www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 2: ONTSTAAN VAN DE ANTI-HERO (Babel en het Beest)

Beschadigde beeltenis 2

()

HOOFDSTUK 15: HYBRIDEN EN DE ONGERECHTIGHEID VAN DE AMORIETEN

In het klassieke verhaal, wanneer de grote boze wolf ontdekt dat Roodkapje naar het huis van haar grootmoeder gaat, rent hij vooruit om een val te zetten. Satan deed een soortgelijke zet bij Abram. God riep Abram uit het Babylonische systeem en beloofde hem het land Kanaän te geven. Terwijl Abram zijn reis maakte, ging Satan vooruit om de val op te zetten.

Wat interessant is, is dat God gebeurtenissen coördineerde die Abram lieten weten dat er iets vreemds aan de hand was in het beloofde land met de Amorieten. Na Abrams gedurfde redding van zijn neef Lot, vertelde God Abram dat hij niet bang hoefde te zijn voor het volk waarmee hij zojuist te maken had gekregen, waaronder "de Rephaïm in Ashteroth Karnaim, de Zuzim in Ham, de Emim in Shaveh Kiriathaim" (Gen 14:5). God zei hem dat het land van hem was, maar dat zijn nakomelingen in Egypte zouden blijven wonen en in de vierde generatie terug zouden komen omdat "de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet voleindigd was" (Gen 15:16). Welke ongerechtigheid begingen zij precies?

Abram stak zijn hand niet op om God te vragen wie de Amorieten waren of wat hun ongerechtigheid was; hij scheen het te weten. Op grond van het verslag van zijn reddingsactie om Lot te redden, wist hij dat het Nephilim waren. Hij wist ook dat Nephilim gelijk waren aan Rephaïm en andere stammen van reuzen, zoals we zien in de Schrift: "de nakomelingen van Anak kwamen voort uit de reuzen [Nephilim]" (Num 13:33).

Anakim = Nephilim. Mozes zei dat de "Emim... een volk groot en talrijk, en groot als de Anakim... Anakim... worden ook gerekend tot de Rephaïm, maar de Moabieten noemen hen Emim" (Deut 2:10-11 ESV). We kunnen een gelijkheidsteken plaatsen om aan te geven dat Anakim gelijk zijn aan Rephaïm, wat gelijk is aan Emim, wat natuurlijk gelijk is aan Nephilim (Amorieten = Anakim = Rephaïm = Emim = Nephilim). De Nephilim, de engelen-menselijke hybriden, waren dus bekend onder vele namen.

  • Vroeger woonden daar Rephaïm, maar de Ammonieten noemen hen Zamzummim - een volk groot en talrijk, en groot als de Anakim (Deut 2:20-21a, ESV).
  • Koning Og van Basjan, hij was overgebleven van het overblijfsel van de Rephaïm. Bashan wordt het land van de Rephaïm genoemd (Deut 3:11-13 ESV).
  • Zijn land [Sihon] en het land van Og, de koning van Bashan, de twee koningen van de Amorieten (Deut 4:47 ESV).

De Septuagint vertaalt Nephilim (Num 13:32), Rephaïm (Gen 14:5, Joz 12:3), en Anakim (Deut 1:27) vaak als gigantes, wat in de Griekse mythologie een klasse van half-god, half-mens wezens betekende. De Septuagint vertaalt Nephilim en gibborim in Genesis 6:4 als "de reuzen" (oi gigantes). "Nimrod begon een reus te worden" [ηρξατο ειναι γιγας gigas] (Gen 10:8 LXX Brenton). De ongerechtigheid van de Amorieten lijkt iets te zijn geweest dat verwant is aan wat Nimrod deed door een gibbor te worden. De Amorieten werden gibborim; zij werden hybriden!

Wij weten dat zij niet als Nephilim zijn begonnen, omdat zij in Genesis 10 worden genoemd als kinderen van Kanaän. Wij weten ook dat zij geen overblijfsel waren van reuzen uit de dagen van Noach, omdat God herhaaldelijk verklaarde: "Allen in wier neusgaten de adem des levens was, allen die op het droge land waren, stierven" (Gen. 7:22). In tegenstelling tot latere mythen, zijn er geen reuzen met de ark meegevaren! Zo vond een tweede invasie van de engelen in deze wereld plaats. (Zie Bijlage 2 Engelen Vrije Wil). We zagen al hoe het gebeurde met Nimrod. Satan herhaalde dus, direct of indirect via Nimrod, een programma om hybriden te creëren. De naam van de Amoritische god geeft ons aanwijzingen die ons helpen het verhaal in elkaar te zetten.

WAS NIMROD DE AMORITISCHE GOD?

