Openb. 9:11), is een perfecte match met de onderwereldgod, Nergal / Ninurta / zoon van Enlil, de zoon des verderfs, GAG / GUG, het Beest dat opstijgt uit de afgrond en oorlog en vernietiging brengt!

Mars verspreidt plaag

Met het aantal syncretistische namen voor het Beest dat we tot nu toe hebben gezien, moeten we waarschijnlijk niet verbaasd zijn om nog meer astrologische associaties te ontdekken van BAD met de planeet Mars, de planeet van Nergal.

Volgens Michiel de Vaan, in het Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages, is de oudste geregistreerde vorm van Mars Mamart, en niet van Latijnse maar van buitenlandse oorsprong.227 Dat er Sumerische invloed was op het Italiaanse schiereiland hebben we al geleerd in onze bespreking uit Corrupting the Image, 2 van BAD die gevonden zijn in een grot in Mesapia (en het woord Haruspex - HAR is Sumerisch voor lever). Het is dus niet verrassend dat de naam van de Romeinse god Mars (Martis, genitief) van Mesopotamische oorsprong is.

Franz Wiggenner geeft de etymologie van "de planeet van Nergal ... Mars (salbatanu)". Hij merkt op hoe "volgens astrologische voortekenen Mars de dood verspreidt als hij opkomt of opflakkert." Vervolgens geeft hij een voorlopige etymologie die "deze rol van MUL tzal (sal) bat-a-nu verklaart als mushtabarru (ZAL) mutanu (BAD-a-nu) "(de planeet) die de pest verspreidt."228 Met andere woorden, BAD, ook gespeld als "BAT",229 die synoniem is met Nergal, de god van de dood.

Wiggenner's etymologie van "de planeet die de pest verspreidt" is ongelooflijk onthullend in vergelijking met de Bijbelse profetie.

"Een grote ster viel uit de hemel, brandend als een fakkel, en zij viel op een derde van de rivieren en op de waterbronnen (Openb. 8:10). De naam van de ster is Alsem. Een derde van de wateren werd alsem, en vele mensen stierven door het water, omdat het bitter was geworden" (Openb. 8:11).

De tekst van de Openbaring lijkt dit te beschrijven: Johannes zag een brandende ster die uit de hemel op de rivieren en bronnen viel. Het is belangrijk te begrijpen dat de ouden planeten beschouwden als dwaalsterren en "volgens astrologische voortekenen verspreidt Mars de dood als hij opkomt of opvlamt." Johannes zegt dan dat hij een ster uit de hemel op de aarde zag vallen. Aan hem is de sleutel van de bodemloze put gegeven" (Openb. 9:1). De ster die hij ziet "vallen" is dezelfde ster die eerder viel. De verwijzing hier is duidelijk niet naar een gemiddelde nachtster die aan de hemel fonkelt, want deze ster is de sleutel tot de afgrond gegeven.

Open de afgrond-BOR

Deze keer in hoofdstuk 9 onthult Johannes ons dat de "gevallen ster uit de hemel" de sleutel tot de bodemloze put zal krijgen, en de afgrond zal openen. Het is duidelijk dat Satan alias het Beest klaar is om al zijn krachten te verzamelen om de Koning der Koningen en de Heer der Heren te bestrijden.

"Ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. Aan hem werd de sleutel van de bodemloze put gegeven. En hij opende de bodemloze put ..." (Openb. 9:1-2).

De afgrond of Bor (in het Hebreeuws) is de laagste plaats in Sheol, de plaats die volgens Petrus de gevangenis is waar de engelen in de dagen van Noach, die de lijn overschreden, in werden gegooid, wat Tartarus wordt genoemd, en wordt opgevat als de laagste sport van Hades:

"Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen ter helle [ταρταρόω, tartaroó] heeft geworpen en hen in ketenen der duisternis heeft overgeleverd, om hen tot het oordeel te bewaren" (2 Petr. 2:4).

Dit is ook de plaats waar Satan volgens de profetie voor duizend jaar in zal worden geworpen. "U zult worden neergehaald in Sheol [ᾅδης, hadēs שְׁא֛וֹל], in de laagste diepten van de put [בֽוֹר bor]" (Jes. 14:15). Ook de rest van de gevallen engelen zal "verzameld worden, zoals gevangenen verzameld worden in de put [בֽוֹר bor], en opgesloten worden in de gevangenis ..." (Jes. 24:22).

