www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat het westen moet weten over de Islam

Een samenvatting van de gelijknamige film.

In alle discussies wordt er de nadruk op gelegd dat er gematigde Moslims zijn.
Premier Erdogan: Er bestaat geen gematigde Islam.

De Indische journalist Kanchan Gupta schrijft: “Er was eens een tijd dat ik zo onschuldig was om te denken dat er meerdere soorten van Islam zijn. Met hen samenleven grappen uitwisselen en vriendschappelijk met hen om kon gaan en zo denken de meeste niet-Moslims. Ik zat fout, de Islam eist totale onderwerping. De zogenaamde gematigde Moslim spreekt met twee monden. Behept zijn met vrees voor de Islam is een kleine prijs voor de veiligheid van de toekomst.”

Een Joodse man uit Arad heeft mij eens uitgelegd hoe de Moslims te werk gaan in de huidige vreedzame verovering van de wereld.
Allereerst komt men met het aanbieden van diensten en het willen werken in de landen waar ze heen trekken. Ze zijn niet zichtbaar aanwezig en gaan op in de bevolking. De tweede stap is dat de kinderen organisaties gaan oprichten om zo maatschappelijk voet aan de grond te krijgen. De derde stap is om hun geloof uit te dragen en ruimte daarvoor te eisen en de macht te grijpen.

Wat in de hele discussie hier in het land ontbreekt is daarom de vraag wat er gebeurd als de Islam zich kan verbinden met wereldlijke macht. We zien wat er gebeurd in landen als Soedan en Nigeria met een helft aan bevolking die Christen is of een ander gelooft aanhangt. Wat zien we in een land als Kenia waar men ook de wereldlijke macht wil overnemen.

Heden ten dage wordt dezelfde fout gemaakt als de Joden en Christenen in de jaren 700 na Chr. Ook toen zag met de Islam als een variatie van hun eigen geloof. Maar door deze acceptatie werd al snel de wereldlijke macht overgedragen aan de Islam en vlogen de Christenen uit de bestuursfuncties en waren in no time onderworpen aan de Islam.

Het Jodendom kent de genade en de wet (Thora)
Waar de Christenheid heeft gekozen voor de genade zonder de Thora, heeft de Islam gekozen voor alleen de wet (Sharia)
De Christenheid en de Islam zijn al eeuwenlang in gevecht.

Er is een culturele oorlog aan de gang tussen de geloven. Nadat de Islamieten de Torens in NewYork hadden vernietigd had het antwoord niet moeten zijn een oorlog in Irak en Afghanistan, maar de vernietiging van Mekka of de al-Aqsa moskee in Jeruzalem. Dat antwoord had men begrepen.

Bush: Islam is een geloof dat een boodschap verkondigt die goed is en vredelievend.
Blair: Islam is een vreedzame en tolerante religie. De daden van terroristen is in volledige tegenspraak met de Islam.

Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand. De meeste westerse leiders ontkennen de connectie tussen geweld en de Islam. De elite heeft de neiging om de Islam af te schilderen als een mysterieus geloof dat tolerant en vredelievend is.
Men baseert zich daarbij op de zgn. vrede-teksten en de terroristen als rand-figuren.
Men vergeet daarbij een verklaring te geven van het geweld dat van meet af aan de Islam heeft vergezeld, dertien eeuwen lang.
Keurt de Islam geweld goed in de naam ven het geloof begaan of niet? Het antwoord is, ja men keurt het goed. Alle Islamitische geschriften laten daarover geen twijfel bestaan. De Islam heeft een doctrine van geweld tegen ongelovigen.

Het verlangen van de Islam is de wereldwijde overheersing met onderdrukking van alle andere geloven. Een verplichting die de hele Moslimgemeenschap met elkaar verbindt. De ellende is dat we met het toelaten van de Moslims tot onze gemeenschap het “Paard van Troje” hebben binnen gehaald en we niet goed weten hoe we de strijders in het paard moeten houden.

Abdullah al-Araby zegt dat “terroristen die anderen aanvallen, de ware Islam toepassen die al werd gepraktiseerd door Mohammed.”

Mohammed is een man die wordt beschouwd als de perfecte man. Hoe meer je op hem lijkt des te betere Moslim je bent, hij is dus de rolmodel voor de Islamiet.
Mohammed roeide drie Joodse stammen uit in wat nu Saudi-Arabië is, door verdrijving of onthoofding. De vrouwen werden slaven of bijzitten, dat wordt met trots geleerd op de scholen. Het verhaal uit de Hadith van de marteling van Rabbi Kihana door Mohammed is de inspiratie van de Palestijnen voor de jihad tegen de Joden heden ten dage.

