www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 1: DE GROTE DRAAK KRIJGT HEERSCHAPPIJ OVER DE AARDE

Beschadigde beeltenis 2

()

HOOFDSTUK 7: DE NEPHILIM-OPLOSSING

Na de zondeval verloren Satan en degenen die zich bij hem aansloten hun macht en vurige bedekking en werden achter het voorhangsel opgesloten, waardoor hun invloed in het rijk der mensen beperkt werd. Om deze beperking tegen te gaan, beraamde Satan een plan: Hij zou de mens-engel hybriden scheppen die hen hun eigen biologische kostuums zouden verschaffen voor hun belichaming en incarnatie, om de aardse woningen te zijn waarin hun geesten zouden kunnen wonen en rusten zonder de noodzaak om te delen met wispelturige mensen. Het zou het beste van beide werelden zijn - alle kracht, intelligentie en onsterfelijkheid van engelen met een biologische "tent" voor hun geesten om in te wonen, waardoor zij goden in vlees en bloed zouden worden. De lichamen zouden worden geschapen als mens-engel hybriden, maar de lichamen zouden leeg zijn van een geest en zouden daarom kunnen worden bewoond door een gevallen engel.

Een deel van Satans genialiteit is natuurlijk dat hij anderen zijn vuile werk laat doen. Hij zou de zonen van God verleiden om met vrouwen te paren en wanneer zij betrapt zouden worden, zouden zij de klappen opvangen. Wij weten dat God aan de engelen aardse taken had toevertrouwd door onze bespreking van Satan die in de hof van Eden was gestationeerd in hoofdstuk 4. Daar herinner jij je dat hij "zijn heiligdommen verontreinigde" (Ezech 28:18) wat betekent dat hij niet trouw was met de heilige ruimte die God in zijn handen had gelegd. We vangen een paar glimpen op van de opdracht die engelen hadden uit Deuteronomium en Daniël.

Toen de Allerhoogste de volken hun erfdeel gaf, toen hij de mensheid verdeelde, stelde hij de grenzen van de volken vast, naar het getal van de hemelse vergadering (Deut 32:8 NET).

Er is een Qumran fragment van deze tekst dat luidt: Volgens de "zonen van God". De Septuagint leest ἀγγέλων θεού (angelōn theou, “engelen van God”), vooronderstellend ְּבּ ֵני ֵא ִלים (benei el) of ְּבּ ֵני ֵאל (benei elim)), 128 Het idee dat engelen over de naties heersen is duidelijk zoals vastgesteld in Daniël 10. We zien dat een engel die Daniël een profetie bracht, werd tegengewerkt en opgehouden door de vorst van het koninkrijk Perzië, en ook dat na Daniël zou moeten gaan strijden met de vorst van Griekenland, die beiden gevallen engelen waren over hun gebieden. (Zie Bijlage 1 Demonen).

NOG NIET GEVALLEN

Hoewel we uiteindelijk uit Openbaring 12 weten dat een derde van de engelen Satan volgde, weten we niet hoeveel er hem direct uit de poort volgden. Wat we wel weten is dat de "zonen van God" in de dagen van Noach iets deden dat zo slecht was dat God uiteindelijk een zondvloed zou zenden om het allemaal uit te wissen. Het is heel goed mogelijk dat veel van de engelen die Satan volgden dat pad kozen in de tijd rond en voor de zondvloed.

Genesis 6 vertelt ons alleen wat zij deden, niet of zij slecht waren vóór deze actie.

Toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen op de aarde, en hun dochters werden geboren, zagen de zonen Gods de dochters der mensen, dat zij schoon waren; en zij namen vrouwen voor zich van allen, die zij verkozen. Er waren reuzen op de aarde in die dagen, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden. Dat waren de machtige mannen van weleer, mannen van faam (Gen. 6:1-4).

