www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 3: DE WARE HELD SLUIT DE AFGROND EN HERWINT DE HEERSCHAPPIJ OVER DE AARDE

Beschadigde beeltenis 2

Mijlpaal merk 3 en verder

( )

Afbeelding 64, Romeinse Mijlpaal op de Weg van de Patriarchen tussen Jeruzalem en Hebron https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons.

We zijn door de oude wereld gereisd, hebben de stappen van Satan gevolgd en zijn duivelse plan voor een wereldheerschappij ontdekt. In de overtuiging dat hij als God kon zijn, begon Satan met te weigeren een dienaar te zijn - het enige wat hij moest doen om werkelijk als God te zijn - en hij toonde zich een ontrouwe rentmeester. Hij pleegde een regelrechte coup door Adam en Eva de heerschappij te ontnemen die God hun had gegeven. Door zich het gezag over de wereld toe te eigenen, verzekerde Satan zich van wat hij nodig had om God op afstand te houden en zichzelf op de troon te houden.

Toen de mensheid geconfronteerd werd met het daaruit voortvloeiende verval en de dood, gaf God een straaltje hoop dat Hij de Beloofde zou zenden die Satan zijn kop zou vermorzelen.

Gedurende onze studie hebben we gezien hoe God Satans top-geheime strijdplannen en strategieën heeft onthuld. God, de grote Koning, heeft Satans geheime machinaties voor de wereldheerschappij blootgelegd, zowel in het verleden als in de toekomst.

Beperkt, als achter een sluier, stuurde Satan toen engelen naar de berg Hermon om met vrouwen te paren en lichaamsmogelijkheden voor de Nephilim te maken om in te wonen. Nadat deze droom in duigen viel, gaf Satan zijn DNA om een rebelse hybride te creëren die een 'stargate' zou openen voor menselijk-demonische communicatie. Hoewel God het plan verijdelde door de talen te verwarren, werd de Rebel niettemin de held van legenden, literatuur en films gedurende de laatste vijfduizend jaar - degene die volgens de Bijbel zal terugkeren in de laatste dagen. Hij was ook verantwoordelijk voor de invasie van de Nephilim in Kanaän, die ertoe leidde dat het land werd overspoeld met hybriden en afgoderij toen de kinderen van Israël Egypte verlieten en voor het eerst het Beloofde Land zagen. Hoewel God hen voorging en de reuzen vernietigde, drong Satans Paard van Troje, de vrouw die het Beest berijdt - bekend als Mysterieus Babylon - hun harten binnen, als Israël door Bileams invloed, zichzelf vervloekte. Mysterieus Babylon bleef in Israël totdat God het noordelijke koninkrijk van Israël afscheidde en haar wegzond. Het land Bashan met zijn top, de berg Hermon, regeerde weer en wierp een schaduw van dood over het gebied Galilea.

De duisternis werd abrupt onderbroken toen Gods langverwachte en beloofde kampioen arriveerde en verklaarde dat de poorten van de Hades en hun heir niet zouden zegevieren en de wereld onherroepelijk in slavernij zouden brengen. Jezus kwam niet om gediend te worden, zoals de draak had geëist; Hij kwam veeleer als een dienaar. Satan dacht dat hij zijn zogenaamde kop verbrijzelaar kon vernietigen door Hem aan het kruis te nagelen, maar ontdekte dat hij Jezus had geholpen de heerschappij over de aarde terug te winnen. Jezus heroverde de sleutels van het Hades en de Dood en de eigendomsakte van de planeet Aarde die Adam had verloren; Hij nam het niet over door militaire macht, maar door Zijn offer.

Toch heeft Satan het niet opgegeven na zijn nederlaag. Hij heeft opnieuw de vrouw die het Beest berijdt gebruikt om Gods volk hun hemels geboorterecht te doen opgeven in ruil voor zijn koninkrijk van de dood. Zoals Israël hem volgde en in het schaduwland van de dood kwam te leven, zo verbeuren ook Christus-volgelingen hun geboorterecht. In de zeven brieven aan de gemeenten berispt Jezus Zijn volk voor het volgen van Jezebel (dezelfde vrouw die het mysterie Babylon in Israël bracht), en Hij berispt hen voor het volgen van de leerstellingen van Bileam die Israël deed zondigen bij Ba'al Peor. (Zie Openb. 2:14,20). Daarom roept God: "Ga uit van haar, mijn volk, opdat u niet deelt in haar zonden en ... ontvangt van haar plagen" (Openb. 18:4) (Zie Bijlagen 3 (Inanna) en 6 (Gruwelen van Babylon)).