Ook nu schrijft een Egyptische geleerde dat hij niet kan geloven dat onthoofdingen in Irak op bezwaren van Moslims kan stuiten. Weten ze dan niet dat Mohammed zelf zevenhonderd tot negenhonderd mannen heeft onthoofd en daarmee het juiste voorbeeld heeft gegeven?

Hiermee wordt aangegeven dat Mohammed niet meer was als een zevende eeuwse bendeleider die politieke tegenstanders uit de weg ruimde en dat dit gedrag in onze tijd neerkomt op terrorisme.

De Koran is het woord rechtstreeks van Allah zelf en kan niet anders worden vervangen dan door een later woord van Allah zelf. Anders is het geldig voor eeuwig en kan het niet worden veranderd. Een gematigde moslim moet als hij dat standpunt niet wil volhouden zijn geloof verwerpen, hij mag geen wijziging of andere gedachte er over hebben als hij Moslim wil blijven. Afwijzing van welke tekst dan ook plaats hem buiten de Islam. De Koran is het perfecte boek de “Moeder van alle boeken” en was van eeuwigheid bij Allah en niet voor interpretatie vatbaar.

Sura 98:6; Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

De Koran is een boek met - geboden of anders - een boek met sterk verdraaide Joodse en Christelijke teksten. Het stelt de norm en is onderdeel van de wetgeving en bestuur.

Om de Koran te begrijpen moet men ook de Hadith kennen anders blijft het een verzameling van losse teksten zonder verband. De Hadith bestaat uit talloze overleveringen uit het bestaan van de profeet. Deze verhalen geven aan hoe de Koran te interpreteren en te handelen.

Zo zegt de Hadith: De profeet sprak “Niemand die sterft en door Allah met de hemel wordt beloond zou willen terugkeren, zelfs niet als hem alle schatten van de wereld werden beloofd.”
“Behalve de martelaar die de superioriteit van het martelaarschap beseft en graag zou willen terugkeren om opnieuw voor Allah's zaak te worden gedood, dat is beter dan alle schatten op aarde.“

Er leeft geen moraal in de harten van Moslims en men moet de Koran raadplegen van wat mag of niet mag.
(Dit doet sterk denken aan het woord van de Heer in Jeremia 31;  Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” Als hij de wet in de harten van Zijn kinderen wil schrijven. Heidenen hebben dit niet.)

En de Koran zegt helder en klaar dat elke Moslim verplicht is om de ongelovige op het slagveld te treffen of zich te bekeren of zich als dhimmi te onderwerpen.

Sura 9:29; Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in God noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

De Koran bestaat uit twee delen, het eerste deel komt uit de tijd dat Mohammed in Mekka verbleef. Uit die periode stammen de meeste vrede teksten toen hij daar leefde met Joden en Christenen samen. Hij had slechts een handvol volgelingen, geen macht en slechts vijanden. Hij moest dus vredelievend overkomen.
De eerste stap. Wanner hij zijn theocratische staat vestigt in Medina veranderd dat, dan wordt hij krijgsheer met een totalitaire staat. Dan worden de vreedzame verzen overruled door andere.

Sura 2:106; zegt Allah: Welk teken Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen?
Dat is de vervangingsdoctrine. Bij tegengestelde verzen gelden de laatst geopenbaarde.

Op die manier worden de vreedzame teksten buiten werking gesteld. Het allerlaatste vers wat is geopenbaard is het “Zwaardvers.”
Niet Moslims hebben moeite met het begrip dat een God terug komt op zijn woorden.
In het jaar 614 schrijft Mohammed op; “Er is geen dwang in de godsdienst.” en in het jaar 627, de Sura 9:5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, God is Vergevensgezind, Genadevol.

De Koran is niet chronologisch en derhalve voor een westerling onbegrijpelijk. Je vindt de tolerante verzen later in het boek die eerder zijn geschreven in Mekka maar die echter ongeldig zijn.
Hoofdstuk negen is het laatste geschreven en gaat helemaal over het bestrijden van ongelovigen. het enige hoofdstuk dat niet begint met “In naam van Allah de genadevolle en barmhartige.” Er is ook geen genade te vinden in het hoofdstuk.
Het bevat dus het zwaardvers sura 9:5 als boven vermeld.