Sheol en de bor zijn nauw verwant en zijn wellicht dezelfde plaats. De "sleutel" tot de bodemloze put is wellicht het verbond dat de wereld sloot met Satan. Met andere woorden, de sleutel tot het openen van de afgrond was het laten instemmen van de wereld met het verbond met de dood en Sheol. In plaats van zich te onderwerpen aan Hem die de dood heeft overwonnen (Openb. 21:14), zullen de mensen onsterfelijkheid zoeken door hun eigen deal te sluiten met de dood en Sheol. Deze verachtelijke mensen hebben het lef om tegen God op te scheppen dat zij een verbond met de dood hebben gesloten en dat zij een overeenkomst met Sheol hebben, zodat God hen niet kan raken (Lit. "Wanneer de overvloeiende gesel doorgaat, zal hij niet tot ons komen") Jes. 28:15. De Here God zegt echter:

"Uw verbond met de dood zal vernietigd worden, en uw overeenkomst met Sheol zal geen stand houden; wanneer de overweldigende gesel doorgaat, dan zult u erdoor vertrapt worden" (Jes. 28:18).

Ondanks hun geloof dat zij onsterfelijk en buiten Gods bereik zijn, vertelt God hen dat hun contract met de dood hen niet zal beschermen, dat zij niet echt onsterfelijk zijn, en dat zij en de Dood zelf in de vuurzee zullen worden geworpen. De dood en Sheol kunnen geen immuniteit bieden tegen de tweede dood.

Duisternis

"En hij opende de bodemloze put, en er kwam rook uit de put als de rook van een grote oven. De zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put" (Openb. 9:2).

Waarom wordt de hemel donker en waarom geeft de zon geen licht? Het antwoord is eenvoudig: Omdat de rook die voortdurend uit de afgrond opstijgt, zal lijken op de uitbarsting van een ondergrondse vulkaan. Wanneer een vulkaan voor het eerst uitbarst, is de zon nog zichtbaar, maar naarmate de tijd vordert, wordt meer van het licht van de zon verduisterd. In 2011 barstte de Eyjafjallajökull, een IJslandse vulkaan, uit en de gevolgen werden wereldwijd gevoeld. Plaatselijk en in delen van Europa,230 was de hemel donker van het zwarte roet. De zon leek door de rook bedekt met een zakdoek en de maan werd bloedrood. De Schrift zinspeelt op dit verschijnsel door aan te geven dat de duisternis eerst "derden" van de planeet treft, en dan "voluit" gaat.

"En een derde van de zon werd getroffen, een derde van de maan en een derde van de sterren, zodat een derde daarvan werd verduisterd. Een derde van de dag scheen niet, en evenzo de nacht" (Openb. 8:12).

De zon geeft niet het volle licht, omdat zij door die sterke as is geblokkeerd; en het lijkt alsof zij met een zakdoek is bedekt. De maan ziet er rood uit door de as, waarvan ons specifiek wordt verteld: "De zon en de lucht werden verduisterd vanwege de rook van de put (Openb. 9:2). Dat is de reden waarom de zon en de lucht donker zullen worden (niet door een maansverduistering, zoals sommigen veronderstellen).

( )

Figuur 29. Omvang van de asresten van de uitbarsting van de Eyjafjallajökull vulkaan op IJsland.

Dit is parallel aan wat we zien in Joël:

"Want de dag van de HEER komt, want hij is nabij (Joël 2:1): Een dag van duisternis en somberheid, een dag van wolken en dikke duisternis, zoals de ochtendwolken zich over de bergen uitspreiden (Joël 2:2). ... de zon en de maan worden donker, en de sterren verminderen hun helderheid" (Joël 2:10).

Er zijn vele passages die spreken over het donker worden van zon, maan en hemel.

 • Want de sterren des hemels en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet geven; de zon zal verduisterd worden in haar uitgaan, en de maan zal haar licht niet doen schijnen (Jes. 13:9, 10).
 • de zon werd zwart als een zak haar, en de maan werd als bloed (Openb. 6:12).

Wanneer de afgrond zich opent, zal er veel rook en as zijn; en het zal geleidelijk donkerder worden totdat er een "dikke duisternis" op de planeet is. De mensheid wordt verteld God te vrezen; hem eer te geven want het uur van zijn oordeel is gekomen, maar zij bekeren zich niet. Uiteindelijk zal de wereld vol duisternis zijn:

"Toen goot de vijfde engel zijn schaal uit op de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd vol duisternis; en zij knaagden op hun tong vanwege de pijn. Zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijnen en hun zweren, en hadden geen berouw over hun daden" (Openb. 16:10-11).

De plaats van de afgrond, poorten van de Hades

De locatie van de poorten van de Hades lag precies in het land Bashan, aan de voet van de berg Hermon. Het was de plaats waar de engelen waren neergedaald; en ook waar Og, koning van de Bashan en de Amoritische koning - de koningen van de Rephaim - hun hoofdkwartier hadden. Het was op deze plaats dat "de Kanaänitische mythologie ... de verblijfplaats vindt van haar vergoddelijkte dode koningen, de mlk(m)/rpu(m) die in 'Štrt-hdr'y wonen,"231 dat wil zeggen Og en Sihon, koningen van de Rephaim die in Ashtaroth en Edrei wonen. Met andere woorden, de onderwereld stond bekend als een stad.

