www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 2: ONTSTAAN VAN DE ANTI-HERO (Babel en het Beest)

Beschadigde beeltenis 2

()

HOOFDSTUK 14: DE VROUW DIE HET BEEST BERIJDT ONTHULD

De vrouw die het Beest berijdt en het oude afgodische systeem achter haar is een belangrijke schakel in het begrijpen van hoe Satan tegen God heeft gestreden. Wij herinneren ons dat Satan in de hof van Eden was (Ezech 28:13), de plaats van genot, geschapen voor Adam en Eva. Maar hij verlangde naar meer (Jes. 14:13) en pleegde een staatsgreep. Als gevolg van de lasterlijke leugens die Satan aan Adam en Eva vertelde, begonnen zij te begeren, terwijl zij alles al bezaten. Hun begeren resulteerde in hun uitdrijving uit de hof van Eden (Gen 3:23). Sindsdien probeert de mens terug te keren naar Eden (genot) en Satan buit deze begeerte in de mens graag uit.

Johannes zag "een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen van godslastering, hebbende zeven koppen en tien horens" (Openb. 17:3). Het Beest vertegenwoordigt het hoogtepunt van alles waar Satan naar heeft toegewerkt.

En op haar voorhoofd was een naam geschreven: GEHEIMENIS, BABYLON, DE GROTE, DE MOEDER VAN DE HOEREN EN VAN DE GRUWELEN DER AARDE. Ik zag de vrouw, dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de martelaren van Jezus. En toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote verbazing (Openb. 17:5-6).

( )

Figuur 41 Regengodin. Cilinderzegel. Mesopotamië. Akkad periode, ca. 2334-2154 v. Chr. Schelp. 33,5 X 19,5 mm. New York, Pierpont Morgan Library, Corpus 220.

Ergens in de Akkad periode, rond 2334-2154 v. Chr., werd een klein cilinderzegel gemaakt, waarin Satans basisstrategie om de mensheid tot slaaf te maken, en vatbaar te maken voor zijn vijandige overname, wordt getoond. (Zie afbeelding 41). In hun boek uit 1983, Inanna, Queen of Heaven and Earth: Her Stories and Hymns from Sumer, verklaren Diane Wolkstein en Samuel N. Kramer, de figuren op het zegel:

Inanna / Ishtar kan op dit zegel verschijnen in haar verschijning als regen- of onweersgodin, zoals gesuggereerd door Elizabeth Douglas Van Buren. Naakt met uitzondering van haar gehoornde kroon, staat ze tussen de vleugels van een leeuw-vogel of griffioen, waarschijnlijk een manifestatie van de belichaming van de donder-vogel, Anzu. Stromen regen worden vastgehouden door de godin en uitgebraakt door de leeuw-vogel vogel als deze de wagen van de weergod trekt, die met zijn bliksemzweep slaat. Het gekletter van de houten wielen kan vergezeld worden door het gebrul van de leeuw-vogel als donderslag. Deze scène geeft een mythopoëtische vorm aan de visuele fenomenen van regen, bliksem en donder - zijnde auditieve begeleiding daarvan in de natuur.275

Inanna, "koningin van de hemel", ook bekend als Ishtar, is de vrouw die het Beest berijdt in Openbaring 17. Het Beest dat zij berijdt is de Anzu, een vorm van slangendraak, geassocieerd met Ninurta, Pabilsag of Enlil. We herinneren aan F. Wiggermann's studie over Mesopotamische beschermgeesten, waarin hij pleit voor de oorspronkelijke associatie van Anzû met Enlil, niet Ninurta (een syncretisatie).276 Dit onthuld dat het hybride wezen eerst Enlil vertegenwoordigde, en later staat voor de syncretiseringen.

Het punt dat Wiggermann maakt is dat Ningirsu (Ninurta) gewoonlijk wordt geassocieerd met de Anzû, maar in werkelijkheid de Anzû Enlil vertegenwoordigt, de meester van hen allen. We zouden het kunnen vergelijken met Lord of the Rings-"de ene ring om hen allen te regeren en in de duisternis te binden." Satan heeft verschillende gezichten en agenten, maar uiteindelijk leiden alle wegen naar hem terug.

Ninurta (of Ningirsu) is eigenlijk de bijbelse Nimrod, de grote rebel, degene die een gibbor werd. Ninurta stond echter bekend als de zoon van Enlil en werd uiteindelijk met Enlil gesyncretiseerd, zodat zijn kwaliteiten dezelfde waren als die van Enlil.

Tenslotte, degene die in de wagen is, is de stormgod. Zoals eerder opgemerkt door Wendy Doniger, was er veel syncretisme: "Bel", wat "heer" betekent, die een syncretisatie was van Marduk, Enlil, en de stervende god Dumuzid."277 Daarom is de stormgod Bel (Baal) Enlil, die we ook Dagan leerden noemen, en die door het logogram BAD/BAT (BATios) ging en het bevel gaf op de berg Hermon.

