www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 3: DE WARE HELD SLUIT DE AFGROND EN HERWINT DE HEERSCHAPPIJ OVER DE AARDE

In dit gedeelte zullen wij onderzoeken hoe Jezus, de ware en voorspelde held, op het wereldtoneel verschijnt om in het land van de slang-draken de strijd aan te binden met de god van de dood, de opening van de afgrond tegenhoudt, en het gezag over de heerschappij op aarde terugwint.

()

Beschadigde beeltenis 2

HOOFDSTUK 17: JEZUS DE WARE SUPERHELD

Een waar gebeurd verhaal komt uit Australië, waar een vader de schreeuw van zijn zoon hoorde, die werd aangevallen door een 4,5 m lange python, die zijn tanden in het been van de jongen had gezet en hem probeerde weg te trekken, maar het kind hield zich hardnekkig aan een hek vast. De vader rende om zijn jongen te redden, sloeg de slang en wrikte vervolgens de kaken open om de jongen te bevrijden. De slang bleef echter achter de jongen aan komen. Dus, de vader sloeg er nog een paar keer op los. Uiteindelijk bracht iemand een voorhamer, en de vader maakte de slang af.

( )

Figuur 60 4,5 Meter python gedood door Australische vader.

Dat verhaal is analoog aan wat Satan de mensheid heeft aangedaan. Hij bedroog de mensheid over zijn geboorterecht en pleegde een staatsgreep tegen zijn Schepper. God verklaarde kort en bondig: "Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad [zarakha ַז ְר ֲעך] en haar zaad [zarah ַז ְרעהּ]; Hij zal u de kop vermorzelen, en gij zult zijn hiel vermorzelen" (Gen 3:15). Door de millennia heen probeerde Satan keer op keer de komst van de Messias te dwarsbomen, die volgens de profetie zijn kop zou vermorzelen. Hij stuurde de engelen naar de berg Hermon, waar zij zichzelf vervloekten als zij hun missie niet zouden volbrengen. Toen er nog maar acht mensen in de wereld waren die niet onherroepelijk bedorven waren, zond God de zondvloed.

Daarna liet hij Nimrod een gibbor worden en maakte hem tot een god. Via Nimrod richtte Satan in Babylon de poort van de goden op om communicatie tussen de rijken mogelijk te maken, met als gevolg dat God de talen door elkaar husselde. Met behulp van Nimrod als de god Ninurta / Amurru, verleidde en veranderde Satan de bevolking om het Beloofde Land te doordringen met de genetisch gemodificeerde Nephilim / Rephaim en was hij klaar om Israël te ontmoeten. Zijn doel was om Israël in de val te lokken zodra zij het land betraden en om Israël ervan te weerhouden trouw te blijven aan God.

Het perverse en wellustige Babylonische systeem dat hij schiep, infiltreerde inderdaad het leven van Israël. Het was haar meest wijze koning, Salomo, die Molech / Milcom "de koning" in het dagelijkse leven van Israël bracht. Als gevolg daarvan vervloekte Israël zichzelf, net zoals Adam en Eva hadden gedaan. (Zie Bijlage 5 Balaam). Als gevolg daarvan splitste het Koninkrijk Israël zich; God scheidde de tien noordelijke stammen en stuurde hen weg, terwijl Hij hen noemde: "niet mijn volk" en "geen genade". (Zie Hosea 1:6, 9). Het overgebleven volk in Juda werd niet gescheiden, maar werd gekastijd in Babylon, op alle plaatsen, en keerde toen terug naar het land. Satan gaf zich niet over; hij probeerde Juda opnieuw te laten falen door huwelijken met heidense vrouwen. Satan orkestreerde een golf van Griekse invloed die Juda verleidde.

