www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 2: ONTSTAAN VAN DE ANTI-HERO (Babel en het Beest)

Beschadigde beeltenis 2

()

HOOFDSTUK 10: NIMROD WERD EEN CHIMERA

In 2020 ontdekte Chris L. uit Reno, Nevada, dat drie maanden na zijn beenmergtransplantatie "al het DNA in zijn sperma van zijn donor was." Het DNA in zijn sperma was niet van hem - het was dat van zijn Duitse beenmergdonor. Volgens het artikel werd Chris een hersenschim en zei hij naar verluidt: "Ik vond het ongelooflijk dat ik kan verdwijnen en dat iemand anders kan verschijnen."206 Ongelooflijk, inderdaad! Vóór de transplantatie was Chris gewoon Chris en alle kinderen die hij zou verwekken zouden van zijn DNA zijn. Maar na de transplantatie zullen de kinderen die Chris zou verwekken niet zijn DNA hebben, maar dat van zijn donor. Wanneer het DNA van een donor wordt geïmplanteerd, wordt de DNA-handtekening van de oorspronkelijke persoon vervangen door die van de donor. We kunnen nu wetenschappelijk vaststellen dat Chris een chimera [illusie] is geworden! 207

Zo onderging ook Nimrod een verandering van epische proporties; hij begon "een machtige te zijn op de aarde". De Hebreeuwse uitdrukking betekent Nimrod hu heichel lihiot gibbor ba'aretz betekent Nimrod "begon een gibbor op de aarde te zijn"208-hij begon als een gewoon mens en werd toen een gibbor. Het transformatieproces kan een soort overschaduwing zijn geweest waarbij Satans DNA samensmolt en/of Nimrods DNA veranderde zodat hij een gibbor werd, een held. Hij werd een hybride wezen - een god in het vlees en Satan's agent in deze wereld. Net als Chris, zouden alle kinderen die Nimrod zou verwekken niet van hem zijn, maar van zijn donor!

Deze transformatie na de zondvloed is waarschijnlijk wat bedoeld wordt in Genesis 6:4, waarin staat dat op twee verschillende tijden de zonen van God in de dochters van de mensen kwamen toen zij hen kinderen baarden. Deze twee tijden waren: voor de zondvloed en erna. Het betrekkelijk voornaamwoord "asher", vertaald "wanneer", wijzigt twee tijdsperioden clausules "in die dagen", zowel als "ook daarna". We kunnen dit visualiseren, zoals te zien is hieronder:

()

#Een gibbor (held) was niet noodzakelijkerwijs een van de Nephilim, maar het kon de categorie wel omvatten. Nephilim komt van de wortel [נפל naphal] wat "vallen" betekent. Het is mannelijk meervoud, en de vervoeging is niet duidelijk, hoewel het lijkt op een hiphil, die oorzakelijk is. Het zou dus de "gevallenen" kunnen betekenen, of bijvoorbeeld "mensen die een boom vellen". De nadruk van het woord ligt dus niet zozeer op hun eigen toestand, maar op wat zij anderen aandoen.

"Dat de gevallen engelen in zekere zin de vaders waren van de oude reuzen, was de vaste mening in de oudheid," aldus William Whiston, vertaler van Josephus. Na de zondvloed was Nimrod / Ninurta de eerste gibbor. Verder: "De eerste met name genoemde gibbor op aarde was Nimrod."209 Het is ongelooflijk interessant om op te merken dat het epitheton gibbor, net als het "Akkadische gabbaru 'sterk' en het Aramese al-jabbiir 'de reus (d.w.z. Orion)', Nimrods dapperheid identificeert, met name als mythische jager en heer van de koninkrijken van Babel."210 Met andere woorden, de Bijbel is niet de enige bron die de macht en kracht van Ninurta / Nimrod vermeldt. Bovendien lijken de activiteiten van Nimrod die in Genesis worden beschreven "op de heldendaden van de Mesopotamische held Gilgamesj,"211 die we in het volgende hoofdstuk zullen onderzoeken.

