www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 1: DE GROTE DRAAK KRIJGT HEERSCHAPPIJ OVER DE AARDE

Beschadigde beeltenis 2

()

HOOFDSTUK 8: OP SATANS BEVEL (DE HERMON BATIOS INSCRIPTIE)

In 1869 stuitte de Britse ontdekkingsreiziger Sir Charles Warren op de top van de berg Hermon in Israël op een heilig rechthoekig gebouw van gehouwen stenen blokken, gelegen bij Qasr Antar, de hoogste tempel in de antieke wereld (2814 m. boven zeeniveau, zie afbeelding 21). In de tempel vond hij een kalkstenen stele die wellicht het enige buitenbijbelse en heidense gedenkteken is van Satans eigenlijke opdracht aan de Zonen van God om een hybride ras te scheppen.

( )

Figuur 21 Schema van Tempel op Hermon, Palestine Exploration Fund, 1869-1936. Londen.

We weten dat deze berg lang als een heilige plaats is beschouwd. E.A. Myers meent dat de vondst van de inscriptie zeer in overeenstemming is met de heidense geschiedenis van de berg:

Dat een dergelijke behuizing, zoals voor het eerst gemeld door Warren, bestaat op de top van Hermon, bevestigt een lange traditie van de heilige hoge plaats, en ondersteunt het tekstuele bewijs voor het zijn an een een heilige berg. Het levert ook bewijs voor het uithoudingsvermogen van een volk dat aanzienlijke inspanningen moet hebben geleverd om daar te komen en te aanbidden in zo'n barre en wrede omgeving. Dat de berg zijn heiligheid behield wordt dramatisch aangetoond door de aanwezigheid van de vele tempels en aanbidding plaatsen. 140

Het British Museum dateert de inscriptie in de 3 eeuw, hoewel ik ervan overtuigd ben dat zij eerder kan zijn geschreven, tussen de 8e en de 3 eeuw v. Chr. De eerdere datering wordt ondersteund door bewijsmateriaal op de inscriptie en door de Messapische bewijzen die we zo dadelijk zullen onderzoeken. Op grond van de lange heidense geschiedenis van het gebied is het dus waarschijnlijk dat de heidense schriftgeleerden de inscriptie beitelden met een zinsnede die al duizenden jaren mondeling was overgeleverd.

DE INSCRIPTIE MET SATANS COMMANDO

We zijn Warren dank verschuldigd voor het vinden en afleveren voor het vinden en afleveren van de gegraveerde stele aan het British Museum, 141 en zoals blijkt uit afbeelding 22, krijgen we de kans om de inscriptie te bekijken van de echte stele op de website van het British Museum. 142 Een vergelijking van de vertalingen van Warren en Harvard geleerde George Nickelsburg met die van het British Museum, onthult discrepanties en zelfs het weglaten van verschillende woorden. Hun vertalingen staan hieronder; de weglatingen in de vertaling van het British Museum staan tussen haakjes. De ingevoegde woorden in de Warren-Nickelsburg vertaling zijn cursief gedrukt.

Vergelijking van de parallelle

  • - De vertaling van het British Museum, (geschreven op de voet van de inscriptie): "Vandaar op bevel van de [ ] God [ ] [ ], zij die de eed niet afleggen."
  • - Warren en Nickelsburg's parallelle vertaling: 143 Κατά κέλευσιν θεού μεγίστου κ[αι] άγιου οι ομνύοντες εντεύθεν "Volgens het bevel van de grote e[n] heilige God, zij die de eed afleggen [gaan] van hier." 144

Warren-Nickelsburg heeft de inscriptie terecht in verband gebracht met de eed die de engelen onder Semjaza 145 aflegden om vrouwen te mogen nemen, volgens het Boek van Henoch. 146 Nickelsburg realiseerde eveneens kundig "de naam van God werd verondersteld een gehelleniseerde versie te zijn van Baʿal of Hadad en ... verbond het met de plaatsnaam van Baäl-Hermon (Heer van Hermon)." 147

Verrassend genoeg heeft Warren-Nickelsburg echter de woorden "e[n] heilige" ingevoegd, die niet in de inscriptie voorkomen. Deze interpretatie wekt de indruk dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob de engelen de opdracht gaf het ras van de Nephilim te scheppen, maar dat deed Hij niet.

( )

Figuur 22 Hermon Inscription, Courtesy of the British Museum 1903- 0422.

Degene die deze engelen stuurde was Satan; en dit is een feit dat we door de inscriptie zullen zien als bewezen. In Henoch wordt "de heilige en machtige" (Henoch 1:3) genoemd. Maar de engelen die neerdaalden en de eed aflegden, handelden in strijd met de decreten van de Heilige en Machtige - niet in overeenstemming, zoals blijkt uit Henoch:

3En nu klagen tot u, o heilige van de hemel, de zielen van de mensen, zeggende: Verkrijg gerechtigheid voor ons ...6Samyaza heeft ook tovenarij onderwezen, aan wie u gezag hebt gegeven over hen die met hem verbonden zijn. Zij zijn samen naar de dochters van de mensen gegaan, hebben met hen geslapen, zijn verontreinigd geworden; 15 Ook tegen Michaël zei de Heer: Ga en maak zijn misdaad bekend aan Samyaza (Henoch 9:3, 6, 10:15) (nadruk van mij).

Het is duidelijk dat de "heilige van de hemel" verwijst naar God (YHWH / Jehovah), en Hij heeft de engelen niet opgedragen om de Nephilim te maken.

NOODZAAK VAN EEN NIEUWE VERTALING

Vanwege de grote verschillen en omissies, geloof ik dat een heronderzoek van de inscriptie noodzakelijk is. Ik heb geprobeerd het taalkundige bewijs te vereenvoudigen, maar als u daar niet van houdt, nodig ik u uit om naar het einde van het hoofdstuk te gaan om de conclusie te lezen.

Hier is de unciale tekst getranscribeerd zonder spaties zoals hij op de inscriptie staat:

ΚΑΤΑΚΕΛΕΥΣΙΝΘΕΟΥΜΕΓΙΣΤΟΥΒΟΒΑΤΙΟ ΥΟΥΟΜΝΥΟΝΤΕΣΕΝΤΕΥΘΕΝ

Mijn genormaliseerde transcriptie van de tekst is als volgt: 1Κατά 2κέλευσιν 3θεού 4μεγίστου 5βο 6βατιου 7ου 8ομνύοντες 9εντεύθεν [kata keleusin theou megistou bo batiou ou omnuontes enteuthen].