Philo, een Alexandrijnse Joodse filosoof en tijdgenoot van Jezus, bevestigt ondubbelzinnig dat de "reuzen voortkwamen uit een gecombineerde voortplanting van twee naturen, namelijk van engelen en sterfelijke vrouwen."129 Er zijn aanwijzingen die suggereren dat deze engelen nog geen ongerechtigheid hadden begaan; zij waren dus nog niet gevallen.

Petrus geeft zijn interpretatie van wat er gebeurde in Genesis 6. Hij zegt: "De geesten in de gevangenis (1Petr. 3:19), die vroeger ongehoorzaam waren, toen eens de Goddelijke lankmoedigheid wachtte in de dagen van Noach" (1Petr.3:20). Deze geesten waren ongehoorzaam in de dagen van Noach, toen zij zich voortplantten met vrouwen, waardoor zij in de gevangenis belandden. In Petrus' tweede zendbrief gaat hij nader op deze gebeurtenis in:

"Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel [tartarosas] heeft geworpen en hen in ketenen in de uiterste duisternis heeft opgesloten, om bewaard te worden tot het oordeel, en indien Hij de oude wereld niet gespaard heeft, maar Noach wel beschermd heeft .... [en de steden Sodom en Gomorra in as veranderde toen hij ze tot de ondergang veroordeelde, ... en om de onrechtvaardigen voor te behouden voor straf op de dag des oordeels, vooral degenen die hun vleselijke begeerten uitleven en die het gezag verachten" (2 Petr.2:4-10 NET).

Merk op dat hij spreekt over de engelen die ongehoorzaam waren en zondigden in de dagen van Noach. Hieruit leiden wij af dat zij voordien niet gezondigd hadden, wat betekent dat zij tot op dat moment aan Gods kant stonden. Judas geeft een soortgelijke interpretatie; en gebaseerd op de context, klinkt het alsof de engelen zich nog niet bij Satans team hadden aangesloten.

Want ongemerkt zijn er mensen binnengeslopen die al lang geleden voor deze veroordeling gemerkt zijn, goddeloze mensen, die de genade van onze God veranderen in ontucht en de enige Here God ontkennen en onze Here Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, ofschoon gij het eens wist, dat de Here, nadat Hij het volk uit Egypteland gered had, daarna hen verdelgd heeft die niet geloofden (Judas 1:4-5) (nadruk mijnerzijds).

Judas zegt hier dat sommige mensen de gelegenheid hadden om tot God te komen en van zijn goedheid en zegeningen te genieten; maar in plaats daarvan maakten zij misbruik van zijn genade en barmhartigheid en wendden zich tot seksuele losbandigheid. Judas gaat dan onmiddellijk over tot het bespreken van de engelen uit de tijd van Noach, omdat zij hetzelfde deden.

En de engelen die hun eigen domein niet hebben behouden, maar hun eigen verblijfplaats hebben verlaten [οἰκητήριον], heeft Hij in eeuwige ketenen onder de duisternis bewaard voor het oordeel van de grote dag, zoals Sodom en Gomorra, en de steden rondom hen op soortgelijke wijze als deze, die zich overgegeven hebben aan seksuele immoraliteit en vreemd vlees zijn gaan zoeken, als voorbeeld worden gesteld, lijdend onder de wraak van het eeuwige vuur (Judas 1:6-7).

Deze verschuiving impliceert sterk dat deze engelen zich niet van tevoren tot Satans team hadden bekeerd. Dat wil zeggen, deze engelen die paren met vrouwen waren niet eerder een bondgenoot van Satan; paren met vrouwen was hun inwijding in zijn koninkrijk. Met betrekking tot de engelen die op de verleiding ingingen, legt het boek Judas uit hoe zij "niet binnen hun eigen domein [arkhen] bleven" (Judas 1:5a). Dat betekent dat zij niet in het geestelijke rijk bleven waar zij mochten zijn, "maar dat zij hun eigen woonplaats [oiketerion] verlieten" (Judas 1:5). We hebben het woord oiketerion in een vorig hoofdstuk behandeld en gezien dat het verwees naar een geestelijk lichaam. Wij gelovigen willen onze "tent" (onze aardse lichamen) afleggen en bekleed worden met onze "oiketerion" (onze "geestelijke" lichamen) (2 Kor 5:2).