Zo hebben we een icoon waarin Ishtar, de koningin van de hemel, de grote hoer, rijdt op Ninurta (Nimrod de rebel) en Satan rijdt in een wagen op wielen met acht puntige sterren. Anders gezegd: Lust rijdt op de rug van Rebellie, en zij worden gedreven door de Grote Draak. (Zie afbeelding 42, hieronder).

( )

Figuur 42 Regen Godin. Cilinderzegel. Mesopotamië. Akkad periode, ca. 2334-2154 v. Chr. Schelp. 33,5 x 19,5 mm. New York, Pierpont Morgan Library, Corpus 220.

God openbaarde aan Johannes in Openbaring wat Satan heeft gedaan. Pas onlangs, met de ontdekking van de duizenden documenten en cilinderzegels uit het oude Soemerië, zijn wij in staat om in de oude wereld te kijken en de symbolen te herkennen die Johannes kreeg aangereikt. De vrouw die op een beest rijdt was geen allegorische fabel, maar een fysiek beeld dat in het oude Babylon een alledaags gezicht zou zijn geweest.

Hoewel wij in onze moderne tijd de verwijzing naar een vrouw op een beest niet herkennen, zouden de ouden het wel begrepen hebben: "Ik zal u het geheimenis van de vrouw vertellen en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen en de tien horens heeft" (Openb. 17:7). Johannes ontdekte in zijn visioenen ook dat de draak met de zeven koppen en de tien horens (Openb. 12:3), zijn macht, troon en autoriteit aan het Beest gaf (Openb. 13:2).

Het cilinderzegel geeft een uitstekende grafische voorstelling van wat er werkelijk gebeurt: Het trio van Satan en het Beest, omvat ook de hoer, met alle perversies waar de wereld naar hunkert. Terwijl de wereld de wellustige godin aanbidt, vestigt het Beest zijn koninkrijk; en Satan is degene achter de schermen, die het voortstuwt.

Dit beest-symbool van een gevleugelde leeuw staat op de muren van de Ishtar poort, één van de acht poorten van Babylon. De leeuw heeft vleugels, net als in Figuur 42 - Ishtar staat op een gevleugelde leeuwengriffioen, die de strijdwagen trekt, die wordt bestuurd door Enlil.

In het boek Openbaring zien we dat de draak het Beest zijn macht, zijn troon en zijn autoriteit geeft. Alles gaf hij aan het Beest. Wij weten dat volgens Openbaring 17, de tien (horens) koningen op het Beest de vrouw zullen haten en haar zullen vernietigen - dit afgodsbeeld waarvoor zoveel individuen, koningen, priesters, dominees en gewone mensen buigen om te aanbidden. Ik heb het niet alleen over pornografie en perversies; haar aanbidding omvat ook de afgoderij van het najagen van ongeoorloofde genoegens en gruwelen. De wereld buigt gewillig voor deze dingen, en Satan staat ons toe deze valse genoegens te aanbidden omdat ze zijn doel dienen - voor nu.

DE NAMAAKVROUW IN DE MAND

De vervalsingen, echter, zijn ontworpen om ons tot slaaf te maken; en eenmaal tot slaaf gemaakt, zal de façade afvallen. De grote hoer, Babylon de Grote, zal op dat moment overbodig zijn, en Satan zal haar vernietigen 278

Heeft God ook gezworen haar te vernietigen? -Ja, want zij is een vervalsing. Zij is het toonbeeld van afgoderij, gevestigd in de poort der goden in het land Shinar, waar Nimrod de rebel zijn koninkrijk van rebellie tegen de Allerhoogste God begon.

Er is een zeer merkwaardige passage in Zacharia 5; en het heeft alles te maken met Openbaring 17, waar we de vrouw zien die het Beest berijdt en dit Mysterie Babylon, deze moeder der hoeren. Een engel spreekt met Zacharia, de profeet, in een visioen over een vrouw die in een loden mand zit, over wie hij zegt: "Dit is de goddeloosheid! [harisha ה ִר ְשׁ ִ֔עה fs] En hij duwde haar neer in de mand, en wierp het loden deksel over de opening" (Zacharia 5:8). Zacharia vraagt waar de vrouwen, die op ooievaars lijken, de mand heen brengen en de engel antwoordt: "Om er een huis voor te bouwen in het land van Shinar; wanneer het klaar is, zal de mand daar op zijn voetstuk worden gezet" (Zacharia 5:11).

De goddeloosheid, met haar "gelijkenis over de gehele aarde", wordt in het visioen verpersoonlijkt als een vrouw in een mand die naar Shinar gaat, dat is Sumer, Mesopotamië - de hoofdstad van het koninkrijk van Enlil. De plaats waar Nimrod een gibbor werd, en waar de Toren van Babel werd opgericht, samen met het valse religieuze systeem dat ermee gepaard ging.

