www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 1: DE GROTE DRAAK KRIJGT HEERSCHAPPIJ OVER DE AARDE

Beschadigde beeltenis 2

()

HOOFDSTUK 6: GEVALLEN ENGELEN HUNKEREN NAAR EEN WONING

Satan en de gevallenen zijn zonder hun oorspronkelijke glorieuze vurige bedekking, wat, zoals we zullen zien, de drijfveer kan zijn geweest voor hun pogingen om de Nephilim te maken. Wij weten dat God Zich bedekt met licht als met een kleed (Ps 104:2). God bracht het vuur uit het midden (van binnenuit) van zijn gezalfde cherub (die vurig was zegt Ezech 1:13). God bracht vuur uit het midden (van binnen) van Satan, wat betekent dat hij zijn bron van kracht en verbinding met God verloor en de heerlijkheid die hem bedekte.

"U hebt uw heiligdommen verontreinigd door de veelheid van uw ongerechtigheden, door de ongerechtigheid van uw laster; Daarom bracht Ik vuur uit uw midden, het verslond u [ ו א וֹ ִצ א - ֵ֤א שׁ ִמ ֹֽת וֹ ְכ ָ֙ך ִ ָ֣ה י א ֲא כ ִ֔ ַל ְת ךֹֽ vaotzi esh mitochecha hi achalatcha]. (Ezech 28:18).

Satan en de gevallen engelen zijn zonder hun oorspronkelijke bedekking achtergebleven, waardoor zij geestelijk naakt zijn en met een ongelooflijk verlangen om bedekt te worden. De toestand van de gevallenen is analoog aan Adam en Eva die naakt werden achtergelaten en mogelijk voor het eerst honger ervoeren. (Zie Bijlage 1 Demonen).

Jezus geeft ons enig inzicht in het onvruchtbare en rusteloze gevoel dat een demon ervaart wanneer hij wordt uitgeworpen en hoe hij verlangt terug te keren naar het lichaam dat hij bezat:

"Wanneer een onreine geest uit een mens gaat, gaat hij door dorre plaatsen, zoekt rust, en vindt er geen. "Dan zegt hij: 'Ik zal terugkeren naar mijn huis vanwaar ik kwam.' En als hij daar komt, vindt hij het leeg, geveegd, en in orde gemaakt. Dan gaat hij heen en neemt zeven andere geesten met zich mee, die goddelozer zijn dan hijzelf, en zij gaan daar binnen en wonen er; en de laatste toestand van die man is erger dan de eerste. Zo zal het ook zijn met dit goddeloze geslacht" (Matt.12:43-45).

Blijkbaar is er een groot onbehagen in het onbedekt zijn en het niet bewonen van een levend wezen. Afgescheiden van een aards lichaam gaat de demon "door droge plaatsen, zoekt rust, en vindt er geen." Overweldigd door dit knagend leed, besluit de demon dat het beter is om terug te gaan naar zijn "huis" en het opnieuw te bezitten. We vinden dezelfde wortel οἰκητήριον, dat "woonplaats" betekent, gebruikt om te spreken over de engelen die hun "verblijfplaats" niet hebben behouden in Judas 1:6. Paulus geeft ons meer inzicht in het idee van een geest die een woonplaats nodig heeft:

Want wij weten, dat indien ons aards huis [οικια], deze tent, verwoest wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen. Want hierin zuchten wij, ernstig verlangend bekleed te worden met onze woning [οἰκητήριον], die uit de hemel is, indien wij, bekleed zijnde, niet naakt bevonden zullen worden (2 Kor 5:1-3).

Paulus vergelijkt het niet hebben van een lichaam (alleen een ziel) met naakt zijn. Dit is interessant in het licht van de zielen onder het altaar in Openb. 6 van wie ons wordt verteld: "Aan ieder van hen werd een wit gewaad gegeven" (Openb. 6:11). Omdat zij getroost werden met een kleed, leiden wij af dat zij tevoren "naakt" waren. Zij waren in de tegenwoordigheid van God, en toch was het zonder lichaam zijn een mindere ervaring dan het hebben van een lichaam. Nu bewonen wij "tenten", maar in de toekomende tijd zullen wij een nieuwe, hemelse woning hebben zoals de engelen (Lukas 20:36).