W. F. Albright identificeert "de stad" als de onderwereld, en even interessant is dat het Ugaritische "adres" voor Mlk, "ttrt," waarschijnlijk wordt geïdentificeerd met de stad Ashtaroth in Bashan, even ten noorden van Ammon.232

W. F. Albright's begrip van "de Stad" als de onderwereld is gebaseerd op het Oud Babylonische "irigal". Iri is als het Hebreeuwse "ir" (stad) en "gal" is "groot". Het betekende de onderwereld, en in het Akkadisch was het erşetu; qabru betekent "aarde, land; onderwereld; graf." Erşetu (ertzetu) was ook steno voor "daltu erṣeti: de deur van de onderwereld."233 Het idee dat de onderwereld een poort, of een deur heeft is dus oud en komt voor in het land Shinar waar Satan zijn valse religieuze systeem vestigde.

Er kunnen meerdere poorten naar de onderwereld zijn geweest, net zoals er meerdere poorten naar een stad zijn. Niettemin werd de grot van Pan beschouwd als een van die locaties, en Jezus maakte dat duidelijk aan zijn discipelen. In zijn artikel The Gates of Hades and the Keys of the Kingdom bevestigt Joel Marcus dat men geloofde dat Hades "niet alleen de menselijke doden huisvestte, maar ook de demonische agenten van dood en verderf."234 Hij merkt verder op: "Poorten van Hades" lijken te staan voor de hele onderwereldstad van de doden."235 Jezus' gebruik van "Poorten van Hades" is dus volkomen in overeenstemming met hoe de streek van Bashan en Hermon zelf veel verbindingen met de onderwereld hebben.

Jezus heeft het niet alleen over poorten, maar over alle onderwereldverwijzingen die door het logogram BAD / BAT worden vertegenwoordigd, zoals Enlil, Ninurta, Og, MLK (Milcom / Molech), Nergal, enz. Jezus verklaarde aan de grote stierengod Batios, koning van de slangendraken, gestationeerd in Bashan, dat hij en zijn troepen niet zullen zegevieren tegen Gods koninkrijk. Jezus' verklaring was een verklaring van regelrechte oorlog tegen de heersers van het dodenrijk.

Marcus merkt op dat:
Het beeld van Mattheus is van heersers van de onderwereld die vanuit de poorten van hun zwaar bewaakte, ommuurde stad naar voren stormen om Gods volk op aarde aan te vallen. Wanneer we spreken over demonische machten die de aarde overspoelen, spreken we de taal van de joodse apocalyptici. Joodse apocalyptici geloofden dat in de eindtijd de krachten van de kosmische chaos, die sinds de schepping in bedwang werden gehouden, uit hun bedwang zouden breken en een ongeëvenaarde beproeving over de wereld zouden brengen. O. Betz heeft er inderdaad op gewezen dat er opmerkelijke parallellen zijn in de QL met het basisbeeld van Matt 16:18. In 1QH 3:17-18 bijvoorbeeld gaan de poorten van Sheol open en stromen de goddeloze machten die in de onderwereld gevangen zitten naar buiten om de aarde te overspoelen.

Zoals A. Cooper deze passage weergeeft:

"Zij openen de poorten van [Sheol voor alle] daden van goddeloosheid; Zij sluiten de deuren van de put achter de bedenker van onheil; De tralies van de eeuwigheid achter alle geesten van goddeloosheid. Nadat de poorten van Sheol geopend zijn om de demonische machten op de aarde los te laten, sluiten zij zich achter hen, zodat zij niet naar de onderwereld kunnen terugkeren, ook al zouden zij dat willen; als wilde dieren opgesloten in een gladiatorenarena hebben zij geen andere keus dan de mensen aan te vallen die hun opsluiting delen. Evenzo wordt in 1QH 3:26-34 de 'tijd van de toorn van Belial' beschreven als een tijd waarin de poorten van Sheol opengaan en 'pijlen van de put' naar buiten vliegen."236

Jezus maakte de tocht naar de berg Hermon en sprak tot zijn discipelen in Caesarea Philippi, waarbij hij rechtstreeks verwees naar de "poorten van de hel". Dit wijst er sterk op dat Satan voor die tijd iets van plan was. Jezus ging naar de poorten om de uitdaging aan te gaan. De gebeurtenissen die Satan had gepland, komen wellicht overeen met de ideeën van de apocalyptici van die tijd, die geloofden dat de aanval inhield dat de poorten van de Hades opengingen en Satans horden naar buiten stroomden. In de laatste dagen kan de opening van de afgrond plaatsvinden in niemand minder dan Caesarea Philippi aan de voet van de berg Hermon.

Vrijlating van het demonische leger

Waarom wil Satan de afgrond openen? Omdat hij zijn troepen moet opbouwen voor de Dag des Heren. In de loop van 3,5 jaar bereidt de hele wereld zich voor "om oorlog te voeren tegen [Jezus] die op het paard zat en tegen zijn leger" (Openb. 19:19). Satan zal alle vorsten en krachten nodig hebben om oorlog te voeren tegen zijn schepper.

