www.wimjongman.nl

(homepagina)


OVER HET PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 6): Zou de ontdekking van de Ark des Verbonds de bouw inleiden?

7 juni 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

Het vredesproces dat aan Gods uitverkoren volk wordt opgedrongen, is te vergelijken met de minutenwijzer op Gods profetische uurwerk. Nu de minutenwijzer zich gestaag beweegt in de richting van de samenvoeging met Israël op twaalf uur, de uurwijzer, is het gepast om zorgvuldig te kijken naar de tweede wijzer, die zich stap voor stap beweegt in de richting van het laatste moment op het middernachtelijk uur van de vervulling van Bijbelprofetie.

Om te beginnen met te kijken naar de ontwikkelingen in de richting van de bouw van de Derde Tempel, overweeg de woorden van een van de meest vooraanstaande autoriteiten op dit gebied. Dr. Randall Price, schrijver, bijbelgeleerde, universiteitsprofessor, en wereldberoemd bijbels archeoloog, geeft deze korte inleiding over zaken die te maken hebben met de inspanningen om de Tempel op Moria te herbouwen:

Het belang van de herbouw van de Tempel voor het orthodoxe Jodendom ligt in zijn opvatting over de verlossing van de wereld, die volgens hen alleen kan plaatsvinden als de Tempel herbouwd is. Gershon Salomon, directeur van Temple Mount Faithful, een organisatie die de Israëlische samenleving tracht voor te bereiden op de aanvaarding en bevordering van de herbouw van de Tempel door middel van demonstraties op de Tempelplaats, de bouw van een hoeksteen voor de Derde Tempel, en het maken van verschillende met de Tempel verband houdende gebruiksvoorwerpen, heeft gezegd: "De bouw van de Derde Tempel is een handeling die moet worden verricht om de verlossing van het volk van de Bijbel in het land van de Bijbel te voltooien. Ik kan me geen Israëlische staat of Israëlisch leven in dit land voorstellen zonder de Tempelberg in het centrum van dit leven."

Veel religieuze Joden staan echter niet achter dit idee, omdat zij een diaspora-mentaliteit en een vergeestelijkte manier van denken hebben aangenomen, die de hoop op een letterlijke vervulling van de bijbelse profetieën over een toekomstige Tempel terzijde schuift. Voor hen is de huidige politieke situatie op de Tempelberg, met moslims die de plaats controleren, aanvaardbaar. Joodse leiders in de Tempelbeweging begrijpen dat het Joodse volk niet leeft op het spirituele niveau dat God bedoeld heeft, vanwege de afwezigheid van de Shekinah (Goddelijke Aanwezigheid) in de wereld. Rabbi Chaim Richman, directeur van het Tempelinstituut dat alle rituele vaten heeft geproduceerd die nodig zijn voor het functioneren van de Tempel en werkt aan het opleiden van priesters voor dit toekomstige werk, zegt dat er een verband is tussen de behoefte aan een nieuw niveau van spiritueel bereiken en de herbouw van de Tempel: "De Shekinah wordt alleen door de Tempel tot stand gebracht... in termen van onze missie als volk, kunnen we op geen enkele manier onze spirituele status bereiken zonder de Tempel." Dus voor het orthodoxe Jodendom kunnen de huidige problemen van de wereld, en in het bijzonder van het Joodse Volk, alleen worden opgelost door de herbouw van de Tempel.

Maar zijn we vandaag al dichter bij de herbouw van de Tempel? De wereld is radicaal gekant tegen Israëls aanspraken in Jeruzalem, en nog minder tegen hun betwiste eigendom van de Tempelberg. In de praktijk is het Joden bij Israëlisch recht verboden op de Tempelberg te bidden, en zij die er toch komen worden er dagelijks door moslims aangeklampt (zoals de Vrouwen in het Zwart die een voortdurende wake houden over de Joodse aanwezigheid op de plaats). Bovendien ontkennen de Islamitische autoriteiten officieel dat op deze plaats ooit een Tempel heeft gestaan. Niettemin zijn er recente ontwikkelingen geweest die bijdragen tot de doelstellingen van de Tempelbeweging en de verwezenlijking van de herbouw van de Tempel tijdens ons leven.