Het British Museum negeerde de woorden vier, vijf en zes, en sloeg drie van de negen woorden over, dat is 33% van de tekst. Warren-Nickelsburg's vertaling "e[n] heilig" wijzigde twee woorden om ze anders te lezen dan wat de tekst zegt, wat we later zullen bespreken. Hier is een uitsplitsing van elk woord volgens mijn lezing:

1. Κατά [kata]: volgens
2. Κέλευσιν [keleusin]: bevel
3. Θεού [theou]: van de god (genitief)
4. Μεγίστου [megistou]: Grootheid in eigen persoon (genitief)
5. Βο [bo]: onzeker, mogelijk een voorvoegsel voor os
6. βατιου (Βατιοu): epitheton (genitief)
7. ου [ou]: waar
8. ομνύοντες [omnuontes]: zij die een eed zweren
9. εντεύθεν [enteuthen]: [gaan] van hier

Mijn vertaling van de eerste drie woorden Κατά κέλευσιν θεού komt perfect overeen met de andere vertalingen. Liddell Scott Jones Classical Greek Lexicon merkt op hoe deze drie-woorden zin vaak gevonden is in inscripties en papyri.148

Het vierde woord, μεγίστου, megistou, heeft het British Museum om onbekende redenen weggelaten. Warren-Nickelsburg heeft het terecht in hun vertaling opgenomen. BDAG merkt op dat het betekent: "Grootheid, gepersonifieerd. "149 Het was een populair epitheton voor Zeus.

Omdat de woorden vijf en zes raadselachtig zijn, zullen we ze als laatste behandelen, omdat ze veel uitleg behoeven.

Woord zeven, ΟΥ, heeft Nickelsburg gereviseerd tot ΟΙ, wat ad hoc lijkt, want de tekst leest duidelijk als ΟΥ (Zie de afbeelding hiernaast, Figuur 23.). Het is niet de taak van een vertaler om de tekst te veranderen om hem in overeenstemming te brengen met zijn idee, maar om de tekst te behandelen "zoals hij is". Vertalers zijn gerechtigd creatief te zijn als er iets aan de tekst ontbreekt, maar hier ontbreekt er niets.

Het British Museum heeft ΟΥ vertaald als de lexicale ingang οὐ "niet", wat een optie is. Een aparte lexicale ingang is echter οὗ wat betekent: "markering van een positie in de ruimte, waar .... " (BDAG). Context is de enige manier om te weten welke vertaling juist is. Wanneer we dit woord koppelen aan woord negen εντευθεν ([gaan] van hier), dan lijkt "waar" de betere optie, in plaats van "nee".

( )

Figuur 23 Het woord "ου" zichtbaar op de inscriptie.

Het woord acht ὀμνύω, wordt door BDAG gedefinieerd als: "het bevestigen van de juistheid van iemands verklaring door een transcendente entiteit aan te roepen, freq. met impliciete uitnodiging van straf als men onwaarachtig is, zweren, een eed afleggen ...[zoals בְּּ ִנ ְּשבּע ] in het OT. "150

Tenslotte is woord negen εντευθεν een bijwoord, volgens BDAG, dat betrekking heeft "op uitbreiding vanuit een bron dichtbij de spreker, 151 We zien dit woordgebruik in de Schrift dat ons voorbeelden geeft van de betekenis van het woord "van de ene plaats naar de andere gaan":

  • "Als U de Zoon van God bent, werp U dan hier van [ἐντεῦθεν] neer (Lucas 4:9).
  • En de HEERE zeide tot Mozes: "Ga heen, daal [ἐντεῦθεν] neer" (Exod 32:7).

De woorden 7, 8 en 9 komen dus overeen met de vertaling van Warren en Nickelsburg, waardoor de woorden 5 en 6 zo'n mysterie zijn dat dit onze aandacht verdient.

βο BO DE BULL

De woorden vijf en zes βο Bo en βατιου Batiou zijn mysterieus, wat de reden zou kunnen zijn waarom ze door het British Museum volledig werden genegeerd en door Warren-Nickelsburg werden gewijzigd; βο in "a(nd)" en βατιου batiou als άγιου hagiou. Eerlijk gezegd is het mij een raadsel hoe zij hun emendatie hebben gerechtvaardigd. Hoewel "a(nd) heilig" misschien een gemakkelijke oplossing is, moeten we ons altijd afvragen: "Wat zegt de tekst?" en: "Rechtvaardigt de inscriptie een dergelijke weergave?" In de afbeelding van de inscriptie in Figuur 24, ziet u een cirkel rond βο en een rechthoek rond βατιου (batiou is de genitief van batios). Warren-Nickelsburg heeft het hele woord ΒΟ (beta omicron) gewoon genegeerd. Bij woord zes, batiou, veranderden zij de Τ (tau) in een Γ (gamma), ook al zijn de letters duidelijk, consistent en niet verminkt. Zoals we al opmerkten, zagen zij terecht een overeenkomst met Henoch en de eed, via woord acht; maar toch, als dit inderdaad een verslag is van de eed die de engelen aflegden voordat zij vrouwen namen en de Nephilim verwekten, dan was dat niet op bevel van de Heilige God YHWH. In plaats daarvan zou het bevel van Satan zijn gekomen.

( )

Figuur 24 Een cirkel rond "bo" en rechthoek rond "batiou" op de inscriptie.

βο bo komt in geen van de uitgebreide literatuur voor die ik heb nagekeken als een eigen lexicale ingang - wat waarschijnlijk de reden is waarom zorgvuldige geleerden als Warren-Nickelsburg het hebben gewijzigd in "a[nd]".

Niettemin, "Bo- (βο-), boo- (βοο-), en bou- (βου-) zijn voorvoegsels die stier, os, mannelijk vee betekenen. "152 Gezien het feit dat er in de oorspronkelijke inscriptie geen spaties tussen de letters staan, is het aannemelijk om de tekst te lezen als "βο-βατιου" en de tekst geen geweld aan te doen. Bovendien weten we dat de berg Hermon ook Baäl Hermon werd genoemd in Richteren 3:3 en 1 Kronieken 5:23, en dat Zeus en Baäl synoniem zijn. Hieruit volgt dat βο een voorvoegsel kan zijn dat "stier" betekent, een verwijzing naar Baäl / Zeus. U herinnert zich wellicht dat Zeus, in de Griekse mythologie, zichzelf veranderde in een witte stier en Europa wegvoerde, een beeld dat overeenkomt met "de tauromorfe verschijning van Baäl en andere godheden in Kanaän," 153 en dat bevestigt dat Baäl (Zeus) verscheen als een stier. Bovendien "is Moloch slechts een andere naam voor Ba'al, de Heilige Stier die wijd en zijd werd aanbeden in het oude Nabije Oosten." 154

Dus, gebaseerd op het stiermotief van Baäl / Zeus dat in het gebied werd gevonden, is βο bo, dat stier betekent, een sterke kandidaat.

