www.wimjongman.nl

(homepagina)


Corrupting the Image 2

()

Beschadigde beeltenis 2

Hybriden, Hades en de berg Hermon-verbinding

Copyright © 2021 door Dr. Douglas Hamp www.douglashamp.com

Gepubliceerd door Eskaton Media Group

ISBN: 978-1-63821-416-8

Omslag door Sebby Sandu - Aesthetica Society
Tenzij anders aangegeven, zijn alle citaten uit de Schrift afkomstig uit de New King James Version, Thomas Nelson Publishers (1997). De Hebreeuwse tekst is uit de Biblia Hebraica Stugartensia. De Griekse oudtestamentische geschriften zijn uit de Septuagint. De citaten uit het Grieks van het Nieuwe Testament zijn uit het Griekse Nieuwe Testament volgens de Byzantijnse Tekstvorm, uitgegeven door Maurice A. Robinson en William G. Pierpont, editie 2000; dit is de uitgave door Pierpont en Robinson van een Meerderheidstekst, of Byzantijnse tekst, van het NT. Citaten met de KJV zijn uit de King James Version. Citaten waar ESV bij staat, komen uit de English Standard Version. Citaten met de aanduiding ISV zijn uit de International Standard Version. Citaten met de aanduiding NET komen uit de Nieuwe Engelse Vertaling. Citaten met de aanduiding NASB komen uit de New American Standard Bible. Citaten met de aanduiding HCSB komen uit de Holman Christian Standard Bible. Alle citaten uit de Schrift zijn verkregen met behulp van de Word Bible Software www.theword.net. Alle accenten van Schriftverzen zijn van mij.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur, behalve voor zover voorzien door de copyrightwetgeving van de VS.

Ik heb toestemming van de auteur om dit in het Nederlands te vertalen met verwijzing naar de website van DouglasHamp.com Corrupting the Image 2

Inleiding

Openbaring 17 spreekt van een mysterie van een beest dat was, niet is, en opstijgt uit de afgrond en van een vrouw die het berijdt. Het oplossen van dit mysterie is het kernonderzoek van dit boek en is in feite een voortzetting van Corrupting the Image Vol. 1: Angels, Aliens, and the Antichrist Revealed, waarin we ontdekten dat er iets onheilspellends op de wereld afkomt. Satan heeft geprobeerd het DNA van de mens te corrumperen door de creatie van Nephilim in een poging om de komst van het Zaad van de vrouw te voorkomen. We zien vandaag de dag vreemde gebeurtenissen gebeuren met de komst van UFO's en veronderstelde ontvoeringen door buitenaardse wezens.

In Corrupting the Image Vol. 2: Hybrids, Hades and the Mt Hermon Connection, zullen we de vraag beantwoorden naar de oude oorsprong van het Beest dat was en de vrouw die hij draagt, en zullen we Satans oude aliassen openbreken. We zullen de tactieken van zijn lange oorlog tegen God onderzoeken en hoe God zijn pogingen heeft gedwarsboomd, culminerend in de eerste komst van Jezus. In het volgende deel, Corrupting the Image Vol 3, zullen we kijken naar de gebeurtenissen, technologieën en hebzucht die de mensheid op de rand van uitsterven brengen. We zullen de identiteit van Gog te weten komen, de locatie, de gedetailleerde gebeurtenissen van de eindstrijd, en dat ene ding dat Jezus zal doen terugkeren.

Mijn methode: Ik heb mijn onderzoek gebaseerd op de nauwkeurigheid van Gods Woord, dat ons het ware beeld geeft van wat er in de oude wereld gebeurde. De methode van ontdekking in dit boek is om de woorden zo letterlijk mogelijk te nemen en de grammaticaal-historische benadering van interpretatie te gebruiken, waardoor we zullen ontdekken dat alle stukjes van deze puzzel precies in elkaar passen.

Zo zullen we bijvoorbeeld leren dat Nimrod rebel betekent; het is niet zijn naam, maar een titel. Het komt eigenlijk van het Akkadische Ninurta, wat Heer van de Aarde betekent. Hoewel hij beweerde dat hij "Heer der Aarde" was, onthult de Bijbel dat hij slechts een "rebel" was.

Door het boek heen zullen we de versie van de gebeurtenissen uit Mesopotamische bronnen vergelijken met het fundamentele Bijbelse verslag van de gebeurtenissen om de waarheid te vinden.

Leesplan: Er zijn delen van dit boek die soms zeer gedetailleerd zijn om het bewijs te leveren van wat er is gebeurd en wat er gaat komen. Omdat we kijken naar het oude nabije oosten (ANE), moeten we onze mouwen opstropen en graven in de originele bronnen, geschreven in het Soemerisch, Akkadisch, Hebreeuws, Aramees en Grieks. Soemerisch wordt gewoonlijk geschreven in HOOFDLETTERS of met s p a t i e s tussen de letters en soms op deze manier: dEn.lil. De "d" in superscript staat voor Dingir en betekent "god". Ik heb mijn best gedaan om het boek op een niet-technische manier te schrijven. Ik nodig u uit om de eindnoten te raadplegen, waar ik enkele van de fijnere details en verwijzingen naar het bronmateriaal heb gezet. U kunt natuurlijk altijd verder gaan als de details niet uw ding zijn. Ik heb verschillende vignetten opgenomen, geschreven als korte verhalen die de verschillende elementen in een verhaalvorm plaatsen om de lezer te helpen het allemaal samen te vatten.

