www.wimjongman.nl

(homepagina)


Beschadigde beeltenis 2

Bijlage 6: Wat zijn de gruwelen van Babylon?

Door perverse genoegens aan de mensheid te schenken, heeft de godin de wereld onder haar duim. Zij is degene die regeert over de koningen van de aarde, die regeert over de TV- en radiostations - die regeert over de sociale media en alles wat op het internet staat. Zij maakt mensen tot slaven met de verlokking van plezier, maar niet Gods plezier.

Zij is ... DE MOEDER VAN HOEREN EN VAN DE GRUWELEN OP DE AARDE (Openb. 17:5). "Ga uit van haar, mijn volk,opdat u niet deelt in haar zonden en ... ontvangt van haar plagen" (Openb. 18:4).

Wat zijn de dingen die God haat? We hoeven niet te gissen; we kunnen in Zijn Woord kijken en geïnformeerd worden. Laten we eens in de Bijbel kijken en het als een spiegel houden om onszelf te controleren. In Leviticus 11: "En al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, zal een gruwel zijn (Lev. 11:41). Er zijn bepaalde dieren waarvan God zei dat je ze niet mocht eten. Als God zegt: "Kijk, dat dier is geen voedsel voor u; het is u een gruwel", dan moet u luisteren en het niet eten; gewoon stoppen en berouw tonen.

'Gij zult niet met een man liggen als met een vrouw. Het is een gruwel (Lev 18:22). Homoseksualiteit is, naar Gods mening, een gruwel. In Bijlage 3, zei ik, "Wacht, we moeten geen stenen naar hen gooien." Wat ik zeg is dat we eerlijk moeten zijn tegenover onszelf, want wat er gebeurt is dat mensen zich gerechtvaardigd voelen om stenen te gooien naar deze gruwel, maar niet naar de gruwelen die hen dierbaar zijn. Laten we verder gaan in onze lijst.

Zij provoceerden Hem tot jaloersheid met vreemde goden; met gruwelen provoceerden zij Hem tot toorn Zij offerden aan demonen, niet aan God, aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, nieuwkomers die uw vaderen niet vreesden (Deut 32:16-17).

Wij zien dat Salomo een hoge plaats bouwde voor Chemos, de gruwel van Moab (zie 1 Kon 11:7), de god die kinderoffers eiste, of zoals wij met een modern woord zouden zeggen "abortus?" Waarom gebeurt er abortus? - Omdat mensen seksuele relaties hebben buiten een toegewijde huwelijksrelatie. Ze worden zwanger en kiezen ervoor zich van de baby te ontdoen. Dat is een gruwel in de ogen van God. Goed, dat is gemakkelijk om met stenen naar te gooien, want dat doe ik niet, ik ben een goed Christen.

Maar wat nog meer? Een oneerlijke weegschaal is een gruwel voor de HEERE, maar een rechtvaardig gewicht is Zijn welbehagen (Spr. 11:1).

Oneerlijke weegschalen. Wel, ik ben geen koopman; ik verkoop geen dingen, dus daar kan ik niet schuldig aan zijn. Maar misschien ben ik niet eerlijk in mijn zakendoen, ook al gebruik ik geen weegschaal om dingen te wegen, maar geeft u goede waarde? Stapelt u de weegschaal in uw voordeel en bent u niet helemaal eerlijk in de manier waarop u dingen verkoopt? Of hoe u dingen koopt? Of hoe u handel drijft? Hoe onderhandelt u en doet u zaken met anderen? Bent u een oprechte zakenman of -vrouw? Bent u een oprechte klant? Wijst u op de tekortkomingen en mislukkingen van uw collega's, maar verbergt en bedekt u uw eigen tekortkomingen om uw imago te beschermen? Zijn er regels die u op andere mensen toegepast wilt zien (dingen die ze niet mogen zeggen, manieren waarop ze zich moeten gedragen, dingen waar ze niet mee weg mogen komen, etc.) maar u stelt uzelf vrij van diezelfde normen?

Nog een gruwel: "Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, ook zijn gebed is een gruwel" (Spr. 28:9).