In antwoord op de beschuldiging dat de Tempel wordt ontkend, ontdekten archeologen in tientallen jaren oud onderzoek, dat de plaats van de Al-Aqsa moskee, waarvan moslims geloven dat die door Abraham is gebouwd, ooit een plaats was voor Joodse rituele voorbereiding voor het binnengaan van de Tempel. Het bewijs hiervoor kwam uit een gedeponeerd rapport van de Britse archeoloog Robert Hamilton, die opgravingen van de fundamenten van de moskee had gedocumenteerd nadat deze in 1927 door een aardbeving was verwoest. Hij ontdekte onder de vloer van de moskee de overblijfselen van een Joodse miqveh (ritueel bad gebruikt voor zuivering). Het dateerde uit de tijd van de Tweede Tempel, toen Joden zich op deze plaats onderdompelden voordat zij het tempelgebied betraden. Deze vondsten, die diep in de archieven van het Britse Mandaat waren verborgen omdat zij de moslimambtenaren in verlegenheid brachten, leveren nu het bewijs dat de oude Tempel op de moderne Tempelberg stond en een plaats van Joodse aanwezigheid was.

Wat de voorbereidingen voor de Tempeldienst betreft, heeft het Sanhedrin stappen ondernomen die noodzakelijk zijn om de toekomstige Tempeldienst weer in te voeren. Eén project Update on the Rebuilding of the Third Temple.[i]

David, koning van Israël, wilde een huis bouwen waarin God kon wonen. Jehovah, die David "een man naar mijn hart" noemde, stelde de vraag of Hij in zo'n bouwwerk kon worden opgenomen. Het antwoord is natuurlijk nee.

De Heer waardeerde de gedachte, hoewel, natuurlijk, Hij zei tegen David dat hij geen plaats kon bouwen waar God op die manier onder de mensen kon wonen. David had te veel bloed aan zijn handen van alle oorlogen die hij had gevoerd om Israël te verdedigen en land te verwerven dat God aan het uitverkoren volk had gegeven. In plaats daarvan zei God tegen David dat Salomo, Davids zoon, zo'n verblijfplaats voor God zou bouwen. De Tempel die Salomo bouwde had in het hart het Heilige der Heiligen, een binnenste heiligdom met een ruimte van 15 voet waarin zich de Ark van het Verbond bevond, de zorgvuldig vervaardigde container waarin de glorie van de shekinah, de tegenwoordigheid van God zelf, zou wonen.

Die plaats bevindt zich nog steeds ergens op de Tempelberg - Moriah, denken de meeste geleerden. Religieuze Joden zijn nog steeds bang om op de Tempelberg te lopen uit angst dat zij per ongeluk die ene plek op aarde betreden waar God verkoos te verblijven.

De Tempel en het Heilige der Heiligen vormden de toetssteen van God voor de mensheid en in het bijzonder voor de Joden. Het is de plaats waar Abraham Izaäk ging offeren voordat God tussenbeide kwam met de ram die met zijn horens in een struikgewas gevangen zat, en zo het offer bracht dat Abraham aan de God van de hemel bracht.

Niet ver van de plaats van het Heilige der Heiligen is Golgotha, waar Jezus Christus aan het kruis hing. Toen Christus stierf, scheurde het voorhangsel in het Heilige der Heiligen van de Tempel van boven naar beneden, waardoor de mens directe toegang kreeg tot God de Vader door dat zondoffer, Gods eniggeboren Zoon.

Salomo's tempel was dus de eerste tempel. Hij was zo glorieus dat zelfs de koningin van Scheba versteld stond toen haar ogen op de pracht ervan vielen.

Nebukadnezar verwoestte hem in 587 v. Chr. en een tweede tempel werd voltooid in 516 v. Chr. na Israëls Babylonische gevangenschap. Dit bouwwerk werd bekend als de Tempel van Herodes, omdat het later in opdracht van de koning sterk werd uitgebreid en verfraaid, zodat het door degenen die ernaar keken als prachtig werd beschouwd.

Deze Tempel werd in 70 na Christus door het Romeinse leger verwoest, toen de Romeinse keizer Vespasianus zijn zoon, generaal Titus, stuurde om een einde te maken aan de opstand in Jeruzalem. Hiermee ging de profetie van Daniël in vervulling (zie Daniël 9:26-27) en de voorspelling van Jezus (zoals opgetekend in Mattheüs 24:1-2).