In Corrupting the Image 2 leerden we dat Satan, via zijn geheime naam BAD, degene was achter de engelen die afdaalden op de berg Hermon (ook bekend als de berg Bashan) in de dagen van Noach. Aan de voet van die berg lag Caesarea Philippi, waar Jezus met zijn discipelen verkondigde dat de poorten van de hel niet zouden overwinnen tegen zijn koninkrijk. We stelden vast dat Satan toen waarschijnlijk van plan was de poort te openen, en dat Jezus zijn plannen de kop indrukte.

Het openen van de afgrond zal "de geesten in de gevangenis aanboren, die vroeger ongehoorzaam waren ... in de dagen van Noach" (1 Petr. 3:19-20). De Schrift leert ons dat zij zullen worden vrijgelaten voor de eindstrijd:

 • de engelen die hun eigen domein niet hebben bewaard, maar hun eigen verblijfplaats hebben verlaten ... gereserveerd in eeuwige ketenen onder de duisternis voor het oordeel van de grote dag; (Judas 1:6).
 • Want God heeft de engelen die gezondigd hebben niet gespaard, maar hen ter helle geworpen [ταρταρόω tartaru] en hen overgeleverd in ketenen der duisternis, om te worden bewaard voor het oordeel; (2 Petr. 2:4).

De vier specifieke engelen die gebonden (let. geketend) zijn aan de rivier de Eufraat zullen ook worden vrijgelaten.

"Laat de vier engelen vrij die gebonden zijn aan de grote rivier de Eufraat. Dus de vier engelen, die waren voorbereid op het uur en de dag en de maand en het jaar, werden vrijgelaten om een derde van de mensheid te doden. Het getal van het leger der paarden nu was tweehonderd miljoen ..." (Openb. 9:14-16).

Dit is het leger waarover Daniël spreekt "wegens overtreding werd een leger aan de hoorn overgeleverd" (Dan. 8:12). Herman Gunkel merkt in Zum religionsgeschichtlichen Verständnis des Neuen Testaments op dat "de legers van de ruiters in v 16 e.v. zeker 'samengestelde wezens' zijn."237 Met andere woorden, Gunkel meent dat Openbaring spreekt over hybride monsters, zoals we hebben opgemerkt.

De vier engelen die worden losgelaten zijn aanvankelijk "gebonden" - waaruit blijkt dat zij goddeloze vorsten (koningen) of generaals zijn die zullen dienen in Satans leger. In verband daarmee "zal de grote rivier de Eufraat en haar water worden opgedroogd, zodat de weg van de koningen uit het oosten wordt bereid" (Openb. 16:12). Deze vier engelen die gebonden zijn aan de Eufraat lijken de koningen uit het oosten te zijn. Waarom de wateren opgedroogd moeten worden is niet duidelijk.

De dag des Heren

Wat is het oordeel van de grote dag? De slag bij Armageddon, de dag des Heren.

 • De grote dag des Heren is nabij; hij is nabij en spoedt zich snel. Het geluid van de dag des HEREN is bitter... (Zef. 1:14).
 • Want de grote dag van zijn toorn is gekomen, en wie kan standhouden? (Openb. 6:17).
 • Want het zijn geesten van demonen, die tekenen doen, die uitgaan naar de koningen der aarde en der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de strijd van die grote dag van God, de Almachtige (Openb. 16:14).

De dag des oordeels, waarnaar in beide teksten wordt verwezen, is niet de dag waarop engelen voor Gods troon staan en hun vonnis ontvangen. Het verwijst veeleer naar het oordeel dat God over de wereld zal brengen wanneer Hij "de schare [leger] der verhevenen in de hoogte zal straffen ..." (Jes. 24:21). Zij zullen geoordeeld worden wanneer:

De HEERE zal komen met vuur en met Zijn wagens, als een wervelwind, om Zijn toorn met razernij en Zijn berisping met vlammen van vuur uit te spreken (Jes. 66:15). Want door vuur en door Zijn zwaard zal de HEERE alle vlees oordelen; en de doden van de HEERE zullen velen zijn (Jes. 66:16).

Tot dusver hebben we gezien hoe deze demonische krachten uit hun duistere gevangenis zullen worden bevrijd VOOR de terugkeer van de Heer. Het is zeer waarschijnlijk dat Satan geen manier kon vinden om hen eerder uit de gevangenis te krijgen. Maar in Corrupting the Image 2 hebben we gezien hoe Satan waarschijnlijk probeerde de afgrond te openen in Jezus' tijd, maar Jezus dwarsboomde dat plan. Satans volgende zet zal zijn dat hij het verbond van de mens met de dood en Sheol gebruikt als de sleutel die hem de macht geeft om de poorten van de onderwereld te openen en haar bewoners vrij te laten als voorbereiding op de "grote dag".