Contact met mij opnemen: Bezoek mijn website douglashamp.com om opmerkingen over het boek achter te laten of om me te bereiken met een vraag of om te vragen of ik bij uw groep wil komen spreken. Je kunt me schrijven op doughamp@gmail.com. Als je in Denver woont of op bezoek bent, kom dan naar The Way Congregation in Lakewood, CO.MIJLPALEN

( )

Figuur 1 Romeinse Mijlpaal op de Weg der Patriarchen tussen Jeruzalem en Hebron.

Mijlpalen waren stenen die langs Romeinse wegen werden geplaatst om de reiziger te laten weten hoe ver hij had gereisd. Dit boek is ingedeeld in hoofdstukken die als mijlpalen dienen. Elk leert een belangrijk deel van een heel, groter verhaal. Elk hoofdstuk bouwt voort op het vorige, zodat je geleidelijk het duivelse plan van Satan kunt begrijpen en hoe God zijn plannen heeft gedwarsboomd. We zullen drie belangrijke mijlpalen hebben, één na elk hoofdstuk, om u een adempauze te geven op de reis voordat u naar het volgende hoofdstuk gaat.

VERWIJZING:
TABEL VAN SATANS SYNCRETISMEN EN EPITHETEN

Gebruik deze tabel tijdens uw reis door het boek om de vele namen, aliassen, titels en parallelle identiteiten te volgen die Satan heeft gehad in het Oude Nabije Oosten en de Bijbel. De volgende namen zijn ofwel een syncretisme (een alternatieve titel) van Satan of "zonen van Satan" die syncretismen waren van Nimrod, maar die vaak door elkaar werden gebruikt met Satan naarmate zijn Babylonische religieuze systeem zich verspreidde. Enlil is de directe titel voor Satan in Jesaja 14:12. Alle hieronder genoemde ANE syncretismen zullen in het boek worden behandeld.

Namen & Titels van Satan & zonen van Satan in de Bijbel & ANE
SyncretismeBijnamen of betekenis Verwijzing
Enlil (Heilel) =
dBAD (=IDIM)
[ Symbool ] = Batios
Lord Wind, KUR.GAL (Great mountain), Great Dragon, Prince of the power of the air, and BAD.BAD= Ug "dead / death” BE=Bel=LordIsa 14:12, Eph 2:2, Jer 51:25, Rev 12:9, ANE, Mt HermonDe volgende zijn syncretismen van Enlil (of zonen van Enlil)
Amurru (MARTU)Amorite god, KURGAL, BAD (=IDM)
Baäl (Bel) = Adon - Eshmun(lord), Storm godNum. 22:41 etc.
Baäl Zebub"Heer van de vliegen" Kanaänietisch B'l zbl "Baäl de prins" "Prins, heer van de onderwereld" in Ugaritische teksten (zbl b'l arș)2 Konignen 1:2
Dagan - EnlilKUR.GAL, BAD (=IDIM), Syrische godRich.16:23 etc.
Gilgames = HeraclesHeld, reus, stichter van steden
Heracles = MelgartRoem van Hera, Held (Romeinse Hercules)
IshtaranGod van de Slang-Draak
Kirtu = MinurtaQarradu 'strijder'
Kiyyun = Enlil / Ninurta = Saturn (Remphan)= Hoofd van de dood (ten onrechte Remphan genoemd)Amos 5:26
Marduk = BelSon of EnlilJer 50:2 (Merodach)
MelqartKoning van de stad / Tyre, gezalfde cherubEzech. 28:12–19, etc
Molech = Milcom = Og?Koning (Ugaritisch mlk) en Rephaite rpu, koning / mâtu of mītu, poss. Og / Soemerisch Ug, Dood, Amoriet, Rephaim, genezerLev 18:21, 1 Kng 11:5, etc.
Nergal = Ninurta, SagittariusOnderwereldgod = Ninurta, mutanu (BAD-a-nu) "(de planeet) die de pest verspreidt"2 Koningen 17:30
NimrodLaten we rebelleren (vervorming van Ninurta) Genesis 10:8
Ninurta (son of Enlil), NisrochHeer van de aarde (en onderwereld), vernietiger, genezer, slang-draak, kurradu 'krijger', hydra 2 Koningen 19:37
Pabilsag = NinurtaBelangrijkste voorouder
Sikkuth = NinurtaPijlAmos 5:26


()

Inleiding: Het Oude Mysterie van het Beest

Iets onheilspellends is op komst. In Corrupting the Image Vol. 1, ontdekten we dat het Satan was die probeerde het beeld van God te vernietigen. Het blijkt dat we slechts oppervlakkig de oude strijd hebben ingezien. Het is een winnaar die alle strijd aangaat; een strijd die Satan van plan is te winnen. Maar de Bijbel geeft ons een ongelooflijk inzicht in zijn sluwe plan.