BATIOS IN MESSAPIA (ZUID-ITALIË)

Het woord βατιου Batiou is nog raadselachtiger (batios is nominatief, batiou is genitief). Ik heb uitvoerig gezocht in lexicons, woordenboeken, encyclopedieën, wetenschappelijke sites en tijdschriften, en niet één had enige informatie over het woord batios. Batiou is gewoon geen Grieks (wat, nogmaals, de enige duidelijke rechtvaardiging is die goede geleerden, zoals Warren-Nickelsburg, zouden hebben voor het veranderen van letters). Ik heb echter ontdekt dat batios een epitheton van Zeus (Jupiter) zou zijn in de Messapische spraak. (Zie Figuur 25, hieronder.) "Messapisch (ook bekend als Messapisch) is een uitgestorven Indo-Europese taal van Zuidoost-Italië." 155 Maar toch, waarom?

( )

Figuur 25 Kaart van Messapia, Zuidoost-Italië 6e-2e eeuw v. CHR. Met dank aan salentoacolory.it.

Er is zo weinig bekend over het Messapiaans taal die de vooraanstaande geleerde Alf Torp (1853-1916) verklaarde: "Van nauwelijks meer dan een paar woorden kan worden gezegd dat ze met zekerheid zijn gescheiden en vertaald met zekerheid."156 De taal heeft ruwweg 300 overgebleven inscripties dateren uit de 7e/6e tot de 1 eeuw voor Christus. 157 De meerderheid van de inscripties komen uit een grot genaamd Grotta Porcinara.

Er zijn verschillende voorbeelden van Idde, Batas en Atiaxte, of fragmenten daarvan, waarvan wordt aangenomen dat het namen of bijnamen zijn van de god die daar werd vereerd. Verscheidene Griekse inscripties van de plaats zijn toewijdingen aan Zeus Batios ... Batas kan zijn geweest de Messapische naam van de god, die ook lijkt te zijn gelijkgesteld met Zeus, die in een Griekse inscriptie voorkomt als Zeus Batios (βατιος εμι.) (nadruk mijnerzijds). 158

Dus, we hebben materieel bewijs in Messapische inscripties van "Zeus Batios" gebruikt door de Grieken. De Romeinen maakten gravures ter verering van "Juppiter Optimus Maximus Batius (ou Vatius)." 160 Zowel in Griekse als Romeinse inscripties wordt verwezen naar Batios / Batius.

Desondanks weten de geleerden niet wat batios betekent. Annick Fenet suggereert dat het de epitheton van een lokale godheid zou kunnen zijn. 161 Zou een bijna onbekend Messapisch epitheton, verborgen zijn in een grot van een plaatselijke god uit Zuidoost-Italië, gegraveerd zijnde op een stele 9000 voet boven de zeespiegel op de koude, onwelkome vervloekte berg in het land van Bashan?

Batios kan geen lokaal Messapisch epitheton zijn omdat er geen plaats bekend is als Batios in Messapië (zie de kaart in Figuur 25 hierboven). Zo weten we bijvoorbeeld dat "Baäl Hermon" (Richteren 3:3) een plaatselijk epitheton voor Baäl is omdat we een berg hebben die "Hermon" heet. Annick Fenet, in Les Dieux Olympiens et la Mer, merkt op:

Volgens de grotwijdingen en keramische graffiti, werd er sinds de 6e eeuw v.Chr. een Messapische Zis Batas vereerd, door de Grieken erkend als een Zeus Batios Grieken, later ook aangeduid als Juppiter Optimus Maximus. De grotten zijn voornamelijk gewijd aan Zeus, zij het onder verschillende epiclesis ... Deze Messapische plaatsen van verering, daterend uit ongeveer de 7e eeuw, werden al vroeg bezocht door Griekse zeelieden die op de een of andere manier hen toegeëigend (nadruk van mij) 162

( )

Figuur 26 De grot waarin "batios" werd gevonden in Messapia.

Verwijzend naar de grot in afbeelding 26, merkt Kathryn Lomas op dat "Het heiligdom duidelijk belangrijk was en aanbidders van buiten de regio aantrok, ondanks de moeilijke toegang (in de oudheid was het misschien alleen per boot bereikbaar). "163 Ze merkt ook op dat:

Grotta Porcinara kan bewijs leveren voor religieus religieus contact in actie, omdat het bewijs biedt voor de interactie tussen Griekse en niet-Griekse cultussen en aanbidders. Het corpus van potscherven met inscripties bevat een aantal scherven met inscripties [idde], wat geïdentificeerd is als Messapische godennaam of epitheton. Een andere naam of epitheton die er voorkomt is Batas ... Andere aardewerk inscripties, wijdingen geschreven in het Grieks aan Zeus Batas. De Latijnse inscripties aan de binnenkant van de grot de godheid Jupiter Batius noemen. 164

De attestatie van Batas en Idde leiden onze aandacht eerder naar Hermon dan naar Messapia, aangezien de vereerders van buiten de streek kwamen. Annick Fenet merkt op dat de "dubbele naam van Palaistiné en Ourania een Semitisch en oriëntaals karakter suggereert." 165 De aanwezigheid van zeelieden die goden met een Semitisch karakter vereerden moet betekenen dat zij Semitisch-sprekende zeelieden zijn. In persoonlijke correspondentie met professor Paolo M. Gensini, Universiteit van Perugia, Italië, die een expert is op het gebied van Messapische teksten, merkt hij op dat "de Griekse en Latijnse teksten uit Leuca allemaal geschreven zijn door of voor zeelieden." 166

Dus, Semitisch-sprekende zeelieden, waarschijnlijk Feniciërs uit Tyrus of Sidon, schreven het woord "batios" in een grot in Zuid-Italië. Als zij uit het oosten kwamen, zoals uit Fenicië, dan zouden zij zeker hun thuisgod hebben bedankt die hen veilig naar hun bestemming bracht, in plaats van een buitenlandse god. Dat wil zeggen, batios is niet Messapisch, maar Semitisch.