Opnieuw vervloekte het volk zichzelf toen het de wegen van God verliet en hunkerde naar Griekse filosofie, spelen, sport, taal en goden. Het volk van Juda werd uit vrije wil gehelleniseerd en omarmde de Griekse cultuur en religie. De Griekse koning ontheiligde zelfs het Heilige der Heiligen met een gruwel. De mensheid valt voor Satans listen; de mensheid was verdoemd en kon alleen gered worden door een ware held.

Er is een grappige meme die illustreert hoe Jezus iets deed als de vader die zijn zoon redde van de python. In de meme zitten de Marvel superhelden: Thor, Iron Man, Spiderman, Captain America en Hulk om Jezus heen die zegt: "...en zo heb ik de wereld gered." Het maakt duidelijk dat Jezus de ultieme superheld is die de wereld heeft gered! Hij is degene die ons kwam redden uit de kaken van de vijand die zijn tanden in ons been had gezet, en ons niet wilde laten gaan en achter ons aan bleef komen. Jezus was bereid te doen wat nodig was om ons te redden van Satans beet.

Ik twijfel er niet aan dat die vader in Australië bereid zou zijn geweest om zijn leven te geven voor zijn kind. Ik zou dat zonder aarzelen voor mijn kinderen doen. Maar Jezus kon niet zomaar met een voorhamer op Satans kop beuken om ons te redden; Hij moest wijs en gedisciplineerd zijn en met een plan komen. Omdat Satan geen dommerik is, moest Jezus hem te slim af zijn. We moeten begrijpen wie Jezus was. Hij is niet zomaar een kleine jongen die groot is geworden. Hij bestond al voordat hij naar deze planeet kwam. Hij bestond al voordat hij geboren werd uit een maagd. Hij had grootsheid. Hij had alle pracht en praal die je je maar kunt voorstellen. Jezus was bekleed met zoveel glorie dat Paulus zei:

Laat deze gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, zijnde in de gestalte Gods, het niet als roof beschouwd heeft zijnde aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf zonder aanzien gemaakt heeft, door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, en in de gelijkenis van mensen te worden. En in de gestalte van een mens geworden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises (Filipp. 2: 5-8).

Wanneer Jezus in de hof tot de Vader bidt, zegt Hij: "O Vader, verheerlijk Mij samen met U, met de heerlijkheid die Ik bij U had voordat de wereld was" (Johannes 17:5). Jezus was "het woord dat er in den beginne was. In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God" (Johannes 1:1). De heerlijkheid die Hij had was Hem toekomend; Hij besloot die af te leggen en te komen als een nederig kind.

Hij is niet geboren in luxe, noch in een groot paleis met bedienden in de nabijheid; niemand wachtte op Hem en zei: "Kom, Hoogheid, we hebben de beste kamer voor u." Nee, Jezus kwam nederig; Hij werd geboren in een nederige broodbak: "Zij bracht haar eerstgeboren Zoon ter wereld, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een broodbak" (Lucas 2:7). Hij werd in een stal geboren omdat "er voor hen geen plaats was in de herberg" (Lucas 2:7). Desondanks verlichtten Gods engelen de hemel en kondigden de geboorte aan van de langverwachte en beloofde Messias. Zij verkondigden dat:

In hetzelfde land nu woonden herders die 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond voor hen, en de heerlijkheid des Heren scheen rondom hen, en zij waren zeer bevreesd. Toen zei de engel tot hen: "Wees niet bang, want zie, ik breng u blijde tijding van grote vreugde, die alle mensen ten deel zal vallen. "Want u is heden in de stad Davids een Heiland geboren, die Christus, de Heer, is" (Lukas 2:8-11).

Hij is gekomen en hij heeft zich vernederd om te doen wat nodig was om ons te verlossen, om ons terug te kopen en ons te redden uit de kaken van de slang.

Nadat Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van Herodes de koning, zie, wijzen uit het Oosten kwamen naar Jeruzalem en zeiden: "Waar is Hij, die geboren is als Koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden." Toen Herodes de koning dit hoorde, werd hij verontrust, en heel Jeruzalem met hem (Matt. 2:1-3).