De vrouw die het Beest berijdt, staat bekend als Mysterieus Babylon. "Babylon symboliseert in de hele Bijbel het brandpunt van anti-God sentiment en activiteit"279 Het Griekse woord voor "goddeloosheid" is ανομία (anomia / wetteloosheid). De apostel Paulus spreekt over "het geheimenis der wetteloosheid [ανομία]," en onthult dat het "reeds aan het werk is" (2 Thess 2:7). Paulus vertelt ons dat de wederkomst van Christus niet zal plaatsvinden voordat eerst de wetteloze (ανομος anomos, zelfde stam) verschijnt. Het visioen van Zacharia laat ons dus een beeld zien van wetteloosheid of goddeloosheid, die in een mand zit, maar eruit probeert te komen. Om de een of andere reden is het in het land Israël en het zal worden meegenomen naar het land van Shinar (Babylon / Mesopotamië), waar het een hele tempel zal hebben met veel meer ruimte dan een mand. We zien, verbazingwekkend, dat Paulus zegt: "Het geheimenis der wetteloosheid [ανομία] is reeds aan het werk" (2 Thess 2:7), wat betekent dat Mysterie Babylon aan het werk is; Zij is de hoer die rijdt op de rug van het Beest, de personificatie van wetteloze goddeloosheid.

PORNE K'DESHA

Het tafereel op het cilinderzegel in afbeelding 41 is precies wat aan Johannes werd geopenbaard. Het geeft ons ook inzicht in wat er in het geestelijke rijk gebeurt:

Toen kwam een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom, ik zal u het oordeel tonen van de grote hoer [porne], die op vele wateren zit, met welke de koningen der aarde hoererij gepleegd hebben, en de inwoners der aarde dronken zijn geworden van de wijn van haar hoererij" (Openb. 17:2).

De kenmerken van de grote hoer die Johannes zag en die God heeft gezworen te vernietigen zijn onder andere:

1. Zittend op vele wateren
2. Pleegt ontucht met de koningen der aarde
3. De hele planeet betrokken bij haar ontucht
4. Zit op een beest
5. Weelderig gekleed
6. Houdt een beker vol gruwelen vast
7. Babylon de grote
8. Moeder der hoeren
9. Dronken van het bloed der heiligen
10. Berijdt een beest met zeven koppen, tien horens, dat was, niet is, en zal opstijgen
11. De horens haten en verbranden de vrouw
12. De vrouw is de grote stad

Het woord voor hoer is het Griekse woord porne. Als we dit terugvoeren in de literatuur van de Schrift, zien we dat porne hetzelfde is als k'desha. In Genesis 38 ging Juda naar zijn schoondochter, en "dacht dat zij een hoer was [zona זונה πόρνη]" (Gen 38:15). Toen hij haar later probeerde op te sporen, vroeg hij de mannen van de stad: "Waar is de hoer [kedesha קדשה πόρνη]?" (Gen 38:21)

Het woord zona, dat prostituee betekent, werd door Juda en de mensen van dat dorp geïnterpreteerd als kedesha. Wat is een kedesha? God zegt in Deuteronomium 23: "Er zal geen rituele hoer [porne קדשה πόρνης] zijn onder de dochters van Israël, of een perverse [kadesh ק ָ֖דשׁ] onder de zonen van Israël (Deut 23:17). Wat verbazingwekkend is, is dat het woord "kadosh", dat "heilig" betekent, zoals in "Heilig, heilig, heilig is de Here, de God der heerscharen", het woord is dat wordt gebruikt om deze vrouw te beschrijven.

( )

Figuur 43 De Egyptische godin Qedeshet en Min. Stele van Houy-C 86 14e eeuw v. Chr. tentoongesteld Departement Egyptische Oudheden van het Louvre.

Het woord betekent niet dat de persoon zuiver en moreel onberispelijk is, maar eerder dat de persoon is afgezonderd voor een bepaald doel, hetzij goed of slecht. Het woord qedesha en qadesh (of kadesh) betekent vrouwelijke en mannelijke prostituees. Zij waren heilig; zij waren geheel en al afgezonderd, geheel en al afgezonderd voor een doel, maar niet voor een goed doel.

Een voorbeeld is de godin Qadesh, gevonden in het Nieuwe Rijk ca. 14e eeuw v. Chr. in Egypte, maar geïmporteerd uit Kanaän. (Zie de afbeelding hiernaast 43). De inscriptie zegt: "Qedesh[et], vrouwe van de hemel, meesteres van alle goden, oog van Ra, zonder haar gelijke."280 Zij staat op een leeuw rechts van de Egyptische goden Min, die een opgerichte fallus heeft.281 In Jesaja 47 spreekt God zich rechtstreeks uit tegen Qadesh, waar we later op zullen ingaan.