DE BEZETENE

Hoewel Satan nog steeds een soort lichaam moet hebben, is het niet meer de woning van glorie en pracht die het eens was. Zijn lichaam moet niet alleen aan schoonheid, maar ook aan bekwaamheid hebben ingeboet, hetgeen wij afleiden uit het feit dat Satan ironisch genoeg zijn macht, troon en grote autoriteit aan een mens wil overdragen. Degene die wilde dat allen hem zouden dienen, moet vertrouwen op mensen, die hij als nederig en inferieur beschouwt, om te slagen. We kunnen dit ook afleiden uit de ontmoeting met de bezetene.

En toen Hij uit de boot gekomen was, ontmoette Hem onmiddellijk uit de graven een man met een onreine geest, die zijn woning had tussen de graven; en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen, want hij was vaak gebonden geweest met boeien en ketenen. En de ketenen werden door hem uit elkaar getrokken, en de ketenen in stukken gebroken; ook kon niemand hem temmen. En altijd, dag en nacht, was hij in de bergen en in de graven, schreeuwende en zich snijdende met stenen. Toen hij Jezus van verre zag, rende hij en aanbad Hem. En hij riep met luide stem en zei: "Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek U bij God, dat U mij niet kwelt." Want Hij zeide tot hem: "Ga uit van de mens, onreine geest!" Toen vroeg Hij hem: "Wat is uw naam?" En hij antwoordde en zei: "Mijn naam is Legioen, want wij zijn met velen." Ook smeekte hij Hem ernstig, dat Hij hen niet uit het land zou zenden. Nu was daar een grote kudde varkens aan het eten in de buurt van de bergen. Toen smeekten al de demonen Hem, zeggende: "Zend ons in de zwijnen, opdat wij daarin mogen gaan." En terstond gaf Jezus hun toestemming. Toen gingen de onreine geesten uit en gingen in de varkens (er waren er ongeveer tweeduizend); en de kudde liep met geweld van de steile helling af de zee in, en verdronk in de zee (Marcus 5:2-13).

Er zijn verschillende belangrijke aspecten om te overwegen:

  1. De man had bovenmenselijke kracht om zelfs kettingen te breken als gevolg van de demonen die hem bezaten.
  2. Hij leefde tussen de graven en schreeuwde het uit.
  3. Hij sneed zichzelf met stenen. Over het algemeen komt er bloed vrij als we onszelf snijden. De demonen kunnen zich tegoed gedaan hebben aan het bloedverlies.
  4. Toen Jezus verscheen, herkenden de demonen iemand die sterker was dan zijzelf.
  5. De demonen smeekten om het land niet te verlaten.
  6. Zij gaven er de voorkeur aan (hetzelfde woord als bezitten) varkens dan het land te verlaten.

SATAN GING JUDAS BINNEN

Omdat Satan geen geschikt lichaam had om in te wonen, moest hij werken via een gewillig medium. We zien dit duidelijk in de Evangeliën waar Satan Judas bezat om zijn plannen uit te voeren.

Toen voer Satan in Judas, genaamd Iskariot ... (Lucas 22:3). En hij ging op weg en overlegde met de overpriesters en de aanvoerders, hoe hij Hem aan hen zou kunnen verraden (Lukas 22:4).

Omdat alleen Satan binnenkwam, kon Judas gesprekken voeren en zich op een heel normale manier gedragen, in tegenstelling tot de bezetene die vervuld was met een legioen (4000-6000) demonen. Toch moet Judas, net als de bezetene, aanzienlijk meer kracht hebben gekregen, een scherper geestesvermogen en een gevoel van onoverwinnelijkheid. Satan bezat Judas waarschijnlijk omdat de taak die voor hem lag: het vernietigen van Degene waarvan geprofeteerd was dat Hij zijn kop zou verbrijzelen, wat zowel belangrijk als persoonlijk was! Dat was waarschijnlijk Satans versie van: "Als je wilt dat een klus goed gedaan wordt, doe je het zelf." Satan bezat Judas een tweede keer. "Nu, na het stuk brood, kwam Satan in hem (Johannes 13:27). Wij weten dat Judas na het verraden van Jezus zelfmoord pleegde (Handelingen 1:18) in het dal van Hinnom. Overigens zal de eindstrijd in deze omgeving plaatsvinden.