God waarschuwde de wijzen dat Herodes niets goeds van plan was, dus keerden zij niet naar Herodes terug om de plaats van de baby bekend te maken. Herodes wilde de baby niet lokaliseren om de nieuwe Koning te aanbidden; hij wilde Hem doden. Zo probeerde Satan, de slang-draak, Jezus te vernietigen voordat Hij een bedreiging kon worden.

Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen was misleid, werd hij zeer toornig; en hij zond uit en doodde alle mannelijke kinderen die in Bethlehem en in al zijn wijken waren, van twee jaar oud en jonger, naar de tijd, die hij van de wijzen had bepaald (Matt. 2:16).

De draak zou proberen het kind te vernietigen, zodra het geboren was. Herodes was de voorstelling van de slang, die door Satan gebruikt werd om te proberen het kind te vernietigen.

Ondanks dit alles, toen het kind volwassen was geworden, "zag Johannes Jezus naar hem toe komen en zei: 'Zie! Het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!" (Johannes 1:29). Toen Jezus uit het water kwam, "werden de hemelen voor Hem geopend, en Hij zag de Geest Gods neerdalen als een duif en op Hem nederdalen (Matt. 3:16). En plotseling kwam er een stem uit de hemel, die zei: 'Deze is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb'" (Matt. 3:17).

Satan, de grote draak, was de grootste van alle schepselen. Hij was Adam en Eva gemakkelijk te slim af, alsof hij een snoepje van een baby afpakte, maar deze slimme zet bezorgde hem de heerschappij over de hele kosmos.

Daarom, toen de komst van het "zaad van de vrouw" eindelijk kwam, na zoveel millennia, zou Satan zijn aanspraak moeten testen en bepalen of hij snel terzijde kon worden geschoven.

SATAN TEST DE WARE HELD

Matteüs vertelt ons dat "Jezus door de Geest naar de woestijn werd geleid om door de duivel verzocht te worden [πειρασθηναι peirasthenai]" (Mat 4:1). Wanneer God ons op de proef stelt, wil Hij dat we slagen - Hij wil ons geloof beproeven. Toch wordt hetzelfde woord [πειρασθηναι peirasthenai] gebruikt toen Satan Jezus op de proef wilde stellen, en Hem tekort wilde doen. Natuurlijk wil de draak geen eerlijk gevecht, dus begon hij met de beproeving nadat Jezus "veertig dagen en veertig nachten gevast had, daarna had Hij honger" (Matt. 4:2).

Zijn eerste vraag was een uitdaging: "Als U de Zoon van God bent, beveel dan dat deze stenen brood worden" (Matt 4:3). Robertson merkt treffend op:

De duivel zinspeelt op de woorden van de Vader tot Jezus bij de doop: "Dit is mijn Zoon, de Geliefde." Hij daagt deze toespraak uit met een voorwaarde van de eerste klasse, die aanneemt dat de voorwaarde waar is en Jezus behendig oproept om zijn macht als Zoon van God uit te oefenen en zijn honger te stillen slechts voor zichzelf om allen te bewijzen dat hij werkelijk is van wat de Vader hem noemde.389

Met andere woorden, Satan aanvaardde de bewering net zoals hij ook Gods stem uit de hemel hoorde. En omdat dat waar was, wilde hij Jezus in actie zien. Ik ben mijn vriend Dr. Michael Heiser dankbaar, die in mijn show "The Awakening Report" een scherpzinnige observatie maakte dat Satan Jezus op de proef stelde om te zien wat hij wist en wat hij zou onthullen; zou hij zijn macht gebruiken, en het belangrijkste, kon Satan hem doden? 390 Dus misschien kunnen we Satans uitdaging als volgt formuleren: "Kan ik U misleiden door een zelfzuchtig gebruik van Uw macht en U daardoor diskwalificeren als de kampioen van de mensheid?" Jezus antwoordde en zei: "Er staat geschreven: Van brood alleen zal de mens niet leven, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat" (Matt 4:4). Hij doorstond de eerste test en toen kwam de tweede:

Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op de toren van de tempel en zei tegen Hem: "Als U de Zoon van God bent, werp U dan naar beneden. Want er staat geschreven: Hij zal zijn engelen over u laten waken' en: 'In hun handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet stoot aan een steen'" (Matt. 4:5-6).

