www.wimjongman.nl

(homepagina)


Beschadigde beeltenis 2

Bijlage 8: Het leger van Joël

Joël ontving een soortgelijke boodschap over wat komen gaat en legde de ongelooflijke angst uit die de mensen zullen ervaren. "Voor hen kronkelt het volk van pijn; alle gezichten zijn van kleur ontdaan" (Joël 2:6). Jezus vertelde ons dat het einde zal inhouden dat "de harten van de mensen het zullen begeven van vrees en verwachting voor de dingen die op de aarde komen, want de machten van de hemelen zullen geschud worden" (Lucas 21:26). In de profetie van Joël wordt het tijdstip waarop de harten het zullen laten afweten en "de gezichten van kleur zullen worden ontdaan" gekoppeld aan de komst van de schepselen uit de afgrond. Joël zegt:

Blaas de bazuin in Sion, en sla alarm op Mijn heilige berg! Laat alle inwoners van het land beven, want de dag des HEREN komt, want hij is nabij: Een dag van duisternis en somberheid, Een dag van wolken en dikke duisternis, Als de morgenwolken over de bergen uitgespreid. Een volk komt, groot en sterk, gelijk het nog nooit geweest is, en er na hen nooit meer zal zijn, ook niet in vele opeenvolgende geslachten. Een vuur verteert vóór hen, en achter hen brandt een vlam; het land is als de hof van Eden vóór hen, en achter hen een woeste wildernis; niets zal hen ontgaan (Joël 2:1-3).

Aan het eind van het hoofdstuk spreekt hij over een leger van sprinkhanen: "... de wemelende sprinkhaan heeft gegeten... mijn grote leger483 dat Ik onder u gezonden heb." (Joël 2:25). Wij weten dat dit leger verband houdt met sprinkhanen, wat ons doet denken aan het leger dat verband houdt met sprinkhanen in Openbaring 9. Deze legers zijn samengesteld uit sprinkhanen, maar het zijn geen sprinkhanen. Hoe werkt dat?

Joël noemt ze sprinkhanen, maar beschrijft ze als paarden, net als Johannes deed in Openbaring 9. "Hun uiterlijk is als dat van paarden, en als oorlogspaarden lopen zij" (Joël 2:4). Het zijn blijkbaar sprinkhanen die er niet uitzien als sprinkhanen, maar als paarden.

Het geluid dat zij maken is als het "gerommel van strijdwagens" (Joël 2:5). Deze wezens kunnen "springen op de toppen van de bergen" (Joël 2:5). Dat betekent dat zij in staat zijn om te vliegen, of in ieder geval om buitengewoon hoog te springen, naar de toppen van de bergen! Het is een sprong die zo groot is dat hij gelijk staat aan vliegen.

Zij roepen het beeld en het geluid op van een vuur, "als het geknetter van een vuurvlam die de stoppels verteert, als een machtig leger dat zich opmaakt voor de strijd" (Joël 2:5). Hun beweging is als een vonk die uit het vuur springt; zij springen als stukjes van een brandend houtblok dat in vlammen opgaat Zij zijn zeer machtig. Als zij zich over de aarde verspreiden, "zijn de volken voor hen in benauwdheid; alle gezichten worden bleek" (Joël 2:6). Deze schepselen zijn als niets wat de wereld ooit eerder heeft gezien:

Als krijgers vallen zij aan, als soldaten beklimmen zij de muur. Zij marcheren ieder op zijn weg; zij wijken niet van hun paden af. Zij verdringen elkaar niet; ieder marcheert op zijn weg; zij breken door de wapens heen en laten zich niet tegenhouden. Zij springen op de stad, zij lopen op de muren, zij klimmen in de huizen, zij gaan door de vensters als een dief (Joël 2:7-9).

Als zij naar de top van een berg kunnen springen, dan kunnen zij natuurlijk ook over muren klimmen. De wapens van de mens hebben geen effect op hen; zij barsten gewoon door de wapens heen en worden niet tegengehouden! Dat betekent dat de mensen vermoedelijk proberen de wezens in dit leger tegen te houden, en zij zijn niet in staat de wezens te vertragen. Deze wezens zijn in staat om gewoon door de verdedigingswapens heen te breken.

De aarde beeft voor hen, de hemelen beven. De zon en de maan worden verduisterd, en de sterren trekken hun schijnsel in (Joël 2:10).

Dit is een belangrijke aanwijzing met betrekking tot de timing, en het gaat ons helpen in te zien dat de gebeurtenissen in Openbaring, hoofdstuk 9 dezelfde gebeurtenissen zijn die in Joël worden beschreven.

En Hij opende de bodemloze put, en rook steeg op uit de put als de rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put (Openb. 9:2).

