www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 1: DE GROTE DRAAK KRIJGT HEERSCHAPPIJ OVER DE AARDE

Beschadigde beeltenis 2

()

HOOFDSTUK 4: DE LASTERLIJKE OPSTAND VAN SATAN

Satan werd woedend door het idee dat hij, de grote Engel, een dienaar moest zijn van Adam, gemaakt van stof. Dus de wortel van jaloezie en bitterheid begon in hem te etteren. We zien dit egoïsme in oude Soemerische teksten. Eén zei over hem: "Enlil's bevelen zijn verreweg de meest verheven ... Hij is degene die beslist over het lot, enz. Hij alleen is de vorst van de hemel, de draak van de aarde." 74

Adam en Eva waren kinderlijk in hun begrip van de grote kosmos, en hun wijsheid was niet te vergelijken met de zijne. Toch was hij belast met het waken over de schepselen van stof, hen te leiden en te dienen op elke manier die nodig was. Dit bracht duidelijk het slechtste in hem naar boven. Zijn slang-draak kwaliteiten zijn opnieuw te zien in het oude Mesopotamië via Ninurta, een van zijn syncretismen.

Heer Ninurta ... heeft het heroschap geperfectioneerd, Draak met de "handen" van een leeuw, de klauwen van een adelaar ... Heer Ninurta, toen uw hart werd gegrepen (door woede), U spuwde gif als een slang.75

In plaats van zich te presenteren als een afgezonderde dienaar als een levend offer, om zo te zeggen, en te worden als zijn Schepper - wat zowel aanvaardbaar was voor Adonai en zijn redelijke dienst - begon hij meer van zichzelf te denken dan hem toekwam. Woedend van jaloezie jegens Adam, hief hij een machtig wapen op om de naam van zijn Schepper te belasteren. Hoe ironisch dat juist het geschenk van ongeëvenaarde schoonheid hem ertoe bracht egocentrisch te worden en afstand te doen van ware wijsheid. In plaats van nederigheid te omarmen, wat tot eer zou hebben geleid, koos hij trots en arrogantie, wat uiteindelijk leidde tot zijn val naar de ondergang.

Zijn dodelijke, lasterlijke wapen was een eenvoudige vraag: "Heeft God wel gezegd?" (Gen 3:1). Deze kleine vraag was een verraderlijke, maar subtiele laster van Gods karakter. Hij vroeg, kun je wel vertrouwen op wat God zei? Vervolgens vertelde hij een leugen over de gevolgen van het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, "Gij zult niet zeker sterven" (Gen 3:4), en ging toen verder om naar waarheid het doel van de boom te vertellen: om als God te zijn.76 Want God weet dat op de dag dat je ervan eet, je ogen geopend zullen worden, en je als God zult zijn, kennende goed en kwaad" (Gen 3:5).

Wij weten dat zijn laatste uitspraak waar was, want God zelf zegt het: "En de HERE , God, zeide: Zie, de mens is geworden als een van ons, om goed (tov טובֹּ ָ֣ ) en kwaad (ra רעִ֔ ) te kennen (Gen 3:22, KJV). God wil wezens die Hem gelijk zijn en met wie Hij liefdevol kan omgaan - dat vereist vrije wil77 - dat iedereen de kans heeft om voor Hem te kiezen of tegen Hem 78. Adam en Eva konden 1) weigerden te eten en zo hun vrije wilskeuze uit te oefenen, en hun ogen zouden geopend worden voor de kennis van het goede - waar God behagen in heeft - en de kennis van het kwade - waar God geen behagen in heeft (zie Bijlage 2, Kwaad), maar zonder de dood, en het zou hun toegestaan worden hun handen uit te strekken en van de boom des levens te nemen en eeuwig te leven; of 2) zij konden (en deden) van de boom eten, en hun ogen geopend zien voor de kennis van goed en kwaad, met als gevolg dat zij hun verbinding met God verbraken (dat is dood, verval en degeneratie die hun lichaam en ziel binnentreedt) en daardoor verboden werden van de boom des levens te eten en uit de Hof van Eden verbannen werden.

Het boek Ezechiël beschrijft Satans daden: "U was volmaakt in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid [avlata ַעְו ָ֖לתה] in u werd gevonden." (Ezech 28:15) Dit woord betekent "afwijken van en dus doen wat tegengesteld is aan het karakter van God." 79 Satan deed oorspronkelijk wat in overeenstemming was met het karakter van God, totdat hij op een dag afweek. TWOT maakt duidelijk dat het niet alleen een filosofische afwijking van een ideaal is, maar dat het een handeling of daad is.