Satan heeft de Messias specifiek een messiaanse passage voorgehouden. In feite moet Satan het volgende vers opzettelijk hebben weggelaten: "U zult de leeuw en de slang, [פתן peten], de jonge leeuw en de slang [תנין tanin] vertrappen onder uw voet" (Ps 91:13).

De Hebreeuwse woorden zijn ongelooflijk provocerend. We onderzochten peten al in de context van Bashan, en vonden de betekenis: slang-draak. Tanin wordt ook vaak gebruikt voor een soort draak. Satan moedigde Jezus aan om "de leeuw-slang-draak te vertrappen"! Satan zei: Ik ben Ušumgallu, de grote draak, ik ben Mušḫuššu, de woeste rode draak, ik ben Bašmu, koning van Bashan; U bent gekomen om mijn kop te vermorzelen - laten we gaan! U bent hier om de onheilsprofetie te vervullen, laten we aan de slag gaan. Satan wist precies waarom Jezus was gekomen; en na duizenden jaren te hebben gewacht, wilde hij meteen ter zake komen.

Met andere woorden, Satan was Jezus aan het uitdagen: als je springt om deze Messiaanse profetie te vervullen en de engelen vangen je op - dan heb je bewezen dat je inderdaad de Messias bent. Hoopte Satan dat Jezus zich van de domme zou houden en zou proberen de profetie op de meest voor de hand liggende manier te vervullen? Als Jezus in het aas had gebeten, zou Satan weten dat Jezus hem niet kon doden.391 Toch wist Jezus heel handig te antwoordden: "Er staat weer geschreven: 'Gij zult de HERE, uw God, niet verzoeken'" (Matt. 4:7).

In de laatste en moeilijkste beproeving "nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg en toonde Hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. En hij zei tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij nedervalt en mij aanbidt" (Matt. 4:8-9).

De hoogste berg binnen de grenzen van het Verenigd Koninkrijk Israël, en zelfs tot aan Sidon, het noordelijkste punt van Jezus' bediening, is de berg Hermon. Er is geen andere berg in de regio die hoger is; hij is zichtbaar van bijna overal in Noord-Israël en zelfs tot aan het meest zuidelijke deel van het Meer van Galilea. Het is het hoogste punt van Israël, meer dan 2.800 m boven de zeespiegel, vaak met sneeuw op de hoogste toppen.

Natuurlijk herinneren wij ons dat op deze berg de engelen neerdaalden en een eed aflegden om het mensenzaad te verderven en de Nephilim te verwekken. Op die hoge berg gebruikte Satan zijn macht om Jezus "in een oogwenk" (Lucas 4:5), alle koninkrijken van de wereld te tonen die hij bezat. Ze behoorden allemaal toe aan Satan. In Lucas zei Satan: "Al dit gezag zal ik U geven, en hun heerlijkheid; want dit is mij overgeleverd, en ik geef het aan wie ik wil" (Lucas 4:6). Jezus redetwistte niet met Satan omdat het waar was. De harde werkelijkheid dat Satan de opperheerser van deze wereld is, blijkt uit alle bladzijden van de Schrift:

  • de heerser van deze wereld [kosmos κόσμος] (Johannes 12:31; 14:30; 16:11).
  • "De koninkrijken van deze wereld zijn geworden tot de koninkrijken van onze Heer en van zijn Christus" (Openb. 11:15). (Dat betekent dat zij het vóór dat moment, dat niet waren).

We moeten begrijpen "de aarde is van de HEERE, en al haar volheid, de wereld en hen die daarin wonen (Ps 24:1, Zie ook Ps 89:11). Alles behoort God toe; het is allemaal Zijn schepping. Echter, in het begin schiep God de mens en zei:

Laat hen heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over het vee, over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt" (Gen 1:26).

