www.wimjongman.nl

(homepagina)


Beschadigde beeltenis 2

Bijlage 2 - Engelen geschapen met vrije wil

God schiep Zijn dienaren van vuur met het vermogen om te kiezen, een eigenschap die wij mensen ook hebben. Deze eigenschap is wat Satan, het Beest en de Valse Profeet in staat zal stellen oorlog te voeren tegen God. Om het vermogen om te kiezen tegen het verlangen van onze Schepper in, te kunnen waarderen, moeten we teruggaan voordat er iets was, vóór de zwartheid van de ruimte, toen er alleen de Allerhoogste was, die bestond binnen en als Zijn eigen dimensie.

Het zich voorstellen van God in en van Zichzelf is een uitdagende mentale oefening, want we moeten ons niet voorstellen dat God in de duisternis van de ruimte rondzweefde in de eeuwigheid van het verleden, (wat ik mij als jongen placht voor te stellen). Noch de ruimte noch de duisternis waren nog uitgevonden! We kunnen niet spreken over waar God bestond, want "waar" was nog niet geschapen. God bestaat niet in een plaats of in een dimensie. Er is geen ruimte, dimensie of werkelijkheid buiten wie God intrinsiek is. Dit doet ons hoofd een beetje pijn, maar het moet noodzakelijkerwijs waar zijn, want iets anders suggereren zou betekenen dat er iets bestaat zonder dat Hij het geschapen heeft, en de Schrift staat vol verzen waarin staat dat alle dingen door Hem geschapen zijn.

Volgens de studie van hogere dimensies, is de tiende dimensie zowel tijdloos als ruimte-loos.471 Het is pure informatie. Een dergelijke wiskundige beschrijving van de werkelijkheid komt sterk overeen met de bijbelse theologie. God is zowel tijdloos als plaatsloos. Hij is de geest van waaruit alle materie voortkomt. Wiskundig gezien is Hij de tiende dimensie van waaruit alle andere voortkomen. Het is interessant dat de Big Bang theorie tot een soortgelijke conclusie is gekomen - alle materie, inclusief de ruimte zelf, was dicht opeengepakt in een punt kleiner dan een punt op deze pagina. Sommigen hebben beweerd dat die stip er in werkelijkheid niet was. Niettemin, als alle materie EN de ruimte zelf zich binnen de stip bevonden, waar was de stip dan? Het antwoord is hyperspace: een dimensie buiten de onze.

De knapste koppen van de kwantumfysica van de laatste honderd jaar zijn tot de conclusie gekomen dat achter de materie van het universum een geest schuilgaat. Max Planck, vaak beschouwd als de vader van de kwantumfysica, stelde dat materie voortkomt uit een Geest:

Als een man die zijn hele leven heeft gewijd aan de meest heldere wetenschap, aan de studie van materie, kan ik u op grond van mijn onderzoek naar atomen dit zeggen: Er is geen materie als zodanig. Alle materie ontstaat en bestaat alleen krachtens een kracht die het atoomdeeltje tot trilling brengt en dit allerkleinste zonnestelsel van het atoom bijeenhoudt. We moeten achter deze kracht het bestaan van een bewuste en intelligente geest veronderstellen. Deze geest is de matrix van alle materie.472 Als een man die zijn hele leven heeft gewijd aan de meest heldere wetenschap, aan de studie van materie, kan ik u op grond van mijn onderzoek naar atomen dit zeggen: Er is geen materie als zodanig. Alle materie ontstaat en bestaat alleen krachtens een kracht die het atoomdeeltje tot trilling brengt en dit allerkleinste zonnestelsel van het atoom bijeenhoudt. We moeten achter deze kracht het bestaan van een bewuste en intelligente geest veronderstellen. Deze geest is de matrix van alle materie.472

Einstein's beroemde vergelijking, E=MC2 stelt in wezen dat energie en massa (materie) uitwisselbaar zijn; het zijn eenvoudigweg alternatieve vormen van hetzelfde ding en onder de juiste omstandigheden kan massa energie worden, en energie kan massa worden.473 Einstein stelde inderdaad dat er geen materie is: Wat materie betreft, hebben we ons helemaal vergist. Wat wij materie hebben genoemd, is energie, waarvan de trilling zo is verlaagd dat zij voor de zintuigen waarneembaar is geworden. Er is geen materie.474

