www.wimjongman.nl

(homepagina)


Beschadigde beeltenis 2

()

EPILOOG: JEZUS DIENDE TOEN SATAN NIET WILDE

God eiste van Satan dat hij Adam zou dienen, maar Satan weigerde om een dienaar te zijn en opofferend lief te hebben. Deze zelfde test werd uiteindelijk aan Jezus, Gods eigen Zoon, gesteld. Hoewel Jezus wilde dat de beker voorbijging, vernederde Hij Zichzelf omdat: "De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven als losprijs voor velen' (Matt. 20:28).

Wij herinneren ons toen God aan Samuel vertelde om de kinderen van Israël een koning te geven, hun eerste koning was Saul, die was:

Een machtig man. En hij had een knappe zoon, wiens naam Saul was. Er was geen knapper persoon dan hij onder de kinderen van Israël. Vanaf zijn schouders was hij groter dan wie ook van het volk (1 Sam 9:1-2).

Saul was, net als Satan voor hem, door God begiftigd met kracht en een goed uiterlijk. Hij was krachtig en een volle kop groter dan wie dan ook in zijn omgeving. Hij was ook de knapste. Schoonheid en gestalte zijn eigenschappen die niet door inspanning worden bereikt of verdiend, maar het zijn gaven. Saul begon goed en gedroeg zich als Gods gezalfde, en speciale agent. Uiteindelijk schreef hij zijn successen aan zichzelf toe, in plaats van aan Hem die hem de macht gaf. Saul was zo ingenomen met zichzelf dat hij een monument oprichtte [matsivloyad ַמ ִ ֵ֥צ י ב ל ָ֙ וֹ ִ֔ י ד]:

Toen Samuël 's morgens vroeg opstond om Saul te ontmoeten, werd het aan Samuël verteld, zeggende: "Saul is naar de Karmel gegaan, en waarlijk, hij heeft een monument voor zichzelf opgericht; en hij is rondgegaan, voorbijgegaan, en naar Gilgal afgedaald" (1 Sam. 15:12).

Helaas werd Saul meer bezorgd over het verheffen van zijn eigen naam dan over het verheffen van de naam van zijn God. Hij bedierf zijn wijsheid omwille van zijn schoonheid, net als Satan voor hem. God is niet onder de indruk van uiterlijk vertoon, want Hij is het die deze eigenschappen in de eerste plaats heeft gegeven! We zien dit zo duidelijk toen Samuel de volgende koning koos uit de zonen van Jesse:

Toen zij gekomen waren, keek hij naar Eliab en zei: "Voorzeker, de gezalfde van de HEER is voor Hem !" Maar de HEER zei tegen Samuel: "Kijk niet naar zijn uiterlijk of naar zijn fysieke gestalte, want Ik heb hem geweigerd. Want de HEERE ziet niet zoals de mens ziet; want de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEERE kijkt naar het hart" (1 Sam 16:6-7).

Eliab zag er goed uit en was sterk, en zelfs Samuël, de man van God, liet zich leiden door zijn uiterlijke kenmerken. Dat is gemakkelijk, want de uiterlijke kenmerken zijn wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Wij mensen (en engelen tot op zekere hoogte) lijken veel op onze Schepper, zoals we in een vorig hoofdstuk hebben opgemerkt. Wij delen Zijn beeld en gelijkenis. Dit zijn dingen waarmee God ons gemakkelijk zou kunnen begiftigen. Wij zijn onder de indruk van de macht van mensen, maar God "heeft geen lust aan de benen van een mens" (Ps 147:10). God is echter op zoek naar nederige mensen met een sterk karakter.

God schiep ieder van ons als vrije wilsbeschikkers, wat betekent dat wij alleen moeten kiezen of we in ons karakter op God zullen lijken. Hij zou ons kunnen scheppen met alleen het vermogen om te kiezen om als Hem te zijn, maar vrije keuze betekent dat Hij ons moet toestaan om vrijelijk onze eigen weg te kiezen. Zowel Satan als Saul kozen ervoor om zichzelf te verheffen, in plaats van Hem te verheffen die hen geschapen had.