De Feniciërs waren vermaarde zeevaarders, die Semitisch spraken en de berg Hermon in hun achtertuin hadden, de enige andere plaats in de wereld waar het raadselachtige woord "batios" is gevonden. Overigens, in het Grieks eindigen veel namen van mensengroepen op ιος. Bijvoorbeeld: "de Hethieten [ο χετταιος], de Jebusieten [ο ιεβουσαιος ], en de Amorieten [ο αμορραιος] wonen in de bergen; en de Kanaänieten [ο χαναιος]." (Num 13:29). Vandaar dat de uitgang ιος een typisch Grieks-talig Semitisch-volk achtervoegsel (uitgang) toont.

BATIOS BETEKENT VLEERMUIS (=IDIM) WELKE UITEINDELIJK ENLIL IS

Onze tekst zegt: "Volgens het bevel (Κατά κέλευσιν) van de grootheid gepersonifieerd (θεού μεγίστου) βο-βατιου (stier) (van Batios)." Er zijn twee verschillende mogelijkheden voor de oorsprong van batios, maar interessant genoeg leiden zij ons beide naar dezelfde entiteit: Enlil / Heilel / Satan.

De Sumerische taal werd voor het eerst geschreven met behulp van pictogrammen (AKA logogrammen). Het logogram voor BAD [Symbool ] werd geassocieerd met Enlil, Dagan, Ug (dood) en Nergal (god van de dood en de onderwereld). In een persoonlijke correspondentie met professor Amar Annus van het Natuurhistorisch Museum en de Botanische Tuin van de Universiteit van Tartu, merkt hij op dat:

De namen van Dagan in Syrië en Enlil in Mesopotamië delen soms de logogrammen waarmee hun namen waarmee hun namen worden geschreven. dBAD en dKUR voor zowel Enlil als Dagan, wat wijst op een syncretisme tussen hun godheden, en dus ook voor hun families, waaronder Dagan's zoon Ba'al in Syrië en Enlil's zoon Ninurta in Mesopotamië. Dit spijkerschrift teken BAD heeft vele logografische lezingen door de geschiedenis heen, waaronder BAD voor "dood" en BAD.BAD voor ug in het Soemerisch. laatste is alleen orthografisch voor zover ik kan zien ... Het teken BAD kan ook gelezen worden als BE en opgevat worden als een afkorting van bel - de heer 167

Franz Wiggenner wijdt uit over de etymologie van "Nergal's planeet ... Mars (salbatanu)." Hij merkt op hoe "volgens astrologische omens Mars de dood verspreidt als hij opkomt of opflakkert." Hij geeft verder een voorlopige etymologie die "deze rol van MUL tzal (sal) bat-a-nu verklaart als mushtabarru (ZAL) mutanu (BAD-a-nu)" "(de planeet) die de pest verspreidt." 168 Met andere woorden, BAD, ook wel gespeld als "BAT" 169 heeft te maken met de dood en met Nergal, de god van de dood. In het licht van de inscriptie is het van groot belang dat Wiggenner opmerkt: "De stierenkop duidt op de god van ... Nergal's belangrijkste cultuscentrum. "170 Wij vonden "bo" in de inscriptie, waarvan wij vaststelden dat het "stier" betekende; dus "BAD / BAT" is in overeenstemming met dat idee.

Amar Annus merkt op:

De god Dagan wordt reeds geïdentificeerd met de Soemerische Enlil, vader van Ninurta, in Oud-Babylonische tijden en zij delen het logogram BAD (=IDIM). De naam van Dagan wordt in Emar logografisch dKUR geschreven als alternatief voor het syllabische dDa-gan. dKUR is een verkorte vorm van Enlils epitheton KUR.GAL "grote berg," die werd geleend door Dagan, en hij wordt reeds beschreven als de grote berg in een Mari brief.

Het schrift dNIN.URTA voor een Syrische god in het dertiende-eeuwse Emar getuigt dus van een bewust syncretisme waarbij het Soemerische schrift werd ingevoerd voor de West-Semitische god. De Emar-god Ninurta is de zoon van Dagan, en de gelijkwaardigheid van Dagan en Enlil bracht de in het Mesopotamische systeem opgeleide schriftgeleerden ertoe dit Soemerische schrift te gebruiken voor de naam van zijn zoon 171 (nadruk mijnerzijds).

Met andere woorden, Ninurta is de zoon van zowel Enlil als Dagan, omdat deze twee goden als één werden beschouwd, zoals duidelijk blijkt uit het feit dat hetzelfde logogram BAD / BAT (=IDIM) de aanduiding is voor hen beiden. De "Idde" die in verband met Batios in de Grotta Porcinara is gevonden, is vrijwel zeker de "IDIM" die verband houdt met het logogram BAD. Professor Annus wijst erop:

De Emar god Ninurta komt hoogstwaarschijnlijk overeen met de Ugaritische Baal en het verschil in schrift van de godsnaam is eenvoudig het gevolg van het gebruik van verschillende schriftsystemen - spijkerschrift in Emar en alfabetisch schrift in Ugarit. 172

Zij hebben verschillend klinkende namen als gevolg van de schrijfsystemen, maar de goden zijn precies dezelfde.

Het logogram BAD / BAT werd ook gebruikt voor "Ištaran ... de belangrijkste godheid van Der (Logogram: BAD.AN)." 173 Steve Cole merkt op hoe "het logogram BAD wordt opgevat als een afkorting voor het schrift van het toponiem BAD.AN.KI." 173 "AN" betekent "Heer" en "Ki" betekent "Aarde", een epitheton dat Heer van de Aarde betekent, wat ook de betekenis was van de naam van Nimrod, en we zullen in latere hoofdstukken zien dat het verwijst naar Ninurta. Het schrijven van BAD / BAT was dus hetzelfde als het schrijven van de namen van meerdere goden, waaruit het bewuste syncretisme blijkt dat professor Annus noemde. De schriftgeleerden schreven BAD (=IDIM) als het equivalent van Dagan, Enlil, Ninurta en mogelijk nog anderen.

