www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 2: ONTSTAAN VAN DE ANTI-HERO (Babel en het Beest)

Beschadigde beeltenis 2

()

HOOFDSTUK 12: TOREN VAN BABEL: STARGATE NAAR DE AFGROND

Satan wekte de rebel op, die een gibbor werd, de Zoon van Verdoemenis. Fase twee van Satans plan was het creëren van de stargate, een portaal voor de goden (demonen) om door te dringen in de dimensie van de Rebel. Zij zouden bābu-ilū creëren, dat wil zeggen, een poort / deur van de goden, of het meervoud is ilānu, waarschijnlijk een afspiegeling van de alternatieve titel Bab-ilan / Babylon, in het Akkadisch. De Bijbel vermeldt deze gebeurtenis:

Toen zeiden zij tot elkander: "Kom, laat ons bakstenen maken en ze goed bakken." Zij hadden kleiblokken voor steen, en zij hadden asfalt voor mortel. En zij zeiden: "Kom, laten wij ons een stad bouwen, en een toren, waarvan de top in de hemelen reikt; laten wij ons een naam maken, opdat wij niet verstrooid worden over de gehele aarde" (Gen. 11:3-4).

De Babyloniërs geloofden dat hun ziggoeratten (trap-piramiden) ladders of bruggen waren tussen het domein van de mens en het domein van de goden. Bedenk dat toen de sluier zich over alle volkeren verspreidde (Jes. 26:7) en zich bij de zondeval tussen hemel en aarde ontrolde, de geestelijke en aardse domeinen niet langer één waren. De sluier schermde de aarde af van Gods glorieuze, vurige aangezicht, zodat het zijn gevallen schepping niet zou doen smelten (Ps.97:5); het beperkte ook Satan tot de geestelijke zijde. Hij probeerde dit obstakel te overwinnen door het Nephilim bodysuit programma, maar met de zondvloed ging zijn hoop de bodem in.

Het punt van ziggoeratten was dus om een stad te verenigen met haar god. De bedoeling was om een verbindingspunt te creëren tussen het domein van de "goden" en het domein van de mens. De gebouwen zouden, volgens Andrew George, "de kloof overbruggen tussen het laagste en het hoogste niveau van de kosmos".239

De namen van sommige van de ziggoeratten onthullen de belangrijke connectie die de bouwers aan deze kunstmatige bergen toekenden, zoals:

  • - Tempel van het Fundament van Hemel en Aarde (Babylon)
  • - Tempel van de Draaier van de Zeven Beslissingen van Hemel en Aarde (Borsippa)
  • - Tempel van de Trap naar de Zuivere Hemel (Sippar)
  • - Tempel van de Ziggurat, Verheven Verblijfplaats (Kish)
  • - Tempel van de Verheven Berg (Ehursagkalamma)
  • - Tempel van de Verheven Pracht (Enlil - bij Kish?)
  • - Tempel van het Fundament van Hemel en Aarde (Dilbat)
  • - Tempel die Hemel en Aarde verbindt (Larsa)240

( )

Figuur 31 Babylonische ziggoerat als de Toren van Babel

De ziggoerat, zoals afgebeeld in afbeelding 31, was het apparaat dat mensen en goden een portaal verschafte waardoor zij met elkaar konden communiceren en elkaar konden bezoeken. Het was "een band van vereniging, die tot doel had de communicatie tussen de aarde en de hemel te verzekeren ... een reusachtige ladder waarmee een mens zo dicht mogelijk naar de hemel kon opstijgen. "241