Een huwelijk is heilig, niet omdat de man volmaakt is of de vrouw volmaakt is, noch omdat zij nooit ongelukkige gedachten hebben of gemene dingen zeggen. De reden dat een huwelijk heilig is, is dat het ontworpen is voor slechts twee mensen, omdat het exclusief is. Die twee mensen zijn wat het tot een heilig huwelijk maken. Als je een minnaar van buitenaf in huis haalt, is het niet langer een heilig huwelijk. Als je je sokken op de vloer laat liggen, is het nog steeds het heilige huwelijk. Als je de toiletbril omhoog laat, is het nog steeds een heilig huwelijk. Als je het eten laat aanbranden, is het nog steeds een heilige echtverbintenis. Maar als je een andere vrouw of man erbij haalt, is het niet meer heilig. Dat is het verschil. Babylon de Grote wordt dus beschreven als een grote zona, een grote kedesha, porne, hoer, degene in het vizier van God - zij is de andere vrouw in wat verondersteld wordt een exclusieve relatie te zijn tussen God en de mensheid.

Een hoer verkoopt het genot van haar lichaam tegen betaling aan vele minnaars. God is niet tegen seksueel samenzijn; Hij heeft het geschapen. Maar het najagen van ongeoorloofd, pervers en verwrongen genot buiten de instructies die Hij ons heeft gegeven om te leven, is waar God tegen is, omdat het schadelijk is. De man die met een hoer omgaat gelooft dat seksuele vereniging met haar hem bevrediging zal brengen, hoewel zoals de zanger van de Rolling Stones, Mick Jagger, het uitdrukte: "Ik kan geen bevrediging krijgen... maar ik probeer het, en ik probeer het, en ik probeer het." De seksuele relatie buiten het huwelijk is een ernstige perversie van de vreugde, vrede en voorspoed die God ons vrijwillig wil geven, en is overigens ook een uitbuiting en objectivering van de minnaar.

De hoer, in één woord, is de belichaming van het overtreden van het tiende gebod: begeren, begeren van iets dat je niet mag hebben. Alle dingen zijn geoorloofd, zegt Paulus, maar niet alle dingen zijn heilzaam. (Zie Bijlage 7 Zuurdesem). Adam en Eva waren bijvoorbeeld fysiek in staat om te eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad, maar het was niet heilzaam. Lust en begeerte zoeken bevrediging buiten Gods geboden en juiste orde om. God heeft vergelding gezworen tegen de hoer, omdat zij de mensheid een verschrikkelijke prijs oplegt; haar leugen scheidt ons van Hem. Het Woordenboek van Goden en Demonen in de Bijbel vermeldt de prijs die de godin Inanna eist:

Zelfs als de dode godin weer tot leven wordt gewekt, is dat ten koste van de dood van een ander als haar plaatsvervanger ... lshtar brengt het grootste deel van haar leven door zonder echtgenoot of kinderen, want haar echtgenoten veranderen bijna onmiddellijk na het huwelijk van aard of sterven voor hun tijd. Alles is voorbarig. Afgebroken.282

Het is dezelfde leugen die Satan in de Hof poneerde: "Heeft God echt gezegd dat je niet kunt ...?" Het scheidde Adam en Eva van God; Zij begeerden iets dat buiten Gods bereik lag.

INANNA GODIN VAN DE HOEREN

De Soemerische godin Inanna (Akkadisch, Ishtar) is de beschermgodin van de hoeren en tempelprostituees.283 Haar naam komt waarschijnlijk van nin-an-ak, wat "Vrouwe van de Hemel" betekent. "284 J. Black en A. Green in Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, spreken over Inanna, die de belichaming is van de vrouw-die-het-beest-berijdt:

Eén aspect van Inanna's persoonlijkheid is dat van een godin van de liefde en seksueel gedrag, maar vooral verbonden met buitenechtelijke relaties met prostitutie. Inanna is geen godin van het huwelijk, noch is zij een moedergodin. Het zogenaamde Heilig Huwelijk waaraan zij deelneemt, heeft geen enkele morele implicatie voor menselijke huwelijken. Inanna wordt altijd afgebeeld als een jonge vrouw, nooit als moeder of trouwe echtgenote, die zich volledig bewust is van haar vrouwelijke kracht en het leven stoutmoedig tegemoet treedt zonder angst voor hoe zij door anderen, vooral door mannen, zal worden gezien"285 (nadruk van mij).