Hetzelfde motief wordt duidelijk verwoord in Psalm 8:

Wat is de mens, dat Gij hem indachtig zijt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? Want Gij hebt hem een weinig lager gesteld dan de engelen, en Gij hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer. U hebt hem de heerschappij gegeven over de werken van Uw handen, U hebt alle dingen onder zijn voeten gelegd. Alle schapen en ossen, zelfs het gedierte des velds (Ps 8:4-7).

Zie het zo: God schiep de wereld, en verhuurde hem aan Adam. Het is allemaal van God, maar Hij gaf de volledige autoriteit aan Adam. De heerschappij was van Adam, hoewel het technisch gezien aan God toebehoorde. Satan misleidde hen in de Hof en verwierf de heerschappij voor zichzelf. Daarom zei hij tegen Jezus: "Al dit gezag ... want dit is mij overgeleverd [παραδεδοται]" (Lucas 4:6). Het woord paradedotai [παραδεδοται] betekent, volgens BDAG,: "iets overbrengen waarin men een betrekkelijk sterk persoonlijk belang heeft, overhandigen, (over)geven, uitleveren, toevertrouwen," en ook "toevertrouwen voor zorg of bewaring, overhandigen, aanbevelen, toevertrouwen."

Met andere woorden, de koninkrijken van deze wereld zijn aan Satan overhandigd, toevertrouwd - we zouden kunnen zeggen dat hij Adam en Eva eerlijk heeft bedrogen. Satan vond een juridisch concept waarmee hij de planeet en het wereldsysteem in handen kon krijgen, genaamd "nadelig bezit". Volgens de Cornell Law School:

Tegengesteld bezit is een doctrine volgens welke een persoon die grond bezit die eigendom is van iemand anders, er een geldige titel voor kan verwerven, zolang aan bepaalde vereisten van het gewoonterecht wordt voldaan, en de bezitter tegengesteld bezit gedurende een voldoende lange periode in bezit heeft, zoals gedefinieerd door een verjaringswet.392

Noch Adam en Eva, noch God hadden enig rechtsmiddel; Satan heeft hen legaal opgelicht. Satan speelde de troefkaart! Zeker, God was machtiger en had meer engelen in Zijn leger. Maar de strijd ging niet om kracht; het ging om autoriteit, en Satan had de autoriteit. Hij wist zeker dat God hem niet zomaar kon overmeesteren en het terugnemen, want "gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon" (Ps. 97:2). Als God Satan zou overmeesteren, wat hij kon, dan zou God niet langer rechtvaardig en eerlijk zijn. Als God zou proberen met geweld de heerschappij over de aarde terug te nemen, zou Satan kunnen uitroepen:

"Het zij verre van U om zoiets te doen, om de rechtvaardige met de goddeloze te doden, zodat de rechtvaardige wordt als de goddeloze; het zij verre van U! Zal de Rechter over de gehele aarde niet recht doen?" (Gen 18:25).

Vanwege deze troef in handen, vreesde Satan niet dat Jezus de planeet zou kunnen terugnemen. Hij redeneerde dat Hij de mensheid hoogstens enige tijd zou troosten; maar uiteindelijk, vanwege de slavernij van het verderf het tot de dood zou leidden, en omdat hij de macht van de dood in handen had (sleutels van dood en Hades) (Heb 2:14-15), zou Satan voor onbepaalde tijd meester over de wereld blijven.

We zagen Satans overmoed uitgebeeld in het Akitu-feest, waar het "goede nieuws" aan Enlil werd gebracht over het doden van (An) de Schepper en waar de "anutu" (Anu-schip) aan Enlil werd overhandigd. Enlil gaf dan op zijn beurt het Enlil-schap aan wie hij maar wilde, omdat het aan hem was om het uit te delen. Dat gezag stond in de oude wereld bekend als het Tablet der Bestemmingen, en hij was de eigenaar. Amar Annus herinnert ons eraan "In Enuma eliš wordt het Tablet der Bestemmingen geassocieerd met de krachten van Anu "393 (Anu is de schepper).