God openbaarde zo'n geestelijke ladder tussen de twee domeinen in Jakobs droom, waarin "op de aarde een ladder was geplaatst, waarvan de top reikte tot aan de hemel; en daarop stegen de engelen Gods op en daalden neer" (Gen. 28:12). Jezus identificeerde zichzelf later als de ladder: "Gij zult de hemel geopend zien, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des mensen" (Johannes 1:51). De ziggoerat was Satans vervalsing van Jakobs Ladder. Bovendien werd Jeruzalem beschouwd als een verbindingspunt tussen de twee rijken, het ene boven en het andere beneden; de twee steden lagen geografisch boven elkaar, maar waren gescheiden door het voorhangsel. De Misjne spreekt over de twee Jeruzalems en hoe God zei dat Hij het Jeruzalem van de hemelen niet zou binnengaan voordat Hij het Jeruzalem beneden kon binnengaan. De Rabbijnen vragen: "Is er dan een Jeruzalem boven?" Zij antwoorden bevestigend en citeren Ps. 122: "Jeruzalem! dat gebouwd is als een stad waarin allen samengaan (d.w.z. Jeruzalem is gebouwd als dat Jeruzalem dat ermee verbonden (geassocieerd) is. Vandaar dat er nog een Jeruzalem is, en dat is boven in de hemelen."242

Het idee van twee Jeruzalems wordt weerspiegeld in de geschriften van Paulus, waar hij onderscheid maakt tussen het aardse "Jeruzalem dat nu is" (Gal 4:25), en het "Jeruzalem boven" (Gal 4:26). Hij was blijkbaar een echo van het rabbijnse begrip van het Jeruzalem shel ma'alah (boven) en het Jeruzalem shelemata (beneden).243 In het Hebreeuws gebruiken dingen die in natuurlijke paren voorkomen een dubbele uitgang: b.v. "yad" betekent hand en "yadayim" betekent twee handen. De uitgang "ayim" van Yerusalayim impliceert sterk dualiteit 244 met één boven en één beneden. Dit kan de reden zijn waarom Jeruzalem in Jesaja 52 wordt bevolen tweemaal te ontwaken. "Ontwaak, ontwaak! Zet uw kracht aan, o Sion" Jes 52:1. De Mesopotamiërs wisten dat het aardse rijk slechts een deel van de kosmos was. Daarom zien we dat de Mesopotamiërs een geestelijke waarheid begrepen die in de Schrift wordt bevestigd.

In het oude Mesopotamische wereldbeeld geloofde men dat hemel en aarde gescheiden waren, en Enlil's tempel, Ekur, was "de band tussen hen". De stad Nippur werd dur-an-ki genoemd, wat "band tussen hemel en aarde" betekent.245 Amar Annus wijst erop hoe Enlil de centrale positie in het pantheon innam, en in een oude hymne werd de stad Nippur "stad van Enlil, band van hemel en aarde, Enlil, de grote berg" genoemd. De belangrijkste stad en haar hoofdtempel, als de kosmische band, [die] een verbinding vormt tussen de verschillende niveaus van het universum" 246 (nadruk mijnerzijds).

De ouden dachten niet naïef dat zij een wolkenkrabber konden bouwen en de fysieke hemel konden aanraken. Het ging erom een portaal te bouwen, zoals Creig Marlowe uitlegt: "Een ziggurat was niet alleen om de goden te bereiken, maar om een poort te verschaffen voor een god om naar de mensen af te dalen," wat volgens hem "elk idee uitsluit dat het bouwen van deze toren een bovenmenselijke constructie was van een super wolkenkrabber en een soort poging om de hemel te 'bestormen' en te wedijveren met of weerstand te bieden aan God." 247 Zij waren niet van plan om de hemel binnen te vallen, maar in plaats daarvan zochten zij een manier om Satan e.a. door te laten breken naar het aardse rijk.

WORMGAT NAAR DE AFGROND?

Deze poort van de goden was dus Satans plan om een poort te openen waardoor zijn team kon doorstromen naar onze kant van de sluier. We weten niet precies hoe ze dit wilden doen, maar wiskunde biedt misschien enkele aanwijzingen. De Ouden begrepen, misschien onnauwkeurig, dat de goden die zij aanbaden zich niet in deze dimensie bevonden, maar in een andere dimensie verbleven. Zij geloofden dat de kosmologische verblijfplaats van de goden zich bevond "in de middelste hemelen die de plaats van samenkomst waren. 248

( )

Figuur 32 Tesseract

De aardse dimensie waar wij leven staat in een rechte hoek ten opzichte van de spirituele dimensie en dit wordt een Tesseract genoemd (of een 4-D kubus). Figuur 32 hierboven illustreert dat de spirituele dimensie een overlay is op ons rijk - het is niet ver weg, maar is op ons, onder ons, naast ons. Wij zijn volledig omhuld door de vierde dimensie.