De Nephilim (reuzen) werden beschreven als zijnde gibborim (helden), evenals koning Davids machtige mannen (gibborim); en ik geloof niet dat de laatsten iets anders dan menselijk waren. Wanneer Nimrod een gibbor wordt genoemd, hoeft dat dus niet te betekenen dat hij iets anders dan machtig was, maar de bijbelse context en de Mesopotamische literatuur suggereren sterk dat hij fundamenteel veranderde.

REUZEN

De Griekse Septuagint vertaalt de gibbor passage als "Nimrod begon een reus te worden" [ηρξατο ειναι γιγας gigas] (Gen 10:8 LXX Brenton). Dat is ongelooflijk veelzeggend omdat de Septuagint de Nephilim en gibborim in Genesis 6:4 ook vertaalt als "de reuzen" (oi gigantes).

οι δε γίγαντες ησαν επι της γης [Nu waren de reuzen op de aarde] ... οι γίγαντες οι απ'' αιώνος], [de reuzen van weleer] οι ανθρωποι οι ονομαστοι [de mannen van naam en faam] (Gen. 6:4 LXX) (mijn vertaling).

De Griekse term Gigas was een beladen term uit de Griekse literatuur, verwijzend naar goddelijke, woeste wezens die zowel uit de hemel als aarde waren, en in sommige gevallen was hun vader de Tartarus. Om te zeggen dat dat Nimrod een gigas begon te zijn, een reus, was dat hij begon een hybride wezen was. Het woord "Gigantes" wordt door sommigen gezien als "van de aarde" betekent, hoewel sommigen dit onhoudbaar212 achten. Niettemin, volgens etymonline.com:

Grieks Gigas (meestal in meervoud, Gigantes), één van een ras van goddelijke maar woeste en monsterlijke wezens (personificatie van vernietigende 213 natuurkrachten), zonen van Gaia en Uranus ... Gaia is aarde en Uranus is hemel - vandaar dat "reuzen" waren een vermenging van hemelse en aardse wezens.214

Volgens Hesiods Theogonie, een genealogie van de Griekse goden, Tartarus, god van de onderwereld, was de vader van de reuzen.215 Men moet niet vergeten dat de Grieken bijna al hun goden ontleenden aan Mesopotamië; vandaar dat de god van de onderwereld Melqart / Nergal en dergelijke zijn, die allen in wezen Satan zijn.

Het is veelzeggend dat in de Griekse vertaling het woord gigantes wordt gebruikt. Dit woord had al een gevestigde definitie en werd gebruikt om te spreken van half-god, half-mens soort wezens. In het Engels gebruiken we giant voor een lang persoon. De reuzen waren inderdaad lang, zoals Philo opmerkt,216 maar hun lengte is niet het punt. Het gaat veeleer om de term gigas die betekent dat ze gemengd waren; ze hadden twee verschillende naturen - mens en god (engel). Wanneer we kijken naar het gebruik van het woord Nephilim (Grieks gigas) in de Schrift, vinden we een aantal interessante dingen. Bedenk dat volgens de Septuagint, wat gold voor de Nephilim, ook gold voor Nimrod.

ENLIL VERWEKTE NINURTA

Kijkend naar de geschiedenis van de Mesopotamische Ninurta (Nimrod) als een sjabloon, leren we dat Enlil Ninurta verwekte, of in bijbelse terminologie, Satan verwekte Nimrod. De Bijbel legt niet uit hoe dit gebeurde, maar we hebben de profetie uit de Hof van Eden dat het zou gebeuren, "Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad" (Gen 3:15) (nadruk mijnerzijds). We hebben ook gezien dat Satan engelen opdroeg het geestelijk rijk te verlaten en zich voort te planten met vrouwen, een campagne die eindigde bij de zondvloed. Als Nimrod een gibbor, held, begon te zijn, dat wil zeggen een giga (hybride), moet hij een vader hebben; en, de teksten uit Nimrods vaderland leveren de identiteit.