Het moet Satan dwars gezeten hebben dat juist toen hij een gewillige vertegenwoordiger vond die hij kon bezitten, de vertegenwoordiger ofwel koudwatervrees kreeg die dan stierf. Alexander de Grote kan ook een van Satans uitverkoren aardse vertegenwoordigers zijn geweest die eveneens voortijdig stierf. Robin Lane Fox, Traveling Heroes in the Epic Age of Homer, geeft commentaar op Alexander als de zoon van Zeus (die ook Satan was):

"'Zeus', zo zou Alexander later gezegd hebben, 'is de gewone vader van de mensen, maar hij maakt de besten tot de zijne'. Zoals veel Romeinse keizers na hem, begon Alexander te geloven dat hij door een god beschermd werd als zijn eigen goddelijke 'metgezel'... als zoon van god, een geloof dat overtuigend paste bij zijn eigen Homerische opvattingen, in wiens favoriete Ilias zonen van Zeus nog steeds vochten en stierven onder het oog van hun hemelse vader."126

Hoewel Alexander de wereld veroverde en inderdaad Satan (Zeus) als zijn goddelijke metgezel kan hebben gehad, stierf hij toch op de jonge leeftijd van 33 jaar. Als Satan Alexander had willen gebruiken om zijn rijk te vestigen, werd zijn plan verijdeld door ziekte.

Satan had dus vaak behoefte aan een nieuwe partner. Deze partners waren onbetrouwbaar, dus besloot Satan dat het veel beter zou zijn om zijn eigen vaartuig te hebben waarin hij kon incarneren en in deze wereld kon optreden. Hij zou dan volledige, ongebreidelde controle hebben.

DEMONEN HONGEREN NAAR BLOED

Behalve dat zij geestelijk naakt zijn en hunkeren naar een fysieke woonplaats, hebben Satan en zijn gevallenen ook een energieprobleem; zij werden losgekoppeld van de stroombron en werken sindsdien op "batterijen". Zij moeten iets verslinden om "hun batterijen op te laden", maar geen fysieke dingen; zo bleven zij achter met een groot probleem: zij waren ontdaan van hun schoonheid en losgekoppeld van de bron van het leven, waardoor zij zwak en hongerig werden. Daarom hebben zij een onverzadigbaar verlangen om te consumeren, zoals Petrus zegt: "De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden" (1Ptr 5:8).

Laten we eerst eens kijken hoe we onze menselijke batterijen weer opladen. Adam en Eva verloren hun verbinding met God, de bron van kracht, maar de mens kan eenvoudigweg de producten van de adamáh tot zich nemen: groenten, fruit, granen, en zelfs dieren om onze "batterijen" op te laden, totdat de fysieke dood ons natuurlijk overvalt.

Maar wat kunnen Satan en zijn engelen consumeren om de uitgehongerde leegte127 in hen te stillen? Zij zijn niet van vuil gemaakt; het zijn geestelijke wezens. Daarom moeten zij iets van een geestelijke aard consumeren - dat iets is wat God zei niet te eten: bloed.

"Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb het u gegeven op het altaar om verzoening te doen voor uw zielen; want het is het bloed dat verzoening doet voor de ziel. Daarom heb Ik tot de kinderen Israëls gezegd: "Niemand onder u zal bloed eten, en ook een vreemdeling die in uw midden woont, zal geen bloed eten"" (Lev. 17:12).

Het bloed van een schepsel is meer dan alleen hemoglobine; het heeft een geestelijke capaciteit. Het dierlijke voorwerp van een offer (korban [קרבּן]) is het voorwerp dat de aanbidder in staat stelt tot God te naderen.

"Wanneer iemand van u een offer [korban] brengt [dichtbij brengt י ְּקִ ִ֥ריב] tot de HEER, dan moet u een offer brengen van ָקְּרַָׁ֖בּן[ het vee - van de kudde en van de kudde (Lev 1:2).

VERZOENING IS EEN BEDEKKING

Satan heeft het mechanisme dat God heeft ingesteld om zich tijdelijk met de mens te verbinden, verdraaid; God wil bij ons zijn, maar met de toestand van onze huidige lichamen laat zijn vurige aanwezigheid ons niet toe om die van aangezicht tot aangezicht te zijn. Daarom is het bloed van het offer in staat om verzoening [כפר kafar] (een bedekking) te maken, zodat de aanbidder dichtbij God kan komen. Zonder een "bedekking" kunnen we God niet naderen; het bloed doet verzoening.

Echter, verzoening is geen morele kwestie, want zelfs het altaar is iets waarvoor verzoening nodig was.