De meeste mensen hopen hun jeugdige uiterlijk te behouden; deze godin is echter eeuwig jong, altijd ontluikend, maar nooit zwanger. Dit is de mythe, de leugen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, maar dit is er slechts een deel van. Dit thema van eeuwige jeugd wordt naar voren gebracht in de "Burney Relief."286 Van de godin die op de beesten staat in Figuur 44 (hieronder) wordt aangenomen dat zij ofwel Ishtar voorstelt ofwel haar oudere zuster Ereshkigal (ca. 19e of 18e eeuw v.Chr.). Haar lichaam is vermengd met de trekken van een uil. Ze wordt ook geflankeerd door uilen, nachtdieren, wat passend is voor een dame van de nacht. Johannes' visioen van een vrouw die een beest berijdt is overal in het Oude Nabije Oosten terug te vinden in de iconografie en het karakter van de godin Ishtar. We hebben het al gezien in Egypte, en nu, in het Burney Reliëf. (Zie Bijlage 4 Pasen).

( )

Figuur 44 Het "Burney Reliëf," Ishtar of haar oudere zuster Ereshkigal (ca. 19de of 18de eeuw v. Chr.) Door Babel Stone (Eigen werk), commons.wikimedia.org /w/index.php?curid=10862243

( )

Figuur 45 Het Oud-Akkadische cilinderzegel met de voorstelling van de godin Inanna die haar voet op de rug van een leeuw laat rusten ca. 2334-2154 v.Chr. ANEP #526 (Akkad). Met dank aan het Oriëntal Instituut van de Universiteit van Chicago

We zien het verder in dit "Oude Akkadische cilinderzegel de afbeelding van de godin Inanna die met haar voet op de rug van een leeuw rust, ca. 2334-2154 v.C." 287 in Figuur 45. De dominerende rusteloze geest van "Ishtar doet ons denken aan Gilgamesj, een krachtig individu met grote energie dat altijd ontevreden blijft met de toegewezen rol of portie en voortdurend gedreven wordt om verder te gaan. Het lijken mannelijke en vrouwelijke tegenhangers te zijn. "288

Het Woordenboek van Goden en Demonen in de Bijbel, sprekend over het complexe karakter van Inanna, merkt op dat zij ontevreden en rusteloos is. Het hoeft niet te verbazen dat de geest achter Ishtar dezelfde geest is die achter Gilgamesh zit, die in feite Satan is.

Inanna / lshtar [was] ... bijzonder prominent in Uruk, Akkad, Kish, Nineveh en Arbela. In Uruk, maar vooral in Akkad en Assyrië.289 We herinneren ons dat het begin van het rijk van de Rebel was "Babel, Erech, Accad en Calneh, in het land van Shinar (Gen 10:10). Van dat land ging hij naar Assyrië en bouwde Nineve, Rehoboth Ir, Calah" (Gen 10:11). De lijsten van steden zijn bijna identiek.

  • - Uruk = Erech
  • - Akkad = Accad
  • - Nineve

( )

Figuur 46 Gedateerd ca. 1550-1200 v. Chr. Verloren gegaan (gestolen). Tekening © S. Beaulieu, naar Cornelius 2004: Plaat 5.21.

Inanna / lshtar is een jonge, onafhankelijke en eigenzinnige vrouw van de hogere klasse, een product van een stedelijke wereld, en wordt meer geassocieerd met steden dan met kosmische functies. Zij lijkt voortdurend in beweging te zijn ... haar beweging drukt een kwaliteit van ontevredenheid en rusteloosheid uit die haar kenmerkt en deze versterkt. Inanna / Ishtar verschijnt vaak als een seksueel aantrekkelijk wezen, maar ze blijft onbevredigd en is voortdurend 'gekwetst', strevend, en twistziek. De godin lijkt zelfs tegenstrijdige of conflicterende eigenschappen te vertonen. Zij lijkt polaire tegenstellingen te omvatten: zij is dood en leven, mannelijk en vrouwelijk. Zij is een vrouw die noch voedt, noch een vaste partner heeft, een seksuele vrouw die oorlogszuchtig is en zich verblijdt in agressie en vernietiging 290 (nadruk mijnerzijds). (Zie Bijlage 3 Inanna).

God waarschuwde de Israëlieten om de volken die hij had verdreven niet te bewonderen, opdat zij hun afschuwelijke wegen niet zouden leren kennen. Helaas was Israël niet voorzichtig en de Kanaänitische versie291 van de godin deed zijn intrede in het tijdperk van de Richteren (1550-1200 v.Chr.), zoals te zien is in Akko, Israël, waar:

Een naakte godin staat op een hurkende leeuw. Haar kapsel in Hathor-stijl wordt bekroond door hoorns die naar opzij uitsteken. Ze draagt een halsketting en armbanden. Haar armen zijn gebogen in een V-vorm, en ze houdt in elke hand een lange plant, misschien een lotus.292

(Zie de afbeelding hierboven, Figuur 46).

( )

Afbeelding 47 Impressie van een Neo-Assyrisch zegel gedateerd ca. 750-650 v. Chr. British Museum. Tekening © 2008 S. Beaulieu, naar Leick 1998: Plaat 38.