Het kwellen van de niet-verzegelden

"Toen kwamen er uit de rook sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht [gezag εξουσια exousia] gegeven, zoals de schorpioenen der aarde macht [gezag εξουσια exousia] hebben (Openb. 9:3). Hen werd bevolen het gras der aarde, of enig groen ding, of enige boom niet te schaden, maar alleen de mensen die niet het zegel Gods op hun voorhoofd hebben (Openb. 9:4). En zij kregen niet de bevoegdheid om hen te doden, maar om hen vijf maanden lang te kwellen. Hun kwelling was als de kwelling van een schorpioen wanneer deze een mens treft (Openb. 9:5). In die dagen zullen de mensen de dood zoeken en niet vinden; zij zullen verlangen te sterven en de dood zal van hen wegvluchten (Openb. 9:6). Zij hadden staarten als schorpioenen, en er waren angels in hun staarten. Hun macht was om mensen vijf maanden pijn te doen (Openb. 9:10). En zij hadden als koning over hen de engel van de bodemloze put, wiens naam in het Hebreeuws Abaddon is, maar in het Grieks heeft hij de naam Apollyon (Openb. 9:11)."

Deze Nergal-wezens krijgen het gezag om de hele mensheid te kwellen, behalve een zeer selecte groep die "verzegeld zijn ... op hun voorhoofd ... het aantal van hen die verzegeld zijn. Honderdvierenveertigduizend van alle stammen van de kinderen Israëls zijn verzegeld" (Openb. 7:3-4). Niemand zal dus immuun zijn voor de aanvallen en kwellingen van de sprinkhanen.

Het woord "kwelling" is het Griekse βασανίζω basanizo, dat komt van βάσανος basanos. Volgens BDAG betekent het "'toetssteen, test', dan van procedures of 'kwelling' gebruikt om een bekentenis af te dwingen." Het wordt ook gebruikt voor:

Van de martelingen in de onderwereld (vgl. Wsd. 3:1; 4 Macc. 13:15) en als synon. van 'onblusbaar vuur' 2 Cl 17:7b; ὑπάρχειν ἐν β. in kwelling zijn Lc 16:23. Beschrijvend voor plaats in de onderwereld τόπος τῆς β. plaats van kwelling.238

Hoe veelzeggend dat het Griekse woord "basanizo" voor "marteling" in verband wordt gebracht met de onderwereld. Het woord "Basan" in de Septuagint is de transliteratie van Bashan (b.v. Num. 21:32-33, enz.), dat de verblijfplaats van de doden was en een bijnaam voor Satan, de koning van de onderwereld. We zouden kunnen begrijpen dat de Nergal-wezens komen om de bewoners van de aarde te "Bashan-iseren", of om hen te kwellen om een bekentenis af te dwingen.

Dit doet de vraag rijzen welke bekentenis Satan, de koning van de onderwereld, van de mensheid verlangt door hen te martelen? Op grond van de autoriteit die hem is verleend door het verbond met de dood en Sheol, kan Satan deze wezens gebruiken om de mensheid te stimuleren tot volledige opwaardering tot god. We zullen hun doel niet zeker weten totdat de reeks zich in werkelijkheid afspeelt en deze wezens uit de afgrond tevoorschijn komen. Niettemin zouden zij dienen als een krachtige stimulans om het merkteken aan te nemen, of anders vijf maanden lang hun angels onder ogen te zien.

De tekst vertelt ons:
"In die dagen zullen de mensen de dood zoeken en niet vinden; zij zullen verlangen te sterven en de dood zal van hen wegvluchten" (Openb. 9:5-6).

Hoe komt het dat de mensen de dood zullen zoeken, maar niet zullen vinden? Een gezond mens wil niet sterven. Ze willen blijven leven; ze willen een gezin hebben, en ze willen hun dromen en doelen bereiken. Wanneer mensen intense emotionele of fysieke pijn lijden, kunnen ze soms alleen maar denken aan ontsnappen, en de dood is de ontsnapping en het einde van het lijden.

Wat verandert er in die dagen dat mensen die willen sterven, niet kunnen sterven? Simon & Garfunkel zongen het lied "50 Ways to Leave Your Lover": "You just slip out the back, Jack; Make a new plan, Stan; You don't need to be coy, Roy; Just get yourself free; Hop on the bus, Gus, etc."

Zeker, als iemand ernstig genoeg wil sterven, lijken er minstens vijftig manieren te zijn om je leven te verlaten - van een brug springen, voor een auto springen, een pistool gebruiken. Helaas plegen mensen tegenwoordig vaak met succes zelfmoord. Nogmaals, hoe kan het dat mensen die op zoek zijn naar de dood deze niet kunnen vinden? Er moet iets radicaals gebeurd zijn. Het antwoord is eenvoudig: ze hebben hun sterfelijkheid overwonnen en een soort onsterfelijkheid bereikt. Op grond van het onderzoek in dit boek concluderen wij dat zij het merkteken van het Beest hebben genomen, en dat het hen in "goden" heeft veranderd, zodat zij niet sterven. Zij hebben het merkteken van het Beest genomen en zijn getransformeerd, en hebben de transhumanistische droom van onsterfelijkheid en goddelijkheid bereikt. Echter, eenmaal bereikt, hebben ze er spijt van. Ze zullen willen sterven, maar dan is het te laat.