Voorspeld wordt, dat de Derde Tempel op zijn plaats zal zijn gedurende de laatste zeven jaar van de menselijke geschiedenis, voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Daniël profeteerde over de antichrist: "In het midden van de week zal hij het offer en de offerande doen ophouden" (Daniël 9:27b). Deze laatste, gemene tiran zal de Derde Tempel binnengaan en deze ontheiligen.

Paulus de apostel zegt over die toekomstige tempel en antichrist: "Die zich verheft boven al wat God genoemd of vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God zit, zich uitgevende dat hij God is" (2 Thessalonicenzen 2:4).

Wij zullen later dieper ingaan op de zaken die met deze geprofeteerde zaken te maken hebben.

De derde tempel wordt genoemd in het laatste boek van de Bijbel. In Openbaring 11:1-2 wordt Johannes verteld de tempel te "meten". Dit is blijkbaar een symbolische manier om de geestelijke status ervan te beoordelen.

Wanneer de Derde Tempel precies gebouwd zal worden is onbekend. Wij weten alleen dat hij er zal zijn tijdens de Verdrukking, in het bijzonder na drie en een half jaar van die periode van zeven jaar.

Velen die de Derde Tempel bestuderen geloven dat de planning en de bouw ervan ruim voor de tijd van de Verdrukking begonnen moet worden. De voltooiing ervan zal volgens hen nog geruime tijd duren. Anderen menen dat de Joden zelfs nu al overwegen een tentachtig bouwwerk te bouwen, vergelijkbaar met Mozes' Tabernakel. Zij geloven dat de eredienst, met heringevoerde offers, in zo'n plaats zou kunnen plaatsvinden terwijl de meer grandioze Tempel rond de tijdelijke structuur wordt gebouwd.

Er zijn natuurlijk problemen die het begin van de bouw van de Derde Tempel tegenwerken.

Dr. David Reagan heeft een aantal details toegelicht:

Momenteel zijn er twee grote obstakels voor de herbouw van de Derde Tempel. Het ene heeft te maken met de locatie. De volgende tempel kan alleen worden gebouwd waar de twee vorige tempels hebben gestaan, omdat het Heilige der Heiligen op precies dezelfde plaats moet zijn. Maar niemand weet zeker waar de vorige tempels op de Tempelberg stonden. De meeste geleerden geloven dat ze stonden waar nu de Rotskoepel staat. Die conclusie kan onjuist zijn, maar er is geen manier om de exacte locatie te bewijzen zonder archeologische opgravingen op de Tempelberg, iets wat momenteel door de Moslims verboden is. Als de Derde Tempel moet worden gebouwd op de plaats waar nu de Rotskoepel staat, dan moet dat Moslim-bouwwerk allereerst worden verwijderd, hetzij door de mens, hetzij door God. Het kan natuurlijk ook door een saboteur tot de grond toe worden afgebrand, of het kan door een aardbeving worden vernietigd.

Het tweede obstakel is de houding van het Joodse volk en zijn leiders. Momenteel bestaat er bij [de meesten van] hen geen verlangen om een derde tempel te bouwen. De gemiddelde Israëliër is zeer seculier. Hij weet dat elke poging om een derde tempel te bouwen onmiddellijk tot oorlog met de moslims zou leiden. Slechts een handjevol ultraorthodoxe joden heeft een passie voor de derde tempel. Zij zijn degenen die alle voorbereidingen hebben getroffen. Maar ze hebben geen steun van de bevolking. Er moet iets gebeuren om een golf van nationalistische trots te creëren die een nieuwe tempel zal eisen. Deze katalytische gebeurtenis zou de ontdekking van de Ark des Verbonds kunnen zijn.[ii]

FLASHBACK! GARY STEARMAN INTERVIEWT DR. THOMAS HORN OVER HET GEHEIME PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN!