( )

Figuur 33 Drie dimensies visualiseren

Om dit concept te begrijpen, wijs je je wijsvinger naar voren; dat is één dimensie, zoals in Figuur 33 wijs je je middelvinger 90 graden van je wijsvinger. Nu hebt u twee dimensies. Wijs je duim omhoog, nu heb je drie dimensies. We leven in drie dimensies. We zijn vertrouwd met de driedimensionale ruimte. Om in een andere dimensie te komen, volgens natuurkundigen, hoeven we alleen maar een rechte hoek te tekenen. Hier beginnen onze hersenen pijn te doen, want wij zijn niet in staat onze vingers op een dergelijke manier te verdraaien. Toch is het wiskundig mogelijk; hogere dimensies staan gewoon haaks op elkaar.

( )

Figuur 34 Abbot's visualisatie van een bol die het tweedimensionale vlak van Flatland binnengaat.

Het is gemakkelijker voor ons om ons een tweedimensionale wereld voor te stellen, zoals Edwin Abbot deed in zijn boek uit 1883, Flatland: A Romance of Many Dimensions. In Flatland is alles en iedereen tweedimensionaal. Er bestaan mythes over een hogere dimensie, maar aangezien niemand in die dimensie is geweest, is er geen bewijs voor en wordt het als taboe beschouwd om erover te praten. In Flatland is er geen boven of onder, alleen vooruit en zijwaarts. Wanneer echter een driedimensionaal wezen (A Sphere) hun wereld doorsnijdt, veroorzaakt dat grote consternaties. Zij kunnen A Sphere niet in zijn geheel zien; zij zien alleen een horizontale dwarsdoorsnede omdat Flatlanders alleen in twee dimensies kunnen zien; Als u de pijl met het label "Mijn oog" in Figuur 34 volgt, zult u zien hoe de Flatlanders alleen een tweedimensionaal stukje van A Sphere kunnen waarnemen. Hij verschijnt als een ronde vlek op de grond die smaller en breder wordt naarmate hij erdoorheen loopt. Abbot's plaatje illustreert hoe dit eruit zou kunnen zien.

Flatland dient als een handige analogie voor ons om ons een nog hogere dimensie voor te stellen dan onze eigen driedimensionale wereld. Zoals de illustratie laat zien, was de driedimensionale wereld niet ver weg, in een speciale betekenis, van Flatland; zij was er in feite overal omheen. Flatland leefde binnen Ruimteland (de driedimensionale wereld). Op dezelfde manier leven wij in het spirituele of hemelse vlak, dat zich in een hogere dimensie bevindt dan onze wereld; toch is het overal om ons heen. Wij kunnen het niet rechtstreeks zien, maar wij kunnen het waarnemen door wiskunde en getuigenissen van hen die het hebben gezien. De kwantumfysica, die in het begin van de twintigste eeuw werd ontdekt, heeft een theoretische brug geslagen tussen deze dimensies. Einstein, die nogal sceptisch stond tegenover sommige beweringen van de kwantumfysica, schreef samen met Podolsky en Rosen een artikel, de "EPR-paradox", waarin zij een gedachte-experiment deden:

De essentie van de paradox is dat deeltjes op elkaar kunnen inwerken... zodanig dat het mogelijk is om zowel hun positie en hun momentum nauwkeuriger te meten dan Heisenberg's onzekerheidsprincipe toelaat, tenzij het meten van het ene het ene deeltje het andere onmiddellijk beïnvloedt om deze nauwkeurigheid waarbij informatie zou worden overgebracht, sneller dan het licht zoals verboden door de theorie van relativiteitstheorie ("spookachtige actie op een afstand"). Dit gevolg was nog niet eerder opgemerkt en leek onredelijk op dat moment; het betrokken fenomeen staat nu bekend als kwantumverstrengeling. 249