Gemerkten worden Zombies

Zij kunnen willen sterven zodra zij beseffen dat zij hun leven niet meer onder controle hebben en gemanipuleerd en geknecht worden; of zij kunnen beseffen dat er geen ongedaanmaking mogelijk is van de fatale stap die zij hebben genomen. Hoe het ook zij, hoewel zij goden zijn geworden, met bovenmenselijke kracht, intelligentie en onsterfelijkheid, zullen zij zien dat de vermenging van Satans zaad met dat van de mens een kritieke mislukking is. De twee componenten hechten niet goed, zoals Daniël 2 zegt:

"Zoals u ijzer vermengd zag met keramische klei, zo zullen zij zich vermengen met het zaad van de mensen; maar zij zullen niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met klei" (Dan 2:43).

Dit kritieke falen verandert hun lichaam, zodat er "lelijke en pijnlijke zweren verschenen op de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden" (Openb. 16:2 NET).

( )

Figuur 31. Necrotiserende fasciitis.

Zij zullen lijden aan smerige en weerzinwekkende zweren. Volgens de NET Bijbel aantekeningen lijden zij aan "zwerende zweren."239 Het Griekse woord, ἕλκος (helkos), is een "wond, of zweer, een abces, zweer, een vieze en verachtelijke zweer"240 wat ons doet denken aan wat er gebeurde tijdens de 10 plagen van Egypte waar er "steenpuisten [שְׁחִין shechin] waren die uitbraken in zweren [אֲבַעְבֻּעֹ֖ת ababu'oth]. " Gesenius definieert ababu'oth als "puisten, steenpuisten, opkomend in de huid, Ex. 9:9, 10; werkwoordelijk van de wortel בּוּעַ ...opkoken, opzwellen."241 Het woord shᵉchîyn is een steenpuist of een ontstoken plek242 die nauw verwant is aan ababu'oth en in de Septuagint wordt vertaald als "ἕλκος (helkos)".

Deze zweren zijn uiteindelijk een gevolg van het negeren van Gods waarschuwingen en wetten door die deelnamen aan het merk. God stuurde zijn boodschappers om de mensen te waarschuwen tegen het aannemen van het merkteken: "Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en zijn merkteken ontvangt ..." (Openb. 14:9), "zal hij zelf ook drinken van de wijn van de toorn Gods ..." (Openb. 14:10). Maar zoals Farao tegen God inging en weigerde acht te slaan op waarschuwing na waarschuwing, en de gevolgen daarvan onderging, zo zal ook de wereld Gods waarschuwing voor het merkteken van het beest negeren. God heeft geen plezier in de dingen die zullen gebeuren met hen die het merkteken nemen; het zijn gewoon de keuzes die zij zullen maken.

Volgens Robertson's Word Pictures of the New Testament, is Helkos "een luidruchtige en smartelijke zweer; slechte en kwaadaardige zweer". Helkos is een oud woord voor een etterende wond, een zweer of iets dat opengaat op je lichaam." Een blik op moderne medische beschrijvingen helpt ons om steenpuisten beter te begrijpen:

"De meeste steenpuisten worden veroorzaakt door staphylococcus aureus, een type bacterie dat vaak voorkomt in de huid en in de neus; er vormt zich een bult als pus zich onder de huid verzamelt. Builen ontstaan soms op plaatsen waar de huid is beschadigd door een kleine verwonding of een insectenbeet, waardoor de bacterie gemakkelijk kan binnendringen. Als uw immuunsysteem om welke reden dan ook verzwakt is, bent u vatbaarder voor steenpuisten en karbonkels."243

De mensen die het merkteken nemen (hybriden worden), lijden aan de toestand van kwijnend vlees vanwege het gehybridiseerde, demonisch-menselijke DNA dat zij dragen. Als we bedenken dat mensen het DNA van Satan aannemen - en hij is de god van de dood - dan kunnen zij lijden aan:

"...necrotiserende fasciitis, rottende huid of ...een vleesetende bacterie, vleesetende ziekte; een snel voortschrijdende soort bacteriële infectie die een huidvet en weefsel dat de spier bedekt, in korte tijd binnen 12 tot 24 uur vernietigt. Eigenlijk wordt het vlees niet opgegeten, maar sterft de huid af als gevolg van de infectie. De met de ziekte gepaard gaande bacterie snijdt de bloedtoevoer af; daardoor sterft het weefsel af en ondergaat het een proces van verval, dat medisch wordt aangeduid als necrose."244

We hebben misschien een idee hoe de mensen die het merkteken innemen eruit zullen zien, gebaseerd op verslagen van mensen die de vleesetende drug "krokodil" hebben genomen.