Toen de engelen naar beneden kwamen om de vrouwen mee te nemen, waren het waarschijnlijk nog goede engelen. Ja, zij hadden kwade plannen in hun hart, maar op dat moment hadden zij hun plan nog niet uitgevoerd.

Nadat de mensenzonen zich in die dagen hadden vermenigvuldigd, werden hun dochters geboren, elegant en mooi. En toen de engelen, de zonen van de hemel, hen zagen, werden zij verliefd op hen en zeiden tegen elkaar: Kom, laten wij voor onszelf vrouwen uitkiezen uit het nageslacht van de mensen, en laten wij kinderen verwekken (Henoch 7:1-2) (nadruk mijnerzijds).

"Hierboven staat vetgedrukt: "engel, de zonen van de hemel," maar in een Aramese tekst van Henoch, staat in dezelfde passage: "Hoeders, "130 wat veelzeggend is omdat de enige plaats waar Hoeders (ִעי ִריָ֙ן irin) in de Schrift wordt gebruikt is in Daniël 4:17, waar Nebukadnezar een droom heeft en de Hoeders (heiligen) hem vertellen dat hij zal worden geoordeeld. De Wachters in Nebukadnezars droom zitten duidelijk in God's team. Zij worden "heiligen" genoemd en zij willen dat hij weet dat de Allerhoogste, de God van Daniël, de mensen regeert. Dus, in Henoch is de eenvoudigste lezing dat de wachters / engelen / zonen van de hemel nog niet in Satans team zaten, maar bezig waren van kant te veranderen.

GOEDE ENGELEN KUNNEN ZICH MANIFESTEREN

Door engelen die nog aan Gods kant staan over te halen zich voort te planten, loste Satan een logistiek probleem op. Gevallen engelen blijken beperkt te zijn in hun mogelijkheid om dit rijk vrijelijk te betreden, terwijl de goede engelen naar believen kunnen komen en gaan. (Zie Bijlage 2 Engelen Vrije Wil).

Bijvoorbeeld, in Genesis 18 verschenen God en twee engelen aan Abrahams deur, dus waren het zeker goede engelen. Na een tijdje "keerden de engelen zich van daar af en gingen in de richting van Sodom, maar Abraham stond nog steeds voor de HEER" (Gen 18:22). Toen zij in Sodom aankwamen, omsingelden de mannen van de stad het huis van Lot en eisten een seksuele relatie met hen! (Gen 19:5). De goede engelen waren dus in staat om in het fysieke domein te komen; zij hadden lichamen en de mogelijkheid op fysiek niveau om zichzelf te verontreinigen, (niet dat zij op enigerlei wijze in verzoeking werden gebracht). Er wordt ons zelfs verteld dat we vreemdelingen moeten ontvangen, omdat we onbewust engelen zouden kunnen ontvangen (Heb 13:2), wat impliceert dat de goede engelen zich lichamelijk kunnen manifesteren, wanneer zij dat willen.

In de Schrift zien wij daarentegen nooit gevallen engelen zich fysiek in ons rijk manifesteren. Hun gebrek aan fysieke manifestatie in dit rijk lijkt te wijten te zijn aan hun machtsprobleem; zij hebben bloed nodig om zichzelf van energie te voorzien. Als ze genoeg bloed aangeboden krijgen, zoals bij een occulte gebeurtenis of seance, schijnen zij gemakkelijker in staat te zijn zich in dit rijk te manifesteren. Niet gecorrumpeerde engelen schijnen in dit opzicht dus geen beperkingen te hebben, terwijl gevallen engelen alleen tegen hoge kosten kunnen binnenkomen. (Zie Bijlage 1 Demonen.)