DE BOEKROL EN HET TABLET DER LOTSBESTEMMINGEN

Het Tablet der Bestemmingen dat Enlil bezat lijkt hetzelfde te zijn als de boekrol in Gods rechterhand in Openbaring.

En ik zag in de rechterhand van Hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van achteren beschreven, verzegeld met zeven zegels. Toen zag ik een sterke engel met luide stem verkondigen: "Wie is waardig de boekrol te openen en de zegels los te maken?" En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde was in staat de boekrol te openen, of erin te kijken. En ik weende zeer, omdat niemand waardig bevonden werd de boekrol te openen en te lezen, of die in te zien (Openb. 5:1-4).

In het boek Daniël 7 zien we een soortgelijk beeld van miljoenen en miljoenen machtige wezens die Gods vurige troon omringen!

De Oude van dagen was gezeten ... Zijn troon was een vurige vlam, zijn wielen een brandend vuur (Dan. 7:9) ... Duizend duizenden dienden Hem, tienduizend maal tienduizend stonden voor Hem (Dan. 7:10).

Johannes zegt dat er een uitdaging uitging naar de meer dan 100 miljoen engelen in Gods gevolg: "Een sterke engel riep met luide stem uit: "Wie is waardig de boekrol te openen en de zegels te openen? (Openb. 5:2). Hij vroeg wie bevoegd was om deze boekrol te openen, en waardig om de zegels ervan los te maken. De werkelijkheid was "niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde in staat was om de boekrol te openen, of erin te kijken."

Niemand op de aarde, niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde, of in het dodenrijk. Niemand van de meer dan 100 miljoen wezens, tenminste, die voor de Koning der koningen staan! Daarom zegt Johannes: "Ik weende zeer, omdat niemand waardig bevonden werd om de boekrol te openen en te lezen, of om die te bezien" (Openb. 5:3).

Hij weent vanwege de betekenis van de boekrol. De lotsbestemmingen van de mensheid zijn verbonden met de boekrol, die Satan de Tafel der Bestemmingen noemde. Bij het verder lezen van Openbaring leren we dat er oordelen komen wanneer de zegels verbroken worden. De oordelen leiden uiteindelijk tot "luide stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken dezer wereld zijn geworden tot de koninkrijken van onze Here en van zijn Christus, en Hij zal heersen tot in eeuwigheid!'" (Openb. 11:15). Met andere woorden, zodra de boekrol is geopend, is Satans koninkrijk voorbij.

De boekrol is de heerschappij die God aan Adam gaf en die hij in de Hof had verspeeld. Rollen waren er nog niet uitgevonden in de Sumerische beschaving. Alle contracten werden vastgelegd op kleitabletten. We herinneren ons hoe "Ninurta, als zegeldrager van Enlil in Nippur, waarschijnlijk gemachtigd was om te handelen met het gezag van Enlil. ... Ninurta ... wordt vaak aangeroepen als de "Drager van het Tablet der Bestemmingen van de Goden."394 Vandaar dat het Tablet der Bestemmingen het equivalent was van de boekrol. Wie het document in handen had, beheerste de Aarde en de lotsbestemmingen van de mensheid.

Johannes weende vooraf omdat het verzegeld was, en niemand kon het openen; op de een of andere manier was het recht om de boekrol te openen verspeeld. Als de boekrol niet kon worden geopend, betekende dit dat Satans koninkrijk en autoriteit voor altijd zouden voortduren.

