www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 2: ONTSTAAN VAN DE ANTI-HERO (Babel en het Beest)

Beschadigde beeltenis 2

()

HOOFDSTUK 13: ENLIL GEDWARSBOOMD BIJ HET OPENEN VAN DE POORT VAN DE GODEN.

Net zoals God ingreep met een zondvloed toen de zonen van God op de berg Hermon neerkwamen om hybriden te scheppen, moest God ook ingrijpen om een gebeurtenis op uitstervingsniveau bij Babel te voorkomen. Satan schiep een scenario dat zo cataclysmisch was dat God opnieuw moest ingrijpen, voordat het te laat was.

Maar de HEER daalde neer om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen gebouwd hadden. En de HEER zei: "Voorwaar, het volk is één en zij hebben allen één taal, en dit is wat zij beginnen te doen; nu zal hun niets worden onthouden van wat zij van plan zijn te doen (Gen. 11:5-6).

Genesis geeft ons een ongelooflijk venster op wat er werkelijk aan de hand was. God observeert de toren en merkt op dat met alle mensen die één taal spreken, er niets is wat zij niet kunnen doen. "De toren wordt door de Rabbijnen 'het huis van Nimrod' genoemd, ... een huis van afgoderij dat de eigenaars in vredestijd hebben verlaten."255 We herinneren ons dat het woord voor afgoden elilim is, dat meervoud is en 'Enlils' betekent. God was niet tegen hoge gebouwen of samenwerkende mensen; Jezus bad zelfs: "Vader, laat hen één zijn" (Johannes 17:21). Het probleem was de bedoeling achter de toren: om een poort te openen en een schrikbewind in te luiden, vergelijkbaar met de dagen van Noach, waardoor de hele aarde werd verdorven. Daarom kwam God naar beneden en verwarde [ב ַ ֵ֥לל balal] de talen.

"Komt, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, opdat zij elkanders spraak niet verstaan. Alzo verstrooide de HEER hen van daar over de ganse aarde, en zij hielden op met de bouw der stad. Daarom heet zij Babel, omdat de HEER daar de taal van alle mensen verwarde [ב ַ ֵ֥לל balal] de taal van heel de aarde; en van daaruit verstrooide de HEER hen in het rond over de gehele aarde (Gen. 11:7-9).

Het Hebreeuwse woord voor "verwarring" heeft een andere stam dan Babel. Het is belangrijk dat de oorspronkelijke betekenis van "Babel" niet verwarring was, maar door wat er bij Babel gebeurde, werd de betekenis veranderd.256 We kunnen het vergelijken met Tsjernobyl (dat om "verwarring" aan te duiden ironisch genoeg alsem betekent), een stad in het noorden van Oekraïne, die volledig verlaten ligt en synoniem is met "een groot ongeluk met kernenergie."257 We hebben het er soms over dat er niet nog een "Tsjernobyl" moet komen. Op dezelfde manier werd "Babel" een "Tsjernobyl" omdat het een "linguïstische ineenstorting" onderging die ertoe leidde dat die "poort van de goden" bekend werd als "verwarring."

DE MESOPOTAMIËRS REGISTREERDEN DE AANVAL VAN GOD

De aanval van God op de stad werd opgetekend door de Mesopotamiërs. Volgens het beroemde Epos van Gilgamesj was de bouw van een bepaalde ziggurat-tempel een belediging en moest deze worden gestopt:

"De bouw van deze tempel was een belediging voor de goden. In één nacht wierpen zij neer wat gebouwd was. Zij verspreidden hen in het buitenland en hielden vreemde toespraken. Zij belemmerden de voortgang."258