In het Hebreeuws betekent de grondbetekenis van deze wortel afwijken van een juiste norm, handelen in strijd met wat juist is. Het werkwoord is een denominatief van āwel/'awlâ en komt slechts twee keer voor in het Oude Testament ... In Jes.26:10 beschrijft het de activiteit van het volk van Juda dat handelt onrechtvaardig (KJV; "pervers", RSV) in tegenstelling tot rechtschapen gedrag ... een handeling of daad die ingaat tegen wat juist is.80

Satan was volmaakt totdat hij zich misdroeg, handelde en een daad beging die in strijd was met Gods rechtvaardige standaard. Het volgende vers in Ezechiël onthult dat zijn afwijking was "door de overvloed van [rekhulatkha ְר ֻכל ְתך ]" (Ezech 28:16).

DE LASTERAAR

De grote vraag is natuurlijk, wat rekhulatkha precies betekent? Het is typisch vertaald als "handel drijven", wat een 81 gedrag dat in strijd is met wat juist is, als een mogelijke vertaling. Maar is het de beste interpretatie?

Het woord komt van de wortel [rakhal רכל] wat volgens BDB Hebreeuws-Engels Lexicon betekent: "rondgaan (betekenis dubieus) 1.a. smokkelaar, handelaar." Rekhulatkha, gebaseerd op de oorspronkelijke wortel [rakhal רכל] (H7402) betekent "laster, lasteraar, klikspaan, informant ... iemand die als klikspaan rondgaat en roddels verspreidt of dingen die op de een of andere manier destructief zijn ... een rondreizende schandaal-verspreider."82

Gesenius noteert de fonetische verwantschap met het woord ragal [ר ַגל] "te voet gaan" en hoe het de betekenis draagt van "verkeer". De secundaire betekenis is "om te lasteren, vandaar [rakhil ר ִכיל]."83

We hebben dus een definitie voor [rakhil ר ִכיל] als iemand die als een lasteraar rondgaat, roddels verspreidt of dingen die op de een of andere manier destructief zijn. Met andere woorden: het verspreiden van kwaadaardige informatie. Dit klinkt precies als wat Satan in de Hof deed. Openbaring 12:9 onthult meer over Satan's verschillende titels, door hem de draak en de slang van weleer te noemen - dit laatste is een duidelijke verwijzing naar Genesis 3 - en dan de term "duivel" te noemen.

DE DEVIL

Het woord duivel komt van het Griekse diabolos [διάβολος] "lasteraar, kwaadspreker", afgeleid van diaballo [διαβάλλω] "werpen of overdragen" (worstelen).84 De Kleine Scott Jones Classical Greek lexicon beschrijft precies de alternatieve betekenis van rekhulatkha [ְר ֻכל ְתך] die wij hebben voorgesteld.

διαβάλλω: - gooien of dragen over of in worstelen, passeren, oversteken, doorkruisen, tegenspreken tegenspreken, in diskrediet brengen, vervuld zijn met achterdocht en wrok tegen een ander, iemands karakter aanvallen, lasteren, beschuldigen, klagen over zonder impliciete kwaadaardigheid of leugenachtigheid, iemand beschuldigen met, een verkeerde voorstelling van, spreken of verklaren lasterlijk, geven van vijandige informatie, zonder enige insinuatie van valsheid, de schuld voor een ding op zich nemen, het verklaren vals, bedriegen door valse rekeningen, misleiden, omleiden (nadruk van mij) 85

Satan, vervuld van achterdocht en wrok tegen God, ging rond bij de andere engelen om op subtiele wijze om God in diskrediet te brengen en een verkeerde voorstelling van zaken te geven en zijn karakter aan te vallen. Met andere woorden, zijn ongerechtigheid was het belasteren van God. Volgens Ezechiël 28:16 was het niet een eenmalige overtreding, maar in feite een overvloed van laster. De les die we hieruit kunnen trekken is dat God Satan niet ter aarde heeft geworpen voor één afwijkende gedachte, maar voor een overvloed aan wangedrag.