Ninurta wordt ... beschreven als de zoon van Enlil, met de bijnaam "de voornaamsten, de leeuw, die de Grote Berg (= Enlil) voortbracht."217

In een gedicht dat over Ninurta is geschreven, horen we opnieuw hoe hij een held wordt genoemd net als Nimrod in Genesis; dat zijn koningschap (dat in het Hebreeuws de wortel [מלך] heeft net als de god Molech) over de hemel en de aarde gaat; en hij zit (regeert) met zijn vader als een plunderaar of vernietiger. Merk ook op dat hij drie namen (syncretiseringen) heeft in dit gedicht: Ninurta / Pabilsag / Ningirsu:

[Held, Enlils verzamelaar van de vele functies, volmaakte held, uw koningschap is [bij uitstek] mani[fest.] Held [Ninurta], de (gevlochten) kroon [hangt losjes om uw nek.] Held Pabilsag, de (gevlochten) kroon hangt losjes om uw nek. Held Ningirsu, de (gevlochten) kroon hangt losjes om uw nek; uw koningschap is duidelijk. Uw koningschap is over de hemelen; het is over de aarde. U zit met Enki op het heilige podium ... Met vader Enlil zit u. U bent de heldhaftige zoon van vader Enlil. In de Ekur staat u... Held 218

NIMROD DE HYBRIDE-JAGER

Hij was een machtig jager [gibbor] tzayid voor het aangezicht van de HEER [ִלְפָ֣ניְיהָ֑וה lifneiYHWH] daarom is gezegd: "Zoals Nimrodִ de machtige jager voor het aangezicht van de HEER" (Gen 10:9).

Wanneer Genesis opmerkt dat Nimrod bekend stond als een machtig jager, betekent dit dan dat hij goed was in het schieten van herten, net zoals Esau dat was voor zijn vader, Izaäk? Zou dit belangrijk genoeg zijn voor de Bijbel om dit op te tekenen en zelfs te vermelden dat hij een goed jager was voor God? De Hebreeuwse uitdrukking gibbor tzayid [ִג ֹֽ ֹּבר- ַ ָ֖צ ִיד ] en Septuagint γιγας κυνηγος [gigas kunegos], impliceert dat hij een jager was met een dubbele natuur van mens en engel/god (niet dat hij op reuzen jaagde). De Bijbel vermeldt zijn bekwaamheid omdat hij een perverseling wat God opmerkte (niet alleen omdat hij goed was met een boog om zijn avondeten te vangen).

De uitdrukking "voor de Heer" suggereert dat Nimrod opschepperig God trotseerde, net als zijn vader, Enlil. Het is ook dezelfde taal die gevonden wordt in het verbod "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben [על פני]" (Exod 20:3), waarmee gesuggereerd wordt dat Nimrod als de andere god voor het aangezicht van God werd gesteld. Jezus zegt in Johannes: "Want een ieder die het kwade bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn daden niet openbaar worden" (Johannes 3:20). (Zie Bijlage 2 Wat is kwaad?). Nimrod deed zijn daden ongegeneerd in het openbaar, zodat iedereen, ook God, het kon zien. In het Epos van Gilgamesh trok de held, Gilgamesj, zich niets aan van wat de "goden" van zijn heldendaden dachten. Ninurta, Marduk en anderen werden openlijk aanbeden, in weerwil van wat God van hen vond.

De Jeruzalemse Targum stelt het "jagen" van Nimrod gelijk aan een schaamteloze veronachtzaming van de geboden van God; het was Nimrod die de mensen aanmoedigde zijn oordelen te volgen in plaats van de oordelen van Sem, die de aanwijzingen van God volgde. Volgens de Targum was Nimrod niet op jacht naar wild om te eten, maar jaagde hij op mensen. Hij was een strijder:

Hij was machtig in de jacht en in de zonde voor de Heer, want hij was een jager op de zonen der mensen in hun talen. En hij zeide tot hen: Verlaat de oordelen van Sem (die God volgt), en houdt u aan de oordelen van Nimrod. Daarom wordt er gezegd: Als Nimrod de machtige, machtig in de jacht en in de zonde voor het aangezicht des Heren (Jeruzalemse Targum).

De oude geschiedschrijver Josephus vertelt meer van dit begrip van Nimrod, die, zegt hij, zwoer de vaderen te wreken voor wat God had gedaan in de zondvloed.

