www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 2: ONTSTAAN VAN DE ANTI-HERO (Babel en het Beest)

Beschadigde beeltenis 2

()

HOOFDSTUK 16: NINURTA DE STER, PIJL, EN KONING VAN HADES

De god van de dood, bekend als Enlil / Ninurta, bleef Noord-Israël verleiden met beloften van vleselijke genoegens; maar vervolgens eisten zij kinderoffers. Het Noordelijke Koninkrijk werd uiteindelijk zo slecht dat Jesaja over hen schreef: "Het volk dat wandelde in duisternis ... Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood" (Jes. 9:2).

Ironisch genoeg zou de valse god die Israël aanbad, dezelfde god zijn die hun veroveraars aanbaden: "Zo werd Israël weggevoerd uit hun eigen land naar Assyrië, zoals het nu nog is" (2 Kon 17:23). Het huis van Israël werd weggevoerd uit het land dat God hun had gegeven en naar Mesopotamië gebracht, waar zij de goden konden aanbidden die zij hadden nagejaagd. Wij leren dat "Sennacherib, koning van Assyrië ... in de tempel van Nisroch zijn god aanbad" (2 Koningen. 19:36-37). Dat weten wij nu:

De Assyrische godheid die schuil gaat achter de naam Nisroch kan geïdentificeerd worden met Ninurta. De 'spelling נסרך is נמרד waarschijnlijk het best te begrijpen als een tekstuele verbastering van נמרד ...uiteindelijk heeft Nisroch betrekking op Ninurta (Nimrod).343

Voordat zij werden weggevoerd naar Assyrië, bracht de profeet Amos een klaagzang over vanwege de verschrikkelijke praktijken die zij deden ter ere van Ninurta.

"U hebt ook Sikkuth, uw koning, en Kiyyun, uw beelden, de ster van uw goden, die u voor uzelf gemaakt hebt, met u meegedragen. (Amos 5:26 NASB)344

Wij kennen nu de identiteit van Sikkuth en Kiyyun, dankzij de ontdekking van oude bibliotheken en documenten uit het oude nabije oosten, en dankzij geleerden die hun leven lang hebben geïnvesteerd in het vertalen en begrijpen van die teksten.

Amar Annus merkt de identificatie op van een astrale godheid met Ninurta waar Sakkud: dsakkud = dnin-urta:

Sakkud komt voor in een beroemde bijbelse passage in het boek Amos 5:26 waar de profeet zijn volk bekritiseert: "Jullie droegen skwt, jullie koning en kywn, jullie ster, beelden die jullie voor jezelf gemaakt hebben." Het is mogelijk, volgens sommige geleerden, dat skwt afkomstig is van SAG.KUD en dat de godheid Sakkuth in de tijd van Amos in Samaria werd vereerd (vgl. 2 Kon 17:30). Wat merkwaardig is in de bijbelse passage is dat ze "uw koning" (mlkkm) toeschrijven aan skwt, wat past bij Ninurta als de god van het koningschap.345

Encyclopedia.com geeft een nuttige samenvatting van de twee goden Sikkuth [ִסכוּת] en Chiun [ִכיּוּן], die zij identificeren als een paar Mesopotamische astrale goden die geassocieerd zijn met Ninurta (Nimrod).

In andere "niet-Westerse" lijsten van goden en sterren, is Sikkuth recentelijk geïdentificeerd met Ninurta, één van de voornaamste Mesopotamische godheden ... Sikkuth in Amos is een perfecte transliteratie van deze sterrengodheid. Zijn benaming, melekh (Akk. šarru, "koning"), zinspeelt op de hoge rang van deze godheid, een (vertaald) classificatiemiddel bekend uit Ugaritische en andere bronnen. Dit betekent dat in het ritueel waarop Amos zinspeelt, Sikkuth de belangrijkste figuur is. Chiun wordt geïdentificeerd met het Akkadische Kajamānu (in het Akkadisch wordt intervocaal m uitgesproken als w, en dus werd m vaak geschreven, zelfs voor oorspronkelijk w), "de standvastige" (soms sag.uš), de aanduiding van de sterrengod Saturnus (vandaar Aramees Kewan, Ar. Kaiwan).346

Zoals we zagen in het hoofdstuk over Og, koning van Bashan, was een van de titels van Og Milcom / Molech. Dezelfde bijnaam werd gebruikt door Ninurta omdat Ninurta de god en drijvende kracht was achter de praktijken en ongerechtigheid van de Amorieten en de Rephaim. Amar Annus vervolgt:

Men zou kunnen suggereren dat de Amos passage perifere Mesopotamische tradities weerspiegelt die verspreid werden in Samaria. Het tweede goddelijke element, kywn, komt vrijwel zeker overeen met het Akkadische kajjamanu (SAG.UŠ) "Saturnus." 347

We mogen de betekenis van Saturnus' Soemerische naam SAG.UŠ niet over het hoofd zien. SAG betekent "hoofd" 348 en UŠ betekent "dood, stervend," verwant met UG.349 We zien hier opnieuw de dodencultus die in verband wordt gebracht met Ninurta, Og en Nergal, samen met Melqart, Herakles en dergelijke.