Hij zei tot hen: "Gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat onder de mensen hooggeacht wordt, is in de ogen van God een gruwel (Lukas 16:15) (Zie Bijlage 6 gruwelen van Babylon).

Satan koos ervoor om het kwade na te jagen, wat gedefinieerd wordt als het doen van die dingen waarin God niet behaagt. "Zij deden kwaad voor Mijn ogen, en verkozen, hetgeen Mij niet behaagt" (Jes 65:12, 66:4). (Zie Bijlage 2 Wat is kwaad). Satan koos ervoor om zich te concentreren op zijn uiterlijke kwaliteiten, die hem volledig door zijn Schepper waren geschonken; en hij verwaarloosde het om Gods grootste karaktereigenschap te voeden en te waarderen, waarvan Johannes ons vertelt dat dit de liefde is.

Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde (1 Johannes 4:7-8).

De vraag is dan: hoe ziet liefde er eigenlijk uit? Het is gemakkelijk om te zeggen: "Ik houd van je." Bloemen kopen en een romantische interesse meenemen naar een chique restaurant en iemand overladen met geschenken kunnen uitingen van liefde zijn. Maar de realiteit is dat deze gebaren op zich best oppervlakkig zijn. Als een miljardair je honderd dollar geeft, is dat dan liefde? Wat als het 1000 dollar was? Is dat liefde? Gaf God Satan niet alles? Was dat liefde? Misschien. Maar het geven van die kwaliteiten kostte God niets. Hij heeft eindeloze bronnen. Dus, Satan begiftigen met schoonheid en wijsheid was echt niets. Gelukkig gaat Johannes verder met ons te vertellen hoe de liefde van God er in actie uitziet.

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als verzoening voor onze zonden (1 Johannes 4:9-10).

Gods liefde werd niet alleen getoond door het geven van materiële gaven, maar door het geven van alles. Dit zijn de woorden die Jezus sprak over de liefde van God:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden (Johannes 3:16-17).

God had zo lief dat Hij Zijn ENIGE Zoon gaf. God offerrende gave. Hij gaf dat wat het meest waardevol was: Zijn eigen Zoon. Johannes behandelt dit in zijn eerste brief: "Hieraan kennen wij de liefde, omdat Hij Zijn leven voor ons heeft afgelegd. En ook wij zouden ons leven moeten geven voor de broeders en zusters" (1 Johannes 3:16).

Wij kennen de liefde omdat Hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Jezus onderstreepte deze opofferende liefde in zijn onderricht over het elkaar dienen - niet zoals een slaaf zijn koning dient, maar zoals een vriend die op een opofferende wijze van zichzelf geeft, door goed te doen en een vriend te dienen die hem niet kan terugbetalen.

"Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de laatste van allen zijn en dienaar van allen" (Marcus 9:35).

JEZUS GING NAAR EEN TUIN EN ZWEETTE BLOED VOOR ONS

Satan, de eerste minister, zei: "Ik wil niet dienen; allen moeten mij dienen." Maar wat zei de vleesgeworden God? Hij was in de tuin van Gethsemane, zweette bloed omdat Hij wist wat er komen ging en zei: "Vader, als er een manier is, als er een plan B is, wilt U dat dan nu meteen onthullen? Is er een andere weg? Maar niet mijn wil geschiede, maar de Uwe."

Wat was Hij bereid te doen? Hij was bereid om naar het kruis te gaan, om te sterven. Hij is de Koning der koningen en de Heer der heren; het Woord dat in het begin bij God was, dat God was. God komt niet met een grootse verklaring, een groot filosofisch ideaal waarvan Hij wil dat iedereen eraan voldoet, maar dat Hij niet bereid is om te doen. Nee, nee. Hij is de bevelhebber. Hij leidt de weg. Hij toont ons hoe we het moeten doen.