Twee zussen uit Illinois hebben beschreven hoe het voelt om van binnenuit weg te rotten, na het gebruik van de vleesetende drug krokodil, die ongeveer 10 jaar geleden in Rusland opdook. Het lijkt op heroïne, maar is veel goedkoper omdat het wordt gemaakt van alledaagse huishoudelijke producten, zoals aanstekervloeistof, benzine, verfverdunner en jodium.

( )

Figuur 32. Necrotiserende fasciitis na inname van Krokodil, https://www.ibtimes.co.uk/krokodil-users-describe-rotting-inside-out-blister-514387

In een gesprek met ABC zei Amber dat ze voor het eerst wonden op haar huid opmerkte: "Het begint bijna als een brandwond van een sigaret. Het begint paars en gaat over in een blaar na vijf of zes dagen." Krokodil wordt een zombie- of kannibaaldrug genoemd omdat het het vlees van de gebruiker van binnenuit opeet. De gemiddelde gebruiker heeft een levensverwachting van slechts drie jaar.245

Amber en haar zus namen de drug omdat ze dachten dat ze zich dan beter zouden voelen. Een persoon gaf deze reden voor degenen die het gebruiken:

"De mensen die ik heb gezien wisten niet wat ze namen, maar ik geloof dat sommige verslaafden het uit vrije wil nemen, ondanks de effecten. Er is een intense high en het is goedkoop, als mensen wanhopig genoeg zijn, zullen ze het gebruiken."246

Dit is waarschijnlijk dezelfde reden waarom mensen het merk zullen nemen. Zij zullen geloven dat de enige manier om de vijandige buitenaardse invasie (ook bekend als de terugkeer van Jezus) af te wenden, is zich op te werken tot een god door het merkteken te nemen - het beest en het beeld van het beest te aanbidden en volledig op te gaan in de bijenkorfgeest.

Maar uiteindelijk blijkt het nemen van het merkteken van het Beest de persoon in een zombie te veranderen. Zij zullen een ras van wandelende doden zijn met een vleesetende ziekte die hun lichamen verteert. Zij verlangen naar de dood, maar kunnen niet sterven.

( )

Figuur 33. Zombie Apocalyps Afbeelding door Ahmadreza Heidaripoor van Pixabay.

Ze zullen niet alleen de wandelende doden zijn; ze zullen ook een onverzadigbare honger hebben, zoals de demonen en Nephilim vóór hen. In Corrupting the Image 2 bestudeerden we hoe Satan en demonen energie krijgen, net als in de film The Matrix, waar mensen eigenlijk de batterijen zijn die de machines aandrijven, behalve dat Satans horden hunkeren naar het bloed van hun slachtoffers.

"Zij dienden hun afgoden, wat voor hen een strik werd. Zij offerden zelfs hun zonen en dochters aan demonen, en vergoten onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters, die zij offerden aan de afgoden van Kanaän; en het land werd verontreinigd met bloed" (Ps 106:36-38).

Met elk mensenoffer, elke abortus, elke oorlog en elke moord laden Satan en de zijnen dus hun batterijen op. Hoe onschuldiger het bloed, hoe meer energie zij krijgen. Deze aderlating zou kunnen verklaren waarom ook in de verdrukking mensen worden onthoofd, maar dat weten we niet zeker. Het boek 1 Henoch bevestigt hoe de Nephilim bloed dronken:

"de vrouwen die zwanger werden brachten reuzen voort, ... het werd onmogelijk hen te voeden; toen keerden zij zich tegen de mensen, om hen te verslinden; en zij begonnen vogels, beesten, reptielen en vissen te verwonden, om hun vlees de een na de ander te eten en hun bloed te drinken" (Henoch 7:10,12,14).

Zelfs in de middeleeuwen bleef het idee bestaan dat reuzen (Nephilim) bloed aten; zoals u zich herinnert, brulde de reus: "Fe Fi Fo Fum, ik ruik het bloed van een Engelsman." Het rijmpje komt voor in het pamflet "Haue with You to Saffron-Walden" uit 1596, geschreven door Thomas Nashe, die vermeldt dat het rijmpje al oud was en de oorsprong ervan onduidelijk.247 "Fa fe fi fo fum" is eigenlijk een samenhangende zin uit het oude Gaelic die betekent: "Zie voedsel, goed om te eten, voldoende voor mijn honger!"248 Historisch gezien waren de plaatsen waar demonen voet aan de grond kregen en werden vereerd, ook berucht om rituelen waarbij menselijk bloed werd gebruikt.

Mensen die hybriden worden door het merkteken van het Beest te nemen, worden hongerig. Zij hebben energie nodig om zich te verzadigen, en bloed wordt het enige voedsel dat zij bevredigend vinden. Een dergelijke dorst naar bloed zou op zijn minst een deel van de reden kunnen zijn voor het oordeel over de wateren:

"Toen goot de derde engel zijn schaal uit over de rivieren en waterbronnen, en zij werden bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: 'U bent rechtvaardig, Heer, degene die is en die was en die komen zal, want U hebt deze dingen geoordeeld. Want zij hebben het bloed van heiligen en profeten vergoten en U hebt hen bloed te drinken gegeven. Want het is hun verdiende loon" (Openb. 16:4-6).