Nu was het Nimrod die hen tot zulk een belediging en verachting van God aanzette. Hij was de kleinzoon van Cham, de zoon van Noach, een stoutmoedig man, met een grote handvaardigheid. Hij haalde hen over om het niet aan God toe te schrijven, alsof zij door Zijn toedoen gelukkig waren geworden, maar te geloven dat het hun eigen moed was die voor dat geluk had gezorgd. Hij veranderde ook geleidelijk de regering in tirannie, omdat hij geen andere manier zag om de mensen van de vrees voor God af te brengen dan hen in een voortdurende afhankelijkheid van zijn eigen macht te brengen. Hij zei ook dat hij zich op God zou wreken, als die het in zijn hoofd zou halen de wereld opnieuw te verdrinken; want hij zou een toren bouwen die te hoog was om door het water te kunnen worden bereikt! En hij zou zich op God wreken omdat Hij hun voorvaderen had vernietigd!219

In het cilinderzegel afgebeeld in Figuur 28 hieronder zien we Ninurta in actie op jacht. We zien Ninurta's met sterren bezette boog met sterren van acht punten, en bovenop zijn hoofd heeft hij tien hoorns. Ninurta staat op een Anzu vogel, of Mušḫuššu, of mogelijk Bašmu.

Hij was een god met een baard (Ninurta), ... met een met sterren getooide gekruiste boogkoker op zijn rug, een zwaard aan zijn riem, en een sikkel-zwaard hangend aan zijn rechterarm, trekt een sterren omringde boog en richt een pijl op een woekerende leeuw-griffioen.- 220

Amar Annus merkt op hoe de leeuwenjacht ook tot Ninurta's domein behoorde in zijn hoedanigheid van "god van de jacht,"221 een rol die ruimschoots wordt aangetoond in de iconografie. Zo zien we dat Nimrod een jager was, maar niet op wild. Hij was een hybride, een illusie/hersenschim en de zoon van Satan, de Zoon van Verdoemenis. Zijn daden waren zo betreurenswaardig dat God er kennis van nam, en dat vond Nimrod goed. Hij pronkte er zelfs mee met het Akitu-feest door te pronken met zijn grote succes bij het stelen van de wereld.

( )

Figuur 28 ancient.eu/image/6317/cylinder-zegel-met-Ninurta

DE LEVENSDUUR VAN NIMROD

Als er één ding is waarin we troost kunnen vinden wanneer een tiran aan de macht komt, dan is het dat zijn leven gewoonlijk in minder dan een eeuw eindigt. Nimrod echter was een tiran die honderden jaren geleefd zou hebben. Hoewel de Schrift ons niet specifiek vertelt hoe lang hij leefde, kunnen we een schatting maken op basis van het leven van zijn neven en nichten. Wij weten dat Noach Cham verwekte, die Kanaän verwekte, die Cush verwekte, die Nimrod verwekte. Nimrod was dus in de vierde generatie van Noach, en Noach leefde tot de rijpe leeftijd van 950 jaar (Gen 9:29). Daarna nam de levensduur drastisch af. Sem stierf op 600-jarige leeftijd (Gen 11:10-11), en zijn zoon Arphaxad leefde 437 jaar (Gen 11:12-13). Zijn zoon Salah leefde 433 jaar (Gen 11:14-15), dat was de vierde generatie na Noach. We kunnen dus extrapoleren dat Nimrod, die ook van de vierde generatie was, een natuurlijk leven van ongeveer 430 jaar zou hebben gehad.

Nogmaals, de Bijbel is zeker niet de enige die zegt dat mensen in de oudheid uitzonderlijk lang leefden in vergelijking met vandaag de dag. De oude Mesopotamische geschriften uit dezelfde periode spreken over de zondvloed als een feit, net zoals wij zouden spreken over de Tweede Wereldoorlog. Het behoefde geen uitleg; iedereen wist wat het was. Het was gewoon een deel van het historische landschap. De Velden van Ninurta, een ongepubliceerde compositie uit de Ur III periode, stelt Ninurta voor als de baas over alle velden in het gebied van Nippur (Civil 1994: 98)." 222 Een syncretisme van Ninurta was Ningirsu. In een werk uit de Soemerische literatuur, De heersers van Lagaš, wordt Ningirsu gecrediteerd voor de uitvinding van landbouwwerktuigen.