Kwantumverstrengeling doet zich voor wanneer twee deeltjes met elkaar verbonden raken - ze delen onmiddellijk informatie met elkaar. Wetenschappers hebben een laserstraal afgevuurd door een soort kristal dat fotonen kan splitsen, waardoor ze met elkaar verstrengeld raken. Zelfs wanneer de deeltjes honderden kilometers van elkaar verwijderd zijn, blijft de relatie intact; een verandering in de ene veroorzaakt onmiddellijk een verandering in de andere!

( )

Figuur 35 Quantum Entanglement (Moreau et al., Science Advances, 2019) www.sciencealert.com/scientists-just-unveiled-the-first-ever- foto-van-quantum-entanglement

De deeltjes werken in tandem samen, en wanneer zij gescheiden worden, ongeacht de afstand, blijven zij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat er met de ene gebeurt, heeft onmiddellijk effect op de andere. Als je de spin in de ene verandert, verandert de spin in de andere onmiddellijk. Eenmaal verstrengeld zijn de deeltjes niet meer onafhankelijk, en niemand weet waarom dit gebeurt, maar het gebeurt. 250 En het is herhaaldelijk getest en gereproduceerd.

Figuur 35 hierboven is de allereerste foto die "verstrengeling [van kwantum] laat zien tussen twee fotonen - twee lichtdeeltjes. Zij zijn met elkaar in wisselwerking en delen - voor een kort moment - fysieke toestanden."251

Wormgaten zijn technisch bekend als Einstein-Rosen bruggen (het "ER" deel van de vergelijking). Nathan Rosen werkte samen met Einstein aan een artikel waarin hij ze in 1935 beschreef. EPR verwijst naar een ander artikel dat Einstein in 1935 samen met Rosen en Boris Podolsky publiceerde.

In dit artikel werden de paradoxale puzzels beschreven die kwantumverstrengeling opwerpt aan de aard van de werkelijkheid. Decennialang dacht niemand serieus na over de mogelijkheid dat de twee papers iets met elkaar te maken hadden. Maar in 2013 stelden de natuurkundigen Juan Maldacena en Leonard Susskind voor dat wormgaten en verstrengeling in zekere zin verstrengeling hetzelfde beschrijven.

( )

Figuur 36 Anatomie van een wormgat livescience.com/28550-how-quantum-entanglement-works-infographic.html.

Onderzoekers hebben misschien glimpen van de andere dimensies ontdekt; ze hebben misschien door de sluier heen gekeken. God heeft deze barrière echter voor onze bescherming geplaatst; de verwijdering ervan zou letterlijk het einde betekenen van de wereld zoals wij die kennen.

Communicatie door de sluier is door God verboden; het lijkt echter precies datgene te zijn wat Geordie Rose, CTO van D-Wave Systems, een kwantumcomputerbedrijf, probeert te doen. Hij beweert dat schaduwen van parallelle werelden de onze overlappen en dat wij, onder de juiste omstandigheden, die andere dimensie kunnen binnengaan, hun hulpbronnen kunnen nemen en ze opnieuw kunnen gebruiken voor ons eigen gebruik. Hij zegt:

In de kwantummechanica bestaat het concept dat een ding in twee toestanden kan bestaan die elkaar tegelijkertijd uitsluiten... Stel je voor dat er echt parallelle universa bestaan, en stel je nu eens voor dat je er twee hebt, die in elk opzicht precies identiek zijn ... met slechts één verschil, en dat is de waarde van een klein dingetje dat een Q-bit wordt genoemd op deze chip, dat is een samentrekking van quantum-bit. En dat Q-bit lijkt veel op een bit of een transistor in een conventionele computer.

