www.wimjongman.nl

(homepagina)

Kritiek op de Harbinger

Artikel door Jack Kelley

“ Bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen ze weer opbouwen met gehouwen stenen.
Wilde vijgenbomen zijn geveld, wij zullen er ceders voor in de plaats zetten.”
(Jesaja 9:9 HSV)

Zie hier voor een artikel over dit boek

Het is eerlijk om te zeggen dat ik een scepticus was toen ik een exemplaar pakte van The Harbinger, door Jonathan Cahn. Ik besloot het boek alleen te lezen, omdat ik verschillende vragen erover had ontvangen. Maar ik ontdekte al snel dat de auteur een prachtige zaak had met een verbinding gelegd tussen het oordeel over het noordelijke koninkrijk door de Assyriërs in 722 voor Christus en het oordeel over Amerika, nu aan de gang sinds 9-11.

De manier waarop leiders van beide landen gereageerd hebben op een beperkt oordeel met verzet en de oplossing, zonder bekering gaat veel verder dan een toeval. En door te reageren met precies dezelfde woorden die Jesaja heeft toegeschreven aan Israël (Jesaja 9:9), Amerika’s leiders lieten geen twijfel in mijn gedachten dat de oordelen die we hebben geleden waarschuwingen van God zijn terwijl zij niet de betekenis begrijpen van Jesaja’s woorden hoewel ze die herhaaldelijk gebruiken.

Ik vond het prachtig om de interpretatie van de auteur te volgen van onze recente geschiedenis en letterlijk kon ik het boek niet neerleggen, zolang hij bezig was in de vergelijken van de geschiedenis van Israël met de onze.

Wat gebeurde er toen?

“Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” (2 Kronieken 7: 13-14).

Maar toen hij de bovenstaande passage gebruikt met de bewering dat Amerika een andere uitkomst zou ervaren dan het Noordelijke Koninkrijk, verloor ik mijn interesse. In mijn gedachten werd het boek meteen gedegradeerd tot een of ander fictief werk, zij het met een overtuigende historische en spirituele analyse. Ik had moeite om de laatste paar hoofdstukken door te lezen, want dat was gewoon een menselijk oordeel gebaseerd op een onjuiste interpretatie van de 2 Kronieken 7:14. Aan het eind was het boek was net zo vaag en fantasievol als het precies en direct was aan het begin.

Als de auteur correct is in zijn bewering dat God betrokken is bij de politieke leiders die officieel spreken voor hun land, dan is Amerika niet het land van “mijn mensen genoemd met mijn naam”, aan wie 2 Kronieken 7:14 is gericht. Op een persconferentie april 2009 in Turkije, zei president Obama dat Amerika geen christelijke natie was. Hij heeft dit herhaaldelijk gezegd sinds 2007. Toen hem werd gevraagd om dit te verduidelijken zei hij: “Wat ik bedoel is dat Amerika niet alleen een christelijke natie is. We zijn ook een Joodse natie, een moslim natie, een boeddhistische natie, een hindoe-natie en een volk van niet-gelovigen.”

Deze verklaring heeft geen zin. Een natie kan onder de inwoners met mensen van vele religies rekenen, maar het kan niet een natie zijn van hen allen. Zulk een volk, kon alleen maar een natie zijn zonder een officieel geloof. En dat is wat Amerika is, we zijn een natie zonder een officiel geloof. (Ik vraag me soms af hoe christenen uit andere landen zich voelen als Amerikaanse christenen zich gedragen alsof ze denken dat Amerika en de kerk een en dezelfde zijn.)

Editor: Het is ook in Europa voor gekomen dat landen zich als een christelijke natie zagen en een staatskerk hadden. Maar nu zijn het de andere religies die spreken over christelijke landen terwijl ze dat niet zijn. Wij christenen weten wel beter. Deze bestaan niet en als de Amerikanen nog wel zo denken, Wat vooral te zien is in de kreet “God bless America” die te pas en te onpas wordt aangehaald, bedekken we maar met de mantel der liefde, maar het geeft natuurlijk wel verkeerde interpretaties. Deze gedachten zijn een gevolg van de vervanging-theologie waarin de kerk de plaats inneemt van Israël.

Het is waar dat er veel christenen zijn in Amerika. Maar we behoren allemaal tot de Kerk en de Kerk heeft geen nationaal vaderland, niet in Amerika en ook niet ergens anders. De kerk is afkomstig uit elk volk op aarde, maar ons burgerschap is in de hemel (Fil. 3:20) en dat is waar ons huis is. Amerikaanse gelovigen zijn niet geroepen zich te bekeren en daarmee ons land te redden niet meer dan gelovigen die leven in andere landen worden opgeroepen zich te bekeren en ons eigen leven te redden. Het maakt niet uit in welk land we leven waarin we verondersteld te zijn als Abraham, vreemdelingen in een vreemd land en die uitkijken naar de stad waarvan God de architect en bouwer is (Hebr. 11:9-10).

Israël was een natie die officieel in een verbondsrelatie stond met God, wiens eeuwige bestemming is om met Hem te leven in het land dat Hij hen gaf hier op aarde (Ezechiël 43:7). Na de dood van koning Salomo werd het land verdeeld, zowel lichamelijk als geestelijk. Het Noordelijke Koninkrijk werd niet alleen afgesplitst van het Zuiden, maar ook splitste het zich af van God. De Levitische priesters werden verdreven, en de gelovigen van alle de noordelijke stammen vluchtten met hen naar het zuiden (2 Kron. 11:16). Alleen de ongelovigen bleven in het Noorden. Een nieuwe priesterschap werd gevormd en altaren werden opgericht voor heidense goden. Om het noordelijke koninkrijk terug te winnen, zond de Heer de Assyriërs om hen te waarschuwen. Zij weigerden naar de waarschuwingen te luisteren en werden uiteindelijk verdreven.