In eerste instantie waren er dus veel overeenkomsten weliswaar verdraaid maar daardoor onderkenden de Christenen ook niet het gevaar van de opkomende godsdienst.
Walid Shoebat heeft zich bekeerd tot het Christendom als vroegere Moslim en terrorist, vertelt dat de overlevering zegt dat aan het eind der dagen velen het geloof zullen verlaten en de opdracht is hen te vinden en te doden.
[ Schare uit de grote verdrukking? ]

Het Westen zou zich eens moeten afvragen welk deel over het doden van de ongelovigen de Moslim niet begrijpt.
Maar het westen herhaalt bij monde van Rice de boodschap, dat mensen niet op hun religie worden beoordeeld en dat men in veel Moslimlanden vrienden heeft en het geen oorlog tussen beschavingen is of tegen de Islam maar tegen mensen die de Islam bezoedelen. Welke Islam bezoedelen ze dan? De Islam zoals die door het Westen wordt begrepen is? Een religie van vrede, wat niet de werkelijke Islam is?

De echte Islam is de enige religie die geweld rechtvaardigt tegen ongelovigen. Er zijn Moslims die in vrede leven met hun niet-Moslim buren en geen plannen tot oorlog hebben, maar ze weten dat de Islam het wel rechtvaardigt en in vrede leven omdat hun buren nog niet zover zijn.
Men begrijpt waarschijnlijk niet eens de Islamitische rechtsleer. Ze lijken gematigd maar zijn het niet zonder dat ze de Islam afzweren. In alle scholen en universiteiten wordt het “zwaardvers” duidelijk boven alles gesteld en is geen beeldspraak

Zelfs bij de meest extreme Moslim heerst de idee van een vreedzame religie, maar men bedoeld daarmee dat de Islam streeft naar overheersing van de wereld waarna er vrede zal heersen. In zoverre is men een religie van vrede.
Maar in Sura 5:33 staat; De vergelding degenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.
Dat deed Mohammed met de mensen van de Joodse stammen en dat gebeurd nu ook in Soedan, Afghanistan en elders.

Omdat er geen garantie in de Islam is dat men het Paradijs zal betreden zijn er wel dingen die kunnen helpen tot toetreden in het Paradijs. Het sterven in de Heilige oorlog is een garantie voor het Paradijs. De uitspraak van geestelijken dat Islam zelfmoord verbied is in zover een leugen, dat men bij een dergelijke actie men niet sterft als zelfmoordenaar, maar als strijder van Allah die anderen, de vijanden van Allah dood en daar zelf bij omkomt.

Sura 9:111. Voorzeker, God heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van God en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte in de Thora en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan God? - Verheugt u dan in de verbintenis, die je met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.

Jihad is “strijd” en in de Hadith gaan 100 verzen over militaire inspanning van de Jihad en aan het eind daarvan, zegt Mohammed, dan begint pas de persoonlijke geestelijke jihad. Jihad heeft dezelfde betekenis als “Mein Kampf.” Zoals Hitler erover dacht, zo denkt ook de Islamiet over de jihad.

Vanaf de Minaret wordt dan ook niet de dood van de martelaar verkondigd maar zijn huwelijk met de Houris in het Paradijs vandaar dat die ouders zo blij zijn, ze geloven dat echt en vieren feest. Hij is getuige geworden, een Shaheed. Men bereidt de kinderen daarop voor om te sterven voor Allah. Mensen getuigen daarvan voor de TV hoe ze bereidt zijn al hun kinderen de weg van martelaar te laten gaan in navolging van de oudste zoon.

Om ingewijd te worden als Moslim fundamentalist moest Whalid als inwijding zijn eerste Jood doden of een aanslag plegen en dat hij volwaardig was en er zijn er zovelen die zich aanmelden dat ze de aanbod van bommen ver overtreft.
Je moet gewelddadig zijn en aan elke demonstratie hebben deelgenomen en waardig voor het grote werk.

Maar merkwaardig genoeg weet men dat het niet in de haak is. Zo ontdekken de Israëli de potentiële moordenaars. Ze kijken hun in de ogen en zien het glazige , het overvloedige zweten, ze zijn helemaal niet klaar voor het einde. Het is een gevecht tussen je opvoeding en je levenswil. Een fundamentalist kiest bijna altijd voor de dood.

Blair: Ik lees de Koran en wat ik lees bevalt mij en is van mening dat christenen interesse hebben in de Koran. Hij wil deze religies tot elkaar brengen.