Door Gods goede naam te belasteren, zou Satan ongetwijfeld zijn ongeëvenaarde wijsheid hebben kunnen gebruiken om de engelen van het dienen van God en de mens, te doen overgaan tot het dienen van zichzelf. Hij kan goede engelen hebben doen overlopen naar het voorbeeld van Absalom, de zoon van koning David, die in de stadspoort zat en het volk van Israël vertelde hoe hij recht zou spreken als hij rechter was en zo keerde hij de harten van het volk tegen koning David (zie 2 Sam 15:2-6).

Op een soortgelijke manier kan Satan de engelen hebben verleid met woorden als: "God is de enige die jullie dienst waardig is en Adam is dat niet. Als het dienen van God vereist dat jullie Adam dienen, die gemaakt is van vuil, willen jullie God dan werkelijk dienen?" Misschien liet hij hen zien hoe hij met succes in opstand was gekomen tegen Gods "bevooroordeelde" koninkrijk en verleidde hen toen met beloften over hoe zij niet langer de mens zouden hoeven dienen; zij zouden in plaats daarvan de meesters kunnen worden en de mens zou hun dienaar worden! Zij zouden als goden worden aanbeden als zij met vrouwen zouden paren en een ras naar hun evenbeeld zouden scheppen. Wij weten dat Satan degene was die tot deze afschuwelijke daad aanzette door een tekst die op de berg Hermon werd gevonden en die wij in het volgende hoofdstuk zullen onderzoeken.

DE ZIEL - PRE-EXISTENT, GESCHAPEN OF OVERGEDRAGEN?

We moeten het idee van de verblijfplaats oiketerion (geestelijk lichaam), dat de engelen hebben verlaten, verder onderzoeken. Die "engelen die hun eigen domein niet behielden maar hun eigen verblijfplaats [οἰκητήριον] verlieten," zijn schuldig aan twee dingen: het niet behouden van hun domein, hun plaats van autoriteit, en het verlaten (in de steek laten) van hun eigen geestelijk lichaam. De tekst impliceert dat zij, door zich voort te planten met vrouwen, hun eigen geestelijk lichaam verlieten. Als zij hun eigen lichaam verlieten, waar gingen zij dan heen? De implicatie is dat zij hun essentie (DNA-informatiecode) overbrachten in lichamen van de Nephilim. Om dit te kunnen bevatten, moeten we de verschillende modellen van de oorsprong van de ziel bekijken. Waar komt de ziel van een pasgeboren baby vandaan? Bestaat deze al in de hemel? Schept God haar op het moment van de conceptie? Of wordt zij doorgegeven door de ouders? Wij zullen elk model onderzoeken en deze vraag overwegen.

Het pre-existentie model van de ziel uit de Platonische school van denken, stelt dat de ziel al bestond voor de conceptie en de geboorte. Origenes bijvoorbeeld "geloofde dat de ziel in haar pre-lichamelijke staat viel en als straf in het vlees gevangen werd gezet."131 Ook de Mormonen neigen ertoe deze opvatting te volgen. Een variatie op dit thema is dat de zielen bij God zijn, wachtend op een lichaam om te bewonen. Dit model lijkt zeer onwaarschijnlijk voor een gewone menselijke geboorte. Met betrekking tot onze vraag wat voor ziel de Nephilim bewoonde, als het pre-existentie model juist zou zijn, dan zou God opzettelijk de engelen in de Nephilim hebben gestuurd.

Het pre-existentie model faalt omdat we weten dat de zonen van Levi tienden betaalden aan Melchizedek omdat zij "uit de lendenen van Abraham kwamen; want hij was nog in de lendenen van zijn vader toen Melchizedek hem ontmoette" (Heb 7:5, 10). In gewoon Nederlands, Levi was genetisch gezien in de testikels van zijn grootvader Abraham toen de tienden aan Melchizedek werden betaald. Dit bewijst dat hij geen ziel was die wachtte op een lichaam. Hij was een zaad-informatie, klaar om te worden doorgegeven. Dit concept is voor ons gemakkelijker te begrijpen in het tijdperk van genetica en informatiewetenschap, die beide ondoorgrondelijk waren voor de ouden.