Reagan's opmerkingen over "een golf van nationalistische trots" en "de ontdekking van de Ark van het Verbond" zijn intrigerend, omdat de oorspronkelijke Tempel, gebouwd door koning Salomo, Gods woonplaats op aarde moest zijn en de bewaarplaats van de Ark van het Verbond. Een dergelijke ontdekking (of onthulling, als de Ark al is teruggevonden en in bewaring is gegeven) in de moderne tijd zou internationale steun ontketenen voor een nieuw Heilige der Heiligen en dus een Derde Tempel om de met goud bedekte, heilige houten kist van de oude Hebreeën in onder te brengen.

Sommigen beweren dat de Ark onder de Tempelberg ligt, direct onder de Rotskoepel, waar het oorspronkelijke Heilige der Heiligen zich bevond. Toen de Babyloniërs de eerste Tempel verwoestten, sleepten zij veel van de heilige vaten mee. Maar de locatie van de Ark des Verbonds was onbekend, naar verluidt omdat Koning Josiah deze verborg voor de Babyloniërs die de Tempel plunderden. Sommigen zeggen dat deze geheime locatie onder de oorspronkelijke rustplaats van de Ark in de Tempel van Salomo is gebleven.

Maimonides - de middeleeuwse Sefardische Joodse filosoof die beschouwd wordt als een van de meest productieve en invloedrijke Torageleerden van de Middeleeuwen - vertelde van de wijzen uit de oudheid:

Toen Salomo de Tempel bouwde, was hij zich ervan bewust dat deze uiteindelijk vernietigd zou worden. [Daarom bouwde hij een kamer, waarin de ark onder [het Tempelgebouw] in diepe, doolhofachtige gewelven kon worden ondergebracht.

Koning Josia beval dat [de ark] in de door Salomo gebouwde kamer zou worden begraven, zoals er wordt gezegd (II Kronieken 35:3): "En hij zeide tot de Levieten, die aan geheel Israël wijsheid zouden onderwijzen: Plaats de heilige ark in de kamer, gebouwd door Salomo, de zoon van David, koning van Israël. U zult hem niet [meer] op uw schouders dragen. Dien nu de Heer, uw God."

Toen de ark was begraven, werden ook de staf van Aäron, de manna-flacon en de olie die voor de zalving werd gebruikt, mee begraven. Al deze [heilige artikelen] keerden niet terug in de Tweede Tempel.[iii]

Of die locatie onder de Tempelberg de Ark des Verbonds zal opleveren, belooft de oude Joodse midrasj: "Wanneer het Joodse volk uit de ballingen uit de vier windstreken zal worden verzameld [officieel begon dat in 1948], zullen zij plotseling de heilige vaten van de Tempel vinden."[iv]

Ark verborgen bij de berg Nebo in Jordanië?

Wijlen het christelijke genie (en mijn persoonlijke vriend) David Flynn maakte een alternatief argument voor waar de Ark van het Verbond precies ontdekt zou kunnen worden. In hoofdstuk 8 van zijn meesterwerk, Tempel in het centrum van de tijd, speculeerde hij:

De meeste onderzoekers beschouwen de Ark als uit het zicht verdwenen na het verhaal over Salomo's tempel in de Bijbel, en er zijn verschillende theorieën geopperd over het lot van de Ark door de geschiedenis heen. Veel historici speculeren dat toen Babylon de Tempel van Salomo verwoestte, het ook de Ark naar Babylon bracht. Daar zou de Ark uiteindelijk samen met de andere artefacten uit de tempel zijn vernietigd, waarbij het goud werd omgesmolten en tot munten verwerkt voor hun schatkist. Het is echter moeilijk voor te stellen dat de Babyloniërs de Ark zouden hebben vernietigd, als zij hem al hadden buitgemaakt.