Vóór de schepping was er dus geen onderscheid (buiten God zelf en zijn onbeschrijfelijke drie-eenheid). Op die eerste dag schiep God dingen die niet waren. De eerste dag was het begin van differentiaties. Hij schiep een ruimte buiten Zichzelf; Hij schiep duisternis die er nooit geweest was (Jes. 45:7), want God is licht en er is geen duisternis in Hem, hoe dan ook (I Joh. 1:5). De afwezigheid van Zijn heerlijk licht in de nieuw geschapen leegte was dus nieuw en anders. Voor de allereerste keer was er duisternis. God openbaarde dit aan de profeet Jesaja:

Ik vorm het licht, en schep (בו ָ֣ראֹּ ) duisternis: Ik maak vrede, en schep (בו ָ֣ראֹּ ) kwaad (ra' רעָ֑ ): Ik, de HEERE, doe al deze dingen (Jesaja 45:7 KJV).

Tot dat moment bestond duisternis (de afwezigheid van licht) niet. Daarom was vóór dag één (of Genesis 1:1-3), toen Hij de leegte schiep, die de ruimte is, deze aanvankelijk verstoken van Gods licht en had zelfs geen fotonen. Totdat God de afwezigheid van licht bedacht, bestond er niet zoiets als duisternis; het was Zijn idee. Toen God besloot een ruimte/dimensie buiten Zichzelf te scheppen, die niet automatisch gevuld was met Zijn licht, schiep Hij toen noodzakelijkerwijs het potentieel van de afwezigheid van licht, dat God duisternis noemde. God schiep toen fysiek licht, fotonen als golven en / of deeltjes, om de ruimte te vullen.

Op dezelfde manier is God goed (Exodus 34:6), en geen kwaad of zonde of onvolmaaktheid is in Hem. We zouden kunnen zeggen dat God het voor het zeggen heeft als het gaat om goed. Goed wordt volgens de Bijbel gedefinieerd als wat in overeenstemming is met Gods wil, verlangen of plan. Daarom is elke afwijking daarvan per definitie niet goed en daarom "kwaad". Dus, toen God de engelen, inclusief Satan, en de mens de keuze wilde geven om Hem te volgen of ongehoorzaam te zijn, moet Hij standaard de mogelijkheid voor hen hebben geschapen om hun eigen wil volledig uit te oefenen door niet het goede te kiezen (dat is Gods wil, verlangen of plan). Het is vanzelfsprekend dat niemand datgene kan kiezen wat niet bestaat. Henry Ford zei ooit dat mensen elke kleur Model T konden kiezen, zolang het maar zwart was.Het is ook vergelijkbaar met de beruchte communistische regimes waar het volk wel mag stemmen, maar er slechts één kandidaat is. In werkelijkheid is het hebben van slechts één kandidaat (of één kleur om uit te kiezen) helemaal geen keuze.

WAT IS KWAAD?

Jesaja 45 zegt dat God in feite Degene is die het kwaad geschapen heeft: "Ik vorm het licht, en schep (בו ָ֣ראֹּ ) duisternis: Ik maak vrede, en schep (בו ָ֣ראֹּ boreh) kwaad (רעָ֑ ra'): Ik, de HEERE, doe al deze dingen" (Jesaja 45:7 KJV).

Sommige vertalingen geven het woord kwaad ra475(ִ֔רע) weer als "rampspoed", wat een optie is in de context van Jesaja 45:7. Niettemin is het woord hetzelfde waarin we voor het eerst worden geïntroduceerd in Genesis 2:17, waar God de mens gebiedt niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad (ra ִ֔רע)

En de HERE , God, gebood de mens, zeggende: Van elke boom in de hof moogt gij vrij eten; maar van de boom der kennis van goed en kwaad (ra רעִ֔) zult gij niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij zeker sterven" (Gen 2:16-17).

God is ook de essentie van alles wat goed is. God volgen betekent doen wat juist en goed is. Dus, als Adam alleen maar kon kiezen uit alle "goede" dingen die God had gemaakt, dan was er eigenlijk helemaal geen vrije keuze. Dat is in een notendop de reden waarom God de boom van kennis van goed en kwaad schiep; er moest een manier zijn voor Adam om zijn eigen wil onafhankelijk uit te oefenen, zelfs als dat zou betekenen dat het in strijd zou zijn met de wil van God.