Hij heeft zich vernederd. Hij nam de gedaante aan van een slaaf. Hij was gehoorzaam tot op het punt van de dood. Wat zegt Jezus ons? Neem dagelijks je kruis op. Neem het dagelijks op. Wat doe je aan een kruis? Er is maar één ding dat je kunt doen aan een kruis: Sterven. Ik wil niet sterven aan mezelf omdat het pijn doet. Ik moet mezelf verloochenen. Dat wil ik niet doen. Maar is dat niet waartoe Hij ons geroepen heeft? We zijn niet geroepen om alleen maar meer kennis te zoeken.

Wij zijn geroepen om te studeren om onszelf goedgekeurd te tonen; maar, meer gegevens in ons hoofd hebben, brengt ons niet dichter bij God, noch betekent het dat we God zelfs maar kennen. Mensen die honkbalkaartjes verzamelen of die alle statistieken van de spelers kunnen opnoemen, kennen de speler eigenlijk niet; zij hebben de speler waarschijnlijk nog nooit ontmoet. Sterker nog, als ze de speler zouden ontmoeten, zouden ze hem misschien niet eens aardig vinden. Ze kunnen alle statistieken kennen: slaggemiddelde, homeruns en slagbeurten, maar toch de man niet echt kennen. Op dezelfde manier kunnen wij enkele feiten over God kennen, maar er niet in slagen God werkelijk te kennen.

Als het ons doel is om Hem te kennen, dan vereist dat van ons dat we aan onszelf sterven. Om Hem gelijk te worden, moeten wij ons vernederen en bereid zijn elkaar te dienen. We hoeven het niet over elk theologisch punt eens te zijn. Het is perfect in orde dat we van mening verschillen. We hoeven het niet eens te zijn met mensen, maar we kunnen ze toch liefhebben, omdat we ook geen perfecte theologie hebben, en daar gaat het niet om. Het gaat erom of wij bereid zijn de weg te gaan die Jezus ons geleerd heeft. Zullen wij ons vernederen zoals Hij Zich vernederde? Ben ik bereid om mezelf te verloochenen en te sterven zoals Hij deed? Of zal ik in plaats daarvan zijn als Satan?

Hier is het gevaar, de misleiding: We kunnen zeggen: "Ik volg Satan niet, want ik ben geen Satanist. Ik breng geen offers en giet geen bloed op een altaar en al die echt vreemde, bizarre dingen die heksen en satanisten doen." Die praktijken zijn de meer in het oog springende kant van het dienen van Satan, van Satanisme. Maar de alledaagse vorm van Satanisme is waar ik mezelf verhef. Ik kies voor mij. Ik zet jou neer om mij te verheffen. Dat is het volgen van Satan.

Zelfzucht is waar het in zijn koninkrijk om draait. Onbaatzuchtigheid is waar het in Gods koninkrijk om draait. Egoïstisch: Dat is Satan. Onbaatzuchtig: Dat is God. Het is onze keuze. Hij gaat je niet dwingen het te doen, Hij schiep je met vrije wil. Jij mag kiezen. God zal niet voor jou kiezen. Jij moet beslissen hoe je vandaag wilt leven. Kies je voor jezelf, waar Satans koninkrijk om draait? Of kies je voor onbaatzuchtigheid, waar het in Gods koninkrijk om draait?

De geschiedenis van Satan is een verbazingwekkend verhaal. Hij is het wezen dat alles had, dat echt alles had - het uiterlijk, de hersens, de macht, de autoriteit, maar hij was niet bereid om anderen te dienen. Dat is wat hem echt apart zou hebben gezet. Hij had een test. Als hij nederig had gediend, dan had God misschien gezegd: "Je bent geslaagd voor je test." Satan faalde. Adam had ook een test. Adam faalde. Wij hebben allemaal gefaald. Er was Iemand gekomen die ook op de proef werd gesteld. Jezus werd op alle denkbare manieren op de proef gesteld. In alle opzichten was Hij zonder zonde. Daarom stellen wij ons vertrouwen en onze hoop op Hem, want Hij is onze held. Hij is ons voorbeeld. Hij is degene die ons is voorgegaan en het heeft gedaan om ons te laten zien hoe het eruit ziet om Gods geboden, Zijn Torah, na te leven. Jezus liet zien hoe je weerstand kunt bieden aan zelfzuchtige verlangens en anderen kunt dienen met nederigheid.