De god van de Amorieten, MARTU306 / Amurru, had vele namen zoals Dagon, Molech, Addu en Isthara,307 en had het epitheton van KUR-GAL (grote berg) dat een epitheton was voor Enlil. 308 A.T. Clay wijst erop dat het epitheton KUR-GAL werd toegeschreven aan zowel Amurru / MARTU als Enlil, wat aantoont dat zij "één en dezelfde god" waren.309 Dit betekent ook dat al deze goden één-en-dezelfde god zijn; en dat zij allen vermommingen van Satan zijn. Het Woordenboek van Goden en Demonen in de Bijbel verklaart:

Martu heeft veel trekjes van een West-Semitische stormgod zoals Hadad. Volgens een Soemerische hymne is Amurru een krijgersgod, sterk als een leeuw, uitgerust met boog en pijlen, en met storm en donder als zijn wapens.310

De bijnamen en kenmerken van Martu en Ninurta (Marduk, enz.), zoon van Enlil: de krijger, pijl en boog, en stormgod, zijn perfecte overeenkomsten en indicatoren van Enlil. We moeten dus concluderen dat we het over dezelfde entiteit hebben, ondanks de variatie in de namen.

Het is moeilijk om de overeenkomsten tussen de namen te negeren. Wij hebben reeds overwogen hoe Ninurta in de Bijbel opzettelijk werd vervormd als "Let's rebel" Nimrod, waarbij de stamletters N.R.D. zijn met de beginletter N die "Let's" betekent. Marduk (een syncretisme van Ninurta) is AMAR.UTU in het Soemerisch en "Marduk" in het Akkadisch. De stamletters, M.R.T., zijn hetzelfde en dat is ook het geval met MAR-TU. Zijn de overeenkomsten toeval, of gewoon verder bewijs dat we naar dezelfde entiteit kijken? Bovendien, als MARTU=Enlil en Marduk=Enlil, is het dan ongeloofwaardig om te beweren dat MARTU=Marduk?

Afgezien van de taalkundige kwestie heeft A.T. Clay al officieel verklaard dat MARTU (Amurru) Enlil is, en dat de god van de Amorieten dus uiteindelijk Satan is, of de zoon van Satan. We leerden in de Soemerische literatuur dat Enlil Ninurta verwekte en Ninurta de Tablet der Bestemmingen bezat, wat wil zeggen dat hij alle macht, troon en autoriteit van Satan bezat. Amurru is een syncretisatie van Ninurta / Marduk, beiden zonen van Enlil. Ninurta / Nimrod, werd een gibbor, of een giga (reus), of een hybride. Rephaïm is afgeleid van "Rapha", wat genezen, herstellen of repareren betekent. In zekere zin werd Nimrod "genezen" van zijn menselijke zwakheden door een hybride te worden. Alle Rephaïm ondergingen deze transformerende "genezing", wat een ernstige zonde was. Het was de ongerechtigheid van de Amorieten.

Rephaïm

De term Rephaïm suggereert sterk dat de stamvader van het ras de eerste rapha (genezene of genezer) was. De term Rephaïm wordt gewoonlijk beschouwd als afkomstig van de wortel [רפא] die "genezen" betekent en wordt over het algemeen opgevat als genezers of "ziektevrij". De taalkundige link tussen Rephaïm en de wortel R.P., 'genezen', wordt "gevonden in de LXX van Jes 26:14 en Ps 88:11: 'De genezers (iatroi) zullen niet opstaan'... de Rephaïm waren, op grond van hun connecties met de onderwereld, genezers bij uitstek." 311 Deze definitie "genezers" werd aanvaard als de oude definitie en wordt door de meeste geleerden aanvaard.

Maar waarom stonden de Rephaïm bekend als genezers? Het begrip genezing moest ergens vandaan komen, maar we zien duidelijk in de Schrift dat de Rephaïm bekend stonden als Nephilim of reuzen. We zien de Rephaïm pas na de zondvloed. De Nephilim en gibborim worden in de LXX vertaald als gigantes. Nimrod was dus de eerste van de Rephaïm. Dat wil zeggen, hij was de eerste "genezer". Zijn Mesopotamische naam, Ninurta (en syncretismen), droeg de connotatie van een genezen / genezer zijn.

Ninurta, zoon van Enlil, bekend als draak en dus als zoon van een draak, werd gesyncretiseerd met een slangengod bekend als Tišpak en Ninazu die "duidelijk de 'heer van de genezing' is volgens de etymologie van zijn naam."312 Wiggermann merkt op dat:

Ninazu, "Heer Genezer", is een zoon van Ereshkigal en is de "koning van de slangen" in Oud Babylonische bezweringen, en op verschillende andere manieren verbonden met de dood en het dodenrijk, misschien ooit als heerser ervan. Zijn draak is de mušḫuššu.313

Niet alleen werd Ninurta gesyncretiseerd met een slangengod genezer, maar hij werd ook geassocieerd met een legende over Kirtu, één van de Rephaïm die "'genezers' of 'uitdelers van vruchtbaarheid' van de aarde waren."314 Bovendien werd Kirtu volgens DDDB geassocieerd met het Akkadische woord "qarradu", waarvan DDDB opmerkt dat het "in het algemeen wordt beschouwd als een persoonsnaam."315 Dit is veelzeggend omdat "Ninurta ... qardu 'woest', 'heldhaftig' en qarradu 'krijger', 'held' onder zijn standaard epithetonen heeft."316