In het Neo Assyrische Rijk vinden we nog steeds bewijzen van Ishtar.293 Op een afdruk van een zegel gedateerd ergens tussen 750 en 650 v. Chr. in Figuur 47, zien we de godin opnieuw staan "volledig gewapend ... op haar heilige leeuw. Een achtpuntige ster, een van haar symbolen, siert haar uitgebreide kroon."294 We zien dat de afbeelding van de vrouw die het beest berijdt, zeer talrijk was. De cultus van Inanna / Ishtar, de koningin van de hemel, had een grote invloed op de cultus van de Fenicische godin Ashtoreth.295 De Feniciërs exporteerden op hun beurt Astarte naar de Griekse eilanden Cyprus en Cythera en verder.296

( )

Figuur 48 Het 'Berg Moeder' zegel uit Knossos. (Naar Costis Davaras, 'Trois Bronzes Minoens de Skoteino' BCH 93 (1969), 620-650, op p. 637.)

In Knossos op Minoïsch Kreta vinden we Ishtar. Deze zegelafdruk uit het grote paleis van Knossos in Minoïsch Kreta, Figuur 48, toont een godin op de top van een berg, geflankeerd door leeuwen. De berg is waarschijnlijk haar ziggurat, en de leeuwen bevinden zich onder de godin, om haar te ondersteunen, zoals we eerder hebben gezien.

Een ander zegel gevonden in Knossos toont een godin die met een leeuw wandelt en een staf draagt, net als de Soemerische Inanna in Figuur 49 (hieronder). De Minoërs waren een geavanceerde pre-Griekse, maritieme beschaving uit het Bronzen Tijdperk met een brede invloedssfeer van ongeveer 2700 v. Chr. tot 1400 v. Chr., toen zij werden overgenomen door de Griekse Myceners.297

De roem van Ishtar strekte zich uit over de hele wereld. De Griekse mythe van Aphrodite en Adonis, afgebeeld op een altaar uit de Griekse stad Taras in Magna Graecia, daterend van ongeveer 400-375 v.C. 298 , is afgeleid van de Mesopotamische mythe van Inanna en Dumuzid.

( )

Figuur 49 Hindoegodin Durga commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3962125.

De Soemerische Inanna, de Akkadische Ishtar, de Fenicische Astarte ... hebben allemaal belangrijke kenmerken gemeen met Aphrodite: biseksualiteit ... tempelprostitutie ... het epitheton Urania ... de associatie met de zee en met de tuin Aphrodite in de Tuinen van Athene, de iconografie van een frontaal naakte godin ... en het symbool van de ladder. 299 (Zie Bijlage 3 Inanna).

De cultus van Inanna verspreidde zich van het land van Shinar / Sumerië tot aan de uiteinden van de aarde, westwaarts naar Griekenland en verder, en ook oostwaarts naar India. Parpola merkt op: "De Hindoe godin Durga kan ook beïnvloed zijn door Inanna."300 (Zie Figuur 49). We zien opnieuw een verleidelijke krijgersgodin met een leeuw aan haar zijde, verraderlijke tekenen van Inanna.301

MYSTERIE BABYLON: PAARD VAN TROJE NAAR SLAVERNIJ

En de vrouw, die gij gezien hebt, is die grote stad, die heerst [η έχουσα βασιλειαν=lit. "Die een koninkrijk heeft"] over de koningen der aarde" (Openb. 17:18).

Het letterlijke Grieks [ae echousa basileian η έχουσα βασιλειαν] vertaalt als "degene die [v.s.] een koninkrijk heeft", hetgeen reeds in de oude literatuur voorkomt; Andrew George merkt de "godin Ishtar op die gewoonlijk wordt aangeduid als Bēlet-Bābili 'de Vrouwe van Babylon."302 De grote hoer van Babylon heeft een koninkrijk van tot slaaf gemaakte zielen over de hele wereld - niet alleen New York City, of Las Vegas, of het Vaticaan; het is overal. Verschillende theorieën suggereren dat Mysterie Babylon Rome moet zijn, omdat Rome regeerde in de dagen van Johannes. Rome was slechts één van de "koningen der aarde," waarover de vrouw regeerde. De vrouw is de afgodendienst in onze harten, die over de hele wereld regeert (een koninkrijk heeft). Rome was nog maar een tak van deze boom, maar niet de wortel.

In Jesaja 47:

"Kom en zit in het stof, o maagdelijke dochter van Babylon; zit op de grond zonder troon, o dochter van de Chaldeeën! Want gij zult niet meer teder en teer heten (Jesaja 47:1). Neem de molenstenen en maal meel. Verwijder uw sluier, trek uw rok uit, ontsluier uw dij, ga door de rivieren (Jes 47:2). Uw naaktheid zal ontmaskerd worden, ja, uw schande zal gezien worden; Ik zal wraak nemen, en Ik zal met geen man bemiddelen" (Jes 47:3). "Zit stil, en ga in duisternis, o dochter der Chaldeeën, want gij zult niet meer genoemd worden de Vrouwe der Koninkrijken" (Jes. 47:5). En gij hebt gezegd: 'Ik zal voor eeuwig een vrouwe zijn' (Jes. 47:7).