Waarom zou het bouwen van zo'n toren en tempel de goden van Babylon beledigen? In werkelijkheid was dat niet zo. De werkelijkheid is dat de bouw van de Toren werd verhinderd door de God van Israël, maar de Babylonische theologen zochten naar een manier om het theologische raadsel te verklaren door de geschiedenis opnieuw te schrijven. Het is hetzelfde soort excuus dat Sanherib op zijn prisma schreef toen hij uitlegde dat hij koning Hizkia in Jeruzalem opsloot "als een gekooide vogel". De Assyriërs stonden er niet om bekend dat zij gewoon naar de stad kwamen en vreedzaam weer vertrokken. Het waren meedogenloze roofdieren die geen remmingen kenden als het aankwam op het martelen van hun prooi op gruwelijke, onmenselijke manieren. Volgens de Bijbel verdedigde God Jeruzalem door slechts één engel te zenden om 185.000 Assyriërs te doden (2 Koningen 19:32-35). De twijfelachtigheid van Sanheribs zwakke verhaal geeft geloofwaardigheid aan het Bijbelse verslag. Op dezelfde manier, de twijfelachtigheid van het Babylonische verhaal over het stoppen van de bouw van de Toren door een daad van hun god, geeft geloofwaardigheid aan het Bijbelse verslag. De Mesopotamische goden leken er wel bij te varen dat er ziggoeratten en tempels ter ere van hen werden gebouwd. Waarom zou de Etemenanki (Toren van Babel) hen van streek maken? Zij waren niet ontevreden; het was alleen de ware God van Israël die beledigd was. Een Babylonische inscriptie in het British Museum meldt:

Babylon ging over tot zonde, en klein en groot vermengden zich op de terp ... De hele dag stichtten zij hun bolwerk, maar in de nacht maakte hij er een volledig einde aan. In zijn toorn stortte hij ook zijn geheime raad uit om hen in het buitenland te verstrooien, hij zette zijn gezicht op, hij gaf een bevel om hun spraak vreemd te maken."259

Het bijbelse verslag van de spraakverwarring wordt bevestigd door een vijandige getuige, dat wil zeggen, iemand die niet probeert ons standpunt te bevestigen, maar die toch de bijbelse weergave van de gebeurtenissen bevestigt. De ouden behandelden het verhaal als echte geschiedenis. In het epos van Enmerkar en de Heer van Aratta inscriptie, lezen we:

In die dagen, het land van Subur (en) Hamazi, Harmony-tongued (?) Sumer, het grote land van de decreten van het vorstendom,
Un, het land met alles wat passend is (?), Het land Martu, rustend in veiligheid, Het hele universum, de mensen eensgezind (?)
Tot Enlil in één tong [sprak].[...]
(Dan) Enki, de heer van overvloed (wiens) bevelen betrouwbaar zijn,
De heer van wijsheid, die het land begrijpt,
De leider van de goden,
begiftigd met wijsheid, de heer van Eridu
Veranderde de spraak in hun mond, [bracht (?)] tweedracht erin,
in de spraak van de mens die (tot dan) één was geweest 260.

Ongelooflijk, de tekst openbaart dat de mensheid tot dan toe één taal had gesproken, die in de loop van één nacht werd veranderd. Niet alleen werd de ene tong veranderd in vele, maar het werd bewerkstelligd door het bouwen van een toren! God stopte het snode plan dat Satan beraamde.

Er is solide bewijs uit teksten zo vroeg als het tweede millennium voor Christus dat deze toren, de Etemenanki genaamd, bestond. In het Soemerisch is Etemenanki, dat "tempel van het fundament van hemel en aarde" betekent, de naam van de ziggurat die gewijd was aan Marduk. Dit is dezelfde toren die in de 6e eeuw v. Chr. tijdens de Neo-Babylonische dynastie door de familie van Nebukadnezar werd hersteld. Met de bouw van de toren werd 42 eeuwen vóór Nebukadnezar begonnen en het was hoogstwaarschijnlijk de eigenlijke Toren van Babel. Een model-reconstructie van de Etemenanki, afgebeeld in afbeelding 37, die oorspronkelijk 91 meter hoog was, bevindt zich in het Pergamon Museum in Berlijn.

()

Figuur 37 Reconstructie van de Etemenanki, met dank aan het Pergamon Museum, Berlijn.