Een godheid Sakkuth werd in Israël "uw koning" genoemd, zoals Sakkud in Mesopotamië in verband werd gebracht met Ninurta. Voor de hofgeleerden van het Neo-Assyrische rijk vormde de conjunctie van Mercurius, dat is de ster van Ninurta/Nabû, en Saturnus, de ster van de koning, het teken van het koningschap. In de Mesopotamische astrologie was Orion op vergelijkbare wijze het hemelse beeld van de stervende koning Dumuzi/Tammuz (Sipazianna genoemd, "trouwe herder van de hemel").350

Het noordelijke koninkrijk Israël aanbad Ninurta, de zoon van Enlil, dat wil zeggen dat zij Satan aanbaden en het wereldsysteem dat hij had geschapen. Het Kanaänitische hoofdkwartier van deze aanbidding was in het land van Basjan, Zebulon en Naftali, zijnde het land van de schaduw des doods. Zij aanbaden het beest dat de vrouw draagt. Satan gebruikt de vrouw die wellust vertegenwoordigt om mensen te verleiden tot ontucht, en vervolgens om kinderoffers te rechtvaardigen. De vaders en moeders waren bereid om hun kinderen in de dodelijke handen van Molech / Saturnus / Ninurta te werpen, en dan met hem rond te paraderen als hun koning! De identiteit van "uw koning" in Amos 5:26 staat dus vast als Ninurta omdat "hij een van de goden is die expliciet 'de koning' wordt genoemd in hymnen," en zijn "koningschap is overduidelijk."351

HOE ZIT HET MET REMPHAN?

In Handelingen 7:43 verhaalt Steven over Israëls geschiedenis (puttend uit Amos 5): "U hebt ook de tabernakel van Moloch meegenomen en de ster van de god Rompha, de beelden die u hebt gemaakt om te aanbidden" (Handelingen 7:43 NASB). Door een schrijffout in de letters werd de Hebreeuwse k, כ [kaph], vervangen door de Hebreeuwse r, ר [resh], en in het Grieks werd ph (φ) vervangen door v.352 Zo werd het Hebreeuwse Chuin of Kewan, in de Septuagint, weergegeven als Ῥαιφάν [Raiphan]. Voor alle duidelijkheid, er was geen oude god bekend als Remphan. Het is het resultaat van een scribent die enkele gemakkelijk te verwarren letters verkeerd las, en zo de fictieve Remphan creëerde.

Helaas is de ster van Israëls valse god, waarnaar Stefanus en Amos verwezen, abusievelijk in verband gebracht met de zespuntige Magen David (Davidsster). Echter, de heidense ster in kwestie is NIET de Magen David. Het was eerder de Ster van Ninurta, die acht punten heeft, zoals we hebben gezien, niet zes punten.

NINURTA, DE PIJL EN DE STER

Sikkuth klinkt natuurlijk helemaal niet als Ninurta; dus, waarom stelt het Ninurta voor? De naam Sukuth was een Hebreeuwse vorm van het Babylonische Shukudu ("de Pijl"), een naam van Sirius,353 de helderste ster aan de nachtelijke hemel. Het werd geassocieerd met de god Ninurta.354 Dus, de ster werd geassocieerd met Sirius en Saturnus, en had niets te maken met de Magen David. Amar Annus merkt het volgende op over pijl epithetonen gebruikt voor Ninurta:

  • De pijl (šukudu) ... is astronomisch gezien Ninurta's ster Sirius (zie CAD s.v.), en de Pijl zou een metafoor kunnen zijn voor Ninurta zelf ... De verschrikkelijke pijl van Marduk wordt vergeleken met een genadeloze leeuw ... šiltahu 5.355Ninurta is de Pijl (= Sirius), de grote krijger, die met zijn puntige pijlpunt de kelen van de vijanden van Assurbanipal doorsneed
  • Ninurta zelf is een 'pijl'.

"Ninurta's identiteit met de ster wordt expliciet in een šu-ila gebed dat begint met de woorden atta Kaksisa Ninurta ašared ili rabûti "jij bent Sirius, (dat is) Ninurta, de eerste onder de grote goden" (Mayer 1990: 467ff)."356

Met andere woorden, Ninurta staat bekend als de Pijl, en de Pijl, in een astronomische setting, is de ster Sirius. De beeldspraak van goden als sterren doet ons denken aan de taal van de Openbaring waarin engelen vaak worden gesymboliseerd als sterren. In het visioen van Johannes in de Openbaring heeft Jezus zeven sterren in zijn rechterhand. Jezus onthult het mysterie: "De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten" (Openb. 1, 20). Er zijn dus zeven sterren of zeven engelen (boodschappers) voor Gods verloste volk. Het is interessant dat een ander woord voor "pijl" (mulmullu, Soemerisch mul.mul) in verband staat met de Pleiaden. Amar Annus legt dat uit:

Men dacht dat de Pleiaden oorlog en vernietiging brachten - "de oorlogszuchtige goden, die pijl en boog dragen, wier opkomst oorlog betekent." Het is vermeldenswaard dat de maand Ningirsu in Astrolabe B, Iyyar, ook wordt aangeduid als "de maand van de Pleiaden, de Zeven Grote Goden."357

De naam van de ster Sirius is afgeleid van het Babylonische woord voor pijl; het Soemerische woord voor pijl is verbonden met de Pleiaden. De ster was een symbool van Ninurta, en de verschrikkelijke, genadeloze pijl van de krijger is ook verbonden met astrologische lichamen. Annus merkt op dat:/p>

Van Marduk's pijlen (mulmullu) ... wordt gezegd dat ze "neerregenen op de bergen" (i-sal-la-hu KUR.MEŠ, l. 14). Alle goden, goed en kwaad, worden door deze pijlen overwonnen. Dus zowel mulmullu als šukudu verwezen naar de pijl van de god die zijn vijand doodde, ondanks hun verschillende astrale identiteiten.358

De eerste eeuwse Joodse apocalyptisten gebruikten soortgelijke taal door te suggereren dat Belial en zijn hordes uit de onderwereld zullen komen met rondvliegende pijlen. Wat de apocalyptisten zich voorstelden was het beeld dat Satan (de Mesopotamische Enlil) al die tijd al had geprojecteerd: Satan, of zijn gevolmachtigde, was de grote draak, de onoverwinnelijke draak die je niet wilde tegenkomen of uitdagen. Yoder merkt de bijnaam op: "ú-šum-gal-lum la maḫār"de grote draak, die niet onder ogen kan worden gezien."359 Hij merkt ook op met betrekking tot Nergal: "De majestueuze, grote draak die gif over hen uitstort". Nergals goddelijke staf was zo "ontzagwekkend als een slang" en Ninurta's knots bestond uit zeven slangachtige koppen.360