Nadat de zondvloed alles had overspoeld en de verwoesting van de landen had teweeggebracht; toen de mensheid tot bestaan was gebracht en het zaad van de mensheid bewaard was gebleven en de zwartharigen allen waren opgestaan; toen An en Enlil de naam van de mensheid hadden uitgeroepen en het heerserschap hadden ingesteld, maar het koningschap en de kroon van de stad nog niet uit de hemel waren gekomen, en Ningirsu nog niet had ingesteld voor de schare van de goed bewaakte (?) mensen, het houweel, de spade, de aarde mand en de ploeg, die betekenen leven voor het Land - de zorgeloze jeugd van de mens duurde 100 jaar en, na zijn opvoeding, hield hij het nog een tijd vol 100 jaar.223

Volgens die compositie werden honderdjarigen nog als kinderen beschouwd, (net als in Jesaja 65:20). Na de prille leeftijd van honderd jaar kon men dan verwachten tot tweehonderd jaar oud te worden. Voor Nimrod zou het dus normaal zijn geweest dat hij tot zijn vierhonderdste jaar zou hebben geleefd. Maar omdat hij een gibbor werd, leefde hij waarschijnlijk veel langer dan zijn normale levensverwachting; hij zou in wezen onsterfelijk zijn geweest, tenzij hij regelrecht werd gedood.

SATANS KRACHTEN WERDEN DIE VAN NIMROD

We moeten ook rekening houden met de krachten die Satan aan Nimrod zou hebben gegeven. Of hij in staat was om ze allemaal te gebruiken, kunnen we niet zeggen. Maar we weten wel dat het komende Beest alle macht, troon en grote autoriteit van Satan zal ontvangen en gebruiken (Openb. 13:2). Het is dus waarschijnlijk dat Nimrod in staat was om sommige of alle van deze krachten te gebruiken, zoals:

 • Astrale waarneming: het waarnemen van de ware gedaanten van wezens die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog.
  o 2 Kor 11:14 En geen wonder! Want Satan zelf verandert in een engel des lichts.
 • Biokinese: biologische aspecten manipuleren.
  o Exod 7:11 Maar Farao riep ook de wijzen en en de tovenaars, en de tovenaars van Egypte, deden op dezelfde wijze met hun betoveringen. Hij hield het nog 100 jaar vol.
  o Job 2:7 Alzo ging satan uit van de tegenwoordigheid des HEEREN, en sloeg Job met pijnlijke steenpuisten, van zijn voetzool af tot aan de kruin van zijn hoofd toe.
 • Elektrokinesis: het beheersen van elektrische dingen.
  o Openb. 13:13 Hij verricht grote tekenen, zodat hij zelfs vuur uit de hemel op de aarde doet neerdalen voor de ogen der mensen.
 • Vlucht
  o Openb. 8:13En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen door het midden des hemels, zeggende met een luide stem.
 • Pathokinese: mensen zich op een bepaalde manier laten voelen.
  o Ef 6:11 Trek de hele wapenrusting van God aan, opdat u stand kunt houden tegen de listen van de duivel.
 • Machtsvergroting: de vermogens van mensen vergroten.
  o Exod 7:11 Maar Farao riep ook de wijzen en de tovenaars; zo ook de tovenaars van Egypte, zijdeden op dezelfde wijze met hun betoveringen.
 • Macht verlenen: een stukje van zijn macht geven.
  o Openb. 13:2 Het beest nu, dat ik zag, was als een luipaard, zijn voeten waren als de voeten van een beer, en zijn mond als de mond van een leeuw. De draak gaf hem zijn macht, zijn troon, en grote autoriteit.
 • Machtsontkenning: mindere wezens ervan weerhouden hun macht te gebruiken.
  o Marcus 9:25 Toen Jezus zag dat de mensen samenkwamen, berispte Hij de onreine geest en zei tegen hem: "Dove en stomme geest, Ik beveel u, ga uit hem en kom niet meer in hem!"
 • Voorkennis: de toekomst voorspellen.
  o Openb. 12:12 Wees de bewoners van de aarde en de zee! Want de duivel is tot u nedergedaald, hebbende grote toorn, omdat hij weet dat hij maar weinig tijd heeft.
 • Telepathie: gedachten lezen en emoties beïnvloeden.
  o Matt 16:23 Maar Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga achter Mij staan, satan! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij hebt geen oog voor de dingen Gods, maar voor de dingen der mensen."
 • Teleportatie: reizen waar dan ook in het heelal zonder tussenruimte in te nemen.
  o Matt 4:5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op de top van de tempel.
  o Matt 4:8 Opnieuw nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg, en toonde Hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid.
 • Thermokinese: temperaturen drastisch veranderen.
  o Job 1:16 Terwijl hij nog sprak, kwam een ander en zei: "Het vuur van God viel uit de hemel en verbrandde de schapen en de knechten, en verteerde hen; en ik alleen ben ontkomen om het u te vertellen!"
 • Manipulatie van het weer
  o Job 1:19 "en plotseling kwam er een geweldige wind van over de wildernis en trof de vier hoeken van het huis, en hij viel op de jongeren, en zij zijn dood; en Ik alleen ben ontkomen om u te vertellen!"
  o Markus 4:39 Toen stond Hij op en bestrafte de wind, en zei tot de zee: "Vrede, wees stil!" En de wind hield op en er heerste een grote kalmte.