Ook al is onze relatie met Hem anders dan de hunne, Amerika heeft officieel God afgezworen net zoals de Noordelijke Koninkrijk heeft gedaan. Nu gaat God oordelen en de enige manier voor de Amerikanen om aan het komende oordeel te ontsnappen is om te vluchten met de Kerk, net als de gelovige Israëlieten vluchtten met de priesters. (Het is in zijn voordeel dat de auteur voorzag in met een reeks van instructies hoe men deel van de kerk kan worden.)

Zodra de Heer ons meeneemt naar huis, wat er nog van Amerika over is zal worden vernietigd voor het niet acht slaan op Gods waarschuwingen net zoals de Noordelijke Koninkrijk werd vernietigd. Het tweeledige doel van de Grote Verdrukking is duidelijk uitgelegd in Jeremia 30:11. Ten eerste om volledig te vernietigen al de volken, waaronder de Joden verstrooid zijn, en als tweede om Israël te disciplineren ter voorbereiding van het komende Koninkrijk tijdperk. Als u op zoek bent naar een bijbelvers dat naar Amerika verwijst in het einde der tijden, kijk dan naar het eerste deel van Jeremia 30:11.

“Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen, want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb,”

Hoe zit het met hen?

Dat lag anders in het Zuidelijke deel, daar waren ze ook al bezig in het proces van de afschaffing van God. Aan de vooravond van de verovering door de Babyloniërs 120 jaar nadat het Noordelijke Koninkrijk opgehouden had te bestaan, stuurde God Jeremia om te profeteren tegen de ballingen uit het Zuidelijke Koninkrijk:

“Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” (Jeremia 29:10-11)

Er zit geen enkele rek in deze gedachte of belofte die van toepassing kan zijn op een ander volk, dan de Joden in ballingschap in Babylon in de 6e eeuw voor Christus. Zo’n belofte werd nooit gegeven aan het noordelijke koninkrijk, noch ooit is het gegeven aan Amerika.

Nadat de 70 jaar voorbij waren, bracht God de Joden terug, zij die bereid waren om terug te keren naar het Beloofde Land, net zoals Hij gezegd had. Maar dit was niet de vervulling van 2 Kronieken 7:14. De 70 jarige periode van de ballingschap was vooraf bepaald door God en aan het einde daarvan bracht hij ze terug, zoals hij zei. Aan 2 Kronieken 7:14 zal worden voldaan, wanneer de Joodse leiders zich beroepen op de belofte van Hosea 6:1-2 en de Heer verzoeken om hen te redden.

Wanneer zal dat zijn?

Toen Israël hun afwijzing van Yeshua als hun Messias voltooiden, hij hen uiteindelijk alleen liet. Het was de tijd dat de 40 dagen voorbij waren, en hij op die voorwaarde de onmiskenbare tekenen gaf waarom ze hadden gevraagd (het teken van Jona, uit Matth. 12:39) om te bewijzen dat Hij het was van wie Hij beweerde die te zijn. 40 is het testgetal, de tijd van testen was verlopen en ze hadden gefaald. In Hosea 5:15 zegt de profeet hierover:

“ Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.”

Wanneer de oordelen in de Grote Verdrukking op hun slechtst zijn, zal Israël de Heer officieel verzoeken om terug te keren.

“Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.” (Hosea 6:1-2).

Wanneer ze dat doen, zal de Heer Zijn Geest van genade en gebeden uitstorten op hen. Hun ogen zullen geopend worden, Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. (Zacharia 12:10). Sommige geleerden hebben gesuggereerd dat Jesaja 53 hun officiële gebed van belijdenis zal zijn.

Op de dag dat de Heer terugkeert, De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.(Zacharia 14:9). Dan zal Juda en Jeruzalem voor altijd worden bewoond door alle generaties. Ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat Ik niet voor onschuldig gehouden had. En de HEERE zal wonen in Sion. (Joël 3:20-21). 2 Kronieken 7:14 zal dan eindelijk worden vervuld.

Op drie verschillende momenten vlak voordat het zuidelijke koninkrijk werd veroverd door de Babyloniërs, zei God tegen Jeremia om te stoppen met bidden voor de Joden omdat Hij niet meer zou luisterde (Jeremia 7:16, 11:14. 14:11). Ik geloof dat Amerika ook dat punt kan hebben bereikt. Het is duidelijk dat de Amerikaanse ongelovigen niet willen dat de Kerk hen zal redden, en de weinige gelovigen die nog steeds vechten voor de toekomst van Amerika zijn mensen die niet begrijpen wat de toekomst voor de Kerk is.

Kortom, het is niet de taak van de kerk om Amerika te redden. Onze taak is om schatten in de hemel op te slaan door het helpen van mensen die niet meer zichzelf kunnen helpen op aarde. Op deze manier tonen we weer het licht en de liefde van de Heer op deze donkere en stervende plaats. Selah.

Bron: A Critique Of The Harbinger | GraceThruFaith

Printen??? Spaar papier en inkt.