Deze alternatieve lezing van Ezechiël 28:16, van "lasteren" tegenover "verhandelen", past veel beter bij de gezalfde cherub. Hij was geen koopwaar aan het verhandelen. Hij gaf vijandige informatie over God en gaf een verkeerde voorstelling van zijn karakter. Dr. Robert Luginbill, in zijn boek, The Satanic Rebellion, ziet ook het probleem met de vertaling van rekhulatkha als handelswaar.86

Het enige wat hij verhandeld zou kunnen hebben was laster. De vertaling "laster" behoudt de betekenis van "rondgaan" en bevat de nuance van "verkeerd voorstellen, karakter aantasten", en het wordt bevestigd door Satans Griekse titel diabolos (duivel), dat lasteraar betekent. Gebaseerd op het bovenstaande, is mijn vertaling daarom: "Door de overvloed van uw [rekhulatkha ְר ֻכל ְתך ] lasteren werd u van binnen vervuld met geweld, en u zondigde" (Ezech 28:16).

Dit geeft een ander perspectief; Satan was niet zijn koopwaar aan het aanprijzen: "Hé, jongens jullie moeten de nieuwste Angel-telefoon hebben!" God kwam niet met een anti-kartelzaak tegen hem. Het was niet zo dat God zei: "Satan! Je verkoopt te veel. Ik moet je monopolie stoppen." Dat was het niet. Met wie zou Satan eigenlijk handelen? De andere engelen ?

( )

Figuur 15 Zelfmoord plegen.

Satan belasterde God op subtiele wijze in de Hof van Eden, omdat hij niemand wilde dienen, maar in plaats daarvan wilde dat allen hem zouden dienen. Hij haalde Adam en Eva over om zichzelf te vervloeken, (Zie Bijlage 5 Balaam), om het pistool tegen hun eigen hoofd te zetten en hun eigen graf te graven, zoals in Figuur 15. Hij gebruikte laster om Adam aan te zetten van de vrucht te eten wat God had verboden, wetende dat Adam "zeker zou sterven" (Gen 2:17), en hij zou vervolgens al zijn nageslacht tot de eeuwige dood veroordelen (Rom 5:12; 1 Kor 15:21-22). Adams overtreding veroorzaakte een onevenwichtigheid, een schuld, een wettelijk pandrecht op de aarde, dat in evenwicht gebracht of betaald moet worden (we zullen dit in detail onderzoeken wanneer Jezus de boekrol overneemt in Openbaring 5). Aldus werden Adams heerschappij, voorrecht en erfelijk recht op de Aarde verbeurd en bijgevolg zou Satan de Aarde bezetten in plaats van haar wettige en rechtmatige bezitter. Satan eigende zich Adams heerschappij toe, hetgeen wordt bewezen door het feit dat Jezus Satan de "heerser over de wereld" noemde (Johannes 14:30).

Het gruwelijkste van Satans complot was misschien wel dat Adam en Eva niets vermoedden, omdat zij Satan al leken te kennen en te vertrouwen. Hij kwam tot Adam en Eva als Gods voornaamste rentmeester, eerste minister en hogepriester die alles overzag en belast was met de bescherming van de heilige plaats die zij innamen. Zij hadden geen reden om aan zijn motieven te twijfelen. Zij kenden hem sinds de dag van hun schepping. Satan kon dus tot hen komen in zijn ongevallen, glorierijke staat en zij luisterden.

Het is belangrijk te begrijpen dat hij naar hen toe kwam met kwade bedoelingen in zijn hart. Maar in tegenstelling tot de film "Minority Report", waarin mensen konden worden opgesloten voor toekomstige misdaden die zij nog niet hadden begaan, moet in Gods economie een persoon eerst de misdaad in werkelijkheid begaan voordat hij de tijd uitzit. Jezus' uitspraak: "Wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd" (Matt. 5:28). Lust is een verlangen om iets of iemand te hebben dat niet van jou is.

Een besluit om deze lijn van denken te bestendigen en voort te zetten leidt uiteindelijk tot het begaan van een daad. Er moet echter op gewezen worden dat er geen specifieke straf is voor wellust. (Zie Bijlage 7 Lust). De vele gevolgen van begeerte kunnen bestaan uit de vorming van neurologische paden die de hersenen aantasten of schadelijke chemicaliën die in de hersenen vrijkomen en die leiden tot depressie, verslaving en gevaarlijk gedrag. Als lust ongecontroleerd blijft, zal het uiteindelijk leiden tot overspel. Echter, alleen echt overspel is strafbaar in Gods economie.

Dus, Satan begeren om als God te zijn was niet genoeg om het oordeel te verdienen; hij moest de daad doen en laster was de sleutel.