In gezelschap van deze identificaties, nam Ninurta zeker enkele kenmerken aan van een chthonische genezergod. Deze kenmerken waren reeds inherent aanwezig in zijn vorm van de zegevierende held omdat het heilzame karakter van de chthonische genezergod zich in de iconografie kon uitdrukken in het motief van de overwinning op een leeuw, draak, griffioen of ander echt of fantastisch monster.317

Zo werd Ninurta / Nimrod een genezer genoemd, een Rephaïm, omdat hij van een sterfelijk mens was veranderd in een onsterfelijke. Hij werd ziektevrij door zijn transformatie van mens tot god. Zijn krachten om anderen te genezen waren niet het soort macht dat Jezus had over ziekte, die een mens heel maakte. Nimrod's macht was eerder om mensen te transformeren in de Nephilim, of Rephaïm.

Dus toen Abrams kinderen eindelijk terugkeerden uit Egypte, had Satan een inwijdingsgeschenk klaarliggen in de vorm van de "ongerechtigheid van de Amorieten": de Rephaïm, Emim, Zamzummim en Anakim, die ooit gewone mensen waren, maar die gibborim werden, dat wil zeggen, hybriden. De twaalf verspieders rapporteerden angstig: "De Amorieten ... zijn sterker dan wij ... en al het volk dat wij daarin zagen, is van grote lengte. En daar zagen wij de Nephilim (de zonen van Anak, die afstammen van de Nephilim)" (Num 13:29-33, ESV). De verspieders overdreven niet, want God zegt in Amos 2:9: "Toch was Ik het die de Amoriet vóór hen vernietigde, wiens lengte was als de hoogte van de ceders" (Amos 2:9). God zelf gebruikte ook de hoogte van een ceder in vergelijking met de staart van de behemoth, beschreven in Job 40: "de behemoth ... beweegt zijn staart als een ceder" (Job 40:15-18). Een ceder van Libanon is ongeveer 12 tot 24 meter hoog. (De behemoth is de Diplodocus dinosaurus, en hun staarten zijn wel 2 meter lang. De Israëlitische spionnen overdreven het gevaar niet; zij zagen reuzen in het land.

( )

Figuur 51 Ceder van Libanon.

Vanaf het moment dat God Abram vertelde over de perversies van de Rephaïm, totdat zijn nakomelingen terugkeerden naar het land, waren ongeveer zeshonderd jaar verstreken. Satan had dus tijd om vooruit te racen en zich voor te bereiden op hun komst. De grote boze wolf had de val voor Abram's kinderen opgezet.

Volgens een Ugaritische tekst stond de streek van Bashan bekend als de verblijfplaats van de god-koning "mlk 'lm, de dode en vergoddelijkte koning.... zijn troonplaats als rpu was in 'Štrt-hdr'y, in verbazingwekkende overeenstemming met de Bijbelse traditie over de zetel van koning Og van Bashan."318

De Bijbel vermeldt: "Het grondgebied van koning Og van Bashan, een van de weinige overgebleven Rephieten, die in Ashtaroth en Edrei woonden" (Joz 12:4). "Egyptische documenten en twee Amarna-brieven vermelden heersers over Ashtarot in de veertiende eeuw v. Chr. "319 Een Oegaritische tekst spreekt dus van een "dode en vergoddelijkte koning" die in het gebied van Bashan woonde, en de Bijbel vertelt ons dat het koning Og was, die een Rephaïm was (hetzelfde als rpu).

Ugaritische teksten320 onthullen verder dat een Rephaïm-god met de naam "koning" in het gebied van Bashan was. Zij verklaren, "als de verblijfplaats van de god mlk ["koning"], het eponiem van de mlkm [Milcom], de vergoddelijkte koningen, synoniem van de rpum."321 Verbazingwekkend, een "Fenicische traditie schijnt ook het bestaan van een godheid 'g' ["Og"] te vermelden.322

We zagen eerder dat de Rephaïm werden gerekend tot de Amorieten en Nephilim die soms gibborim werden genoemd. In de Septuagint wordt het woord Rephaïm soms eenvoudig getranslitereerd (bijv. in Gen. 14:5, 15:20); maar meestal wordt het vertaald als gigantes (reuzen).

Lahmi, de broer van Goliath, de Gittiet [Gath]. [...] te Gath, [...] ook hij stamde af van de reuzen [Rephaïm, LXX leest: reuzen, γιγαντες]. [...] Deze stamden af van de reuzen in Gatt, (I Kron 20:5- 6, 8 ESV; zie ook Joz 12:4; 13:12; 17:5; 2 Sam 21:18,22; 1 Kron 11:15; 14:9,13).