SATAN BIEDT JEZUS ZIJN AUTORITEIT AAN

Satan had inderdaad gezag over de wereld, een feit dat Jezus niet betwistte: "De duivel zeide tot Hem: Al dit gezag zal ik U geven, en hun heerlijkheid; want dit is mij overgeleverd, en ik geef het aan wie ik wil" (Lucas 4:6). Satan bood aan Jezus om het Tablet der Bestemmingen te geven, als hij maar zou buigen en Satan zou aanbidden. Hij had het Tablet duizenden jaren eerder aan Nimrod gegeven, net zoals hij het aan Jezus zou geven als Hij gehoorzaamde.

We zouden Satan's aanbod als volgt kunnen formuleren:

Oh, je wilt de planeet? Wil je de mensheid redden? Geen probleem, ik kan het geven aan wie ik maar wil. De Vader heeft je op deze missie gestuurd om alle koninkrijken van de wereld te bemachtigen en om de mensheid te tonen hoe te leven en om allen in een zinvolle relatie met God te brengen. Ik zal je een goede deal maken. Ik zal het gewoon allemaal aan je geven. Jij wilt het en dit is waar je voor gekomen bent. Neem het. Maar een klein ding ... geen big deal, echt waar. Buig voor me neer en aanbid me zoals anderen in het verleden deden, en de wereld is van jou.

Als Jezus het aanbod had aangenomen, had Satan zich waarschijnlijk aan zijn deel van de afspraak gehouden en had de wereld er heel anders uitgezien. Maar de dood zou blijven bestaan; de dood en de angst voor de dood zouden nog steeds de planeet hebben doordrongen. In Hebreeën is de boodschap duidelijk dat Satan gezag had over de mensen, omdat ons verteld wordt dat Jezus ons bevrijd heeft:

Zo dan, gelijk de kinderen vlees en bloed deelachtig geworden zijn, zo heeft ook Hijzelf daaraan deel gehad, opdat Hij door de dood hem, die de macht des doods had, namelijk de duivel, zou verderven, en hen zou bevrijden, die door de vrees voor de dood hun leven lang onderworpen waren aan slavernij (Hebr. 2:14-15).

Satan heerste over de mensheid, en door zijn gezag als houder van de sleutels van de dood en de hel, bezegelde hij het lot van de mensheid. Bijgevolg konden de mensen nooit terugkeren om bij God te zijn, omdat de dood in hen is: de dieren, de planten en ook de planeet zelf. Herinner je je dat de kernfysicus Dr. Robert Gentry ons vertelde dat zelfs graniet in het proces van verval is, dat door een geigerteller als straling kan worden gemeten. God Zelf, in al Zijn schoonheid en glorie kan niet terugkomen naar deze bedorven planeet zonder haar te doen smelten. Zijn gezicht is als de zon; Hij kan niet ongekleed terugkomen. Als Hij komt, moet Hij zich hullen in dikke duisternis. Zelfs met de beschermende lijkwade, toen Hij neerdaalde op de berg Sinaï, was de berg gehuld in rook en stond hij in brand vanwege de heerlijkheid van de Heer.

Satan was vindingrijk; Hij werkte iets uit hoe hij Jezus precies dat kon geven waar hij voor gekomen was, maar onderdrukte die kleine clausule "buig je maar neer". Maar gelukkig, Jezus was Satan ver vooruit.

Toen zei Jezus tegen hem: "Weg met jou, Satan! Want er staat geschreven: "Gij zult de HEERE, uw God, aanbidden, en Hem alleen zult gij dienen." Toen verliet de duivel Hem, en zie, engelen kwamen en dienden Hem (Matt. 4:10-11).

Voetnoten:

390 Zie het Verslag van het Ontwaken: Mysteries van Mt. Hermon, https://youtu.be/yjiZHLnhIRQ 25 augustus 2020.
391 Nogmaals, dank aan Dr. Heiser voor het naar voren brengen van de nuances van deze scène.
392 https://www.law.cornell.edu/wex/adverse_possession
393 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 14. 394 Ibid. Pg. 83-pg 88
394 Ibid. Pg. 83-pg 88

Bron: Store | DouglasHamp.com: Checkout