In de Mesopotamische astrologie was Orion naar analogie het hemelse beeld van de stervende koning Dumuzi/Tammuz (Sipazianna genoemd, "trouwe herder van de hemel"). Volgens K. van der Toorn is het zelfs mogelijk dat een vermenging van tradities heeft geleid tot het idee dat voor de Grieken het sterrenbeeld Orion in plaats van Sirius de hemelse tegenhanger was van de jager Orion. In dit verband is het wellicht interessant op te merken dat Orion in het Syrisch gabbar, "held", wordt genoemd (1990: 11).361

Uit het voorgaande blijkt dat Sikkuth (šukudu) verwijst naar een pijl, evenals Ninurta. Kiyyun betekent "standvastige". Beide namen verwijzen echter ook naar planeten of een sterrenbeeld. Sikkuth wordt geassocieerd met Saturnus, Sirius en mogelijk de Pleiaden of Orion, terwijl Kiyyun betrekking heeft op de "standvastige", waarmee Saturnus wordt bedoeld. Zowel Sikkuth als Kiyyun zijn aanduidingen die betrekking hebben op een held en een pijl en boog. Dit is een beschrijving van de held Nimrod, met zijn pijl en boog, degene die een gibbor werd, wat vertaald "held" betekent. Nimrod was een gibbor, jager, en natuurlijk, is hij positief geïdentificeerd als Ninurta.

Het was Ninurta's bevel dat zijn geliefde Tiglath-pileser I ertoe dreef op stieren, olifanten, leeuwen en vogels te gaan jagen. De wapens die hij gebruikte waren "mijn sterke boog, ijzeren pijlpunten (šukud AN.BAR) en scherpe pijlen (mulmulliya zaqtute)" (Grayson 1991: 25 vi 65-67). De pijl (šukudu), genoemd door Tiglath-pileser I is astronomisch gezien Ninurta's ster Sirius, en de Pijl zou een metafoor kunnen zijn voor Ninurta zelf.362

Wiggermann merkt op dat "Nergal als oorlogsgod veel gelijkenis vertoont met Ninurta, met wie hij de titel 'een sterke krijger, zoon van Enlil' deelt". Verder merkt hij op hoe een god die verschijnt als "Nergal werd" expliciet de "Enlil van de berg (kur netherworld) genoemd."363

In feite "verschijnt vanaf Ur III de god van Kutha in het zuiden als Nergal 'de Heer van de grote stad', en wordt hij expliciet de 'Enlil van de berg (kur netherworld)' genoemd."364

Nimrod, de rebel, wordt dus ook voorgesteld als Nergal, de oppergod van de onderwereld die de doden regeert. Hades, zijn equivalent in de oude Griekse mythe, was ook heer van de doden en koning van de onderwereld. Bij de poorten van Hades, gelegen in Caesarea Filippi aan de voet van de berg Hermon, zei Jezus: "Op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van Hades zullen haar niet overweldigen" (Matt. 16:18). Jezus confronteerde de koning van de onderwereld rechtstreeks op zijn terrein en verklaarde hem de oorlog. Wij hebben Nimrod onderzocht in zijn persona als de hemelse boogschutter en pijl, die verband hield met het koning zijn van de onderwereld. We zullen Nimrod nu vanuit een andere hoek bekijken, waar hij bekend stond als Pabilsag, de stamvader.

PABILSAG ALS NIMROD, DE STAMVADER

Pabilsag is een variant van Ninurta of Nimrod; de oorsprong van de naam is fascinerend, en de iconografie is schokkend bijbels. Wanneer we de biografie van Pabilsag vergelijken met Openbaring 9, komt een opzienbarend besef naar voren: De goden die het Huis van Israël eens aanbad zullen terugkeren in de laatste dagen. Als we naar het oude verleden kijken, krijgen we inzicht in de eindtijd. Ik zal het uitleggen. Ik zal beginnen met de naam.

Pabilsag komt uit het Oud Babylonisch en betekent een "relatie". In het Akkadisch is het "abu", wat natuurlijk verwant is met het Hebreeuwse אב Ab (vader), of Aramees, Abba. Het infix "bilga", ook Oud-Babylonisch, betekent "mannelijke voorouder". Ten slotte betekent saĝ, dat Oud Akkadisch is, "hoofd; persoon; hoofdstad" en in het Akkadisch qaqqadu; rēšu, vergelijkbaar met het Hebreeuwse "rosh."365 Pabilsag, was dan de hoofd- of "voornaamste voorouder". Pabilsag, zoals aangegeven door zijn naam, was duidelijk iemand die de Mesopotamiërs van groot belang achtten, die het hoofd was van al hun voorouders.

Pabilsag werd beschouwd als een zoon van de god Enlil volgens de meest gangbare traditie ... Pabilsag werd samengevoegd met verschillende godheden, de meest prominente was Ningirsu / Ninurta. Het syncretisme met Ningirsu / Ninurta vond waarschijnlijk plaats tijdens de Oud-Babylonische periode (Krebernik 2003-05: 162). Pabilsag's associatie met de onderwereld zou het gevolg kunnen zijn van zijn syncretisme met de onderwereldgodheid Nergal.366

Pabilsag is dus de belangrijkste voorvader die ook bekend staat als Ninurta, die de zoon was van Enlil - die natuurlijk Nimrod was, de rebel die een hybride werd.

Gavin White bespreekt de naam: "Bijkomende bijnamen zoals 'het wapen met de brandende punt' of 'hij die slaat met een brandende punt' kunnen afgeleid zijn van de afzonderlijke tekens die gebruikt worden om Pabilsag's naam te schrijven."367 Dit wapen met een brandende punt zou een verwijzing kunnen zijn naar Ninurta's pijl (Shukudu).