BAT (BAD) een perfecte overeenkomst is; en de uitgang ιος, die ios is, maakt het gewoon standaard Grieks. Niettemin is de algemene opvatting over logogrammen dat zij niet getranslitereerd worden. Zo zou het logogram BAD / BAT bijvoorbeeld getranslitereerd worden als "ug", maar niet als "slecht". Hoewel een pictogram (logogram) gewoonlijk niet werd uitgesproken (getranslitereerd), was het niet onmogelijk. Walter Burkert merkt op hoe:

Alfred Boissier, die als eerste systematisch werkte aan Babylonische lever-voortekenen teksten, zag dat lever in deze teksten consequent geschreven werd met het Sumerische ideogram HAR; en hij concludeerde meteen dat dit de etymologie was voor het Latijnse woord haruspex, waarvan het eerste deel altijd de verklaring had weerstaan, terwijl het tweede deel "ziener van" moest betekenen; "ziener van lever" zou perfect overeenkomen met het gebruik ervan in verwijzing naar die Etruskische specialisten die in Rome officieerden 175 (nadruk mijnerzijds).

Amar Annus, die ik moet bedanken voor het feit dat hij dit onder mijn aandacht heeft gebracht, merkt op dat in dit geval "een logogram tussen culturen kan zijn gereisd als een bepaald geleerd woord." 176 We hebben dus een precedent van een anders onuitgesproken Soemerisch logogram dat in het Westen werd getranslitereerd, hoe onwaarschijnlijk dit ook lijkt. Niet alleen werd het logogram getranslitereerd, maar het werd ook volledig gelatiniseerd als een samengesteld woord - half Soemerisch en half Latijns. Wij trekken dan de conclusie dat het logogram BAD / BAT voor Enlil, Dagan, Ištaran, dood, Nergal (Mars), Bel (Baäl) enz. door de schriftgeleerden werd begrepen en bewust werd gesyncretiseerd. Het werd getranslitereerd in het Grieks, vervolgens gehelleniseerd met de uitgang ios, en vervolgens vergezeld van "Idde" (IDIM) op een soortgelijke manier als haruspex. In feite was BAD / BAT wellicht de meest efficiënte manier om alle bijnamen voor deze entiteit in één naam uit te drukken. Mogelijk werd het Soemerische BAT gehelleniseerd met het standaard "mensengroep" ios-suffix, en werd het: BATios.

EEN LETTERLIJKE VERTALING VAN HERMON'S INSCRIPTIE

In tabel 5 staat de inscriptie in uncials (hoofdletters) en vervolgens in gestandaardiseerd en geaccentueerd Grieks. Vervolgens worden de vertaling van het British Museum, Warren-Nickelsburg, en mijn vertalingen naast elkaar gezet. Ik ben dank verschuldigd aan de geleerden die mij zijn voorgegaan, en ik hoop dat mijn vertaling en analyse bijdragen aan het onderzoek van de Hermon-inscriptie.

Berg Hermon Romeinse inscriptie 3e eeuw.177
 Brits museumWarren / NickelsburgHamp
Genormaliseerde Griekse transcriptieNiets gevonden.Κατά κέλευσιν θεού μεγίστου κ[αι]* άγιου* οι* ομνύοντες εντεύθενΚατά κέλευσιν θεού μεγίστου βο εντεύθεν
Vertaling Vandaar dat op bevel van de god [*] [*] [*] degenen die de eed niet afleggen.Volgens het bevel van de grote a[en]* heilige* God, degenen die een eed [ga verder] vanaf hier"Volgens het bevel van de grote stiergod Batios [BAD (=IDIM)] gaan degenen die een eed zweren op deze plaats voort."
Varianten[*] Weggelaten woorden: ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΒΟ ΒΑΤΙΟΥ*woorden die niet in de tekst staan. 
Table 5 Mt. Hermon Roman Inscription 3rd century

Mijn vertaling komt heel dicht in de buurt van die van Warren-Nickelsburg, ondanks een paar variaties.

Zoals we eerder zagen, komt de dubbele superlatief Iuppiter optimus maximus, dat de "beste, grootste" betekent, overeen met de Hermon-inscriptie θεού μεγίστου theou megistou "de grootheid gepersonifieerde god" en was een veelgebruikt epitheton voor Zeus. βο blijft onzeker. Maar als βο een voorvoegsel is voor "stier", dan onderstreept het alleen maar de verwijzing naar Zeus en is het in volledige harmonie met een bekende uitdrukking uit de Hebreeuwse Bijbel, "stieren van Bashan". "Vele stieren omringen mij; sterke stieren van Bashan omringen mij" (Ps 22:12).

De vertaling: "Volgens het bevel van de grote stierengod Batios, gaan zij die een eed zweren op deze plaats voort" heeft het voordeel dat er geen veranderingen in de tekst worden aangebracht. Mijn vertaling onthult verder de identiteit van Zeus Batios / Jupiter "Optimus Maximus Batios, AKA Baal / Melqart / Nergal / Heracles / Enlil / Marduk / Ninurta", als de god die degenen die de eed aflegden opdroeg om weg te gaan van die plaats. Met andere woorden, we hebben nu tekstueel bewijs dat de afdaling van de zonen van God naar ons rijk onder leiding van Satan plaatsvond.

De engelen die op de berg neerdaalden en voor zichzelf de eed aflegden dat zij niet zouden falen om hun taak te volbrengen, deden dit op bevel van de grote stier-god Batios, die werd voorgesteld als een draak, waarvan wij weten dat hij niemand anders is dan Satan. Deze engelen die de eed aflegden, handelden niet buiten de parameters van degene die hen gezonden had; zij deden "volgens het bevel van de gepersonifieerde grootheid," - zelfs die titel klinkt als een opscheppen van Satan die zijn wijsheid bedierf omwille van zijn schoonheid. Satan gaf de opdracht aan de wachters om naar de aarde te komen, vrouwen te nemen en de Nephilim te scheppen om te voorkomen dat het Zaad van de vrouw zijn kop zou vermorzelen.

BATIOS = BASHAN

Het is ongebruikelijk dat schriftgeleerden de naam van het logogram zouden translitereren; maar toch, zoals we hebben gezien, hebben we voorrang. Het lijkt ook de eenvoudigste manier om aan te geven dat de god die door het BAD / BAT logogram wordt geïdentificeerd, de god is die zij aanriepen. Het kan echter ook gewoon zijn dat Batios = Bashan.

De berg Hermon ligt in de nabijheid van de regio Bashan, die werd geregeerd door "Og koning van Basjan ... zijn gebied ... van de overblijfsel van de reuzen, die bij Ashtaroth en bij Edrei woonden, (Joz. 12:4) en regeerde over de berg Hermon, over Salcha, over alle 178

De berg Hermon is ook bekend als de berg Bashan "Een berg van God is de berg Bashan, een berg met vele toppen is de berg Bashan" (Ps 68:15).