Het creationistische model van de ziel stelt dat God elke ziel schept op het moment van de conceptie. De reden dat dit model faalt is dat volgens deze theorie Jezus niet geestelijk verwant zou zijn aan Abraham, Izaäk, Jakob en Koning David, als elke ziel afzonderlijk geschapen zou zijn. Dit zou ook gelden voor het model van de pre-existentie. Het creationistische model verklaart ook niet de oorsprong van de zielen die de Nephilim lichamen bewoonden. Zou God slechte wezens scheppen die zo verschrikkelijk waren dat Hij ze vervolgens zou vernietigen in de zondvloed?

Het laatste model is het overdrachtsmodel van de ziel. Het leert dat de ziel van een pasgeborene afkomstig is van de ouders - het is de immateriële informatie die in de genen wordt doorgegeven van ouders op het kind. Denk aan de ziel als zuurdesembrood. Een snufje van de zuurdesem plus meer bloem en water is genoeg om het eeuwenlang tot zuurdesem te maken 132. Recentelijk werd een 4500 jaar oud Egyptische gist nieuw leven ingeblazen en gebakken tot heerlijk brood. Zo vormt ook de informatie die door de ouders is doorgegeven, plus voedingsstoffen en zuurstof, de baby met de ziel erin. Genetisch gezien hebben menselijke ei- en zaadcellen slechts drieëntwintig afzonderlijke (haploïde) chromosomen. Zij combineren zich tijdens de bevruchting en worden gelijk aan de zesenveertig individuele (diploïde) chromosomen, wat het punt is waarop een nieuwe menselijke ziel van de ouders wordt overgedragen.

Als er twee mensen nodig zijn om een nieuwe ziel in het kind te vormen, dan zou een bovennatuurlijk wezen + menselijk wezen geen menselijke ziel opleveren. De overdracht van de ziel van ouders op kind zou verbroken worden omdat één van de ouders geen mens is. Wij weten dit omdat, hoewel Jezus genetisch verwant was aan de mensheid, Hij preexistent was; Hij begon niet te bestaan bij de incarnatie - Hij is eeuwig en heeft altijd bestaan. Toch was de incarnatie het punt waarop de Godheid-zaad (DNA, d.w.z. informatie) zich vermengde met de mensheid. We ontdekten ook in Corrupting the Image 1, dat "een zoon een identieke kopie van het Y-chromosoom van zijn vader erft, en deze kopie is ook in wezen identiek aan de Y-chromosomen die al zijn vaderlijke voorvaders droegen" (nadruk van mij), 133 wat betekent dat alle mensen door de tijden heen een kopie van Adam's Y-chromosoom hebben gehad.

Bovendien, Neil Bradman en Mark Thomas suggereren in hun artikel "Why Y? Het Y-chromosoom in de studie van de menselijke evolutie, Migratie, en Prehistorie" dat het Y-chromosoom in feite "een verslag kan zijn van een gebeurtenis" 134 in het leven van de man die het huidige Y-chromosoom doorgaf. 135 Daaruit concluderend dat Jezus het Y-chromosoom van Adam niet had en dus niet de gebreken of de degeneratie (zonde) droeg, die inherent zijn aan de kopieën van Adam's Y-chromosomen in elke volgende mannelijke nakomeling. Daarom, hoewel de menselijke ziel altijd van de vader en moeder op het kind wordt overgedragen, moet in Jezus' geval zijn geest / ziel (essentie) daar geplaatst zijn geweest. Het werd niet overgedragen omdat Hij eeuwig is. Zijn ziel / geest is niet voortgekomen uit Maria en de Heilige Geest; Hij bestond al van tevoren.