Andrew George legt uit:

De verwijzing naar een ziqqurrat in Babylon in het scheppings Epos261 is het onomstotelijk bewijs...een Midden-Assyrisch deel van dit gedicht dat overleefde om de lang gekoesterde theorie te bewijzen dat het al bestond in het tweede millennium voor Christus. ... Er is geen reden om te twijfelen dat deze ziqqurrat, beschreven als ziqqurrat apsî elite, "de bovenste ziqqurrat van de Apsû", was E-temenanki.262

OVERBLIJFSELEN VAN DE POORT DER GODEN (TOREN VAN BABEL)

De poging van Satan om een poort te creëren was een enorme onderneming, en we vinden er buitenbijbelse, tekstuele en archeologische overblijfselen van, zelfs vandaag de dag. Al het bewijsmateriaal is een krachtig getuigenis van de waarheidsgetrouwheid van de Bijbel en de vermetelheid van Satans plannen. In de 7e tot 6e eeuw v.Chr. verklaarde Nabopolassar, de vader van Nebukadnezar, degene die reparaties aan de toren uitvoerde:

In die tijd vertelde mijn heer Marduk mij met betrekking tot E-temen-anki, de ziggoerat van Babylon, van voor mijn dagen was (al) erg zwak en zwaar geknikt ...263

Nabopolassar begon niet met de bouw van de toren of met het leggen van de fundamenten; hij trachtte te herstellen wat iemand lang vóór hem in de steek had gelaten. Zijn volgende verklaring: "om zijn bodem te gronden op de borst van de onderwereld, om zijn top te laten wedijveren met de hemelen", weerspiegelt dit het doel van de ziggoerat als een brug tussen hemel en aarde. Hij verklaart dan hoe het was: "Door de kunst van het exorcisme, de wijsheid van Ea en Marduk, heb ik die plaats gezuiverd en haar funderingsplatform stevig gemaakt op haar oude basis." Nabopolassar probeerde dus een oude toren te herbouwen die eeuwen vóór hem verlaten was. Bovendien gebruikte hij exorcisme in de naam van Marduk, een god waarvan we weten dat het een syncretisme is voor Enlil (Satan). De koning is zo toegewijd aan het bouwen van de toren dat hij zich persoonlijk met het project bemoeit:

In haar fundamenten legde ik goud, zilver, edelstenen van bergen en zeeën. ...ik boog mijn nek voor mijn heer Marduk. Ik rolde mijn gewaad op, mijn koninklijke mantel, en droeg op mijn hoofd stenen en aarde (d.w.z. modderstenen). Ik liet aarde-mandjes maken van goud en zilver en maakte Nebukadnezar, mijn eerstgeboren zoon, de geliefde van mijn hart, samen met mijn werklieden aarde dragen, vermengd met wijn, olie en hars-snippers.264

Zowel koning Nabopolassar als zijn zoon, Nebukadnezar, gaan aan het werk. Zij laten het niet alleen door de slaven doen, maar steken zelf de handen uit de mouwen en gaan aan het werk. Hij spreekt dan over zijn jongere zoon:

Ik liet Nabûsumilisir, zijn broer, een jongen, voortgekomen uit mijn lichaam, mijn liefste jongere zoon, houw en spade ter hand nemen ... Ik bouwde het gebouw, de replica van E-sarra, in vreugde en jubel en verhief de top ervan zo hoog als een berg. Voor mijn heer Marduk maakte ik het een voorwerp dat geschikt was voor verwondering, net zoals het in vroegere tijden was."265

Nabopolassar schiep de Toren van Babel niet, hij repareerde hem slechts. Maar dit soort dingen zou natuurlijk veel tijd in beslag nemen; vandaar dat Nebukadnessar het werk voortzette.

( )

Figuur 38 Toren van Babel Met dank aan Google Earth.

DE STELE VAN DE TOREN VAN BABEL (NEBUCHADNEZARS EIGEN WOORDEN)

Ook zijn zoon Nebukadnezar II heeft in een inscriptie te Borsippa opgetekend en te zien in Figuur 39 hieronder, hoe hij aan de toren werkte en deze repareerde, maar niet de oorspronkelijke bouwer was. De toren was al ongelooflijk oud en was al lange tijd verlaten. Hij zegt:

De toren, het eeuwige huis, dat ik stichtte en bouwde. Ik heb zijn grootsheid voltooid met zilver, goud, andere metalen, steen, geëmailleerde bakstenen, dennen en sparren. De eerste als het huis op de basis van de aarde, het meest oudste monument van Babylon; ik heb het gebouwd en voltooid. Ik heb hoog verheven de top met bakstenen en bedekt met koper. Wij zeggen over het andere, dat is, dit bouwwerk, het huis van de zeven lichten der aarde, het oudste monument van Borsippa. Een vroegere koning bouwde het, (men rekent 42 eeuwen), maar hij heeft de top niet afgemaakt. Sinds een verre tijd, hadden de mensen het verlaten, zonder hun woorden ordelijk uit te drukken.266