We zien weer dat Nimrod of Ninurta opduikt onder een andere naam. We merkten aan het begin van onze studie op dat Satan vele namen heeft, en zodra we dit verband beginnen te leggen, zien we dat Satan zich overal in de oude wereld manifesteerde via zijn volmachten; zo ook met Nimrod. We vinden echter nergens bewijs van Nimrod onder de naam Nimrod, want dat is niet zijn naam. Het is de bijbelse hernoeming van de opstandige persoon die een gibbor werd. Maar toch, in elk van de bijnamen van Nimrod die we onderzoeken, leren we meer van zijn karakter en zijn betekenis voor de mensen die hem vereerden. De Bijbel heeft al vastgesteld dat hij een rebel was. Niettemin wordt hij in de Mesopotamische versie afgebeeld als Heer van de Aarde, de grote berg, de pijl, Sirius, de helderste ster. Nu zien we zijn verschijning als Pabilsag, en leren we dat hij ook bekend staat als de hoofdvoorvader en god van de onderwereld, net als Nergal. Het Woordenboek van Goden en Demonen noteert enkele bijnamen die Ninurta bezit:

Ninurta die qardu 'woest', 'heldhaftig' en qarradu 'strijder', 'held' onder zijn standaard epithetonen heeft ... Astronomen uit de 8e-7e eeuw voegden nog andere connotaties toe, door Ninurta (of Pabilsag) te identificeren met Sagittarius of, als alternatief, Ninurta te associëren met de planeet Sirius (Šukudu 'pijl' genoemd), de belangrijkste ster van Canis major (Akk qatsu 'boog').368

Wat uit ons onderzoek naar voren komt is het beeld van het sterrenbeeld Boogschutter, dat bij velen van ons bekend is als een paard-centaur die gewapend is met pijl en boog. De centaur-achtige god Sagittarius blijkt weer een andere versie van Ninurta / Nimrod te zijn, bekend als Nergal of Pabilsag. De oude Mesopotamische versies onthullen een samengesteld wezen "met een aantal kenmerken die niet voorkomen in de Griekse versie, zoals een stel vleugels, de staart van een schorpioen en het hoofd van een hond."369 We weten precies hoe Nergal eruit zag dankzij de recent ontdekte iconografie. (Zie Figuur 55, hieronder). Opmerkelijk is dat de afbeelding dezelfde wezens lijken te zijn die in Openbaring 9 uit de afgrond komen. (Zie ook Bijlage 8 Joëls leger). Ik zal binnenkort laten zien hoe ze overeenkomen, maar laten we eerst de Kudurru Steen onderzoeken.

( )

Figuur 55 Nergal / Pabilsag van een 12e-eeuwse aanspraak (Kudurru) steen

NERGAL OP EEN KUDURRU-STEEN

In 1882 werd in het oude Sippar, Zuid-Irak, een kalkstenen kudurru-steen370 gevonden uit de Kassitische periode circa 1186 v.Chr.-172 v.Chr.´371, die nu in het British Museum wordt bewaard. (Zie figuur 55). Het wezen op zijde A (van de vier zijden) is Pabilsag / Nergal.372 Het Museum beschrijft de:

Composiet wezen, in de vorm van een centaur, met attributen van mens, dier, vogel en reptiel. De god heeft twee hoofden, één menselijk, met baard en dik haar dat op de schouders valt, en daarop draagt hij een kegelvormig hoofddeksel dat waarschijnlijk voorzien is van hoorns; het tweede hoofd, dat naar achteren is gericht, is dat van een leeuw. De torso en de armen van de god zijn menselijk, en hij is afgebeeld terwijl hij een boog trekt; de uiteinden van vijf pijlen in een schede zijn zichtbaar over zijn rechterschouder. Het lichaam, de achterpoten, de onderste staart en het bovenste deel van de voorpoten zijn die van een paard; een tweede staart is die van een schorpioen, en de voorpoten eindigen in schorpioenen, hoewel slechts één schorpioen is afgebeeld. Vleugels rijzen op uit de schouders van het paard373 (nadruk mijnerzijds).

( )

Figuur 56 Nergal / Pabilsag van een 12e-eeuwse aanspraak (Kudurru) steen

Hier is een afbeelding 56 van de inscriptie om de details beter te laten uitkomen. Merk op dat het centaur-beest een boogschutter is met een getrokken pijl en boog. Een van zijn staarten is de staart van een schorpioen. De voorpoten zijn die van een paard, maar hij heeft het gezicht van een man. Gavin White merkt op:

Hoewel het basisbeeld van de paard-centaur alleen kan worden teruggevoerd tot het midden van het 2e millennium (de Kassietische periode), is de figuur ongetwijfeld ouder, aangezien de naam van het sterrenbeeld voorkomt in de sterrenlijsten van de daaraan voorafgaande Oud-Babylonische periode. Een mogelijk oudere vorm van de Boogschutter die geen paardenkenmerken vertoont, is ook te vinden op rechten-stenen. Het combineert de kenmerken van een menselijke boogschutter met het lichaam van een schorpioen en vogelachtige voeten. Zeer gelijkende wezens verschijnen voor het eerst in Akkadische kunstwerken waar ze vleugels kunnen hebben en vaak een slangenhoofdige fallus hebben.374

De iconografie voor Pabilsag / Ninurta is ongelooflijk veelzeggend over toekomstige gebeurtenissen, vooral als we bedenken dat Pabilsag / Ninurta / Nergal de god van de onderwereld is. Ons wordt specifiek verteld in Openbaring 9 dat een koning van de onderwereld de sleutel zal verwerven en de afgrond (Hades) zal openen. Wat nog opzienbarender is, is dat de iconografie van Pabilsag / Nergal op tenminste één steen, een perfecte overeenkomst vertoont met de wezens waarvan wordt voorspeld dat ze uit de afgrond zullen komen.