Het heeft twee verschillende fysieke toestanden, die we 0 en 1 voor bit noemen. En in een conventionele computer sluiten deze elkaar uit. Dat apparaat is of het een of het ander en nooit iets anders. In een kwantumcomputer kan dat apparaat in de vreemde situatie verkeren dat deze twee parallelle universa een nexus hebben, een punt in de ruimte waar ze elkaar overlappen ... Dus, de manier waarop ik erover denk, is dat de schaduwen van deze parallelle werelden, overlappen met de onze, en als we slim genoeg zijn, kunnen we in hen duiken en hun middelen grijpen en ze terugtrekken in de onze, om een effect te maken in onze wereld." 253

Het is interessant dat hij "hun" hulpbronnen zegt. Wie zijn zij? Over welke hulpbronnen heeft hij het? Hoe weet hij dat er een parallelle dimensie is? Hij geeft geen antwoord op deze vragen. Toch klinkt het alsof hij een portaal of een brug beschrijft, zoals de tempel van Enlil diende als verbinding tussen de rijken. Het zou kunnen zijn dat de kwantumcomputer een moderne, high-tech manier is om een kanaal tussen dimensies te openen dat misschien Rose's griezelige uitspraak zou kunnen verklaren: "Als je in de gelegenheid bent om naast zo'n machine te staan, is dat een ontzagwekkend iets, althans voor mij. Het voelt als een altaar voor een buitenaardse god." 254

De Toren van Babel, de poort van de goden, was blijkbaar een soortgelijk apparaat. Het had geen fancy kwantumcomputer in zijn centrum, maar het was nog steeds een indrukwekkend bouwwerk met een duidelijk omschreven doel: contact maken met "hen". De Ouden waren er duidelijk over dat ze de andere kant wilden bereiken en met de goden wilden communiceren, en om Geordie Rose te citeren, ze probeerden "hun bronnen te pakken en ze terug te trekken naar de onze, om een effect te hebben in onze wereld."

De moderne mens probeert dus opnieuw de sluier te openen, net zoals Satan van plan was te doen met de poort van de goden. En dat verklaart waarom God het bij de toren van Babel noodzakelijk achtte om de daden van de mens te dwarsbomen. Als het doel van het bouwen van een toren alleen was geweest om mensen beroemd te maken, dan had God niet hoeven in te grijpen; of, als God alleen maar een hekel heeft aan hoogmoedige torens, dan hadden we gezien dat Hij alle torens en elk monument gemaakt voor de mens vernietigde. Toegegeven, Hij zal dat op een dag doen (Jes. 2, 12-15), maar het zal aan het einde van de wereld zijn!

Het openen van de poort van de Toren van Babel zou rampzalige gevolgen hebben gehad, maar God greep op dat moment in. In de toekomst zal dit inderdaad gebeuren, volgens het boek Openbaring. Satan zal er op een dag in slagen de afgrond te openen en een leger van tweehonderd miljoen hersenschimmen op de wereld los te laten.

Ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. Aan hem werd de sleutel van de bodemloze put gegeven. En hij opende de bodemloze put, en rook steeg op uit de put als de rook van een grote oven (Openb. 9:1-2). Het aantal van het leger van de ruiters nu was tweehonderd miljoen (Openb. 9:16).

Satans doel voor het openen van de afgrond in de toekomst is om de omvang van zijn leger te vergroten om tegen Jezus te strijden. De overweldigende reden voor God om bij Babel in te grijpen was dus om te voorkomen dat Satan een poort van de goden zou creëren die bedoeld was als doorgang of sterrenpoort voor de gevallen engelen om ons fysieke rijk binnen te dringen. Satan wilde vooral diegenen vrijlaten die tijdens de zondvloed veroordeeld waren en naar de afgrond waren gestuurd.

Het openen van de poorten van de Afgrond is een parallelle actie met wat gepland was om te gebeuren bij Babel. We weten niet precies hoe de stukken in Babel bij elkaar kwamen om een werkende poort te creëren, maar we hebben gezien dat de wetenschap het idee van het openen van wormgaten ondersteunt. Aangezien Satan het slimste wezen na God is, moet hij zijn intelligentie hebben gebruikt om een manier te vinden om dit te doen. Historisch gezien, zijn archeologie en meerdere teksten het er over eens dat de Toren gebouwd is. Sinds die tijd is Satan met de mensheid blijven samenwerken om mechanismen te bouwen om de dimensies te overbruggen en om uiteindelijk de Afgrond te openen. (Zie Bijlage 8 Joel's Leger).