( )

Figuur 39 Inscriptie op Borsippa, door Nebukadnezar II, Courtesy schoyencollection.com

Verbazingwekkend genoeg geeft Nebukadnezar toe dat hij de toren niet heeft gebouwd, maar dat deze "42 eeuwen" eerder was gebouwd door een vroegere koning. We weten niet precies wat hij bedoelde met 42 eeuwen, hoewel we zouden kunnen speculeren dat een tijdperk een generatie was, wat twintig jaar zou kunnen zijn vanaf het moment dat een kind wordt geboren totdat het kind een eigen kind kan krijgen, of het zou kunnen gaan over het leven van een persoon, misschien 70 jaar? In elk geval zou dat ons een cijfer geven van 840 jaar aan de lage kant en 2940 jaar aan de hoge kant.

( )

Figuur 40 Inscriptie op Borsippa, door Nebukadnezar II, Courtesy schoyencollection.com

Niettemin meldde hij dat hij alleen maar probeerde de toren te repareren omdat "de mensen hem in de steek hadden gelaten, zonder hun woorden ordelijk uit te spreken", een zinsnede die sterk impliceert dat er iets catastrofaals was gebeurd. Geloofde Nebukadnezar dat het dezelfde toren was die de "goden" had ontstemd en die de spraakverwarring had veroorzaakt? Zijn uitspraak "zonder orderlijk hun woorden uit te drukken" geeft ons sterk de indruk van wel. De ouden noteerden geen reden om het werk op te geven omdat hun spraak verward was.

Met taal die opmerkelijk lijkt op Genesis: "Laat ons bakstenen maken en ze grondig bakken" (Gen 11:3), gaat zijn opschrift verder:

Sinds die tijd hadden de aardbeving en de donder de in de zon gedroogde klei verstrooid. De bakstenen van het omhulsel waren gespleten, en de aarde van het binnenste was in hopen verspreid. Merodach [Marduk], de grote god, prikkelde mijn geest om dit gebouw te repareren. Ik veranderde de plaats niet, noch heb ik de fundatie weggenomen.267

Is het mogelijk dat Satan probeerde zowel Nebukadnezar als zijn vader zover te krijgen om de Toren van Babel te herbouwen voor een ander snode plan? Het lijkt aannemelijk.

BABYLON VERBLIJFPLAATS VAN DE GODEN

Hoewel God de hoop van Satan om een poort van de goden te bouwen duidelijk de grond in boorde, creëerde Satan niettemin een kosmische berg waar de aanbidding op hem gericht was. Hij zorgde ervoor dat de aandacht van de mens zou worden weggetrokken van de ware bron van leven en zegeningen. Satan probeerde Gods berg in te nemen, en toen hij daarin faalde, gebruikte hij deze als model voor zijn eigen bergstad van genot, die zou dienen als de verblijfplaats van de goden.

Satan creëerde een geloofwaardige vervalsing, een "kopie en schaduw van de hemelse dingen" (Heb 8:5), omdat hij de hemelse dingen intiem kent. Toen hij zei: "Ik zal ook zitten op de berg der samenkomst aan de uiterste zijden van het noorden" (Jes. 14:13), hij hoefde nergens heen te "gaan"; hij was er al! Het was van de "heilige berg van God" (Ezech 28:14), dat Satan werd verdreven. We zien dat Gods heilige berg "berg Sion ... de stad van de levende God werd (en wordt) genoemd, het hemelse Jeruzalem" (Heb 12:22). Het ligt aan de zijden van het noorden, een uitdrukking die voorkomt in Jesaja 14, waar Satan er prat op ging dat hij het zou bezetten: "Ik zal ook zitten op de berg der samenkomst [ְב ַהר-מוֹ ָ֖עד be'har moed] Op de verste zijden van het noorden" (Jes. 14:13)-zoals een uitdrukking die de Psalmist gebruikte, "de stad van onze God ... de berg Sion aan de zijden van het noorden" (Ps 48:1-2).268