OG VAN BASHAN, LAND VAN DE SLANG-DRAKEN

"Toen keerden wij om en gingen de weg op naar Bashan [ה ָבּ ָ ֶׁ֑שן de Bashan]; en Og, de koning van Bashan, kwam tegen ons uit, hij en zijn gehele volk, om te strijden bij Edrei (Deut 3:1)." "En in die tijd namen wij het land in handen van de twee koningen der Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan waren, van de rivier de Arnon tot aan de berg Hermon (Deut 3:8) "(de Sidoniërs noemen Hermon Sirion, en de Amorieten noemen het Senir)" (Deut 3:9).

Og wordt koning van Bashan genoemd. Koning is in het Hebreeuws en Ugaritisch M.L.K. of Milcom, dus Og is waarschijnlijk Milcom zelf, of een kopie daarvan. Ook was Og een Rephaïm, en die stonden ook bekend als slang-goden. Dit kan verklaren waarom een reus (Rephaïm) genaamd Og koning was van de Bashan (het woord "de" staat in het oorspronkelijke Hebreeuws, maar is in veel vertalingen weggelaten). Wat is "de Bashan"? Het had eigenlijk een dubbele betekenis: "vruchtbaar land" en "slang-draak."323 De benaming van slang-draak was geen grap. "Voor de 'Kanaänieten' van Ugarit vertegenwoordigde de streek Bashan, of een deel ervan, duidelijk 'de Hel', de hemelse en helse verblijfplaats van hun vergoddelijkte dode koningen,- Olympus en Hades tegelijk."324

Het land Bashan ligt juist aan de andere kant van de Jordaan, tegenover het Meer van Galilea in het gebied van de stammen Zebulon en Naftali. Zie afbeelding 52). Wij kunnen nu begrijpen waarom het later het land van de schaduw des doods werd genoemd (Jes. 9:2; Matth. 4:16); zij bevonden zich werkelijk in het schaduwland van de dood! Dit gebied heeft natuurlijk de berg Hermon als hoogste top, waar de engelen in de dagen van Noach naar beneden kwamen om lichaam-omhulling voor de Nephilim te maken. DDDB merkt op: "Het is mogelijk dat deze lokalisatie van de Kanaänitische hel verband houdt met de oude traditie van de plaats als het voorouderlijke huis van hun dynastie, de rpum."325

( )

Figuur 52 Kaart van Galilea, Israël.

Het is belangrijk op te merken dat de plaats bekend stond als de verblijfplaats van de god Milcom, die werd aanbeden door de Rephaïm in het land Bashan. In feite vertelt de Bijbel ons "heel Bashan, het land van de reuzen [Rephaïm] werd genoemd (Deut 3:13), hetgeen DDDB opmerkt als "een dubbelzinnige formulering die evengoed vertaald zou kunnen worden als 'de 'hel' van de Rephaïm'".326

James H. Charlesworth van Princeton merkt eveneens de dubbele betekenis van Bashan op:

Toen de meeste bijbelgeleerden Hebreeuwse filologie studeerden, werd hun verteld dat "Bashan" een berg ten oosten van de Kinnereth (het Meer van Galilea) betekende. De bijdragers aan de meest recente Hebreeuwse lexicons wijzen er terecht op dat "Bashan" in het tweede millennium v. Chr. zowel een berg betekende als een mythologisch wezen dat een slang was, de "draken-slang". De meeste hulp bij het begrijpen van de tweede betekenis van "draken-slang" komt van verwante talen. Het Ugaritische bthn en het Akkadische bašmu zijn verwant aan het Hebreeuwse bšn en het Aramese ptn. Deze termen zijn gelijk aan het Arabische bathan. Al deze zelfstandige naamwoorden duiden een soort "draak" of "slang" aan. De samenstellers van de nieuwe en uitgebreide Koehler-Baumgartner geven correct aan dat het Hebreeuwse בשן een soort slang kan aanduiden, vergelijkbaar met פתן, "cobra."327

De dubbele betekenis van Bashan als vruchtbaar land en slangendraak lijkt misschien onverenigbaar, maar dat is het niet. In feite hebben we zulke gebruiken in onze tijd. Laten we eens kijken: "Aspen" betekent "boom" voor de meesten, maar voor sommigen betekent het een skioord in Colorado. "Nashville" betekent 'in de buurt van een es',328 hoewel weinigen zich daarvan bewust zijn. De populaire benaming is een stad waar beginnende artiesten doorbreken in de muziekindustrie - het is muziekstad. En natuurlijk is Las Vegas algemeen bekend als zonde-city. Zo kunnen we "Bashan" zowel begrijpen als een rijk vruchtbaar land (zoals Aspen het skioord) en als een slangendraak (zoals Aspen een boom is).

Og en zijn gezelschap bezetten het gebied ten oosten van de rivier de Jordaan en ten zuiden van de berg Hermon. Het werd bekend als het land van de Bashan, land van de slangendraak, naar Akkadisch bašmu (bashmu), en Ugaritisch batan. Het land van Bashan was echter ook rijk en vruchtbaar, en zo werd de streek geassocieerd met zijn ongelooflijke vruchtbaarheid. Toen Og en het volk van de slangendraak eenmaal verdwenen waren, werd het land voornamelijk geassocieerd met vruchtbaarheid. Maar omdat de naam bleef hangen, werd Bashan als dusdanig gedefinieerd door zijn rijke en vruchtbare land.