Het nemen van het merkteken van het beest is de toekomstige versie van het worden van een Nephilim. God oordeelde er streng over met de bijna-uitstervende zondvloed in de dagen van Noach en zal dat opnieuw doen bij zijn tweede komst.


Eindnoten

222 The Dictionary Of Deities And Demons In The Bible, Eds. K. Van Der Toorn, Bob Becking And Pieter W. Van Der Horst (Boston, 1999). Ninurta
223 (Richter 2004: 264). http://www.skyscript.co.uk/babylonian_sagittarius.pdf
224 Note the composite features of this creature: 1) Like a horse running to battle, 2) Lion’s head, 3) Man’s face, 4) Something like crowns, 5) Woman’s hair, 6) Lion’s teeth, 7) Something like breastplates of iron, 8) Noisy wings, 9) Scorpion’s tail with stingers, 10) Serpent-head tails, 11) Fiery red, hyacinth blue, and sulfur yellow iron-like breastplate, 12) Fire and brimstone from mouth.
225 J. Black and A. Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia (1992), s.v. Arrow.
226 Sommigen hebben gesuggereerd dat dit in feite Jezus zelf is, maar deze interpretatie lijkt zeer onwaarschijnlijk aangezien Jezus zelf degene is die de zegels opent. Ten tweede leiden alle andere zegels tot een oordeel over de aarde. Ten derde is de aard van de andere drie ruiters onheilspellend en catastrofaal, wat suggereert dat de vier ruiters allemaal in hetzelfde team zitten.
227 Michiel de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages, Brill, 2008, p. 366.
228 Frans Wiggermann, Nergal, Reallexikon der Assyriologie (RlA) 9 1999 Pg. 215-226.
229 The cuneiform bad, bat, be, etc. sign is a common multi-use sign in the mid-14th-century BC Amarna letters, and the Epic of Gilgamesh. https://en.wikipedia.org/wiki/Bad_(cuneiform)#:~:text=The%20cuneiform%20bad%2C%20bat%2C%20be,(capita l%20letter%20(majuscule)).
230 By Eyjafjallajökull_volcanic_ash_multilayer.xcf: *Blankmap-ao-090N-north_pole.xcf: Reisioderivative work: Cogiati (talk)derivative work: Cogiati (talk) - Eyjafjallajökull_volcanic_ash_multilayer.xcf, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10122791
231 Bashan: Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking and Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). Pgs. 162-163.
232 Bashan: Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking and Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). Pgs. 162-163. See: (KTU 1.1 08:2-3...)
233 http://www.assyrianlanguages.org/akkadian/
234 MARCUS, JOEL. "The Gates of Hades and the Keys of the Kingdom (Matt 16:18-19)." The Catholic Biblical Quarterly 50, no. 3 (1988): 443-55. Accessed September 30, 2020. http://www.jstor.org/stable/43717704.
235 Ibid.
236 Ibid.
237 Zum religionsgeschichtlichen Verständnis des Neuen Testaments by Gunkel, Hermann, 1903 Göttingen, Vandenhoeck. pg., 52.
238 BDAG βασανίζω
239 It says loathsome sore, but it is probably a reference to sores, many sores. “The Greek text is singular but is probably best understood as a collective singular.” NET Notes. An example of the collective singular in English is the word “sugar.” We say, “I need some sugar in my coffee.” We do not say “sugars.” That is a collective singular.
240 BDAG ἕλκος (helkos
241 Gesenius, H.W.F. Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures, translated by Samuel Prideaux Tregelles, 7th ed., s.v. “Og,” “Rachal.” Ada: Baker Publishing Group, 1990. ֲא ַב ְׁע ֻּב ַּ֖עת ababu’oth.
242 TWOT
243 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/boils-and-carbuncles/symptoms-causes/syc-20353770
244 https://ehealthwall.com/flesh-eating-disease-pictures-symptoms-contagious-causes/
245 https://www.ibtimes.co.uk/krokodil-users-describe-rotting-inside-out-blister-514387
246 https://www.ibtimes.co.uk/krokodil-users-describe-rotting-inside-out-blister-514387
247 McCarthy, William Bernard; Oxford, Cheryl; Sobol, Joseph Daniel, eds. (1994). Jack in Two Worlds: Contemporary North American Tales and Their Tellers (illustrated ed.). UNC Press Books. p. xv. ISBN 9780807844434.
248 Mackay, Charles (1877). The Gaelic Etymology of the Languages of Western Europe: And More Especially of the English and Lowland Scotch, and Their Slang, Cant, and Colloquial Dialects. Trübner. p. 160.

Bron: Een gevallen ster opent de poorten van Hades | DouglasHamp.com