Bashan werd in het oude Nabije Oosten op een aantal verschillende manieren weergegeven. De B veranderde soms in een P, wat overeenkomt met fonemen. De Š (SH) veranderde in een T of TH, wat ook consistent is. De M kan verwisseld worden met de N. Tegen de tijd van de eerste eeuw werd het woord Bashan in het Latijn en Grieks gestandaardiseerd als Batanea. (Zie tabel 6, volgende bladzijde).Vergelijkende tabel van het gebruik in Bashan
TaalOrigineelVertalingGeattesteerd gebruik Tijdperk (approx.)
AkkadianMUL.dMUŠ mus-sa-tur or usumBašmu – BashmuSlang-draak3rd-1st Millennium BC
HebreeuwsבָּשַׁןBashanSlang-draak2nd-1st Millennium vC
UgariticbthnBatanSlang-draak2nd-1st Millennium vC
ArameesפתןPatanSlang1st Millennium vC
Grieks (LXX)ΒασάνBasan3rd eeuw vC
Griekse PlaatsnaamΒατανίαBatanía Batanea4th eeuw vC – 3rd eeuw AD
Messapic inscriptieBatasBatasEpithet of Zeus6th-2nd eeuw vC
Griekse inscriptieβατιοςBatiosEpithet of Zeus6th-2nd eeuw vC
Latijnse inscriptieBatius / VatiusBatius / VatiusEpithet of ZeusTot de 3rd eeuw nC
Tabel 6 Vergelijkende tabel van het gebruik in Bashan

Het voorgestelde proces om van het Akkadische Bašmu naar batios te gaan is als volgt: Akk: Bašmu naar Hebreeuws Bashan of Ugaritisch Bathan (Ugarit was een kuststad ten zuiden van Antiochië, Syrië). Charlesworth wijst erop hoe "Ugaritisch bthn wordt bšn in Hebreeuws en gelijk is aan bašmu in het Akkadisch met de overgang van n naar m verschuiving." 179 Waarom de N (nun / nu) wegviel is niet duidelijk, maar het is mogelijk. 180 Albert T. Clay merkt bijvoorbeeld op hoe "de de Aramese vav [ו], zoals bekend, vertegenwoordigt m in het Babylonisch ... Vgl. Amurru geschreven [אור] of Shamash geschreven [שוש], Murashu, x. p. 8 en 9." Er zou hier dus sprake kunnen zijn van een vergelijkbare situatie waarbij de oorspronkelijke Bašmu de M gewoon helemaal verloren heeft. Zelfs met het omzetten van M naar N, zoals opgemerkt, is de assimilatie van de nun in het Hebreeuws vrij gebruikelijk. Het woord "bat" [בת] (dochter) heeft een middelste stam letter van nun [בנת] die geassimileerd. Het woord [נתן] natan verliest zijn laatste nun in vervoegingen zoals "natati." Het is dus heel goed mogelijk dat de N (nun) van Batan er gewoon is uitgevallen, als gevolg van een fonetische beperking, zoals duidelijk is in het Akkadisch. Het woord werd vervolgens in het Grieks omgezet als batios, en vervolgens geëxporteerd naar Messapia.

De inscripties in Messapia zijn gedateerd tussen de 7e en 2e eeuw v. Chr. Volgens het British Museum is de Hermon Inscriptie gedateerd tot in de 3e eeuw na Christus. De Septuagint Grieks (3e eeuw v. Chr.) geeft Bashan weer als Basan (βασαν). Volgens het Ancient World Mapping Center en het Instituut voor de Studie van de Oude Wereld Hellenistisch Grieks, was de regio bekend als Batanea (Βαταναία) 182 in de Romeinse Republiek (330 BC-30 vC) en in het Romeinse, vroege Rijk (30 vC-nC 300) 183 Dat betekent dat vóór 330 voor Christus, het gebied hetgeen een Semitisch karakter had, wat zou kunnen verklaren waarom de inscriptie die door zeelieden in de Grot van Porcinara werd achtergelaten. De Fenicische cultuur was in verval tot ongeveer de tweede eeuw v. Chr. en de vernietiging van Tyrus door de handen van Alexander de Grote versnelde waarschijnlijk de ondergang.

We weten dat Bashan Bathan was in het Ugaritisch en Patan in het Aramees. Batios kan dus een verkorte en gehelleniseerde vorm zijn van Batan (Bashan). βο βατιου zou kunnen betekenen βο→ Stier, βατιου→ van Bashan, of de Grote Stier van Bashan. De psalmist schreef profetisch: "Sterke stieren van Bashan omringen mij" (Ps 22:12). Als Batios Bashan is, weten we dat Bashan de betekenis heeft: slang-draak. Daarom hebben we twee wegen die ons naar dezelfde bestemming brengen: Batios betekent BAD (IDIM), die een slangendraak was, of Batios is Bashan wat slangendraak betekent. Beide betekenissen wijzen naar Satan, de grote slangendraak. Hoe dan ook, het was "volgens het bevel van de grote stier-god Satan, de grote slangendraak van Bashan, dat zij die op deze plaats een eed zweren, om uit te gaan."

Intussen zette Satan zijn plannen voort om van deze aarde zijn eeuwige koninkrijk te maken. Hij richtte zijn plan op het doorgeven van genetische informatie aan een selecte vertegenwoordiger die de zaak zou bepleiten. Deze keer echter, in een poging om niet in de put te worden gegooid zoals de zonen van God die op Hermon neerdaalden, zou hij een mens nemen en hem in een god veranderen.

GOD VERIJDELDE SATANS PLAN VOOR WERELDHEERSCHAPPIJ

God had aandacht voor de corruptie en het geweld dat Satan op aarde had veroorzaakt door de zonen van God te bevelen vrouwen te nemen en de Nephilim voort te brengen. "God zag naar de aarde, en waarlijk zij was verdorven, want alle vlees had zich verdorven op de aarde" (Gen 6:12). God maakte duidelijk dat alle vlees, overal op de hele planeet, zou sterven. "Ikzelf breng overstromingswater op de aarde, om van onder de hemel te verderven al het vlees, waarin de adem des levens is; al wat op de aarde is, zal sterven"
(Gen. 6:17).