DE BETEKENIS VAN "OG

Vervolgens zullen we de betekenis of etymologie van Og's naam bekijken. We weten dat hij een Amoritische koning was. De god van de Amorieten was MARTU, die Enlil was, of zoon van Enlil. Hij was een overlevende van de Rephaïm; Rephaïm betekent genezers en Ninurta (e.a.) stond bekend als "Heer Genezer." Volgens Ugaritische teksten was een koning van de doden, verbonden met de god Milcom, ook verbonden met Bashan. Og was dus koning van Bashan, dat wil zeggen, koning van de slang-draken. Zijn land lag aan de voet van de berg Hermon, waar de engelen neerdaalden in de dagen van Noach. Dit overzicht brengt ons tot de vraag: Wat betekent "Og" eigenlijk?

Gesenius speculeert dat "Og" zou kunnen komen van oneg [ֹענג oneg] afkomstig van onel [ ֲענק onek] afgeleid van, of anak [ ֹענק] wat "in gestalte, met lange nek", wat "gigantisch" betekent."329 Anderzijds is volgens DDDB de betekenis onbekend, hoewel zij de mogelijkheid opmerken dat "enig verband met Osa gaig (? ), Soqotri 'aig, Hatraean 'g' 'man' zou kunnen worden vastgesteld."330 In het licht van Og's associatie met de Amorieten en de god MARTU, is misschien een terugkeer naar Shinar (Sumer), waar Nimrod vandaan kwam, gerechtvaardigd. Kijkend naar het Soemerisch, doen we een interessante ontdekking: "ug" betekent "sterven,"331 wat in het Akkadisch mâtu of mītu is.332 De Universiteit Leiden merkt op dat het logogram (het spijkerschriftsymbool) van mitu is:

BAD (mītu, bēl) IDIM (kabtu) d IDIM (Ea) IdAG-BAD- TIN-iṭ Nabû-mītu-uballiṭ BAD voor bēl is zeldzaam, en alleen gebruikt zonder de determinatief DINGIR - nog geen attestaties in de database (wel in Nbn 67:18, EN 65:23)333

BAD (IDIM) is het logogram van Enlil en de Syrische god Dagan. Bel is ook een van de definities van BAD.IDIM en betekent "kabtu", wat hetzelfde is als Hebreeuws "kavod" wat "zwaar, belangrijk, glorieus" betekent. Amar Annus verklaart het opzettelijke syncretisme tussen Enlil en Dagan (die in het Kanaänitische gebied was) en Ninurta zoon van Enlil als zoon van Dagan:

Het Soemerische logografische schrift voor een onbekende Syrische god is dNIN.URTA te Emar in de late Bronstijd. Deze Ninurta is de stadsgod van Emar, en opmerkelijk genoeg ook "zoon van Dagan," zoals de Ugaritische Baal. De god Dagan wordt reeds in de Oud-Babylonische tijd vereenzelvigd met de Soemerische Enlil, vader van Ninurta, en zij delen het logogram BAD. Hoe dan ook, het was bewust syncretisme dat het Soemerische schrift introduceerde voor de West-Semitische god. Het constante epitheton van Marduk in Enuma Elish is Bêl 'Heer', dat ook het gebruikelijke epitheton van Ninurta is, en wijst op een verband met de West-Semitische Baal. Marduk kwam in de plaats van Enlil in het Mesopotamische pantheon, zodat hij gezamenlijk de positie van de vader Enlil en de mythologie van zijn zoon Ninurta overnam. Evenzo werd Dagan in het Westen gedeeltelijk gemanifesteerd door zijn zoon Baäl 334 (nadruk mijnerzijds).

Met andere woorden, Dagan en Enlil zijn dezelfde entiteit wat de schriftgeleerden betreft, omdat zij beide het spijkerschrift symbool delen: BAD. Bovendien begrepen zij dat Bel en Ninurta ofwel dezelfde entiteit waren ofwel de zoon van dezelfde vader-god entiteit, of mogelijk beide. Annus geeft commentaar op een passage waar Ninurta met de vrouw van Dagan is en merkt op dat als Dagan (Enlil) zijn vader is, het incest zou zijn, echter, "het kan noch overspel noch incest zijn, maar een wederverschijning van de vader Dagan zelf."335 Dat wil zeggen, het is gewoon Satan met één van zijn vele aliassen: Enlil, Dagan, Ninurta, Bel, enz. Maar verborgen in de etymologie van de spijkerschrift logogrammen en hun betekenissen is de notie van dood, de doden, of het doden. Og's naam zelf is dus eenvoudig "dood" en is de Soemerische uitspraak (ug) van het logogram BAD.

De Sumerische website van de Universiteit van Pennsylvania geeft nog enkele andere mogelijke betekenissen van het woord "Og", die nogal inzichtelijk zijn. We hebben de betekenis onder nummer 1 al bekeken (zie hieronder). Nummer 3 is vooral interessant, omdat het in het Akkadisch eenvoudig wordt getranslitereerd als "aggu" of "uggu." Nummer 6 "een mythische leeuw" is ook inzichtelijk.