Het Boek Daniël maakt specifiek melding van de gouden menora uit de tempel van Jeruzalem in het paleis van Belsazar. De Babylonische koning had de menora, een belangrijk artefact uit de Joodse tempel, bewaard in een poging om de superioriteit van de Babylonische goden aan de God van de Hebreeërs aan te tonen. Dat de menora op deze manier tentoongesteld werd, onderstreept hoe onwaarschijnlijk het was dat de Babyloniërs de Ark zouden vernietigen, het grootste symbool van de God van de Hebreeërs. Het zou als een ultiem statement van de superioriteit van de Babyloniërs zijn beschouwd als het was verkregen. De Bijbel vermeldt dat de menora intact bleef tot de laatste nacht van de Babylonische heerschappij. Het licht ervan verlichtte het tafereel van het geschrift op de muur in het boek Daniël. Na de val van Babylon waren de Meden en Perzen de Joden gunstig gezind en stonden hen toe de tempel te herbouwen. Het is zeer waarschijnlijk dat de menora werd teruggegeven, samen met het andere meubilair en de vaten die door Nebukadnezar waren buitgemaakt. De Ark werd echter genoemd als niet bestaand in de tweede tempel van Zerubbabel, de verhoogde eerste steen was het enige kenmerk binnen het Heilige der Heiligen.[v]

In bepaalde passages van de Midot in de Joodse Talmoed, die handelen over tempelwetten, -praktijken en -rituelen, wordt gezinspeeld op de schepping van meer dan één Ark, waarvan de tweede werd gemaakt als een afleiding om de originele te beschermen. Er wordt beweerd dat bepaalde voorwerpen van de tempelinrichting, waaronder de echte Ark, zich in een geheime kluis onder de tempelberg in Jeruzalem bevinden.[vi] Het lijkt echter hoogst onwaarschijnlijk dat de Ark onder de tempelberg aan zijn lot zou zijn overgelaten, open voor iedere schatgraver die de motivatie heeft om alleen maar te graven. Het is moeilijk te verklaren hoe de locatie geheim kon blijven, aangezien Jeruzalem na zijn val door de Romeinen in 70 na Christus nog honderden jaren open bleef voor opgravingen en plunderingen. Gemotiveerde schatzoekers hebben in de daaropvolgende eeuwen ruimschoots de tijd gehad om het gebied onder de tempel op te graven.

Het terugvinden van de tempelschat van Salomo was het hoogste doel van de Tempeliers die tijdens de kruistochten hun centrum op de Tempelberg vestigden. Dit feit werd gedocumenteerd in 1884, toen de Britten een ordinair onderzoek van Jeruzalem uitvoerden en artefacten van de Tempeliers ontdekten, achtergelaten in uitgebreide tunnels onder de tempelberg.[vii] Over de omvang van de ondergrondse functies werd in een latere publicatie van het Britse onderzoek het volgende verklaard:

Jeruzalem is, zoals bekend, bezaaid met uitgegraven grotten, natuurlijke spelonken, in de rotsen uitgehouwen cisternen, onderaardse gangen en aquaducten... In haar ondergrondse kamers en catacomben is zij rijker dan welke bekende stad ook.[viii]

Verschillende Judese sekten in Ethiopië geloven dat de Ark al duizenden jaren wordt bewaakt en bewaard in de stad Axum in hun land.[ix] De legende beweert dat de Ark naar Axum is gebracht door de zoon van koning Salomo en de koningin van Sheba, prins Menelik I. Men zegt dat Menelik de Ark op aandringen van zijn vader uit de Tempel heeft verwijderd, opdat deze na de verdeling van zijn koninkrijk (in Juda en Israël) veilig zou zijn, omdat Salomo wist dat de ontbinding van zijn koninkrijk na zijn dood onvermijdelijk was. Eerste Koningen 11:9-12 zegt dat de Here zelf Salomo vertelde dat...

...de Here toornig was op Salomo, omdat zijn hart zich afwendde van de Here, de God van Israël, die hem tweemaal verschenen was. Daarom zei de Here tot Salomo: Voorzover dit van u geschied is, en gij Mijn verbond en Mijn inzettingen, die Ik u geboden heb, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren, en het aan uw knecht geven. Niettegenstaande zal Ik het in uw dagen niet doen om David, uws vaders wil: [maar ik zal het uit de hand van uw zoon rukken.

Hoewel intrigerend, is de legende van Menelik I niet in overeenstemming met het bijbelse verslag, zoals in deze serie zal worden aangetoond. Als de Ark niet naar Ethiopië is overgebracht, wordt gespeculeerd dat Rehabiam, koning van Juda, na de verdeling van het koninkrijk Salomo, de Ark aan de Egyptische farao Sisak (Sesjonk I, ca. 929 of 924 v. Chr.) heeft gegeven om de verwoesting van Jeruzalem door zijn legers te voorkomen, ca. 940 v. Chr.