De profeet Jesaja's beschrijving van Inanna (Ishtar) is de spiegel van hoe zij werd beschreven in de Mesopotamische literatuur. Zij was de godin "die de verbindende schakel is tussen hemel en aarde." Zij zei over zichzelf "Ik (Ishtar) ben in het bezit van de symbolen van de goddelijke ambten, in mijn handen houd ik het loden koord van de hemel."303 In Figuur 50 (hieronder) zien we haar op een ziggurat, omgeven door haar achtpuntige sterren, staande voor haar grootvader Enlil, met symbolen van andere goden.304 De ware God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft deze vrouw uitzonderlijk lang gehaat vanwege de leugens die zij verspreidt en de schade die die leugens aan ons toebrengen.

( )

Figuur 50 Courtesy www.mesopotamiangods.com Inanna.

De leugen van de MOEDER VAN HARLOTEN EN DE GRUWELEN VAN DE AARDE gaat helemaal terug tot Eden, de oorspronkelijke plaats van lust. In Jesaja 47 spreekt God tot de natie van Babylon, tot het rijk van Babel, en Hij zegt:

"Gij, die gegeven zijt aan genoegens [ֲע ִדינ ָ֙ה ], die veilig woont [Interessant is dat dit dezelfde zin is die we zagen toen we keken in Ezechiël 38: [hayyôšebet lābeṭaḥ ַהיּוֹ ָ֣שׁבת ל ִ֔ב ַטח ], Die in uw hart zeggen: 'Ik ben, en er is niemand naast mij; ik zal niet als weduwe zitten.'" (Jes 47:8).

In Openbaring 18 zien we dezelfde woorden; "Want zij zegt in haar hart: 'Ik zit als koningin, en ben geen weduwe, en zal geen verdriet zien'"" (Openb. 18:7). Het is dezelfde beeldspraak waar God, in Openbaring, spreekt tegen de stad Babylon.

De afgoderij van de godin Ishtar is doorgedrongen tot het grootste deel van de samenleving. We kunnen het traceren van Inanna naar Ishtar naar Ashtoreth in de Hebreeuwse taal. In het Grieks werd zij Astarte; en in Rome, in het Latijn, werd zij Venus. Ze is Durga in de Indiase tradities. Er zijn zoveel andere plaatsen waar mensen deze valse god hebben aanbeden. (Zie Bijlage 4 Pasen).

DE ALLES-GODIN VAN DE MENSHEID

Ishtar is alles wat de mensheid ooit zou kunnen wensen - de eeuwige godin die paradoxaal, vrij en ongeremd is. Wij hebben echter gezien dat de namaakgenoegens van de godin een verschrikkelijke prijs eisen. Zij is de wortel voor de ezel die Satan heeft gebruikt om de mensheid vrijwillig, en meestal onwetend, te laten deelnemen aan zijn snode machinaties. Zij is "de boze vrouw ... de vleiende tong van een verleidster" naar wie de mens verlangde, zodat velen "gereduceerd werden tot een korst brood." Zij is de "overspelige vrouw [die] zijn kostbare leven zal beroven." (Spr. 6:24-26).

De vrouw die het Beest berijdt is een paard van Troje in de waarste zin van het woord. U herinnert zich dat de Griekse soldaten, nadat zij de stad Troje tien jaar belegerd hadden, op ingenieuze wijze een reusachtig paard maakten en zich daarin verstopten. De inwoners van Troje veronderstelden dat het was achtergelaten als een offer aan de godin Athena en haastten zich om het door de poorten van hun, anders onneembare stad, mee te nemen.

De vrouw die het Beest berijdt, zowel de stad als het religieuze systeem van Babylon, is het lokmiddel dat Satan met veel succes heeft gebruikt om de mensheid te lokken en ons vervolgens in de val te lokken, te beginnen met Nimrods koninkrijk in het land van Shinar. "De godin is de echtgenote en minnares van de koning met wie zij deelneemt aan het ritueel van het heilige huwelijk. Zij voorziet de koning van economische zegeningen, maar ook van macht en overwinning in de oorlog."305 Natuurlijk, welke koning zou geen zegeningen voor zijn stad willen? En als die zegeningen konden worden verkregen door deel te nemen aan het heilig huwelijk of hierogamos, een seksuele ontmoeting met een priesteres, dan des te beter! (Zie Bijlage 5 Balaam).