Satans plan faalde. Na de dood van het gastlichaam werd de geest in de Nephilim afgescheiden en werd de gevallen engel weer van zijn lichaam ontdaan. 1 Henoch 15:8-16:1 beschrijft hoe zij als boze geesten op aarde bekend werden:

"De reuzen nu, die uit geest en vlees geboren zijn vlees, zullen op aarde boze geesten genoemd worden, en op aarde zal hun woonplaats zijn. Boze geesten zullen voortkomen uit hun vlees, omdat zij van boven zijn geschapen; van de heilige Hoeders was hun begin en primaire fundament. Boze geesten zullen zij op aarde zijn, en de geesten der goddelozen zullen zij genoemd worden. De woonplaats van de geesten van de hemel zal in de hemel zijn; maar op aarde zal het verblijf zijn van aardse geesten, die 184 die op aarde geboren zijn. (Zie Bijlage 1 Demonen).

De zondvloed maakte een einde aan Satans wereldwijde Nephilim plan, maar het zou geen einde maken aan zijn plan voor eeuwige wereldheerschappij. We zullen zien dat hij zijn plan zou wijzigen met een oude rebel genaamd Nimrod.

Mijlpaal 1

( )

Figuur 27 Romeinse mijlpaal op de Weg van de Patriarchen tussen Jeruzalem en Hebron. wikipedia. org/wiki/Creative_Commons.

Tot dusver hebben wij op onze reis ontdekt dat het wezen dat wij tegenwoordig kennen als "Satan" in het Oude Nabije Oosten niet onder die naam bekend was; hij was echter bekend achter vele vermommingen en onder vele oude aliassen, zoals Enlil, Melqart (Koning van Tyrus), Baal, BAD/BAT, Marduk, Ninurta en anderen. God installeerde Satan als zijn belangrijkste rentmeester van zijn schepping, maar hij rebelleerde en eiste gediend te worden in plaats van degenen te dienen die hij geacht werd te beschermen. Zijn egoïstische actie veroorzaakte dat de rijken van hemel en aarde gescheiden werden door een kosmische sluier. God beloofde de komst van het Zaad van de vrouw om Satan de kop te vermorzelen en hem zijn glorieuze gewaad van licht af te nemen, waardoor hij geestelijk naakt zou worden. In een poging om zijn wereldheerschappij voor altijd te handhaven en lichamen voor hem en zijn volgers te stichten, gaf Satan het bevel om Nephilim-hybriden op aarde te scheppen. God greep direct in door de zondvloed te zenden en Satans apocalyptische scenario te verijdelen. Zijn volgende poging zou zijn om een Gibbor te scheppen: het Beest dat was.


Voetnoten:

128 Zie Michael S. Heiser, "Deuteronomium 32:8 en de zonen van God," BSac 158 (2001): 52-74.
129 Philo, Vragen en Antwoorden over Genesis deel 4, noot 92.
130 J.T. Milik, Aramaic Fragments of Qumran Cave 4 [Oxford: Clarendon Press, 1976], pg. 167

131 M Preus Welsprekendheid en onwetendheid in Augustinus' Over de aard en oorsprong van de ziel, 56
132 https://sourdough.com/forum/oldest-starter
133 Underhill, Peter A. "Y Chromosome. "Genetica, 2003. Op 29 september 2010 ontleend aan Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1G2- 3406500290.html.
134 Op 30 september 2010 ontleend aan: http://www.ucl.ac.uk/tcga/ScienceSpectra-pages/SciSpect-14-98.html Science Spectra Magazine Number 14, 1998.
135 Neil Bradman en Mark Thomas Why Y? Het Y-chromosoom in de studie van menselijke evolutie, migratie en prehistorie. Zie ook http://www.ramsdale.org/dna13.htm.
136 Hoewel Henoch gedeelten van 1Enoch geschreven kan hebben, mist het als geheel het goddelijke stempel om de Heilige Schrift te zijn.
137 Bij Ardis. Of, "in de dagen van Jared" R.H. Charles, ed. en trans., The Book of Enoch [Oxford: Clarendon Press, 1893], Pg. 63.
138 TWOT 744 ָח ַרם (ḥāram) "verbieden, versmaden, volkomen vernietigen". Ook verwant aan een Ethiopische wortel, wat betekent "verbieden, verbieden, onder een vloek stellen".
139 The Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). Pg. 161-162
140 E. A. Myers (11 februari 2010). De Ituraeërs en het Romeinse Nabije Oosten: Reassessing the Sources. Cambridge University Press. Pg. 66-. ISBN 978-0-521- .51887-1
141 Palestine Exploration Fund, 1869-1936. Londen, Pg. 426 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951p010211321&view=1up&seq=41 8
142 https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1903-0422-1
143 WARREN PEFQS I [1869/1870] 210-215) en een inscriptie is gewijd tou theou megistou k(ai) hagiou, "aan de grootste en heiligste god". Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). : Hermon
144 E. A. Myers (11 februari 2010). De Ituraeërs en het Romeinse Nabije Oosten: Reassessing the Sources. Cambridge University Press. Pg. 66-. ISBN 978-0-521- .51887-1
145 Ibid.

146 Nickelsburg, 1 Henoch 1. Een commentaar op het boek van 1 Henoch, 1-36; 81-108, Minneapolis: Fortress, 2001.
147 E. A. Myers (11 februari 2010). De Ituraeërs en het Romeinse Nabije Oosten: Reassessing the Sources. Cambridge University Press. Pg. 65-. ISBN 978-0-521- 51887-1. Op 18 september 2012 ontleend.
148 κατὰ κέλευσιν θεοῦ OGI = Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, ed. W. Dittenberger, Leipzig 1903-5. (Liddel Scott Jones)
149 BDAG Μεγιστώ
150 BDAG: ὀμνύω
151 ἐντεῦθεν adv. pert. naar uitbreiding uit een bron dicht bij de spreker, van hier (En 22:13; Jos., Bell. 6, 299; 7, 22) Lk 4:9; 13:31; J 7:3; 14:31; 1 Cl 53:2 (Ex 32:7). ἄρατε ταῦτα ἐ. neem deze dingen van hier weg J 2:16. κατάβηθι ἐ. ga van hier naar huis GJs 4:2. ἐντεῦθεν (voor ἔνθεν) ἐκεῖ fr. hier naar daar Mt 17:20 v.l. ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν fr. hier en fr. daar = aan elke zijde (c Num 22:24) J 19:18. Voor deze ἐντεῦθεν κ. ἐκεῖθεν Rv 22:2; ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐ. mijn koninkrijk is niet van hier=ἐκ. τ. κόσμου τούτου J 18:36.
152 http://www.greekalphabeta.com/learn-about-beta-b-2.html, definities ontleend aan LSJ.
153 Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999): Bashan.
154 Molech, Nieuwe Wereld
Encyclopedia https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Moloch
155 http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/nuova_pagina_17.htm
156 http://dictionary.sensagent.com/Messapian%20language/en-en/
157 http://www.altosalentorivieradeitrulli.it/nuova_pagina_17.htm
158 https://journals.openedition.org/pallas/2208
159 Pracht van de Magna Graecia-kunst, de Zeus van Ugento... uit de grote Messapische stad Ozan (het huidige Ugento)...530 v. Chr. ...de cultus voor Zis Batàs, https://www.salentoacolory.it/museo-archeologico-taranto/
160 Dit heiligdom, fréquenté depuis la fin du VIIIe s. a.C. jusqu'au début du IIIe s. P.C., is consacré à Zis Batas, divinité indigène appelée Zeus Batios par les Grecs, puis Juppiter Optimus Maximus Batius (ou Vatius) par les Romains. Les cultes de l'Adriatique méridionale à l'époque républicaine Jean-Luc Lamboley. Pg. 133-141, https://books.openedition.org/ausonius/6837.
161 https://books.openedition.org/efr/5584#illustrations; zie ook https://books.openedition.org/ausonius/6837