Het mysterie van de vrouw en van het beest die haar draagt, dat de zeven koppen en de tien horens heeft. Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet, en zal uit de bodemloze put opstijgen en naar het verderf gaan (Openb. 17:7-8).

De vreemde beeldspraak in Openbaring stelt Bijbelcommentatoren al duizenden jaren voor raadsels. Wat betekenen deze vreemde symbolen? Hoe kunnen we ze ontcijferen?

Het blijkt dat de oplossing ligt in het teruggaan naar waar het allemaal begon: het oude Shinar (Mesopotamië). Ongeveer 3700 jaar vóór de uitvinding van de drukpers werd Satans basisblauwdruk in het oude Akkad op een cilinderzegel gekerfd, waardoor massaproductie van een boodschap mogelijk werd. De boodschap op de cilinder was dezelfde als die welke ongeveer 2800 jaar later aan Johannes werd geopenbaard: Het mysterie van de vrouw en het beest die haar droeg, gedreven door de grote draak!

Dit zegel van één cilinder (afbeelding 3 hieronder) uit het oude nabije oosten onthult Satans mysterieuze identiteit, zijn valse godsdienst, zijn doel van wereldheerschappij, en zijn eindtijdplan. In de afbeelding zien we zijn meesterschap in de kunst van de oorlog; zijn gebruik van spionnen, geheime wapens, technologie, geheime codes/cijfers; biologische, chemische, genetische wapens; Trojaanse paarden, ondermijning, geheime agenten en spionnen om van binnenuit de vijandelijke linies te verstoren.

( )

Figuur 3 Akkadian cylinder zegel.

Het oude Shinar is de plaats die de antwoorden bevat op het mysterie van Openbaring 17, die ongrijpbaar en moeilijk te interpreteren zijn gebleven. We bevinden ons nu in een opwindende tijd waarin we, dankzij een explosie in het begrijpen van oude talen, en het mysterie kunnen begrijpen dat in Bijbelprofetie wordt gepresenteerd en onthult wat de vijand met ongelooflijke details heeft gepland. Al deze dingen zullen worden onthuld als we als Indiana Jones door de oude wereld reizen, Satans stappen nalopen en zijn duivelse plan voor wereldheerschappij ontdekken. We zullen terugreizen naar het moment van zijn overlopen en het graven in oude teksten van het Oude Nabije Oosten en bijbelse talen zoals Sumerisch, Akkadisch, Hebreeuws en Grieks als onze spade. Het bewijs zal worden blootgelegd voor geleerden om nauwkeurig te onderzoeken, of voor de toevallige lezer om doorheen te bladeren. Meer details zullen in de aantekeningen worden opgenomen voor de toegewijde onderzoekers.

In deel één zullen we diep graven in de antieke wortels van Satan, de grote draak die de hele wereld misleidt met zijn vele identiteiten in de antieke wereld. We zullen onderzoeken hoe hij Adam en Eva bedroog en zich het gezag over de aarde toeëigende, een zet die zo berekenend was dat God de actie niet onmiddellijk ongedaan kon maken, maar in plaats daarvan Satans aanwezigheid in de wereld beperkte en beloofde een Held te sturen om Satans kop te vermorzelen. We zullen de zware klim naar de berg Hermon maken en zien hoe Satan probeerde zijn beperking te overwinnen door de zonen van God te zenden die op zijn bevel naar beneden kwamen.

In het tweede deel gaan we naar het land van de "twee rivieren"1, ook bekend als het oude Shinar, Sumer en Mesopotamië, de zetel van Satans rijk na de zondvloed. Het is ook de plaats waar hij ervoor zorgde dat Nimrod, de Rebel, een hybride werd en de held van legenden, verhalen, boeken en films voor de afgelopen vijfduizend jaar - dezelfde plaats waarvan voorspeld wordt dat hij in de laatste dagen zal terugkeren. We zullen zien hoe Nimrod op zijn beurt de mensen inspireerde om de Toren van Babel te bouwen, een potentiële poort voor de goden om deze wereld binnen te vallen.

Op ons avontuur zullen we een Paard van Troje zien, net als het paard buiten de ondoordringbare muren van Troje, dat de vijand binnen de stad in staat stelde de stad te vernietigen. Het zal Satans lokaas zijn om onze verdediging aan te vallen: Inanna, koningin van de hemel, een vrouw rijdend op een beest. We zullen dan Nimrod en de vrouw traceren van Sumerië terug naar Hermon waar we een verborgen relatie zullen ontdekken met Og, koning van het land van de slangendraken en de hersenschimmen die gevangen zitten in de afgrond.

Bron: Corrupting the Image 2: Hybrids, Hades, and the Mt Hermon Connection Release April 8th | DouglasHamp.com