Voetnoten:

275 Regen Godin. Cilinder zegel. Mesopotamië. Akkad periode, c. 2334-2154 v. Chr. Schelp. 33,5 X 19,5 mm. New York, Pierpont Morgan Library, Corpus 220. Ontleend aan: Wolkstein, Diane & Samuel N. Kramer 1983. Inanna, Koningin van Hemel en Aarde: Haar Verhalen en Hymnen uit Sumerië. New York: Harper & Row. https://archive.org/stream/input-compressed-2015mar28a29/done-compressed- 2015mar28a29_djvu.txt
276 HOOFDSTUK DRIE - NINURTA MYTHOLOGIE EN DE MYTHEN VAN HET KONINGSHIP Pg.
172 citeren (Wiggermann 1992: 161.)
277 [Doniger, Wendy (1990), Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions, Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster, Incorporated, ISBN 0-87779-044-2 (pgs. 120, 440)]
278 Openb. 17:16
279 NET Aantekeningen bij Zach 5:11
280 Spooner, Henry G. (1918). American Journal of Urology and Sexology. Urologic Publishing Association.
281 Stele van Houy-C 86 14e eeuw v. Chr. tentoongesteld Departement Egyptische Oudheden van het Louvre
Zaal 642, vitrine 1 Foto door Rama, Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stele_of_Qadesh_upper-frame.jpg
282 The Dictionary Of Deities And Demons In The Bible, Eds. K. Van Der Toorn, Bob Becking And Pieter W. Van Der Horst (Boston, 1999). 454
283 http://www.bibleorigins.net/Serpentningishzida.html , p.11.
284 Leick, Gwendolyn (1998) [1991], A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology, New York City, New York: Routledge, pg. 86.
285 https://www.ancient.eu/Inanna/
286 Het "Burney Reliëf", waarvan wordt aangenomen dat het Ishtar voorstelt of haar oudere zuster Ereshkigal (ca. 19e of 18e eeuw v.Chr.) Door Babel Stone (Eigen werk), CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10862243
287 Oud Akkadisch cilinderzegel met de afbeelding van de godin Inanna die met haar voet op de rug van een leeuw rust... ca. 2334-2154 v.Chr. http://www.theosociety.org/pasadena/sunrise/52-02-3/s2oneh2.jpg
288 The Dictionary Of Deities And Demons In The Bible, Eds. K. Van Der Toorn, Bob Becking And Pieter W. Van Der Horst (Boston, 1999). 453
289 Ibid. Ishtar 452-453.
290 Ibid.
291 De vormen Ašratu(m), Aširatu, Asirtu (hier 'Ashratu') komen weinig voor in
Akkadische en Hettitische documenten, en geven slechts de schetsmatigste informatie over de godin. Het feit dat zij verschijnt als de gemalin van Amurru (hierboven) is een bewijs van de Amoritische (dus West-Semitische) oorsprong van Ashratu(m). The Dictionary Of Deities And Demons In The Bible, Eds. K. Van Der Toorn, Bob Becking en Pieter W. Van Der Horst (Boston, 1999). Pg. 100.
292 Gedateerd ca. 1550-1200 BCE. Verloren gegaan (gestolen). Tekening © S. Beaulieu, naar Cornelius 2004: Plaat 5.21.
293 De Yale terracotta plaquette beeldt Inanna af terwijl ze een boog hanteert en door leeuwen wordt gedragen. Albenda, Pauline. "De "Koningin van de Nacht" plaquette: A Revisit." Journal of the
American Oriental Society 125, no. 2 (2005): 171-90. Geraadpleegd op 23 augustus 2020.
http://www.jstor.org/stable/20064325.
294 Impressie van een Neo-Assyrisch zegel gedateerd ca. 750-650 v. Chr. Brits Museum.
Tekening © 2008 S. Beaulieu, naar Leick 1998: Plaat 38.
295 Marcovich, Miroslav (1996), "Van Ishtar tot Aphrodite", Journal of Aesthetic
Education, 39 (2): 43-59, doi:10.2307/3333191, JSTOR 3333191
296 Breitenberger, Barbara (2007), Aphrodite en Eros: De ontwikkeling van de Griekse
Erotische Mythologie, New York City, New York en Londen, Engeland.
297 https://thequeenofheaven.wordpress.com/2010/11/16/asherah-part-iii-the- lion-lady/
298 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3962125
299 The Dictionary Of Deities And Demons In The Bible, Eds. K. Van Der Toorn, Bob Becking And Pieter W. Van Der Horst (Boston, 1999). Pg. 66
300 Parpola, Asko (1998), Studia Orientalia, 84, Finnish Oriental
Society, ISBN 9789519380384
301 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21764494
302 E-SANGIL EN E-TEMEN-ANKI, HET ARCHETYPALE CULT-CENTRUM - Andrew George
303 Rochberg, Francesca, Het hemelse schrift ( Cambridge: Cambridge University Press, 2004)
304 http://www.mesopotamiangods.com/inanna/
305 The Dictionary Of Deities And Demons In The Bible, Eds. K. Van Der Toorn, Bob Becking And Pieter W. Van Der Horst (Boston, 1999). Ishtar 453 Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)