SATAN TER AARDE GEWORPEN

Na met Adam en Eva gesproken te hebben over wat er gebeurd was, wendde God zich tot zijn eens zo vertrouwde eerste minister en verkondigde de consequentie van zijn daad: hij zou zijn gezegende status onder de dieren verliezen en in plaats daarvan boven alle anderen vervloekt worden, hij zou zijn schoonheid en pracht verliezen, en hij zou de vurige natuur verliezen die hij als cherub genoot.

We hebben naar drie belangrijke passages gekeken: Genesis 3, Jesaja 14 en Ezechiël 28, die handelen over de val van Satan. In alle drie is Satan in de hof van Eden, en God sprak het onmiddellijke oordeel uit van ter aarde geworpen te worden en het toekomstige gevolg van zijn laster. We zien de verschillende overeenkomsten door ze te vergelijken in het schema op de volgende bladzijde.

Vergelijking van passages over Satan die op de grond geworpen wordt
Gen 3:1, 14 de slang was sluwer dan enig dier van...de HEERE God zei tot de slang: "Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt, meer dan al het vee, en meer dan al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten al de dagen van uw leven.Isa 14:1215"Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, Heilel, zoon des morgens! gij zijt ter aarde (Eretz) nedergehouwen ... Want gij hebt in uw hart gezegd: 'Ik zal ten hemel opstijgen, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren Gods; ik zal ook zitten op den berg der samenkomst aan de verste zijden van het noorden; ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken, ik zal zijn als de Allerhoogste. Doch gij zult in Sheol nedergedaald worden.Ezech. 28:1318 U was in Eden, de hof van God... U was op de heilige berg van God... Ik wierp u als een profaan ding uit de berg van God; en Ik vernietigde u, o bedekkende cherub, uit het midden van de vurige stenen... Ik wierp u op de grond, Ik legde u voor koningen, opdat zij naar u zouden staren... Ik bracht vuur uit uw midden, het verslond u.
In EdenOn God’s mountainIn Eden & Op Gods berg
Heeft verheven positieHeeft verheven positieHeeft verheven positie
Gezegend boven de dierensGrote rang impliceerdeCherubijn - boven de dieren
Had grote wijsheidGrote wijsheid implicietHad grote wijsheid
Op de grond geworpen/buikOp de grond geworpenOp de grond geworpen
Belasterde GodBelasterde GodBelasterde God

Uit Gods oordeel mogen wij afleiden dat Satan niet verwachtte zijn benen te verliezen en op de grond geworpen te worden. Tot dan toe bezat hij het meest glorieuze lichaam dat men zich kan voorstellen - hij was het zegel van volmaaktheid, vol wijsheid en volmaakt in schoonheid" (Ezech. 28:12). Als hogepriester was hij bedekt met verblindende stenen, maar dat alles ging verloren toen hij viel. In combinatie met het feit dat ook zijn vuur werd weggenomen, kan het verlies van zijn benen het verlies van mobiliteit impliceren en in het bijzonder het verlies van de mogelijkheid om door het voorhangsel te komen.

God verklaarde toen:

"Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad [zarakha ַזְר ֲעך]en haar zaad [zarah ַזְרעהּ]; Hij zal uw hoofd vermorzelen, en gij zult zijn hiel verbrijzelen" (Gen 3:15).
"Gij, zult zijn hiel verbrijzelen" betekent dat Satan de Messias, het Zaad van de vrouw, gaat verwonden. "Hij zal uw hoofd vermorzelen" betekent dat de Messias Satan een dodelijke slag zou toebrengen. Dit was in wezen een oorlogsverklaring. God had zojuist hoop gegeven aan de mensheid en een onheilspellende onheilsprofetie aan hem. Satan onderschatte zijn tegenstander niet; hij heeft herhaaldelijk alles gedaan wat hij kon om zijn controle over de wereld voor altijd te bezegelen. Om zijn controle te behouden moest Satan ervoor zorgen dat de mens hem liefhad en zijn Schepper zo belasterde dat hij Hem haatte of negeerde, en vervolgens moest hij de mens ertoe brengen zichzelf en zijn gevallen engelen te begeren, zodat zijn koninkrijk zich openlijk op de aarde kon manifesteren.