"En gij zult elke dag een stier offeren als zondoffer voor verzoening. Gij zult het altaar reinigen, wanneer gij verzoening (Kafar) doet: "Zeven dagen zult gij verzoening (Kafar) doen voor het altaar en het heiligen (Exod 29:37).

Het altaar deed nooit iets verkeerd. Het was moreel volmaakt en ongeschonden, maar toch moest er verzoening voor worden gedaan. Dit toont aan dat "bedekking" de ware onderliggende betekenis is. Maar waarom zou een altaar een bedekking nodig hebben? Simpel, omdat het in contact zou komen met God Almachtig, een verterend vuur. We hebben gezien dat de berg Sinaï in brand stond toen God neerdaalde. Daarom had het altaar een bedekking nodig, zodat het niet zou verbranden en verteerd worden.

Daarna goot hij het bloed aan de voet van het altaar, waardoor het geheiligd werd als een middel om er verzoening (Kafar) mee te doen (Lev 8:15; Zie ook Lev 16:18).

De priester nam dan het bloed van dat dier en sprenkelde het om de aanbidders te bedekken, zodat zij veilig in de nabijheid van God konden zijn. Het is belangrijk op te merken: "Het is niet mogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonden kon wegnemen (Hebr. 10:4). Het doel was echter niet om de zonden van de mensen weg te nemen, maar om een bedekking te verschaffen.

Een illustratie hiervan is te vinden in het leven van David Vetter, beter bekend als de Jongen in de Bubbel, wiens immuunsysteem zo zwak was dat hij geen fysiek contact met de buitenwereld of zelfs met zijn ouders kon hebben. Zoals te zien is in Figuur 20 (volgende pagina), beschermde zijn plastic bubbelbehuizing hem tegen de wereld. Het nam zijn ziekte niet weg, maar het stelde hem wel in staat dicht bij zijn ouders te zijn. Zo ook bood de verzoening door het bloed van een dier een bedekking tot een toekomstig tijdstip waarop wij onze nieuwe lichamen zullen krijgen die Gods vurige aanwezigheid weer kunnen verdragen.

( )

Figuur 20 David Vetter, De jongen in de luchtbel.

Daarom is het voedsel en de levenskracht van Satan, het bloed; met andere woorden, hij voedt zich met ons. Mensen die diep in het satanisme zijn doorgedrongen, spreken over de energie die de demonen ontvangen uit het bloed van hun slachtoffers. Dus met elk mensenoffer, elke abortus, elke oorlog, en elke moord, daarmee laden Satan en zijn verwanten hun batterijen op. Hoe onschuldiger het bloed, hoe meer energie het oplevert. Wij zien het offeren van onschuldige kinderen in Psalm 106 en Ezechiël 16 en vele andere passages:

Zij dienden hun afgoden, die een strik voor hen werden. Zij offerden zelfs hun zonen en hun dochters aan de demonen, en vergoten onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters, die zij offerden aan de afgoden van Kanaän; en het land werd met bloed verontreinigd (Ps. 106:36-38).
... en met al uw afschuwelijke afgoden, en vanwege het bloed van uw kinderen, dat gij hun gegeven hebt (Ezech 16:36).

Dit principe kwam duidelijk naar voren in de dystopische film "The Matrix" uit 1999, waarin machines de mensheid tot slaaf hebben gemaakt en de energie die aan hun lichaam wordt onttrokken, gebruiken om zichzelf van energie te voorzien. De mensen zijn de batterijen die de machines van energie voorzien. Om de meeste energie uit hun menselijke batterijen te kunnen halen, moesten de machines een bedrieglijke Matrix creëren, een virtuele (gecomputeriseerde) droomwereld waarin iedereen dacht dat hij een echt leven leidde. Op soortgelijke wijze moet Satan de hele wereld misleiden (Openb. 12:9) en ons tot wellust verleiden. Hij heeft ons de hemel op aarde aangeboden, als een wortel die voor een ezel bengelt, zo boven zo beneden, om zijn batterijen op te laden en de controle over de wereld te behouden.


Voetnoten

126 Robin Lane Fox, Traveling Heroes in the Epic Age of Homer, pg. 217; opgehaald van: http://ancientheroes.net/blog/alexander-the-great-zeus-ammon
127 Spr 27:20; 30:15-16; Hab 2:5; Lucas 11:24


Bron: Why Did Fallen Angels Need a Nephilim Solution? | DouglasHamp.com