Wij willen twee of drie getuigen vinden van een bepaalde gebeurtenis om die beter te kunnen begrijpen. Wanneer we verschillende verwijzingen naar dezelfde gebeurtenis vinden, moeten we de informatie op elkaar afstemmen, in wat ik bijbelse driehoeksmeting noem. Het is vergelijkbaar met het gebruik van zendmasten om de locatie van een telefoon te bepalen door de tijd te meten die een signaal nodig heeft om van de telefoon terug te keren naar de zendmast. Deze vertraging wordt dan berekend in afstand en geeft een vrij nauwkeurige locatie van de telefoon. Wij kunnen de informatie over de zon en de maan en de sterren gebruiken die donker worden uit Joël en Openbaring en zelfs, Jesaja 13:10 spreekt van de gebeurtenis. Als we driehoeksmeting doen met behulp van de parallelle informatie,krijgen we aanwijzingen over de details en de timing van de gebeurtenis.

Er gebeurt iets behoorlijk radicaals. Laten we even een snelle vergelijking doen. Ik heb de informatie uit Joël, hoofdstuk 2 en Openbaring, hoofdstuk 9 in een schema samengevat.

Joëls beschrijving van de schepselenOpenbaring 9
Tijd markering & Groot leger, hetzelfde in beide passages
• Aardbeving,
  zon, maan,   sterren
  verminderd door rook
• Krachtig leger
• Zon, maan, sterren schijnen niet
• Leger van 200 miljoen

Joëls beschrijving van de schepselen Johannes beschrijving van de schepselen
• lijken op paarden
  die ten strijde trekken
• luid als strijdwagens /   vuur
• vermogen om
  buitengewoon hoog te
  vliegen /  springen
• het hart van de mensen
  laat hen in de steek
• in staat om over muren
  te gaan
• marcheren in formatie,
  wijken niet af.
• wapens hebben geen
  effect
• als een paard dat naar de strijd rent
• Leeuwenkop.
• Het gezicht van een man
• Iets als kronen
• Het haar van een vrouw
• Leeuwentanden
• Iets als ijzeren borstplaten
• Luidruchtige vleugels
• Schorpioenen staart met stekels
• Staarten met slangenkoppen
• Vurig rood, hyacint blauw, en zwavel geel
• IJzerachtige borstplaat
• Vuur en zwavel uit de mond

Tabel 9 Vergelijking van Joël hfdst. 2 & Openbaring hfdst. 9

In de beschrijving van Joël krijgen we een lange-afstandsbeeld van het tafereel dat zich concentreert op de gecoördineerde bewegingen van de paardachtige wezens die in troepen naar voren dringen. Joël beschrijft de collectieve reacties van het volk op de invasie. Hij concentreert zich op de gedisciplineerde bewegingen van het leger van beesten dat snel en met kracht een hele stad bestormt. Joël merkt op hoe de beesten niet worden beperkt door de zwaartekracht of afgeschrikt door muren of wapentuig.

In Openbaring beschrijft Johannes dezelfde paardachtige wezens die naar de strijd rennen, maar Johannes geeft een camerabeeld van dichterbij. Johannes beschrijft de kleuren van de borstplaten van de beesten. Hij geeft een close-up schets van individuele beesten door het gezicht, de kruin, het haar en zelfs de tanden te beschrijven. Hij merkt op dat de beesten vuur uit hun mond kunnen stoten. Johannes en Joël beschrijven dezelfde wezens, maar Joël bekijkt ze van een afstand, terwijl Johannes ze van dichtbij bekijkt.

De voorbode van de explosie van de opladende beesten in beide verslagen, is de verminderde of verduisterde maan en zon. Johannes legt uit dat de oorzaak van de verduistering de rook uit de put is. De afgrond wordt geopend met volumineuze rook die de hemel verduistert door het blokkeren van de lichtbronnen. Zowel Joël als Johannes zijn het erover eens dat dit de tijd is dat de paardachtige wezens verschijnen en ten strijde trekken. Hier hebben we twee getuigen van de gebeurtenis die het erover eens zijn dat het begint met de opening van de afgrond en culmineert met de lancering van deze gespierde wezens die de mensen binnenvallen en terroriseren.

Voetnoot

483 Als het een slecht leger is, hoe kan God het dan Zijn leger noemen? Als het van Hem is, zou het goed moeten zijn. Toch? God noemde Nebukadnezar, zijn dienaar toen hij Jeruzalem verwoestte. God kan mensen gebruiken die onrechtvaardig zijn, voor een rechtvaardig doel. God gebruikte bijvoorbeeld Nebukadnezar, die zijn eigen egoïstische, kwade verlangens had om Jeruzalem te oordelen en te vernietigen, voordat hij zijn bekeringservaring had. Uiteindelijk zal het Gods leger zijn dat Hij zal gebruiken om een groter doel te bereiken.

Bron: Store | DouglasHamp.com: Checkout