162 Les Dieux Olympiens Et La Mer Annick Fenet pg. 83-138. https://books.openedition.org/efr/5584#illustrations
163 Lomas, Kathryn. "Crossing Boundaries: The Inscribed Votives of Southeast Italy." Pallas, nr. 86 (2011): 311-29. Geraadpleegd op 19 oktober 2020. http://www.jstor.org/stable/43606696.
164 Ibid.
165 Origineel Frans: La double dénomination de Palaistiné et d'Ourania souligne le caractère sémitique et
oriëntal." https://books.openedition.org/efr/5584#illustrations
166Paolo M Gensini Universiteit van Perugia, Italië , Natuurkunde, Emeritus, Persoonlijke correspondentie, 16 aug. 2020.
167 Privé e-mailcommunicatie met professor Amar Annus Mon, 28 sep 2020. Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/An_(spijkerschrift)
168 Frans Wiggermann, Nergal, Reallexikon der Assyriologie (RlA) 9 1999 Pg. 215- 226.
169 Het spijkerschrift bad, bat, be, etc. teken is een veelgebruikt teken in de Amarna-brieven uit het midden van de 14e eeuw v.C., en in het Epos van Gilgamesj. In het Epos heeft het ook 5 Sumerogram toepassingen (hoofdletter (majuscule)). Uit Giorgio Buccellati (Buccellati 1979) "vergelijkende graphemische analyse" (over 360 spijkerschrifttekens, nrs. 1 tot en met nr. 598E), van 5 categorieën van letters, zijn de gebruiksnummers van het slechte teken als volgt: Oudbabylonische koningsletters (71), OB niet-koningsletters (392), Mari letters (2108), Amarna letters (334), Ugarit letters (39). De volgende taalkundige elementen worden gebruikt voor het slechte teken in het 12 hoofdstukken (Tablet I-Tablet XII) Epos van Gilgamesj: Sumerogrammen: BE, IDIM, TIL, ÚŠ, ZIZ https://en.wikipedia.org/wiki/Bad_(spijkerschrift)#:~:text=Het%20spijkerschrift%20bad %2C%20bat%2C%20be,(hoofdletter%20letter%20(majuscule)).
170 Frans Wiggermann, Nergal, Reallexikon der Assyriologie (RlA) 9 1999 Pg. 215- 226.
171 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, Staatsarchief van Assyrië Studies, Deel XIV Helsinki 2002. Pg. 178 172 Ibid.
173 https://aratta.wordpress.com/2014/07/29/the-snake-and-the-serpopard/
174 Cole, S. W. (1996). Het vroege Neo-Babylonische gouverneursarchief van Nippur. Oriental Institute van de Universiteit van Chicago.
175 Burkert merkt op: "Bij mondeling onderricht was het echter hoogst onwaarschijnlijk dat iets als HAR zou zijn uitgesproken .... Maar zelfs hier kan een merkwaardig toeval niet worden uitgesloten ... Sceptici zouden de conclusie kunnen trekken dat de hele zaak onzin was; de historicus echter vindt het duidelijkste bewijs van culturele verspreiding juist in overeenkomsten van details die het meest absurd en onnatuurlijk lijken, en dus het minst waarschijnlijk onafhankelijk tot stand zijn gekomen. De Etruskische disciplina ... heeft meer van haar oosterse oorsprong behouden. De gelijkenissen wijzen niettemin op een gemeenschappelijke bron, op een historisch verband dat alle afzonderlijke vormen samenbindt." The Orientalizing Revolution, Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age Door Walter Burkert - 1995, Pg. 50. https://www.google.com/books/edition/_/cIiUL7dWqNIC?hl=en&gbpv=0
176 Privé e-mailcommunicatie met professor Amar Annus 5 oktober 2020.
177 https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1903-0422-1
178 "Het strekte zich uit van de grens van Gilead in het Zuiden tot de hellingen van Hermon in het Noorden." ISBE. Zie ook (Deut 3:8)
179 Charlesworth
180 Bijvoorbeeld [ַכתיםִּ ] Kittim wordt weergegeven als κιτιοι (Kitioi) en Dodanim [ַֹד ָדִִּֽנים ] wordt ]דַ[ weergegeven ροδιοι (interessant is dat de schriftgeleerde hoogstwaarschijnlijk de Hebreeuwse dalet voor een resh [ר] heeft aangezien en vandaar is het rodioi. (Gen 10:4)
181 Clay, Albert T. "De oorsprong en echte naam van NIN-IB." Journal of the American Oriental Society 28 (1907): 135-44. Geraadpleegd op 11 september 2020.
182 "BATANAEA (Βαταναία), een district ten NE. van Palestina.... Het werd door Augustus toegevoegd aan het koninkrijk van Herodes de Grote." http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.006 4%3Aalphabetic+letter%3DB%3Aentry+group%3D3%3Aentry%3Dbatanaea-geo
183 https://pleiades.stoa.org/places/678054/batanaia
184 1 Henoch 15:8-16:1.

Bron: At Satan’s Command: A New Translation of The Mt Hermon Inscription | DouglasHamp.com