Een van de belangrijkste bijnamen van Enlil was KUR.GAL, Soemerisch voor "grote berg", wat ook een titel is voor Dagan en Amurru. Openbaring vertelt ons dat de draak zeven koppen en tien horens heeft en dat de "zeven koppen zeven bergen zijn waarop de vrouw zit" Openb. 17:9. Micha F. Lindeman, in de Encyclopedia Mythica, zegt: "Enlil ... wordt soms aangeduid als Kur-Gal, de grote berg. En in een van de teksten: 'De grote berg Enlil riep tot Ninlil.'"269 Verbazingwekkend genoeg krijgt Satan zijn zin om op de heilige berg te heersen, zozeer zelfs, dat hij zich als de berg opwerpt!

Satan biedt de mens een namaakberg aan in plaats van het Nieuwe Jeruzalem. God heeft verklaard: "in de laatste dagen dat de berg van het huis des Heren [הר בית- ְיה ֵ֤והָ֣ ַ har-beit-YHWH] zal worden opgericht als de hoogste der bergen" (Mich. 4:1 ESV, ook Jes. 2:2-3). Daarentegen spreekt Amar Annus over de berg van Enlil (ekur):

Ekur is de tempel van de oppergod Enlil in Nippur, de tempel waar Ninurta naar terugkeert na zijn grote heldendaden. De naam betekent 'berghuis' en het is de vergadering van de goden.270

Het scheppen van namaak kosmische bergen was slechts een andere manier om tegen God in te gaan. Hoewel Satan van de heilige berg werd verdreven, stal hij niettemin de Aarde en zou hij nog steeds koning worden van de berg die hij had gemaakt. Hij slaagde erin de mens ertoe te brengen hem te aanbidden en in drama's zoals het Akitu-feest, het naspelen van het doden van de Schepper en het zich toe-eigenen van zijn gezag, op te voeren.

Maar in het boek Jeremia zegt God dat hij deze berg gaat vernietigen en noemt hem, niet een grote berg, maar "O vernietigende berg, die de ganse aarde vernietigt" (Jer 51:24-25). Natuurlijk is het onlogisch om naar iets in Babylon te verwijzen als een berg, omdat er daar geen natuurlijke bergen zijn. De enige berg waarnaar God zou kunnen verwijzen is dus Enlil, de "grote berg". Deze conclusie wordt onderstreept doordat God ook zegt: "Ik zal Bel in Babylon straffen" (Jer 51:44).

LUSTPALEIS VAN DE GODEN

Bijgevolg geloofde men ook dat Babylon de verblijfplaats van de goden was en de tempel die bekend stond als 'E-sangil,' was "'het paleis van de goden' ... de tempel van Marduk ... was geen gewoon heiligdom ... het was de kosmische verblijfplaats van de koning van de goden, de plaats van waaruit hij het universum regeerde."271

Andrew George merkt op dat de E-Sangil de "archetypische kosmische verblijfplaats was, precies gemodelleerd naar de kosmische verblijfplaatsen van ... de Apsû van Ea en de E-sharra van Enlil," waarvan hij opmerkt dat het niet alleen een tempel was maar "de stad Babylon ... niet alleen de toren, maar de hele stad ... [was] de verblijfplaats van de goden." 272 De E-sangil was de hele stad Babylon, het lustpaleis van de goden van de hemel. George merkt op hoe, volgens oud Babylonisch commentaar, er ceremoniële betekenissen zijn in de namen van Marduks tempels. Van groot belang is de vierde tempel, die "E-sangil = Lust-paleis van de goden van de hemel [en onderwereld]," 273 is, hetgeen aantoont hoe Satan lust gebruikte om de mens te verleiden tot aanbidding in zijn tempel. In feite "is Babylon dus het huis van het pantheon omdat het de plaats is waar alle goden van het universum bijeenkomen voor de goddelijke vergadering."274

Satan (Enlil) vestigde zich in Babylon waar de mens hem zou aanbidden en de hemel op aarde zou ervaren door de begeerten van het vlees, de begeerten van de ogen en de trots van het leven. Satan wil dat wij tevreden zijn op een aarde zonder God, maar hij begrijpt dat God de eeuwigheid in het hart van de mens heeft gelegd (Eccl 3:11), en daarom hunkert ons hart om thuis bij God te zijn, waar er voor eeuwig genoegens zijn aan Zijn rechterhand (Ps 16:11). De Psalmist verklaarde dat wij "overvloedig verzadigd zullen zijn met de volheid van Uw huis, en Gij geeft hun te drinken uit de rivier van Uw genietingen" (Ps 36:8). Jesaja verklaarde: "Op deze berg zal de HEERE der heerscharen voor alle mensen een feestmaal bereiden" (Jes 25:6).