KIES YHWH OF BAÄL / ISHTAR

Het Beest en de tien koningen gaan de vrouw verbranden. Als je jezelf toelegt op het najagen van de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de trots van het leven - als je je vertrouwen stelt in die dingen - zul je merken dat deze kortstondige genoegens uiteindelijk zullen worden weggenomen. De vijand gebruikt deze verlokkingen om ons te lokken en ons te verstrikken. Dan trekt hij ze weg, en we blijven met niets achter. We moeten onze meester kiezen. Zal het Nimrod / Ninurta zijn, de rebel die de perverse genoegens aanbiedt, of Jehovah, de Schepper en de ware levensgever?

Satan wil dat wij zijn als de mensen op de Karmel die niet wilden beslissen.

Elia kwam tot het gehele volk en zei: "Hoelang zult gij nog twijfelen tussen twee meningen? Indien de HEERE God is, volgt Hem; maar indien Baäl, volgt hem." Maar het volk antwoordde hem geen woord (1 Kon 18:21).

Je keuze uitstellen is in opstand komen tegen God. God is volmaakt. Hij is goed, heilig en rechtvaardig. Hij is Degene Die genietingen heeft geschapen. Er zijn genoegens aan Zijn rechterhand tot in eeuwigheid. Hij wil ons al die goede dingen geven, maar Hij kan het niet zolang wij die dingen najagen die vluchtige voldoening en snelle sensatie brengen, die perversies zijn van de dingen die Hij geschapen heeft om ons vreugde en voldoening te brengen. We moeten kiezen wie onze meester zal zijn. Is het rebellie? Is het Nimrod en al zijn veelvoudige vormen - zijn vele namen van godslastering? Denk aan het scharlakenrode beest dat vol was met namen van godslastering (Openb. 17:3). We hebben gekeken naar die godslasterlijke namen en gezien dat de opstandige godslasteraar bekend staat als Pabilsag, ook bekend als Nimrod, Ninurta, Marduk, Zeus, Jupiter en de andere maskers die Satan door de geschiedenis heen heeft gedragen. Ze zijn allemaal hetzelfde. We moeten kiezen welke we gaan volgen. God of de rebel? God zal niet voor jou kiezen.

Jezus zegt ons:

"Verzamel voor uzelf geen schatten op aarde, waar mot en roest verderven en waar dieven inbreken en stelen; maar leg voor uzelf schatten in de hemel, waar mot noch roest verderft en waar dieven niet inbreken en stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn" (Matt. 6:19-21).

Velen van ons jagen een fantasie na in een wellustige jacht op een kortstondige sensatie. De verlokkingen van de reclame zijn de flitsende beelden van de perfecte auto, de begeerlijke partner, trendy kleding en levensstijl - de vluchtige, kortstondige dingen die deze wereld koestert.

Jezelf laten drijven door je ego-centrische verlangens is slaaf worden van de vrouw die het beest berijdt; zij belooft prachtige dingen, goede tijden en alle genoegens die je je maar kunt wensen. Dat is wat ze verkoopt, en de mensen geloven het. Haar lekkernijen hebben de voedingswaarde en substantie van suikerspinnen. Je grijpt het en dan is het weg. De verlokkingen zijn slechts een middel om een doel te bereiken; en dat doel is dat jij verstrikt raakt en tot slaaf gemaakt wordt. Wanneer de vrouw die het Beest berijdt haar doel heeft gediend, zullen de Antichrist en de tien koningen zich tegen Inanna / Ishtar keren en haar in het verderf storten.