De Heilige Geest versmolt de geslachtscel (spermatocyt) van "Jezus" met de geslachtscel (oöcyt) van Maria (denk eraan dat een geslachtscel DNA bevat, dat opgeslagen informatie is, een niet-materiële entiteit). De samensmelting van de twee gameten is het moment waarop de incarnatie (vleeswording, vgl. Johannes 1:14) plaatsvond. Op dat moment werd Jezus' goddelijke informatie / ziel deel van zijn DNA.

Hieruit volgt dat de vereniging van een engel en een mens genetisch gezien een fysiek lichaam zou hebben geschapen, maar niet noodzakelijkerwijs een ziel / geest. Het lichaam zou een leeg omhulsel zijn, dat gevuld zou kunnen worden met een geest die een lichaam nodig heeft. Judas zegt dat de engelen "hun eigen verblijfplaats (geestelijke lichamen) verlieten." Zij verlieten hen voor de gehybridiseerde lichamen die wij Nephilim noemen.

Er is geen technische reden waarom engelen hun zaad niet konden doorgeven. Zij hadden de mogelijkheid, maar zij hadden geen toestemming.

"Maar zij, die waardig geacht worden die ouderdom en de opstanding uit de doden te bereiken, trouwen niet en worden ook niet ten huwelijk gegeven, want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij aan de engelen gelijk zijn en zonen Gods zijn, zijnde zonen der opstanding" (Lucas 20:35-36).

Opgestane mensen trouwen niet opnieuw omdat zij niet sterven, omdat zij gelijk zijn aan de engelen. Wij worden geen engelen, maar onze lichamen zullen gelijkvormig zijn, en wij zullen gelijk zijn aan de engelen in hun macht en heerlijkheid. De tekst zegt niets over het vermogen van de engelen om zaad door te geven.

Wat zit er in een zaadje? Informatie - een niet-materiële entiteit. We begrijpen niet-materiële gegevens omdat we informatie verzenden in onze e-mails, voicemails, etc.; er is geen fysieke substantie voor die informatie. We kunnen ermee interageren, maar we kunnen het niet aanraken. Een zaadje bevat alle informatie die nodig is om een levend ding te worden. Een pompoenzaadje bevat alle informatie die nodig is om een pompoen te maken. Engelen hebben informatie, net zoals wij informatie hebben. Zelfs God heeft informatie: "Niemand die wedergeboren is, blijft zondigen, want het zaad van God woont in hem" (1 Johannes 3:9).

Het obstakel is echter dat engelen niet bevoegd waren om hun zaad door te geven. God stond het toe, maar Hij zegende het niet. In feite bracht het onrechtvaardig handelen van de gevallen engelen een vloek van onmetelijke omvang over henzelf en de wereld.

Er waren reuzen op de aarde in die dagen, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden. Dat waren de machtige mannen van weleer, mannen van faam (Gen 6:4).

Het boek Giants, met een groep Aramese fragmenten gevonden bij de Dode Zee Rollen, bevestigt Genesis 6 door melding te maken van de corruptie die de engelen op de aarde hebben aangericht. De fragmenten hebben ontbrekende gaten, maar ze zijn geïnterpreteerd als:

2 [ . . . ] verontreinigden zij [ . . . ] 2[ . . . verwekten zij] reuzen en monsters [ . . . ] 3[ . . . ] verwekten zij, en zie, de gehele [aarde werd bedorven . . . ] 4[ . . . ] met haar bloed en door de hand van[ . . .] 5[reuzen] die niet voor hen geschikt waren[ ...] 6[...] en zij zochten om velen te doden[...] 7[...] 8[ ...] de monsters vielen het aan, (4Q531)(nadruk van mij).

We kunnen het niet helpen op te merken hoe de corruptie van de engel ook leidde tot de schepping van monsters die de Aarde verder corrumpeerden.