Dat wegvallen is wat Paulus voorspelde: "Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want die dag zal niet komen, tenzij eerst het afvallen [αποστασια] komt, en de mens der zonde openbaar wordt, de zoon des verderfs" (2 Thess 2:3). Het afvallen verwijst naar mensen die vasthouden aan een religieus standpunt, en het dan verlaten. Dat wil zeggen, christenen die wegvallen van het ware geloof naar de wegen van Babylon. De afval vindt plaats wanneer mensen de duisternis liefhebben in plaats van het licht. Jezus zegt: "Dit is dan het oordeel: Het licht is in de wereld gekomen, en de mensen hebben de duisternis liefgehad in plaats van het licht, omdat hun daden slecht waren" (Johannes 3:19).

Wanneer de wereld gereed is: "was het beest dat gij gezien hebt, en is het niet, en het zal opklimmen uit de bodemloze put en ten verderve gaan" (Openb. 17:8). Satan zal dan zijn stervende en opkomende god oprichten. Hij zal zijn held, de Rebel, Heer van de Aarde, koning van de stad, Nergal / Pabilsag / Ninurta / Nimrod / het Beest, terugbrengen. De opkomst van deze supermens zal het hoogtepunt zijn van een plan dat al millennia in de maak was. Hij zal Satans eindspel zijn om zijn heerschappij over de wereld voor onbepaalde tijd uit te breiden.

Het komende Beest zal een samenstelling zijn van de koninkrijken die vóór hem kwamen. Hij zal zijn "als een luipaard", die het koninkrijk en de macht van Alexander de Grote voorstelt (Dan 7:6), "zijn voeten waren als de voeten van een beer", die het koninkrijk en de macht van Perzië voorstelt, "en zijn mond als de mond van een leeuw" (Dan 7:5), die het koninkrijk van de macht, Babylon, voorstelt (Dan 7:4). Aan deze persoon "gaf de draak zijn macht, zijn troon en groot gezag" (Openb. 13:2).

De kleine hoorn die Daniël zag en waarin "ogen waren als de ogen van een mens, en een mond die hoogdravende woorden sprak" (Dan. 7:8), is hetzelfde Beest vol namen van godslastering425 dat Johannes in Openbaring zag; het is het hoogtepunt en een samensmelting van al de vorige beesten. Het Beest zal al hun macht, kracht, snelheid, invloed, gezag, heerlijkheid en trots bezitten. Hij zal echter nog meer zijn dan de som en de belichaming van zijn voorgangers: Hij zal de incarnatie van Satan zelf zijn. Hij zal de vleesgeworden lasteraar zijn. Satans eigenschappen van "zeven koppen en tien horens, en zeven diademen op zijn hoofd" (Openb. 12:3), zijn dezelfde als die van het Beest: "zeven koppen en tien horens, en op zijn horens tien kronen, en op zijn hoofd een godslasterlijke naam" (Openb. 13:1) (Nadruk mijnerzijds).

Satan wil zich incarneren in een mens van zijn keuze, maar alleen om zichzelf macht te geven. Dus, het geven van zijn macht aan het Beest is een vervulling van zijn oude plan om een samensmelting van hemzelf met een gewillig en gekwalificeerd individu te bewerkstelligen; de man zal een god worden en de god zal een man worden. Samen zullen zij de Zoon van Verdoemenis zijn, de mens der zonde, "het beest dat was, niet is, en uit de afgrond zal opklimmen" (Openb. 17:8).

Door het Merkteken van het Beest zal Satan eindelijk zijn lichaam hebben en zijn geheime wapen om de wereld tot slaaf te maken. De mensen zullen zich opnieuw overgeven aan Satan en zichzelf vervloeken. Het merkteken van het Beest zal het mechanisme zijn waardoor zij genetisch één worden met hem en zo zijn slaven worden.

Dan in de tijd van het einde: Deze koning zal "hoogdravende woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen van de Allerhoogste vervolgen" (Dan. 7:25). Hij zal de poorten van de Hades openen die Jezus verhinderd heeft te openen en horden Pabilsags ontketenen. Satan zal een leger van ongekende omvang op de been brengen door het Beest dat was terug te brengen, degene die uit de afgrond zal opstijgen in een moment van triomf voor Satan. Het Beest zal dan door Satan worden gebruikt om zijn duistere krachten uit de Afgrond te ontketenen. Satan zal drie en een half jaar de overhand hebben totdat er een roep klinkt om Jezus terug te halen. Deze geprofeteerde roep om Jezus zal de grote Dag des Heren en de slag van Armageddon inleiden.

Er blijven nog vele vragen over, die wij in het volgende boek zullen behandelen. We zullen daarin het Merkteken van het Beest, het beeld van het Beest, de valse profeet, de Slag om Armageddon, Gog en Magog, de twee getuigen, en dat ene ding dat Jezus zal terugbrengen om zijn volk te redden, overwegen.

Voetnoot

425 Blasfemie is volgens BDAG vaak bekend in relatie tot transcendente of geassocieerde entiteiten lasteren, beschimpen, belasteren, oneerbiedig/oneerbiedig/onrespectvol spreken van of over βλασφημία.

Bron: Store | DouglasHamp.com: Checkout