( )

Figuur 57 Een afdruk van een zegel uit Uruk.

Dus de godheid die Israël ontmoette en vervolgens omarmde en ronddroeg, was Ninurta, die niemand minder was dan de rebel Nimrod die een gibbor werd! Het beeld van een "boogschutter met pijl en boog" vestigt natuurlijk onze aandacht op Johannes' Openbaring waar hij "zag, en zie, een wit paard. Die daarop zat, had een boog; en hem werd een kroon gegeven, en hij ging uit, om te overwinnen en te overwinnen" (Openb. 6:2). (Zie afbeelding 57). Ninurta / Nergal / Pabilsag wordt duidelijk geïdentificeerd als de strijder die overwint en wordt geïdentificeerd als de ster Sirius; en in de tijd van de Grieken zou hij bekend staan als Boogschutter.375 Een oude Assyrische brief beschrijft de eigenschappen van Ninurta's sterrenbeeld als de pijl en als Boogschutter. Amar Annus legt uit: "de pijl (šiltahu) van Sagittarius (PA.BIL.SAG) staat binnen de halo van de maan ... Zowel Sirius als Mercurius zijn dus 'pijlen' van Ninurta en ook zijn manifestaties."376 In Openbaring lezen we over een 'ster' die de sleutel tot de afgrond heeft en als koning regeert over hen die eruit komen.

En ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. Hem werd de sleutel van de bodemloze put gegeven (Openb. 9:1). Toen kwamen er uit de rook sprinkhanen ... (Openb. 9:3). En zij hadden als koning over hen de engel van de bodemloze put, wiens naam in het Hebreeuws Abaddon is, maar in het Grieks heeft hij de naam Apollyon (Openb. 9:11).

De ster die viel, kreeg de sleutel om de afgrond te openen en is koning over de afgrond. Zijn naam is Abaddon in het Hebreeuws, en Apollyon in het Grieks, maar beide betekenen hetzelfde: vernietiger.377 We weten dat sterren in Openbaring worden gedefinieerd als engelen (zie Openb. 1:20) en we hebben natuurlijk geleerd dat gevallen engelen bekend staan als de goden van de heidense wereld. Hieruit volgt dat de ster die op Aarde valt geen meteoriet of ander dergelijk lichaam is, maar in plaats daarvan een engelachtige (demonische) entiteit. De entiteit staat bekend als een Ster, een Vernietiger, een Koning en onderwereldgod. We hebben al deze eigenschappen in onze studie gezien. De ster "gevallen uit de hemel op aarde" is Satan / Enlil / Ninurta (zoon van Enlil) / Nimrod / Nergal / Pabilsag, en "aan hem was gegeven de sleutel tot de bodemloze put."

Samengesteld beeld van de Chimaera in Openbaring 9378
9A (Openb. 9:7-10) 1e Beschrijving 9B (Openb. 9:17-19) 2e Beschrijving
1. De vorm van de sprinkhanen was als paarden die voor de strijd waren voorbereid.
2. Op hun hoofden waren kronen van iets als goud,
3. en hun aangezichten waren als de aangezichten van mannen (Openb. 9:7). Zij hadden haar als het haar van vrouwen,
4. en hun tanden waren als de tanden van leeuwen (Openb. 9:8). En zij hadden borstplaten als ijzeren borstplaten,
5. en het geluid van hun vleugels (Openb. 9:9)
6. Zij hadden staarten als schorpioenen, en er waren angels in hun staarten. Hun macht was om mensen vijf maanden pijn te doen (Openb. 9:10).

1. En zo zag ik de paarden in het visioen; zij die erop zaten hadden borstplaten van vurig rood, hyacintblauw en zwavelgeel;
2. en de hoofden der paarden waren als leeuwenkoppen;
3. en uit hun monden kwamen vuur, rook en zwavel (Openb. 9:17).
4. het vuur en de rook en het zwavel, die uit hun monden kwamen (Openb. 9:18).
5. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten;
6. want hun staarten zijn als slangen, die koppen hebben, en daarmee doen zij kwaad (Openb. 9:19).

Tabel 7 Samengesteld beeld van de Chimaera in Openbaring

In Openbaring 9 ziet Johannes sprinkhanen die uit de afgrond komen, maar in tegenstelling tot sprinkhanen zien deze wezens (tweehonderd miljoen van hen) eruit als een paard, hebben een leeuwenkop, het gezicht van een mens, vleugels en twee staarten. Hoewel veel commentatoren twee verschillende soorten schepselen zien in Openbaring 9, zijn er in werkelijkheid slechts twee beschrijvingen van hetzelfde schepsel. Ik heb de beschrijvingen uit Openbaring 9A (Openbaring 9:7-10) en Openbaring 9B (Openbaring 9:17-19) naast elkaar gezet in een tabel om ons te helpen de gemeenschappelijke kenmerken te zien.

Openbaring 9A beschrijft specifiek paarden; Openbaring 9B zegt de "hoofden van de paarden". Dat gemeenschappelijke kenmerk geeft aan dat beide gedeelten paarden hebben. Openb. 9B neemt dan aan dat we weten dat het paarden zijn. Let ook op Openb. 9A vermeldt "leeuwentanden", en Openb. 9B zegt "hoofden van leeuwen". De twee gedeelten geven elkaar aanvullende beschrijvingen van het type schepsel dat in Openbaring 9 uit de Afgrond komt; en Openbaring 17 informeert ons dat het het Beest zal zijn dat was, niet is, en uit de Afgrond zal opklimmen.

Zowel 9A als 9B beschrijven een borstgebied (thorax) 379 van ijzer of zo sterk als ijzer. 9B vertelt ons de kleur, 9A vertelt ons over de kwaliteit; ze zijn complementair en niet tegenstrijdig.