Een leven waarin alle schatten van deze wereld worden verzameld, zal ook te gronde gaan. We zagen in Openbaring 17 dat we voor onszelf echte schatten moeten opslaan in de hemel, bij onze Koning, bij onze ware God, want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. "De lamp van het lichaam is het oog. Indien dus uw oog goed is, zal uw ganse lichaam vol licht zijn" (Matt. 6:22). "Maar als uw oog slecht is", (een hebzuchtig persoon werd aangeduid als iemand met een slecht oog) "zal uw hele lichaam vol duisternis zijn" (Matt. 6:23). Helaas, we kunnen egoïstisch en hebzuchtig worden. En wat erger is, we worden hebzuchtig naar vreselijke dingen waarvan God zei dat we ze niet moesten najagen. Hij wist dat ze ons leeg en verlaten zouden achterlaten.

Als we de perversies, de valse goden, de Nimrods, Ninurtas, Marduks, de Ishtars najagen - als we die dingen najagen, worden we vol van duisternis. Hij zegt ons:

Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot is die duisternis! Niemand kan twee meesters dienen, want òf hij haat de ene en heeft de andere lief, òf hij is trouw aan de ene en veracht de andere. Je kunt niet God dienen en de mammon (Matt. 6:23-24).

Het is hetzelfde als wat Elia zei: Stop met twijfelen. Kies. Als de Heer God is, volg Hem dan. Maar als het Baäl is, volg hem. U kiest. Twijfel niet in het midden. Je kunt niet God en Baäl hebben. Het werkt gewoon niet, hoewel mensen het sinds mensenheugenis hebben geprobeerd. De oude Israëlieten probeerden het; het werkte niet. We moeten vandaag kiezen wie we gaan dienen. De realiteit is dat als we niet kiezen voor YHWH, dan kiezen we standaard voor wat Satan in petto heeft. En zoals we in het volgende boek zullen zien, zal dat niet goed zijn.

Als u de enige ware God wilt dienen, begin dan uw dienst aan Hem met dit gebed:

"God, ik heb het verpest. Ik heb Uw wegen niet gevolgd. Ik heb deze valse goden achterna gezeten. Ik vraag U mij te vergeven en mij op te nemen in Uw koninkrijk in de naam van Jezus, onze Messias die stierf voor mijn zonden. Amen."

GODS GLORIERIJKE STAD WACHT OP DE NEDERIGEN

Aan het einde van onze analyse, zien we dat er een strijd is tussen twee steden: het Grote Babylon versus het Nieuwe Jeruzalem. Satan heeft zijn bergstad van afgoderij geschapen, en deze staat in contrast en wedijvert met Gods bergstad van vreugde. Je moet kiezen in welke stad je wilt wonen. Elke stad heeft een toegangsprijs; elke stad heeft een entreeprijs.

God heeft het vrij beschikbaar gesteld als u in Zijn stad wilt komen, maar u kunt geen hoogmoed, perversie en afgoderij binnenbrengen. U kunt toetreden tot Satans stad waar al die dingen vrij verkrijgbaar zijn, maar hij zal ook een prijs vragen - uw waardigheid, uw bestemming, en uw verbinding met uw Schepper. De prijs om Satans stad binnen te gaan is het niet waard, want het zal leiden tot depressie, pijn, lijden, en uiteindelijk de dood en scheiding van Hem die ons meer wil geven dan wat we ooit zouden kunnen vragen of denken. Wat moeten we doen? Als wij ons verootmoedigen voor Hem, zal Hij ons terugbrengen naar de Hof van Eden, waar voor eeuwig genoegens zijn.

Want zo zegt de hoge en verhevene die de eeuwigheid bewoont, wiens naam heilig is: "Ik woon in den hoge en in het heilige, bij hem, die een berouwvolle en nederige geest heeft, om de geest der nederigen te verkwikken, en om het hart der berouwzamen te verkwikken (Jes. 57:15).

Herinner u waar God tot Israël zei: "Zij is Mijn vrouw niet, en Ik ben haar Man niet! Laat haar haar hoererijen van zich wegdoen" (Hos 2:2). Hij roept ons op om die hoererijen uit onze ogen weg te doen. Als wij dat doen, zegt Hij: "Ik zal u Mij voor eeuwig ondertrouwen; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en recht, in goedertierenheid en barmhartigheid; Ik zal u Mij ondertrouwen in trouw, en gij zult de HERE kennen" (Hos 2:19-20).