De missie van de Islam is het geloof verbreiden over de wereld middels geweld. Mohammed heeft gezegd dat de aarde toebehoord aan Allah en zijn profeet.
Dit is van aanvang af het streven geweest wat in Zuid-Frankrijk werd verhinderd door Karel Martel en voor Wenen werden de Turken terug geworpen door de hulp van de Poolse koning. Europa bleef een bastion tegen de Islam. In twee golven werd het Islamitische rijk gevestigd. In de eerste golf de Arabische, Afrikaanse en Perzische landen en in de tweede golf de Europese landen.De Moslim ziet de bekering van de ongelovige als een voorrecht voor hen, het is dus een gunst.
Sura 8:67; Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld vechten in het land komt. Gij wenst de goederen van deze wereld terwijl God het Hiernamaals voor u wenst. En God is Almachtig, Alwijs.
De hele wereld bestaat uit het“Huis van vrede” of het “Huis van oorlog.” Niet-Moslims wonen in het “Huis van oorlog.”

In het westen zeggen ze echter “Nee, het is hier het -Huis van vrede- en het -Huis van Islam-”
Dit is in tegenspraak met de Hadith en een leugen. De manier waarop de Moslim deze oorlog voert wordt door anderen gezien als genocide.

De Kruistochten worden in de Arabische landen gezien zoals nu ook de meeste westerse landen dit zien als een veroveringstocht van christelijk Europa tegen een vredelievende en onschuldige Islam.

Dat deze met moord en bruut geweld al de halve toen bekende wereld onder hun heerschappij had gebracht, wordt gemakshalve maar vergeten. Maar wat hadden de Moslims te zoeken in het Heilige Land?
Mohammed zelf veroverde al Palestina en de christelijke pelgrims waren niet langer veilig om Jeruzalem te bezoeken. dat was het doel van de Kruisvaart Jeruzalem als heilige plaats zeker stellen.

De Moslims zagen dat dit gebied zich weer in het Huis van oorlog bevond en dat kan nooit worden geaccepteerd. Dit is nu precies wat er vandaag aan de hand is in de strijd om Israël dat is precies hetzelfde als ten tijde van de Kruistochten en die Saladin aanzette om het land te heroveren. Hamas heeft dezelfde motivatie en worden daarbij gesteund door alle rechtgeaarde Moslims.

In 1930 schreef de historicus Belloc dat het onwaarschijnlijk was dat de Islam zou herleven en de eeuwenlange strijd met het christendom zou doen herleven maar misschien was dat de blindheid van de mens die slechts naar de korte historie kijkt, want het was slecht in het jaar 1683 en dus niet zo lang geleden dat Europa bijna werd overstroomd door de Moslims en slechts gered werd door de koning van Polen.

Weet u welke datum dat was? In 11-9-1683 werd Wenen ontzet. 11-9-2001 was het teken dat de verzwakking van de Islam voorbij was en men de draad van expansie weer zou oppakken.

Moslimstaten van verschillende culturen hebben iets gemeenschappelijks en dat is de neiging om met hun buurstaten in conflict te leven. In Timor werd eenderde van de katholieken afgeslacht. Op de Filippijnen zien we hetzelfde patroon. Ook in Indonesië is de strijd op de Molukken gaande.
In Thailand en China komt nu ook de strijd. De strijd tussen de Moslims en Hindoes in India is welbekend. Soedan is een ander voorbeeld van de strijd tegen de buren voor nu al twintig jaar. Nigeria ook daar is strijd en Kenia is het volgende land. Ook in Mauritanië, Bosnië Albanezen, Tsjetsjenië, enz.

Het is onmogelijk voor een zogenaamde gematigde Moslim om binnen de gemeenschap op te staan en te zeggen dat geweld geen onderdeel is van de Islam. De Islam is daarop gebaseerd. men spreekt slecht in dergelijke termen om het Westen te misleiden.
[ Heeft de Here niet gezegd dat hij een leugen zou sturen die de mensen zouden geloven? ]
Dit komt overeen met de Islamitische leer (taqiyya), men is gewoon niet op de hoogte met de leer van de Islam en dat zijn er vele.
De profeet zei: “Oorlog is misleiding.” Normaal gesproken mag liegen niet in de Islam maar er bestaan in dat geloof situaties waarin het wordt aanbevolen, (taqiyya) ter bescherming van zichzelf of de Islam. Mohammed beval zijn mensen om te liegen.