  1. ug [DIE] (259x: ED IIIb, Oud Akkadisch, Ur III, Oud Babylonisch) wr. ug7; ug5; ugx (|BAD. BAD|) "meervoud en onvoltooid enkelvoud stam van uš "[te sterven]" Akk. mâtu
  2. ug [VERHOOGD] (1x: ED IIIa) wr. ugx(EZEN) "(worden) verheven"
  3. ug [BOOG] (2x: Ur III) wr. ug; ug2 "(woedend zijn); woede" Akk. aggu; uggu
  4. ug [KLAAGZANG] wr. ug2 "klaagzang" Akk. nissatu
  5. ug [LICHT] wr. ug; ug2 "licht" Akk. nūru
  6. ug [LEEUW] (23x: Oud-Babylonisch, 1e millennium)
  7. wr. ug; ugx(|PIRIG×ZA|) "leeuw; een mythische leeuw; een grote kat" Akk. mindinu; nešu; ūmu336

Hebben we enige taalkundige verificatie van de Soemerische "u"-klank die in het Hebreeuws de open "o"-klank wordt; dat wil zeggen: kan de Soemerische "Ug" veranderen in de Hebreeuwse "Og"? Het antwoord is ja. Volgens Abraham Even-Shoshan "komt het Hebreeuwse woord "Kor" van het Soemerische "GUR, "een bundel gerst; standaard eenheid van inhoud. "337 De Soemerische "u" klinker klank in "GUR" verandert in de open "o" klinker klank in hetzelfde woord in het Hebreeuws, "Kor". Als het woord voor deze maateenheid, GUR / Kor, van klinkerklank verandert bij de overgang van Samariaans naar Hebreeuws, dan zou "Og" zeer waarschijnlijk dezelfde verandering van klinkerklank hebben. Het woord werd in het Akkadisch geleend als "kurru", en vervolgens in het Hebreeuws als kor [כ ָ֙רֹּ ] "Salomo's voorziening voor één dag was dertig kors [כ ָ֙רֹּ ] fijn meel" (1 Kon 4:22).

Een voorbeeld van een Soemerische "a" die een Hebreeuwse "o" wordt, is het Soemerische "allanum" (eik, eikel) dat werd geleend door het Akkadische ʾallānu, alyānu, "eik; eikel" dat vervolgens in het Hebreeuws kwam als "elon" [אלוֹן (elon)]. En "u" (oo) dat een "a" wordt, zien we in Dumuzid in het Hebreeuwse Tammuz, evenals Soemerisch "dub" "tablet" dat in het Hebreeuws "daf" wordt.338

We hebben dus het linguïstische bewijs dat "ug" "og" kon worden. We hebben ook een betekenis die past bij de gegevens - Og, koning van de Bashan (slang-draken) was ook koning van de Amorieten en stond bekend als een Rephaïm. Bovendien sprak de Ugaritische tekst over de god-koning "mlk 'lm", de dode en vergoddelijkte koning .... zijn troonplaats als rpu was in 'Štrt-hdr'y, in verbazingwekkende overeenstemming met de Bijbelse traditie over de zetel van koning Og van Bashan."339 Het overwicht aan bewijs leidt ons tot de conclusie dat de betekenis van "Og" afkomstig is uit het Soemerisch, dat "dood, stervend, woedend, verheven, leeuw" betekent.

John A. Halloran geeft in zijn Sumerisch Lexicon een opsomming van alle bovengenoemde betekenissen340 en wijst erop dat een verkorte vorm van "ug" is "gug5: vijandigheid, oorlog (zou kunnen worden verkort tot ug5,7,8, 'doden; sterven')". In de taalkunde is reduplicatie het proces waarbij een deel van een woord wordt herhaald, soms met een kleine verandering. Hier kan het Hebreeuwse Og of "ug" zijn gemorfliceerd tot het Hebreeuwse Gog of "Gug". De Universiteit van Pennsylvania bevestigt "gug5 als 'vijandschap, vijandschap'"341 "Enmity" trekt natuurlijk onze aandacht naar Genesis 3:15, waar Satan de draak Adam en Eva bedroog, en God de oorlog verklaarde: "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad" (Gen 3:15). Dit is een nauwkeurige beschrijving van Satan en zijn koninkrijk. Hij is de vijand; en wij verwijzen vaak naar hem als onze tegenstander. Petrus zegt ons: "Uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw" (1Petrus 5:8). Er kan dus een verband zijn tussen de historische Og, koning van Bashan en de toekomstige Gog, die tegen het land Israël opkomt in Ezechiël 38-39, een onderwerp waar we in het volgende boek in zullen duiken.