Voetnoten:

239 (George 1992: 318-19, Edzard 1987). George, Andrew. (2005). The Tower of Babel: Archaeology, history, and cuneiform texts.
240 John H. Walton, “Is there archaeological evidence of the Tower of Babel?” reprinted by permission from Bulletin for Biblical Research 5 [1995]: 155-75. List compiled H.C. Rawlinson, H.C. 1861 The Cuneiform Inscription s of Western Asia, v. 2. London: R.E. Bowler: 50: 1-23 a, b; accessed athttp://christiananswers.net/q- abr/abr-a021.html CF:http://truthwatchers.com/tower-of-babel-part-3-what-was- the-tower/
241 André Parrot, The Tower of Babel, Studies in Biblical Archaeology 2 (New York: The Philosophical Library Inc., 1955), 64.
242 TRACT TAANITH (FASTING) Babylonian Talmud, Book 4: Tracts Pesachim, Yomah and Hagiga, tr. by Michael L. Rodkinson, [1918], at sacred-texts.com. http://www.sacred-texts.com/jud/t04/taa06.htm
243 CF Per John Gill 4:26: T. Bab. Taanith, fol. 5. 1. Gloss. in T. Bab. Sanhedrin, fol. 97. 2. Caphtor, fol. 14. 2. & 25. 2. & 65. 1. & 68. 2. & 71. 2. & 118. 2. Raziel, fol. 13. 1. & 27. 1. Tzeror Hammor, fol. 61. 3. & 150. 3. Nishmat Chayim, fol. 26. 2. Kimchi in Hos. xi. 19.
244 On the other hand, Gesenius suggests, “in many of these supposed duals either a dual sense cannot be detected at all, or it does not agree at any rate with the nature of the Semitic dual, as found elsewhere.” Gesenius Hebrew Grammar § 88. Of the Dual.
245 See also: “House of the Mountain, Mountain of the Storm, and Bond Between Heaven and Earth.” Frankfort, Henri. The Art and Architecture of the Ancient Orient. (New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1996), Pg. 21
246 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002.Pg. 9
247 Creig Marlowe, A New Take on the Tower: “The Sin of Shinar (Gen 11:4).” The Evangelical Journal of Theology XX:1 (2011): 29-39.
248 OECT 11 69+70, Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 78
249 https://en.wikipedia.org/wiki/EPR_paradox
250 “A laser beam fired through a certain type of crystal can cause individual photons to be split into pairs of entangled photons. The photons can be separated by a large distance, hundreds of miles or even more. When observed, Photon A takes on an up-spin state. Entangled Photon B, though now far away, takes up a state relative to that of Photon A (in this case, a down-spin state). The transfer of state between Photon A and Photon B takes place at a speed of at least 10,000 times the speed of light, possibly even instantaneously, regardless of distance.” https://www.livescience.com/28550-how-quantum-entanglement-works- infographic.html
251https://www.sciencealert.com/scientists-just-unveiled-the-first-ever-photo-of- quantum-entanglement
252 https://www.insider.com/a-new-einstein-equation-suggests-wormholes-hold- the-key-to-quantum-gravity-2016-8
253Geordie Rose - Quantum Computing: Artificial Intelligence Is Here, Aug 25, 2015 https://www.utpjournals.press/doi/full/10.3138/uram.36.3-4.127 see also: https://youtu.be/PqN_2jDVbOU?t=277 – his quote starts around minute 13:02.
254Geordie Rose - Quantum Computing: Artificial Intelligence Is Here, Aug 25, 2015 https://www.utpjournals.press/doi/full/10.3138/uram.36.3-4.127 see also: https://youtu.be/PqN_2jDVbOU?t=277 – his quote starts around minute 13:02.

Bron: Store | DouglasHamp.com: Checkout