De huidige Moslim weet zijn zaak goed te verkopen. Ze beroepen zich op democratie en mensenrechten. Zaken welke in geen enkel Moslimland wordt gerespecteerd en wanneer ze het voor het zeggen krijgen ook onmiddellijk zullen afschaffen. Slechts bekering of onderwerping.
De profeet zei: “als ik een eed afleg en ik ontdek later iets beters dan doe ik dat en verbreek mijn eed.”

Zo vermelden de Arabische teksten altijd wat men werkelijk bedoeld fondswerving voor de jihad en de strijd tegen Israël en de Engelse teksten niet. Daar stond dat het een cultureel feest was.
Moslims kunnen beide teksten lezen en weten van de misleiding. Als een westerling een Moslimgroep benaderd veranderd het gesprek en afgestemd op de westerse smaak. Ze prijzen Allah voor elke dode westerling maar laten dat niet zien aan de omgeving in het Westen. Men houdt verborgen wat men werkelijk wil.

Edward Said was de grondlegger van de idee “Islam religie van vrede” in de westerse academische wereld, die dit vervolgens omarmde. Daarmee verdween het beeld van dhimmitude en jihad uit beeld. Hij was ook degene die stelde dat kritiek op de Islam gelijk stond aan racisme en imperialisme.
Ook dit vindt brede ingang in de westerse wereld. Dit is om ons er aan te laten wennen dat Moslim vaste voet hebben gekregen in het Westen en niet mogen worden bevraagd op hun loyaliteit aangaande de VS of Europa, ondanks het verleden want zo zegt men nu; “Islam is en religie van vrede.”

Vraag er wel naar en je bent een racist en haatzaaier en dat maakt heel veel mensen monddood. Zo probeert men iedereen die kritisch is op de Islam de mond te snoeren en is er van meet af aan geen discussie meer mogelijk want met racisten ga je geen gesprek aan. Toch blijft de Moslim in het westen de sharia aanhangen en probeert met alle mogelijke middelen deze in wijken met een Moslim meerderheid te vestigen in plaats van het westerse rechtssysteem.

Voor de westerse leiders is het volkomen duidelijk, de Islam is een religie van vrede en probeert men op basis daarvan samen te werken met de Moslims.
Om te denken dat de Islam net als het christendom een geestelijke beweging is, is volkomen onjuist. Zoals de christenen zelf zeggen dat hun Koninkrijk niet van deze wereld is en uitzien naar een andere betere stad, zo is de Islam volkomen de religie van deze aarde en veel meer als alleen geestelijk. Islam is religie en staat. Hun kalender start dan ook op het moment dat Mohammed legeraanvoerder en staatshoofd werd.

Scheiding tussen de Islam en de staat is een ketterij. De Islam is aanwezig in elk facet van een mensenleven, het Kalifaat. De staat ingericht zoals Allah het wil. Westerlingen denken dat elk geloof een persoonlijke zaak is. Fout, de Islam is totalitair en wil de wereldheerschappij.
(Dat is het streven van Satan altijd al geweest aanbidding van de hele mensheid, te zijn als God.)

Je moet Arabisch spreken anders kan je niet eens naar de hemel van Allah, je moet Arabisch denken, alles wordt beheerst, je eten, hoe je trouwt, hoe je vrouwen benaderd en de jeugd, hoe de regering eruit ziet het leger wordt gebruikt enz. enz.

Hadith: De Joden brachten een vrouw en een man bij de Profeet die overspel hadden gepleegd. Hij gaf de order hen te stenigen bij de plaats voor begrafenisgebeden naast de moskee.
( Wat een contrast met Yeshua.)
Hadith: De Profeet schreef een huwelijkscontract met Aisha toen ze zes jaar oud was en consumeerde het huwelijk toen ze negen jaar was daarna bleef ze nog negen jaar bij hem tot zijn dood.

Op geen enkele manier komt de sharia overeen met westerse opvattingen over mensenrechten en gewetensvrijheid. Eens een Moslim, altijd een Moslim, uittreden is verboden, er is geen uitweg. Voor niet Moslims is slechts de tweederangs status weggelegd. Andere gebouwen waar de godsdienst wordt beleden zijn onmogelijk.

Sura 5:51; O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, God leidt het overtredende volk niet.

Alleen als Dhimmi, een gewillige ondergeschikte zonder rechten, zal hij enigszins bescherming ontvangen na betaling van de belasting. Nu in de laatste jaren de Islam weer macht verkrijgt in landen ziet men de christelijke gemeenschappen daar in snel tempo verdwijnen.
De Islam rukt op. Allah Akbar klinkt overal, ook in de westerse landen en dat er maar één God is waarvan Mohammed de Profeet is .