God definieert het kwaad in Jesaja door te zeggen dat zij "kwaad deden voor Mijn ogen, en verkozen wat Mij niet behaagt" (Jesaja 65:12; 66:4). Dit geeft ons een verbazingwekkend eenvoudige definitie van het kwaad: "iets doen waarin God geen behagen schept." God, de meester-programmeur, moest in deze werkelijkheid de mogelijkheid coderen om tegen Zijn wensen in te kiezen. Hij moest de mogelijkheid scheppen voor Zijn schepselen om hun eigen wil uit te oefenen en iets te kiezen waarin Hij geen behagen schept. Zoals er geen duisternis was totdat Hij het mogelijk maakte, zo was het ook onmogelijk om iets anders te kiezen dan Zijn verlangen.

De schepping van het kwaad476 is wat het kiezen in strijd met Zijn wensen mogelijk maakte, en het is wat het kiezen om Hem te volgen, te gehoorzamen en lief te hebben zinvol maakt. Opdat Gods schepselen Hem werkelijk zouden liefhebben, moest de mogelijkheid om Hem te verwerpen beschikbaar zijn. Satan, de engelen, Adam en Eva - allen moesten de mogelijkheid hebben om tegen Zijn wil in te kiezen om werkelijk voor Hem te kunnen kiezen en dus ware liefde voor Hem te hebben. Daarom is het waar dat God het kwaad schiep; toch heeft Hij nooit iemand ertoe gebracht het kwaad te kiezen. Mensen de keuze geven tussen twee reële en haalbare opties is niet hetzelfde als ons de slechte optie laten kiezen.

De schepping van het kwaad is te vergelijken met een grote rots op een klif. De rots heeft potentiële energie; een klein duwtje zal de potentiële energie omzetten in kinetische energie. De potentiële energie van de rots hoeft nooit in werking te worden gesteld, of kinetisch te worden gemaakt; zo hoeft ook de keuze van de mensheid in strijd met Gods verlangen niet te worden geactualiseerd. God vertelde Adam in zekere zin niet tegen de rots te duwen en waarschuwde hem voor de gevolgen als hij dat wel deed, maar Adam duwde er uit vrije wil toch tegenaan en ondervond het gevolg toen de energie van de rots kinetisch werd en hem doodde.

God schiep twee mogelijkheden: één in overeenstemming met Zijn wensen, wat leidt tot leven; en één tegengesteld aan Zijn wensen, wat leidt tot de dood. Engelen en mensen hebben de mogelijkheid om hun pad te bepalen. Satan koos de weg in strijd met Gods wensen.

Voetnoten

471 Rob Bryanton, Verbeelding van de Tiende Dimensie: Een nieuwe manier van denken over tijd en ruimte Paperback, 2007
Bryanton, Verbeelding van de Tiende Dimensie: Een nieuwe manier van denken over tijd en ruimte Paperback, 2007
472 Das Wesen der Materie, toespraak te Florence, Italië (1944) (uit Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Abt. Va, RePg. 11 Planck, Nr. 1797)
RePg. 11 Planck, Nr. 1797)
473 http://www.pbs.org/wgbh/nova/einstein/lrk-hand-emc2expl.html. Het is niet verrassend dat de Bijbel millennia voorloopt op zowel Planck als Einstein. In Genesis 1:2 zweeft (merachefet מרחפת) de Geest van God over het gezicht van de wateren. De Hebreeuwse term is dezelfde actie als een vogel die broedt, fladdert, of zweeft boven zijn nest.
fladdert/zweeft (merachefet מרחפת) de Geest van God over het gezicht van de wateren. De Hebreeuwse term is dezelfde actie als een vogel die broedt, fladdert, of zweeft boven zijn nest.
474 AOvVaw2QDym5bCfbPneO-2Tf8Thphttp://www.pbs.org/wgbh/nova/einstein/lrk-hand-emc2expl.html
475 The Theological Wordbook of the Old Testament (TWOT) merkt op dat het zelfstandig naamwoord "kwaad" wordt gedefinieerd als "zijnde die toestand of handeling die in zijn (Gods) ogen onaanvaardbaar is (Jer 52:2; Mal 2:17; vgl. Neh 9:28)," (TWOT ָָ֔רע ra).
476 Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology definieert het kwaad op de volgende manier: "wat goed is, was wat door God was verordend, en wat verkeerd is, was wat door Hem was voorgeschreven, afwijking van dit paradigma vormt wat kwaad is." Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology (1996): Kwaad.

Bron: Store | DouglasHamp.com: Checkout