Er zijn dus twee steden: Gods stad, de berg Sion, die zuiver, heilig, waarachtig en oorspronkelijk is en waar vreugde en genoegens zonder einde zijn. God schiep de Hof van Eden: Eden betekent lust. God wilde Adam en Eva genot schenken. Het hiernamaals wordt in het Hebreeuws Gan Eden genoemd, vandaar, een terugkeer naar de tuin van genot. Hij wil ons vreugden geven die ons verstand te boven gaan.

Dan is er Satans stad Babel, met zijn perversies van wat goed, waar en juist is. De genoegens daarin zijn echt en voelen goed, maar zijn in een oogwenk verdwenen, waardoor de mensen blijven steken in de cyclus van het najagen van de draak. Ironisch genoeg lijkt het erop dat Gods belofte van ware vreugde en plezier het ruimschoots zou winnen. Maar de mensheid is vanaf het begin in Satans leugens getrapt; en Babel, vol van zijn vluchtige genoegens, is historisch gezien aantrekkelijker geweest dan Gods stad. Satans stad is hier en nu, tastbaar en vleselijk; het voedt zichzelf, terwijl Gods stad een paradijs van onzelfzuchtigheid is, waar geen plaats is voor de begeerten van het vlees. Satans stad is de ultieme rebellie tegen Gods orde, en zij is begonnen door Nimrod, de rebel.

Voetnoten:

255 http://jewishencyclopedia.com/articles/11548-nimrod.
256 Op dezelfde manier als hoe "Ninurta," als "Heer van de Aarde," door de bijbelse tekst is vervormd als "Nimrod," of "Laten we rebelleren".
257 https://www.definitions.net/definition/Chernobyl
258 George Smith, Chaldean Account of Genesis, 1880, Pg. 29
259 George Rawlinson http://www.archive.org/stream/egyptbabylonfrom00rawl/egyptbabylonfrom00ra wl_djvu.txt
260 “The epic of Enmerkar and the Lord of Aratta,” translation from “The Babel of Tongues: A Sumerian Version” by Kramer, S.N.; Journal of the American Oriental Society 88:108-11, 1968
261 Enûma Eliš· VI 63: George 1992: 301–2
262 George, Andrew (2007) "The Tower of Babel: Archaeology, history and cuneiform texts" Archiv für Orientforschung, 51 (2005/2006). Pg. 75–95. pdf document.
263 Nabopolassar – 2 Foundation cylinders with inscriptions from Nabopolassar (Nebuchadnezzar’s Father) – found 1880
264 Ibid.
265 Ibid.
266 Inscription on Borsippa, by Nebuchadnezzar II, translated by William Loftus Translated in 1857 for the book Travels and Researches in Chaldea and Sinai. https://www.schoyencollection.com/history-collection-introduction/babylonian- history-collection/tower-babel-stele-ms-2063
267 Ibid.
268 Wij zien Gods stad, Zijn Heilige Berg, de berg Sion, en het Nieuwe Jeruzalem in de gehele Bijbel als één geheel beschouwd: "Jeruzalem zal genoemd worden de Stad der Waarheid, de Berg van de HEERE der heerscharen, de Heilige Berg." (Zach. 8:3) Ook: "Ik [ben] de HEERE, uw God, wonende in Sion, Mijn heilige berg. Dan zal Jeruzalem heilig zijn..." (Joël 3:17)
269 http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section1/tr162.htm
270 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002.Pg. 81. 271 E-sangil And E-temen-anki, The Archetypal Cult-centre – Andrew George
272 Ibid.
273 Ibid.
274 Ibid.

Bron: Store | DouglasHamp.com: Checkout