Toen trok Sisak, koning van Egypte, op tegen Jeruzalem, en nam de schatten weg van het huis des Heren, en de schatten van het huis des konings; hij nam alles.[xi]

Sommige historici geloven dat de Egyptenaren de Ark meenamen en deze ondergronds verborgen in de stad Tanis, Egypte, de zetel van de dynastie van Sisak. De locatie is in de loop van de geschiedenis verloren gegaan.[xii] Omdat er geschreven staat dat Sisak "alle" artikelen van de Tempel meenam, concluderen veel onderzoekers dat de Ark tot de buit behoorde die naar Egypte werd gebracht. Na het conflict van Juda met Sisak werd de Tempel zeventig jaar later echter opnieuw geplunderd door Joas, koning van Israël. Toen werden de tempelschatten naar Samaria overgebracht.[xiii] In dit geval gebruikt de Bijbel, net als bij de ontmoeting met Sisak, opnieuw de uitdrukking: "Alle tempelschatten werden weggevoerd." Ondanks deze twee verslagen verschijnt de Ark opnieuw in het bijbelverhaal, toen koning Josia de terugkeer van de Ark van het Verbond naar de Tempel beval.[xiv] Dit gebeurde meer dan tweehonderd jaar na de plundering van de Tempel door Joas, en driehonderd jaar na de plundering door Sisak.

En [Josia] zeide tot de Levieten, die gans Israel leerden, die den Heere heilig waren: Zet de heilige ark in het huis, dat Salomo, de zoon van David, de koning Israels, gebouwd heeft; [hij zal] geen last op [uw] schouders zijn.[xv]

Deze ene bijbelse passage maakt de legende van de huidige locatie van de ark in Axum, Ethiopië, of in Tanis, Egypte, volkomen onmogelijk, aangezien beide theorieën het verbergen van de ark plaatsen enkele honderden jaren vóór de regering van koning Josia. De Ark was een centraal onderdeel van de Tempel van Jeruzalem en van de herinvoering van de eredienst tijdens het bewind van Josia.

Het is ook opmerkelijk dat de Bijbel zeer gedetailleerd is over het enige verslag van de gevangenneming van de ark door de voornaamste vijand van Israël, de Filistijnen. Nadat het schip door de Filistijnen was buitgemaakt, werd hun hele land door God geteisterd. Het oordeel was zo groot dat het volk hun heren smeekte om een respectvolle manier te vinden om de Ark terug te brengen naar zijn rechtmatige plaats, en hij werd teruggegeven. Het is onlogisch dat dezelfde oordelen niet zouden zijn gekomen over enig ander land dat de Ark van de Israëlieten had weggenomen. Hoewel God de gevangenneming door de Filistijnen toestond vanwege de afgoderij van Israël, waren de heidense Filistijnen zeker niet in staat om de aanwezigheid ervan te verdragen. Of Babylon - het toppunt van wereldafgoderij - of Egypte zou de aanwezigheid van de Ark kunnen overleven. Als een van deze landen de ark zou hebben veroverd, zou het verslag zeker even opmerkelijk zijn als de wegvoering door de Filistijnen. Toch bestaat er geen bijbelverhaal over zo'n gebeurtenis.

Het bijbelcommentaar van Robert Jamieson verklaart de plaats waar de Ark zich bevond voordat zij terugkeerde naar de Tempel in de regering van Josia, koning van Juda:

Sommigen denken dat hij op schandelijke wijze uit het heiligdom was weggevoerd op bevel van een afgodische koning, waarschijnlijk Manasse, die een gesneden beeld in het huis van God plaatste (2 Kronieken 33:7), of Amon; anderen zijn van mening dat hij tijdelijk door Josia zelf was weggevoerd naar een aangrenzende kamer, tijdens de reparaties aan de tempel. Bij het terugplaatsen hadden de Levieten het klaarblijkelijk op hun schouders gedragen, in de overtuiging dat dit nog steeds de plicht was, die de wet hun oplegde. Maar Josia herinnerde hen aan de verandering van omstandigheden. Daar de dienst van God nu in een vaste en blijvende tempel werd verricht, behoefden zij niet langer dragers van de ark te zijn; en nu zij van die dienst ontheven waren, moesten zij zich met des te meer ijver op de vervulling van andere functies toeleggen.