2[ . . . ] vlees [ . . ] 3al[l . . . ] monsters [ . . ] zullen zijn [ . . . ] 4[ . . . ] zij zouden ontstaan [ . . ] zonder de ware kennis [ . . ] omdat [ . . ] 5[ . . ] de aarde [werd verdorven . . . ] machtig [ . . . ] 6[ . . . ] zij overwogen [ . . . ] 7[ . . . ] van de engelen op [ . . . ] 8[ . . . ] uiteindelijk zal het vergaan en sterven [ . . ] 9[ . . . ] zij veroorzaakten groot verderf in de [aarde . . .] (4Q532 Kol. 2, Frags. 1 - 6).

De gevallen engelen zouden aardse lichamen hebben die hen toebehoorden, en die niet tijdelijk van mensen geleend waren, omdat de lichamen nu de genetische informatie van de engelen zouden dragen. Biologisch gezien zouden de lichamen van de Nephilim mens-engel hybriden zijn, maar de inwonende geest zou voor honderd procent een engelgeest zijn. Het is zeer aannemelijk dat zij Nephilim werden genoemd, wat gevallen betekent, omdat zij werden bewoond door gevallen engelen.

Satan en zijn demonen zouden biologische pakken hebben om de aardse avatars te zijn voor hun geesten om te bewonen. Zij zouden geen mensen behoeven te verleiden om hen uit te nodigen hun lichamen te bezitten. Toch zouden zij vleselijke lichamen hebben waarin zij volledige controle hadden, en zij zouden schijnbaar menselijke goden zijn.

DE EED

De engelen realiseerden zich dat als zij eenmaal de grens overschreden, zij nooit meer konden terugkeren in Gods koninkrijk. Het nemen van "vrouwen voor zichzelf van allen die zij verkozen" (Gen 6:2) zou het punt zijn waar geen weg meer terug was; er was geen weg terug. Ooit. De eeuwige aard van hun besluit kan de reden zijn waarom zij een eed aflegden zoals opgetekend op een inscriptie op de berg Hermon, die we in het volgende hoofdstuk zullen onderzoeken, en in Henoch:7-8: 136

Hun gehele aantal was tweehonderd, die afdaalden op Ardis, dat is de top van de berg Armon.8 Deze berg werd daarom Armon genoemd, omdat zij daarop gezworen hadden, en zich wederzijds verbonden hadden 137

Hermon (Armon) komt van ḫāram wat betekent "een ban voor totale vernietiging, de verplichte inwijding van iets dat Gods werk belemmert of zich ertegen verzet, wat voor God als vervloekt wordt beschouwd." 138

Het wordt "Hermon" genoemd omdat de engelen zich verbonden tot een vervloeking over zichzelf als zij niet zouden doorgaan met hun plan, wat nog een aanwijzing is dat toen zij neerkwamen op Hermon, zij nog veel te verliezen hadden. Ze deden geen weesgegroetje aan het eind van het spel; alles stond voor hen op het spel. Samyaza vreest zelfs dat hij de vuile klus ging opknappen en dat de anderen zullen terugkrabbelen en hem zo in de kou laten staan.

Toen zeide hun leider Samyaza tot hen: Ik vrees, dat gij misschien niet in staat zult zijn deze onderneming te volbrengen; 4 en dat ik alleen zal lijden voor zulk een smartelijke misdaad. 5 Toen antwoordden zij hem en zeiden: Wij zweren allen, 6 en wij verbinden ons met elkander, dat wij ons voornemen niet zullen veranderen, maar onze voorgenomen onderneming zullen volvoeren. 7 Daarop zwoeren zij allen tezamen en allen verbonden zich door wederzijdse terechtwijzingen (Henoch 7:2-7) (Nadruk mijnerzijds).

Deze oude gebeurtenis leeft al millennia voort in het geheugen van de mensheid. Het werd Hermon (onder een vloek gelegd) genoemd sinds de vroegste tijden (Zie Deut 3:8; Joz 11:13). Het gebied ten zuiden, zuid-oosten van de berg Hermon stond bekend als Bashan, wat slangen-draak betekent. De berg en het omliggende gebied werden beschouwd als de verblijfplaats van de goden, zowel hemel als hel tegelijk, en de woonplaats van de Rephaim, koning Og, en Enlil / Baäl.