We zien paarden met leeuwenkoppen die vuur uitademen, waarbij ons wordt verteld dat uit de hoofden van de paarden koppen kwamen als leeuwenkoppen en dat uit hun monden vuur, rook en zwavel kwam. Dit leger van 200 miljoen 380 paard-chimaera's, (geen Chinese soldaten381 zoals in de jaren '70 abusievelijk werd beweerd, maar paardachtige wezens382) die een hoofd hebben van een leeuw en een gezicht van een man, met monden die vuur spuwen.

Zowel 9B als 9A beschrijven hun staarten; deze staarten gaan de mensen terroriseren. 9B zegt:

Door deze drie plagen werd een derde van de mensheid gedood - door het vuur en de rook en het zwavel dat uit hun mond kwam. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten; want hun staarten zijn als slangen, die koppen hebben; en daarmee doen zij kwaad (Openb. 9:18).

Als we deze passage vergelijken met Openbaring 9A, dan zien we dat 9A zegt dat zij staarten hadden als schorpioenen, en dat er angels in hun staarten zaten. Hun macht was om mensen vijf maanden lang pijn te doen. Beide passages illustreren beestachtige moordmachines die de mensheid treffen met hun vurige muilen en schorpioenenstaarten. Zij veroorzaken pijnlijke verwondingen, en als gevolg daarvan wordt een derde van de mensheid gedood.

Vergeet niet dat in deze tijd, na het nemen van het merkteken van het Beest, de mensen de dood zullen willen zoeken en niet zullen kunnen vinden; zij zullen willen sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten (Openb. 9:6).

9A en 9B zijn eigenlijk een samengesteld beeld. Dat wil zeggen, de beschrijvingen van de beesten overlappen elkaar en creëren een groter beeld. Animators gebruiken bijvoorbeeld de techniek van het over elkaar leggen van lagen om een composiet te maken. Pas wanneer de lagen zijn samengevoegd, krijgen we het volledige gevoel van hoe het beeld eruit moet zien. 9A geeft ons dus een beschrijving. En dan in een recapitulatie, dat wil zeggen, Johannes gaat terug en zegt het opnieuw, maar met andere details. Toch zijn de details uit beide passages nodig om het plaatje compleet te maken. Wanneer we het samengestelde beeld bekijken dat Johannes zag; verbazingwekkend, het is een perfecte weergave van Pabilsag / Nergal (Ninurta).

De kenmerken van het oude hybride beest zijn een perfecte overeenkomst met de komende hybride beesten die uit de afgrond zullen zwermen. Satan heeft hybride chimaera's gemaakt die hij zal verzamelen om een leger van 200 miljoen te vormen. (Zie Bijlage 8 Joëls leger). De complexiteit van het schepsel en het aantal jaren dat verstreken is, vertelt ons dat Satan al lange tijd plannen heeft voor een invasie. Nergal (Pabilsag) stond bekend als een vernietiger: "Moge Nergal in zijn vernietiging zijn nageslacht niet [sparen(?)]!" Verder is het woord van zijn epitheton "'de sterke god'... afgeleid van Semitisch HRR 'verschroeien'." Tenslotte merkt Wiggenner ook op: "Nergal's planeet is Mars (Salbatanu). Volgens astrologische omens verspreidt Mars de dood wanneer hij opkomt of opflakkert (von Weiher, Nergal 76 e.v.), en een tentatieve etymologie verklaart deze rol van MUL tzal (sal) bat-a-nu als mushtabarru (ZAL) mutanu (BAD-a-nu) "(de planeet) die de pest verspreidt."383

Hiernaast staat een tabel waarin de inscriptie van de Kudurru Steen wordt vergeleken met de afbeelding uit het boek Openbaring.

Rev 9 schepsel BM Kudurru inscriptie van Brits Museum
Als een paard op weg naar de strijd

centaur [mens-paard hybride] Het lichaam, de achterpoten, de onderstaart* en het bovenste deel van de voorpoten zijn die van een paard.
ead

het tweede hoofd, naar achteren gericht, is dat van een leeuw.
Het gezicht van de menséén menselijk [hoofd]
Iets als kronen

draagt hij een kegelvormig hoofddeksel waarschijnlijk voorzien van horens
Vrouwenhaar met baard en dik haar dat op de schouders valt,
Leeuwentanden[leeuwenkop, tanden vermoedelijk]
Vurig rood, hyacint blauw, en zwavelgeel ijzer-achtig384 borstschildDe torso en de armen van de god zijn menselijk, en hij is afgebeeld terwijl hij een boog trekt; de uiteinden van vijf pijlen in een schede zijn zichtbaar over zijn rechterschouder.
Klapperende vleugelsVleugels stijgen op van de schouders van het paard
Schorpioenenstaart met stekelseen tweede staart is die van een schorpioen, en de voorpoten eindigen in schorpioenen, hoewel slechts één schorpioen is afgebeeld
Slangenstaart385*Slangenkop penis386
Vuur en zwavel uit de mond

Ninurta ... als een "Draak met de 'handen' van een leeuw, de klauwen van een adelaar ... Je spuwde gif als een slang. "387 (De Anzu vogel spuwt ook gif.)

Tabel 8 Vergelijking van de Kudurru-inscriptie en Openbaring

Een andere variatie op het thema van de Kudurru Steen is dat van de schorpioen-mensen, die op twee voeten staan zoals een mens in plaats van op vier, zoals een paard/leeuw. (Zie afbeelding 58).

Schorpioenmensen Girtabluttû, 'schorpioenmens', is de Akkadische term voor een bovennatuurlijk wezen met een goddelijke hoorn, een menselijk hoofd met baard, een menselijk lichaam, de achterhand en klauwen van een vogel, een penis met een slangenkop en een de staart van de schorpioen. Hij kan wel of geen vleugels hebben. Het schepsel wordt voor het eerst gezien in de kunst van de derde dynastie van Ur en van de Akkadische periode, maar was alleen gebruikelijk in de Neo-Assyrische en Neo-Babylonische tijd.388

De beschrijving komt ongelooflijk goed overeen met wat Johannes in zijn visioenen zag: “Want hun kracht is in hun mond en in hun staarten; want hun staarten zijn als slangen, met koppen; en met hen doen zij kwaad” (Op 9:19).