Samenvattend kunnen we de samensmelting van Satan en Nimrod als volgt visualiseren: Satan en Nimrod beginnen als volledig gescheiden, dan smelten ze samen in de "gibbor"-staat, dan worden ze volledig één, zoals Satan en de Antichrist (Beest) zullen zijn. Een ander voorbeeld hiervan zien we in het verhaal van Gilgamesj.

()

Voetnoten

206 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/dna-bone-marrow- transplant-man-chimera-chris-long-forensic-science-police-a9238636.html
207 The future implications of this research are far reaching and tie in directly to the Mark of the Beast. For our currently study, we will focus on what happened in the past.
208 Special thanks to Tom Horn for first bringing this idea to my attention. https://newswithviews.com/Horn/thomas155.htm
Mark, Joshua J. "
." Ancient History
Encyclopedia. Last modified January 24, 2017. https://www.ancient.eu/Enlil/.
209 GIBBORIM The Dictionary Of Deities And Demons In The Bible, Eds. K. Van Der Toorn, Bob Becking And Pieter W. Van Der Horst (Boston, 1999).
210 Ibid.
211 Ibid.
212 https://www.etymonline.com/search?q=giant
213 Hansen notes "Hesiod describes them as being "great," referring perhaps to their stature, but the Giants are not always represented as being huge. Although the word giants derives ultimately from the Greek Gigantes, the most persistent traits of the Gigantes are strength and hubristic aggression." Hansen, William, Handbook of Classical Mythology, ABC-CLIO, 2004. Pg. 177.
214 https://www.etymonline.com/search?q=giant
215 Hesiod, Theogony, in The Homeric Hymns and Homerica with an English Translation by Hugh G. Evelyn-White, Cambridge, Massachusetts., Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1914. Pg. 185. Online version at the Perseus Digital Library.
216 Philo addresses their number and stature: “they were very numerous indeed, and giants of exceeding tallness with absolutely gigantic bodies, both as to their magnitude and their strength,” The Works Of Philo Judaeus, Complete And Unabridged New Updated Edition Translated By Charles Duke Yonge, London, H. G. Bohn, 1854-1890.
217 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 11 218 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 19 219 Josephus Ant. I: iv: 2.
220 https://www.ancient.eu/image/6317/cylinder-seal-with-ninurta/
221 Amar Annus, The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia, State Archives of Assyria Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 102 222 Ibid.
222 Ibid.
223 Ibid.

Bron: Store | DouglasHamp.com: Checkout