SLANG EN GILGAL REPHAÏM

In het gebied van Bashan, ongeveer 35 mijl ten zuiden van Hermon en 10 mijl van het Meer van Galilea, ligt een interessante cirkelvormige rotsformatie die bekend staat als Gilgal Rephaïm, "cirkel van de Rephaïm". Het is een soort stenen Henge in het gebied van Bashan. Speciale dank aan Derek Gilbert van Skywatch TV voor het mij erop wijzen dat het wat lijkt op een gigantische slang die in de grond is geëtst. (Zie de foto, met dank aan Google Earth.) Het is mogelijk niets anders dan een natuurlijk voorkomend ontwerp, maar ik betwijfel het. Onderaan de foto is Gilgal Rephaïm duidelijk zichtbaar en in het noorden staat de geoglyph van de slang, die 1.096 meter meet van mond tot staart. Hij is met het oog zichtbaar tot op 20 km in de lucht. De slang is op zijn dichtstbijzijnde punt 390 meter verwijderd van Gilgal Rephaïm. Aan de westerse (linker) kant van de foto lijken er twee ogen te zijn. Deze geologische formatie voegt slechts één bewijs toe dat Bashan bekend stond als het land van de slang-draak.

( )

Figuur 53 Bashmu Slang Geoglyph door Gilgal Rephaïm, Israël met dank aan Google Earth

Wanneer we de foto's van de geoglyph en de Bašmu (Bashmu) vergelijken, blijken ze precies hetzelfde wezen te zijn. De Bašmu heeft alleen voorpoten, net zoals we zien op de geoglyph rechts van het hoofd.

Vergelijking Bashmu-Bashan slang-draak

( )

Figuur 54 Bashmu-Bashan Slang-Draak vergelijking

We hebben dus sterk bewijs uit de Bijbel en de Ugaritische literatuur dat Rephaïm of Nephilim eens het land bewoonden dat bekend staat als Bashan. Uit de Ugaritische inscripties weten wij dat Milcom een van hun goden was en dat hij kinderoffers eiste. Ondanks Gods waarschuwingen aan de Hebreeën over het overnemen van de gewoonten van hun buren, trapten de Hebreeën in de val en zelfs Koning Salomo raakte helaas verstrikt in de praktijken en stond kinderoffers toe in Israël. Het is daarom geen wonder dat God het hele gebied van Bashan haatte. Het was werkelijk een hels gebied dat de cultus van de dood bevorderde.

Dit samenvallen van de "hemelse" en "helse" niveaus is in overeenstemming met de Kanaänitische mythologie die hier de verblijfplaats van haar vergoddelijkte dode koningen situeert, de mlk(m)/rpu(m) die in 'Štrt-hdr'y verblijft. Opnieuw verduidelijkt het parallellisme de kwestie, door het helse karakter van Bashan duidelijk te maken.342

Door de ongerechtigheid van de Amorieten was een groot deel van de Amoritische bevolking veranderd in onnatuurlijke hybriden, mensen van de slang-draak. Deze niet-menselijke wezens hadden hun menselijkheid ingeruild om goden te worden; zij bedierven het beeld van God in hen. Dit is de reden waarom God Mozes Og en het volk van de slangendraak volledig liet vernietigen. Zelfs na hun vernietiging bleef Satans anti-held Ninurta (de Rebel) helaas Israël infiltreren en corrumperen, totdat God het volk Israël uit het land moest verwijderen. (Zie Bijlage 6 gruwelen van Babylon).

Voetnoten:

306 [WESTERNER] (2454x: ED IIIb, Oud Akkadisch, Ur III, Vroeg Oud-Babylonisch, Oud-Babylonisch) wr. mar-tu "westerling; westenwind" Akk. Amurru. http://psd.museum.upenn.edu/nepsd-frame.html
307 Clay, Albert T. "De oorsprong en echte naam van NIN-IB." Journal of the American Oriental Society 28 (1907): 135-44. Accessed September 11, 2020. doi:10.2307/592765.
308 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section1/tr162.htm
309 Clay, Albert T. "De oorsprong en echte naam van NIN-IB." Journal of the American
Oriental Society 28 (1907): 135-44. Accessed September 11, 2020. doi:10.2307/592765.
310 The Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). Amurru
311 Ibid. Rephaïm 692-700
312 "Een slang is een veelvoorkomend symbool van de genezende goden. Om religieus-historische redenen werd Ninurta gelijkgesteld met de "Transtigridische slangengod" als Tišpak, Ninazu en Elamitische Inšušinak"- Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 140.
313 Transtigridische Slangengoden Wiggermann blz. 35.
314 The Dictionary Of Deities And Demons In The Bible, Eds. K. Van Der Toorn, Bob Becking And Pieter W. Van Der Horst (Boston, 1999). Rephaïm 692-700
315 Ibid.
316 Ibid.
317 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 140. 318 The Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). Pg. 161-162. Zie: (KTU 1.108:1-3)
319 The Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). , Pg. 161-162 citeert BARTLET 1970:266-268.
320 KTU 1.100:41; 1.1 07: 17: en RS 86:2'235: 17
321 Ibid.
322 The Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). Pg. 161-162, citeert POPE 1977: 171: MOLLER ZA 65 [1975] 122.
323 In de Bijbel heeft Bashan twee gelijktijdige betekenissen: " Bāŝān vruchtbaar, 'steenloos stuk grond'," b.v. "rammen van het ras van Bashan" (Deut 32:14), en slang- draak: "Bāŝān II 'serpent', dat etymologisch cognaat is met Ug btn 'slang' (Akk bašmu; Ar batan; DAY 1985: 113-119: sec ook Heb peten). Een verband tussen I en II werd voorgesteld door Albright (BASOR 110 [1948J 17, n. 53; HUCA 23 [195D- 1951J 27-28; vgl. FENSIIAM, JNES 19 [196OJ 292293; DAHOOD 1981:145-146)
324 The Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). Pg. 161-162
325 The Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). Pg. 161-162
326 The Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999), Pg. 161-162
327 Charlesworth, James H., "Revealing the Genius of Biblical Authors: Symbology, Archaeology, and Theology." Communio Viatorum 46 (2004): 124-40
328 https://www.etymonline.com/search?q=nashville
329 Gesenius: Og
330 The Dictionary Of Deities And Demons In The Bible, Eds. K. Van Der Toorn, Bob Becking And Pieter W. Van Der Horst (Boston, 1999). Og. Zij merken ook op: "ook Ug PN bn 'gy, KTU 4.611:19)".
331 ur-saĝ ug5-ga ì-me-ša-ke4-éš {i+me+(e)š+a+ak+eš} - Omdat zij gedode helden waren. (Gudea Cyl A 26:15). Pag. 47 en-na ba-ug5-ge-a {ba+ug5+e+Ø+a} -Tot hij zal sterven (Enki & Ninhursag 221 OB). Pg. 122 u4-da u4 ug5-ge-ĝu10 nu-un-zu {ug5+e+ĝu10+Ø} - Als zij mijn sterfdag niet kent. (Dumuzi's Dood 12 OB). Pg. 139. Preprints van de digitale bibliotheek van het spijkerschrift. http://cdli.ucla.edu/?q=cuneiform-digital- library-preprints Gehost door het Cuneiform Digital Library Initiative http://cdli.ucla.edu Editor: Bertrand Lafont (CNRS, Nanterre) Nummer 2. Titel: "Inleiding tot de Sumerische Grammatica" Auteur: Daniel A. Foxvog. Geplaatst op web: 4 januari 2016
332 ug [DIE] (259x: ED IIIb, Oud Akkadisch, Ur III, Oud Babylonisch) wr. ug7; ug5; ugx (|BAD.BAD|) "meervoud en onvoltooid enkelvoud stam van uš [sterven]" Akk. mâtu. http://psd.museum.upenn.edu/nepsd-frame.html [Zie ook] mītu [ÚŠ :] (adj.) dood , overleden , vertrokken ; Vgl. mâtu, mītūtān http://www.assyrianlanguages.org/akkadian/dosearch.php
333 https://prosobab.leidenuniv.nl/pdfs/logogram.pdf
334 "Ninurta en de Mensenzoon" Gepubliceerd in Melammu Symposia 2: R. M. Whiting (ed.), Mythology and Mythologies. Methodologische benaderingen van interculturele invloeden. Proceedings van het Tweede Jaarlijkse Symposium van het Assyrische en Babylonische Intellectuele Erfgoedproject. Gehouden in Parijs, Frankrijk, 4-7 oktober 1999 (Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus. Project 2001), pg. 7-17. Uitgever: http://www.helsinki.fi/science/saa/. http://www.aakkl.helsinki.fi/melammu/. Pg. 8
335 Ibid.
336 http://psd.museum.upenn.edu/nepsd-frame.html
337 Abraham Even-Shoshan (ַא ְב ָר ָהם ֶא ֶבן- ֹש ָשן ) e.a., ַה ִּמלּוֹן ֶה ָח ָדש (ha-milón he-khadásh, "Het Nieuwe Woordenboek"), Kiryat-Sefer Ltd. (ַ19). (ַ1984( ) ִּק ְר ַית- ֵס ֶפר ְבע״ם), deel 1 van 3 (א to .page 531. CF ,)כ https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Hebrew_terms_derived_from_Sumerian 338 Ibid.
339 The Dictionary of Deities and Demons in the Bible, eds. K. van der Toorn, Bob Becking en Pieter W. van der Horst (Boston, 1999). , Pg. 161-162. Zie: (KTU )1.108:1-3
340 "ug(2): leeuw; woede, razernij; storm. ug4,5,7,8: n., dood; dode. v., doden; sterven (enkelvoud en meervoud marû stam; meervoud hamtu, dat soms wordt verkort; vgl, úš). ug6, u6[IGI.É]: n., verwondering; blik, blik (['EYE' + 'HOUSE']). v., aankijken; aanstaren, staren; onder de indruk zijn. adj., verwonderen." https://www.sumerian.org/sumcvc.htm
341 http://psd.museum.upenn.edu/epsd/e1897.html
342 162 DDDB Bashan Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Bron: Store | DouglasHamp.com: Checkout