( )

Figuur 58 Schorpioen-mensen Girtabluttû, "schorpioen-man"

OVERZICHT

In het visioen van Johannes ziet hij een ster uit de hemel vallen en we merken een belangrijke aanwijzing op: "aan hem werd de sleutel gegeven", wat betekent dat hij die niet eerder had. We gaan binnenkort zien hoe Jezus deze sleutel kreeg. Niettemin, op het moment dat Jezus verklaarde dat de Poorten van Hades niet zouden zegevieren, bezat Satan nog steeds de sleutel tot de Abyss (onderwereld). We hebben gezien dat Batios, die Ninurta, Og, Melqart, Molech, Nergal, Pabilsag, enz. vertegenwoordigde, de koning van dat domein was. Het is schokkend om te ontdekken dat de chimere wezens beschreven in Openbaring 9 perfect overeenkomen met Ninurta / Nergal, et al. (Zie Bijlage 8 Joel's leger).

Mijlpaalmarkering 2

( )

Figuur 59 Romeinse mijlpaal op de weg van de aartsvaders tussen Jeruzalem en Hebron https://en.wikipedia.org/wiki /Creative_Commons.

Tot dusverre op onze reis hebben we ontdekt dat Satan na de zondvloed zijn plan voor wereldheerschappij voortzette; maar deze keer opereerde hij via een specifieke antiheld die de Bijbel Nimrod, de rebel, noemt. Nimrod was de oude god Ninurta, die ook veel aliassen had. We ontdekten dat Satan hem zijn macht, zijn troon en zijn grote autoriteit gaf - net zoals hij zal doen met het Beest van Openbaring. Ninurta / Nimrod is het Beest dat was, niet is en zal opstijgen. Terwijl hij door Ninurta en mogelijk zijn nageslacht werkte, bracht Satan nog een leger van hybriden op de been dat de wereld teisterde en in het bijzonder het land Kanaän, dat God aan Abraham en zijn nakomelingen had beloofd. We ontdekten dat de ongerechtigheid van de Amorieten de zonde was om ervoor te kiezen hybriden te worden op dezelfde manier als Nimrod. De gibborim waren waarschijnlijk genetisch verwant, zoals blijkt uit de gewone namen van de goden. Verder ontdekten we hoe Basan eigenlijk het land van de slang-draken was, gerund door een god van de doden, "Og". Ten slotte ontdekten we de oorsprong en vorm van de wezens die Satan in petto heeft om uit de afgrond te barsten.

Voetnoten:

343 Goden en Demonen in de Bijbel Nisroch
344 Amos 5:2 NASB noot: "Of Sakkuth (Saturnus) of heiligdom van uw Moloch"
345 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002.
346 "Sikkuth wordt geïdentificeerd met Sag/k.kud/t (getranslitereerd in een Mesopotamische godenlijst als Sa-ak-ku-ut!), een astrale godheid die ook bekend is van de "An" godenlijst gevonden in Ugarit ...waar het verschijnt als [d]sag/k.k[ud]/t = [d]s[a]g/k.kud/t (Ugaritica, 5 (1969), 214, regel 44)." https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs- transcripts-and-maps/sikkuth-and-chiun
347 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002.
348 saĝ "hoofd; persoon; hoofdstad" Akk. qaqqadu; rēšu http://psd.museum.upenn.edu/nepsd-frame.html
349 ug [DIE] (259x: ED IIIb, Oud-Akkadisch, Ur III, Oud-Babylonisch) wr. ug7; ug5; ugx (|BAD.BAD|) "meervoud en onvoltooid enkelvoud stam van uš [sterven]" Akk. mâtu. http://psd.museum.upenn.edu/nepsd-frame.html [Zie ook] mītu [ÚŠ :] (bijvoeglijk naamwoord) dood , overleden , vertrokken ; Vgl. mâtu, mītūtān http://www.assyrianlanguages.org/akkadian/dosearch.php
350 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, Staatsarchief van Assyrië Studies, Deel XIV Helsinki 2002. Pg. 19
351 Ibid.
352 1911 Encyclopædia Britannica, deel 23: Variaties o.a. als Ῥομφά, Ῥεμφάν, Ῥεμφάμ, Ῥαιφάν, Ῥεφάν [Rompha, Remphan, Rempham, Remphan]
353 "De door Tiglath-pileser I genoemde pijl (šukudu) is astronomisch gezien Ninurta's ster Sirius (zie CAD s.v.), en de Pijl zou een metafoor kunnen zijn voor Ninurta zelf. In SAA Anzu III 10-11, beide hetzelfde woord voor 'pijl'"... Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 102
354 http://usccb.org/bible/amos/5/
355 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, Staatsarchief Assyrië Studies, Deel XIV Helsinki 2002. Pg. 104
356 Ibid. Pg. 133-135
357 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, Staatsarchief Assyrië Studies, Deel XIV Helsinki 2002. Pg. 104
358 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, Staatsarchief Assyrië Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 104
359 W. von Soden, "Die Unterweltsvision eines assyrischen Kronprinzen," ZA 43 [1936] 17:56; Angim III 38. Voor de Annunaki en Igigi goden, cf. W. von Soden, "Zur wiederherstellung der marduk-gebete bms 11 und 12," Iraq 31 (1969), 85:32; M. Civil, "Commentaries from Nippur," JNES 33 (1974), 336:13. Aangehaald in: Voorpublicatie versie: Tyler R. Yoder, "Ezechiël 29:3 and Its Ancient Near Eastern Context" Vetus Testamentum 63 (2013) 486-96.
360 Ibid. Nergal's titel is [ú-šum]-gal-lu ṣīru tābik imti elišunu, cf (CAD U/W, Pg. 330)
361 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. boek 3 Pg. 135-138
362 Pg. 104
363 Frans Wiggermann, Nergal, Reallexikon der Assyriologie (RlA) 9 1999 Pg. 215- .226
364 Ibid.
365 bilga [FRUIT] (4x: Ur III, Oud-Babylonisch) wr. bil2-ga "verse vrucht; mannelijke voorouder" Akk. inbu pabilga [VERBAND] (14x: Oud-Babylonisch) wr. pa-bil2-ga; pa-bil3-ga; pa4-bil2-ga; pa- bil-ga; pa4-bil-ga; pa4-bi-ga "een verwantschapsterm" Akk. Abu. saĝ [HEAD] (3582x: ED IIIa, ED IIIb, Oud-Akkadisch, Lagash II, Ur III, Vroeg Oud-Babylonisch, Oud-Babylonisch, onbekend) wr. saĝ "hoofd; persoon; hoofdstad" Akk. qaqqadu; rēšu http://psd.museum.upenn.edu/nepsd-frame.html
366 http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/pabilsag/index.html
367 http://www.skyscript.co.uk/babylonian_sagittarius.pdf
368 The Dictionary Of Deities And Demons In The Bible, Eds. K. Van Der Toorn, Bob Becking And Pieter W. Van Der Horst (Boston, 1999). Ninurta
369 (Richter 2004: 264). http://www.skyscript.co.uk/babylonian_sagittarius.pdf
370 Het meet 51 cm hoog, 24 x 25 centimeter breed en weegt 61,50 kilogram (135 lbs).
371 Museumnummer: British Museum # 90829. Registratienummer: 1882.0522.1798 De steen is geschreven in spijkerschrift in het Akkadisch. De tekst bevat een schenkingsakte waarin een schenking wordt vastgelegd van vijftig 'gur' korenland in de provincie Bit-Pir'-Amurri door Meli-Shipak aan Khasardu, de zoon van Sume. "https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1882-0522-1798
372 Pabilsag's associatie met de onderwereld zou te wijten kunnen zijn aan zijn syncretisme met de onderwereldgod Nergal. oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/pabilsag/index.html
373 Museumnummer: British Museum # 90829. Registratienummer: 1882.0522.1798 https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1882-0522- 1798
374 (Richter 2004: 264). http://www.skyscript.co.uk/babylonian_sagittarius.pdf Gavin White www.skyscript.co.uk/white.html Nov 2009.
375 Oude Mesopotamische Goden en Godinnen
376 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002.
377 BDAG Ἀπολλύων: "Apollyon, de Vernietiger, tr. van Ἀβαδδών (q.v., dat zelf een tr. is van ָא ַבדּוֹן ) Openb. 9:11. (Of de schrijver van Openb. een verbinding met de godheid Apollo impliceerde, kan niet worden vastgesteld)."
378 Let op de samengestelde kenmerken van dit schepsel: 1) Als een paard dat naar de strijd rent, 2) Leeuwenkop, 3) Mannengezicht, 4) Iets als kronen, 5) Vrouwenhaar, 6) Leeuwentanden, 7) Iets als borstplaten van ijzer, 8) Luidruchtige vleugels, 9) Schorpioenenstaart met stekels, 10) Slangenkopstaarten, 11) Vurig rood, hyacintblauw en zwavelgeel ijzerachtig borstplaat, 12) Vuur en zwavel uit de mond.
379 De Griekse tekst zegt niet specifiek dat er mensen op de paarden zaten. Er staat alleen in het visioen dat er iets op de paarden zat met een borstkas (thorax) van rood, blauw en geel.
380 Het aantal van het leger [στρατευμάτων strateumaton] van de ruiters [ιππικού] was tweehonderd miljoen" (Openb. 9:16).
381 Hal Lindsey creëerde een mythe van een Chinees leger van 200 miljoen man. Hij zegt: "China is het begin van de vorming van deze grote macht die door de apostel Johannes "de koningen van het oosten" wordt genoemd ... een recente televisiedocumentaire ... citeerde de grootspraak van de Chinezen zelf dat zij een "volksleger" van 200 miljoen militieleden konden opstellen. In hun eigen opschepperij noemden zij hetzelfde aantal als de Bijbelse voorspelling. Toeval?" (Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1970. Pg. 86.) We moeten erop wijzen dat China's "volksleger" tweehonderd miljoen burgers betekent die geweren hanteren, geen getraind, staand leger. Bovendien leek de vorm van de sprinkhanen op paarden die de strijd in renden, niet op Chinese burgers met geweren. Die interpretatie is etnocentrisch, met de Chinezen als de slechteriken en de Amerikanen als de goeden.
382 Liddell-Scott-Jones Classical Greek Lexicon ιππικου: 1. "Van een paard of paarden." 2. "van ruiters of strijdwagens." 3. "van het rijden of de rijkunst, ruiter".
383 Frans Wiggermann, Nergal, Reallexikon der Assyriologie (RlA) 9 1999 Pg. 215- 226.
384 θωρακας ως θωρακας σιδηρους deze wezens hebben een borstpartij (thorax) als ijzer, niet noodzakelijk een pantser.
385 Etymonline "Latijn pēnis 'penis,' vroeger 'staart,' ... "de betekenis van pēnītus ['met een staart uitgerust']...doet vermoeden...'staart' is oorspronkelijk, en 'penis' is er metaforisch van afgeleid... https://www.etymonline.com/search?q=penis
386 Gavin White wijst hierop in zijn artikel.
387 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 183
388 Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia An Illustrated Dictionary, Jeremy Black and Anthony Green Illustrations by Tessa Rickards THE BRITISH MUSEUM PRESS 1992.

Bron: Store | DouglasHamp.com: Checkout