"Want de HERE heeft u geroepen als een vrouw die verlaten en bedroefd van geest is, als een jeugdige vrouw toen u geweigerd werd", zegt uw God (Jes 54:6). "Voor slechts een ogenblik heb Ik u verlaten, maar met grote barmhartigheden zal Ik u verzamelen" (Jes. 54:7). "O gij verdrukten, door stormen heen en weer geslingerd, en niet getroost, zie, Ik zal uw stenen leggen met kleurige edelstenen, en uw fondamenten met saffieren. Ik zal uw pinakels van robijnen maken, uw poorten van kristal, en al uw muren van edelgesteenten" (Jes 54:11-12).

Dit is parallelle taal met Openbaring 21: De fundamenten van de muur de stad waren versierd met allerlei soorten edelstenen: ... (Openb. 21:19).

Sprekend tot Jeruzalem, Jesaja 62:

Gij (Jeruzalem v. s.) zult niet meer verlaten heten, noch zal uw land meer verlaten heten; maar gij zult Hefzibah heten en uw land Beulah; want de HERE verlustigt zich in u, en uw land zal getrouwd zijn ... zoals de bruidegom zich verheugt over de bruid (Jes. 62:4-5).

Dan ziet Johannes het hoogtepunt van dit alles:

Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem ... toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is (Openb. 21:2). "Ik zal u de bruid tonen, de vrouw van het Lam." ... Hij ... toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem (Openb. 21:10).

Dit is Gods vrouw; de reine, smetteloze bruid. De vijand vestigde zijn overspelige hoer, die een perversie was van wat goed, waar en juist is. Een vluchtig moment van genot is snel voorbij, en je moet blijven jagen om een nieuwe high te krijgen; maar, de high met God zal nooit verdwijnen. God is die perfecte drug, en er is geen kater met Hem. Er is geen hoofdpijn in de ochtend, geen bad trip; geen overdosis. Maar de eis is dat je jezelf vernedert - dat is de prijs om binnen te komen.

Wil jij jezelf vernederen? Te veel van ons geloven dat alleen omdat we het gebed hebben gezegd en Jezus in ons hart hebben uitgenodigd, dat we kunnen leven als in de hel. Nu is de tijd voor ons om ons te bekeren, kom uit haar, mijn volk, opdat je niet deelt in haar plagen. Als we Christus gaan belijden, kunnen we maar beter leven als Christus. Als we Zijn naam belijden, kunnen we die maar beter hoog dragen. Laat je niet misleiden. Met God wordt niet gespot. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Zou het niet heerlijk zijn om het burgerschap te oogsten in Gods stad, het Nieuwe Jeruzalem?

Het nieuwe Jeruzalem wordt beschreven als een berg. Satan heeft kunstmatige bergen gemaakt als vervalsingen van de berg die in de hemel is en die op aarde zal neerdalen. Hij heeft zijn volgelingen misleid tot het bouwen van ziggoeratten, piramiden, terpen en monumenten die valse centra van aanbidding zijn. Op deze bergen doet Satan alsof hij de Allerhoogste is, maar zijn berg is niet de plaats met de echte troon van de ware God. In Gods koninkrijk zullen we genoegens hebben die ons tevredenheid zullen brengen. God plaatste de mensheid aanvankelijk in de hof van Eden om bij Hem te wonen en van de genoegens te genieten. Hij wil dat we plezier hebben en genieten van goed gezelschap. Hij zei ons dat we ons moeten "verblijden in uw feest, u en uw zoon en uw dochter" (Deut 16:14), en "Aan uw rechterhand zijn genoegens tot in eeuwigheid" (Ps 16:11). Hij zal het ons geven als wij ons verootmoedigen, Hem volgen en onze afgoden en echtbrekerijen wegdoen. Afgoden kunnen het koninkrijk niet binnengaan. Het is een puur koninkrijk van overvloed, boordevol vreugde, liefde en ongelooflijke verrassingen. God wil dat je in zijn koninkrijk bent.

Wil je komen?

Bron: Store | DouglasHamp.com: Checkout