Voetnoten

74 Het Elektronisch Tekst Corpus van Sumerische Literatuur (http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section4/tr4051.htm)
75 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, Staatsarchief van Assyrië Studies, Deel XIV Helsinki 2002. Pg. 183 76 Gelijk zijn aan God is een goede zaak: wij zullen zijn naar zijn gelijkenis (Psalm 17:15), "deelgenoten van de goddelijke natuur" (2 Petrus 1:4) "wij zullen Hem gelijk zijn," (1 Joh. 3:2) Gij zult heilig zijn, want Ik, de HERE, uw God, ben heilig, (Lev. 19:2, zie ook Lev. 11:44- 45; 20:7, 26; 1Petr. 1:16). God ongehoorzaam zijn was slecht.
77 God schiep hen met het vermogen om lief te hebben, maar kon hen niet dwingen. Liefde moet vrij gekozen worden om authentiek te zijn. Evenzo kon Hij hen scheppen met het vermogen om te kiezen, maar Hij kon hen niet dwingen. Keuze moet, per definitie, zelfbepaald zijn. 78 Om te kunnen kiezen, moet er een echte, authentieke negatieve optie zijn, dus "kwaad". God zei dat zij vrijelijk van elke boom in de tuin mochten eten. Maar Adam die alleen maar koos om van een appelboom te eten tegenover een perenboom zou geen zelfbepaalde keuze zijn omdat die bomen Gods zegen hadden. Adam had een echte negatieve optie nodig die hij zou kiezen om NIET te nemen. Dus, eten of NIET eten van de boom van de Kennis van Goed en Kwaad gaf hen de mogelijkheid van zelfbeschikking, van zelfbestuur; om te kiezen - vrij, zonder enige dwang van God's kant.
79 TWOT Harris, Laird R.; Archer, Gleason L; Waltke, Bruce K.; Moody Publishers, Chicago: 1980. Toegang 1580
80 TWOT avlata
81 Dit woord rekhulatkha, (vertaald als "handel") heeft verwarring veroorzaakt over de geschiedenis van Satan. Een populaire theorie is de Gap theorie, die beweert dat Satan de leiding had over een ongeregistreerd, pre-Adamitisch rijk eonen geleden, gevonden in de kloof tussen Genesis 1:1 en 1:2. Voorstanders stellen voor vers twee te vertalen met "En de aarde werd vormloos en ledig..." Volgens de Hebreeuwse grammatica duidt "ve'ha'aretz hayta" op een tussenzin vanwege het woord "en" gevolgd door het onderwerp gevolgd door het werkwoord, wat niet de standaard Hebreeuwse volgorde is in de Bijbel. Hebreeuws vehaaretz hayta staat grammaticaal bekend als een copulatieve bijzin. (Zie והארץ היתה Kautszch en Cowley 1910:484) De vav (of waw) aan het zelfstandig naamwoord (de aarde) fungeert als een soort parafetische verklaring (Zie: Joüon, PG., & T. Muraoka 2005) aldus: "...God schiep...de aarde. (De aarde nu was zonder vorm en ledig.)" De aarde in Gen 1:1 omvatte al het ongeorganiseerde ruwe materiaal dat God had geschapen in geen bijzondere vorm of gedaante: "De aarde was zonder vorm, en ledig (תהו בוהו tohu vavohu)" (Gen 1:2a) Deze woorden suggereren niet dat de aarde een woestenij was wachtend om herschapen te worden. Volgens TWOT tohu vavohu, "Verwijst niet naar het resultaat van een veronderstelde catastrofe...maar naar de vormloosheid van de aarde voordat Gods scheppende hand begon met de majestueuze handelingen." (TWOT Tohu, Zie ook: Fields 1978:58).
82 [רכל] BDB 1. rondgaan (betekenis dubieus ]רכל[ 82
83 Gesenius' Hebreeuwse en Chaldee Lexicon bij de oudtestamentische geschriften
84 LSJ Klassiek Grieks Lexicon, διάβολος.
85 Ibid. Zie ook Thayer's: διαβάλλω: 1. omverwerpen of oversteken, omverzenden; 2. traduce, calumniate, slander, accuse, defame. BDAG διάβολος, zich bezighouden met laster, lasteraar, iemand die zich bezighoudt met laster
86 Robert Luginbill, De Satanische Opstand: Background to the Tribulation, Part 1: Satan's Rebellion and Fall. http://ichthys.com biedt de volgende vertaling: "In uw uitgebreide samenzwering werd u vervuld van goddeloosheid, en u zondigde." (Ezech )28:16

Bron: Evidence of Satan’s Slanderous Rebellion | DouglasHamp.com