Wat? Mijn gebeden kunnen een gruwel zijn? Als ik Zijn instructies niet wil horen en gehoorzamen, kan mijn gebed een gruwel zijn. God zei: "Doe dat niet," en als ik het wel doe, en ik dan bid, dan is het een gruwel.

Deze zes dingen haat de HEER, ja, zeven zijn een gruwel voor Hem: Een trotse blik ... (Spr. 6:19).

Een trotse blik staat bovenaan de lijst. God haat een trotse blik. Waarom haat Hij een trotse blik? Omdat als we echt zouden begrijpen wie we zijn in vergelijking met Hem, we zouden zien dat we lager zijn dan de mieren - de mieren die onder mijn voeten zitten en waar ik overheen loop zonder er zelfs maar over na te denken. Wij zijn minder dan dat; wij zijn een worm.

We zijn niets, en toch denken we dat we geweldig zijn, en dat mensen moeten opmerken wie we zijn. Als ik denk dat ik beter ben dan mijn buurman, en ik heb zo'n hooghartige blik, dan is dat trots zijn. Als ik neerkijk op mijn buurman omdat ik iets een beetje beter kan, of een iets hoger IQ heb, dan is dat een gruwel voor God.

... Een leugenachtige tong [is een gruwel voor God], handen die onschuldig bloed vergieten [dat is een gruwel] (Spr. 6:17), een hart dat boze plannen beraamt, voeten die snel zijn in het kwaad (Spr. 6:18), een valse getuige die leugens spreekt, en iemand die tweedracht zaait onder broeders (Spr. 6:19).

Dit zijn allemaal gruwelen. We moeten diep in deze lijst kijken. Spreuken 6:16-19 is onze checklist; je zou het moeten bestuderen, erover mediteren en zeggen: "Heer, doorzoek mij, kijk of er een slechte weg in mij is, opdat ik mij bekeer en mij keer van die karaktertrek die God verafschuwt." Voordat we voor onze Schepper staan en zolang er tijd is om te veranderen, moeten we een zelfinventarisatie doen en vragen: "Ben ik schuldig aan een van deze? Heb ik een trotse blik? Heb ik een leugenachtige tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat boze plannen beraamt, voeten die vlug zijn in het kwaad? Ben ik een valse getuige die leugens spreekt? Ben ik degene die tweedracht zaait onder broeders?"

Als één van deze dingen u beschrijft, zijn die daden een gruwel. Net zoals een man die liegt met een andere man een gruwel is in de ogen van God. Ze beledigen God evenzeer als iemand die een abortus ondergaat. Deze daden zijn een gruwel in Gods ogen evenzeer als dit Mysterie Grote Babylon, die de moeder is van hoeren en gruwelen. Als we deze andere gruwelen begaan, aanbidden we haar.

Iedereen die hoogmoedig van hart is, is een gruwel voor de HEERE. In barmhartigheid en waarheid wordt verzoening gedaan voor ongerechtigheid; en door de vreze des HEREN wijkt men af van het kwade (Spr 16:5-6).

Als jij jezelf in deze beschrijvingen ziet, is er hoop. Dit is het tegengif - de vreze des HEREN. De remedie is te begrijpen wie ik werkelijk ben in vergelijking met Hem. Als ik dat juiste perspectief op God heb, dan zal ik ook het juiste perspectief op jullie hebben, mijn broeders en zusters. Ik hoop dat jullie het juiste perspectief met mij zullen hebben. Wij moeten God vrezen en ons verootmoedigen om ons te bekeren.

Dit brengt ons bij de "gruwel der verwoesting" (Marcus 13:14).

De gruwel der verwoesting is al deze dingen bij elkaar. Op een dag zal iemand die bekend staat als de "Zoon des Verderf" de belichaming zijn van al deze zonde, de mens der zonde. Hij zal een leugenachtige tong hebben die schandelijke leugens spreekt en tweedracht zaait onder broeders en zusters. Zijn hart zal boze plannen beramen en zijn voeten zullen naar het kwade rennen. Hij zal onschuldig bloed vergieten. Deze hoogmoedige renaissancemens zal de gruwelen belichamen die we hebben besproken. Op het toppunt van zijn arrogantie zal hij de ultieme heiligschennis begaan.

Bron: DouglasHamp.com