Voor de Kanaänieten van Ugarit vertegenwoordigde de streek van Bashan, of een of een deel ervan, duidelijk de 'Hel', de hemelse en helse verblijfplaats van hun vergoddelijkte dode koningen, - Olympus en - Hades op hetzelfde moment. Het is mogelijk dat deze lokalisatie van de Kanaänitische hel verbonden is met de oude traditie van de plaats als het voorouderlijk huis van hun 139

Satan heeft zich er waarschijnlijk over verheugd dat zijn "volmaakte plan" in het land Bashan samenkwam. Immers, het zaad van de Messias zou nooit op zijn hoofd kunnen stampen als de beelddragers van God werden vernietigd, en als zij in plaats daarvan naar zijn beeld werden herschapen! De mensheid zou de ultieme slaaf worden door hun vlees af te staan aan Satans team om eeuwig in te wonen. Het lot van de mensheid zou erger zijn geweest dan dat van The Matrix, waar de mens tenminste nog een bevredigende simulatie in zijn geest zou kunnen beleven. Als Satans plan niet was onderbroken, zou de mensheid zijn uitgestorven en zou het beeld van God, dat in Adam was geschapen, zijn vervangen door dat van de gevallen engelen.

Satan en zijn kameraden zouden lichamen hebben om hun naaktheid te bedekken en hun pijn te verzachten. De lichamen van de Nephilim zouden hun energie uit de aarde halen. De demonen zouden ook energie halen uit het bloed van het lichaam zelf, wat we zagen bij de demon die zichzelf sneed, vermoedelijk om zich tegoed te doen aan zijn eigen bloed. Zij zouden eeuwig kunnen leven, want als een Nephilim-lichaam zou sterven, zou de indringer gewoon een ander laten groeien, en het dan opnieuw bezitten. Zo zou Satan de beperkingen hebben overwonnen die hem door zijn Schepper waren opgelegd, waardoor hij de ultieme overwinnaar zou zijn geworden.


Voetnoten

128 Zie Michael S. Heiser, "Deuteronomium 32:8 en de zonen van God," BSac 158 (2001): 52-74.
129 Philo, Vragen en Antwoorden over Genesis deel 4, noot 92.
130 J.T. Milik, Aramaic Fragments of Qumran Cave 4 [Oxford: Clarendon Press, 1976], pg. 167

131 M Preus Welsprekendheid en onwetendheid in Augustinus' Over de aard en oorsprong van de ziel, 56
132 https://sourdough.com/forum/oldest-starter
133 Underhill, Peter A. "Y Chromosome. "Genetica, 2003. Op 29 september 2010 ontleend aan Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1G2- 3406500290.html.
134 Op 30 september 2010 ontleend aan: http://www.ucl.ac.uk/tcga/ScienceSpectra-pages/SciSpect-14-98.html Science Spectra Magazine Number 14, 1998.
135 Neil Bradman en Mark Thomas Why Y? Het Y-chromosoom in de studie van menselijke evolutie, migratie en prehistorie. Zie ook http://www.ramsdale.org/dna13.htm.
136 Hoewel Henoch gedeelten van 1Enoch geschreven kan hebben, mist het als geheel het goddelijke stempel om de Heilige Schrift te zijn.
137 Bij Ardis. Of, "in de dagen van Jared" R.H. Charles, ed. en trans., The Book of Enoch [Oxford: Clarendon Press, 1893], Pg. 63.
138 TWOT 744 ָח ַרם (ḥāram) "verbieden, versmaden, volkomen vernietigen". Ook verwant aan een Ethiopische wortel, wat betekent "verbieden, verbieden, onder een vloek stellen".
139 The Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). Pg. 161-162

Bron: At Satan’s Command: A New Translation of The Mt Hermon Inscription | DouglasHamp.com