Onze manier van samenleven wordt als die van ongelovigen gezien gebaseerd op eigen keuzes en wetten, die niet beter weten en nodig bekeert moeten worden. Net zoals de Islamitische staten voor die tijd onwetend waren. De staat van jaahiliyya waarin de westerse landen zich bevinden. Veel van de Moslims onder ons willen werken aan het oprichten van een Islamitische staat. In dat licht gezien zijn de uitspraken die zo terloops worden gedaan als: “wacht maar tot jullie allemaal Moslims zijn veel betekenend, meer dan al die officiële verklaringen van organisaties.”

Over de wet van Allah hou je geen verkiezingen je gehoorzaamt eenvoudigweg daar is geen discussie over mogelijk zoals je wel met Christenen in discussie kunt gaan over hun manier van leven en dat afwijzen zonder consequenties.
Op schilden in demonstraties staat dan ook dat Amerika Allah niet kan verslaan en dat Islam de wereld zal beheersen en gezegd wordt dat de Islamitische reus opnieuw zal opstaan als een gigantische staat.

De Islam is politiek van karakter en de oorlog voorschrijft als onderdeel van het systeem tegen de ongelovigen en absoluut niet verenigbaar met de westerse waarden en normen, zelfs niet met die van honderd jaar geleden.
De Moslims onder ons willen leven volgens hun eigen waarden en de terreur is een weg om dit te bereiken. Ze zijn een slapende cel.
Kijk naar Saladin hoe die optrad en hoe die de kruisvaarders versloeg. Hij zou een verdrag sluiten want in de Koran staat dat als de vijand vrede wil er vrede zal zijn. Zijn antwoord was tegen de Arabische tussenpersoon, jij bent een Arabier en ik een Koerd en u zou de Koran beter moeten kennen, er staat ook; Waarom vrede sluiten als je de overhand hebt.

Vrede is er zolang de Moslim de zwakkere partij is “hudna”. Wij bevinden ons in een dergelijk hudna. Sadr in Irak heeft een hudna gesloten met de Amerikanen om dezelfde reden.
Elke totalitaire -isme zal bereidt zijn om af te wachten tot men sterk genoeg is om verder te gaan met veroveren van de wereldheerschappij.
Daarom wordt de façade hier opgehouden dat de Islam vredelievend is. Ondertussen wacht men op meer groei in aantal en politieke macht. Dan is er geen compromis meer mogelijk.

Hadith: De gezant van Allah zei: Mij is bevolen om tegen de mensen te vechten tot zij zeggen: “Geen heeft het recht te worden aanbeden dan Allah.”

Steeds wordt er gezegd als we onze politiek t.a.v. Israël maar aanpassen als we maar weg gaan uit Irak en hadden we het regime in Iran maar niet ten val gebracht zijn allemaal irrieële gedachten gebaseerd op een totale misvatting over de bedoeling van de jihadisten. Want de strijd duurt als sinds de zevende eeuw met een onderbreking van enige tijd wanneer het westen de overhand had.

We zouden onszelf moeten beschermen, maar wegens de politieke correctheid is dit niet mogelijk en zijn we overgeleverd aan deze machten. Men wil de waarheid niet onder ogen zien niet door de politiek noch door de media.
De vraag is wanneer wordt er een poging gedaan om Europa te islamiseren en aan de dhimmitude te onderwerpen.
Wil het westen zich daartegen verdedigen, maar in de naam van wat?

Multi-cultuuralisme of post-socialisme is het niet waard om voor te sterven. Maar miljoenen Moslims zijn er wel toe bereidt en zien daarbij ook nog mogelijkheden om hun eigen positie te verbeteren.
Net zal bij het Nazisme en het Communisme heiligt het doel de middelen.

In het hele middenoosten geld dat de Islam zal veroveren en blijven veroveren totdat de hele wereld zegt; “Er is geen God buiten Allah en Mohammed is zijn Profeet.”
Dit zit ingebakken in deze religie alleen zullen ze dit nooit erkennen zolang ze in de minderheid zijn. Door de eeuwen heen kan men het zien, zodra men de wil op kan leggen men dit ook doet. Alle preken in de moskee, ook in het westen, zijn daarop gericht.

(Het Westen heeft Yeshua verworpen en is aan zichzelf overgeleverd. Als de christenen weg genomen zijn dan kan deze godsdienst zich ten volle ontplooien. Maar moet er ook nog een iemand verschijnen die alle stromingen zal verenigen. De bijbel noemt die de antichrist.)