Een verbazingwekkend verhaal volgt op de herplaatsing van de ark in de tempel van God in het verslag van Josia's dood:

Na dit alles, toen Josia de tempel had voorbereid, kwam Necho, koning van Egypte, om te strijden tegen Carchemish bij de Eufraat; en Josia ging tegen hem uit. Maar hij zond gezanten tot hem, zeggende: Wat heb ik met u te doen, gij koning van Juda? [Ik kom heden niet tegen u, maar tegen het huis, waarmede ik oorlog voer; want God gebood mij, dat ik mij haasten zou; laat u afhouden van God, die met mij is, opdat Hij u niet verderve. Josia echter wendde zijn aangezicht niet van hem af, maar vermomde zich, om met hem te strijden, en hoorde niet naar de woorden van Necho uit de mond Gods, en kwam om te strijden in het dal van Megiddo.[xvii]

Dit ondersteunt Velikovski's bewering dat de Egyptische farao's de God van Abraham vereerden in de tijd van de koningen van Israël en Juda. Hoewel koning Josia en het volk van Juda een sterke voorkeur hadden voor een bondgenootschap met Egypte, was het land tijdens het bewind van Manasse een vazal van Assyrië geworden. Josia achtte zich verplicht de belangen van Assyrië te steunen. Toen daarom "Necho, koning van Egypte" opkwam om tegen Carchemish te vechten, trok Josia tegen hem ten strijde. Bijbelcommentatoren zijn het er niet over eens of Necho een goddelijke opdracht van de God van Israël had gekregen, of dat hij slechts de naam van God gebruikte als een autoriteit die Josia niet zou weigeren te gehoorzamen.[xviii] Het lijkt echter waarschijnlijk dat God een weldoener van de farao was, want de Bijbel vermeldt Josia's dood door Necho's boogschutters.[xix]

Jeremia de profeet betreurde de dood van Josia toen zijn lichaam terugkeerde na de strijd. In 2 Kronieken 35:25, was Jeremia een belangrijke kracht geweest in Josia's teruggave van de Ark aan de Tempel van Salomo. Hij was ook de hoofdrolspeler in het meest goed gedocumenteerde en bijbelse verslag over het lot van de Ark en de theorie over de huidige locatie ervan.

VOLGENDE: De berg van de Ark

Eindnoten:

[i] Dr. Randall Price, World of the Bible.

[ii] Dr. David Reagan, “The Third Temple: When Will It Be Built?” Lion and Lamb Ministries, christinprophecy.org/articles/the-third-temple/.

[iii] “Devarim,” Chabad of the West Side, http://www.chabadwestside.org/templates/articlecco_cdo/aid/1257081/jewish/Devarim.htm.

[iv] “Has the Ark of the Covenant Been Discovered?” Israel Video Network, September 1, 2017, https://www.israelvideonetwork.com/has-the-ark-of-the-covenant-been-discovered/.

[v] Talmud Yoma’ v.2. Translated by Michael L. Rodkinson. (New York: New Talmud Pub. Co.1903).

[vi] Mishnah, in Traktaat Shkalim, staat geschreven: "Een priester in de Tweede Tempel zag een gedeelte van de vloer dat anders was dan de andere vloeren en hij begreep dat zich op deze plaats een ingang naar een ondergrondse tunnel bevond en hij kwam en deelde dit met zijn vriend. Voordat hij zijn vrienden kon vertellen wat hij had gezien, stierf hij. Zij wisten toen heel duidelijk dat dat de plaats was waar de Ark van het Verbond verborgen was." Volgens Maimonides wist Salomo dat de Tempel in de toekomst verwoest zou worden en bereidde hij een bergplaats voor de Ark voor onder de Tempelberg. Later verborg koning Josia de Ark in Salomo's geheime kluis. Maimonides, Het Boek van de Tempeldienst, 17. ook Hilchot Beit HaBecheirah 4:1 en Traktaat Yoma, 53b. Vertaald door Michael L. Rodkinson. New York: New Talmud Pub. Co.1903.

[vii] Captain Charles W. Wilson, Ordinance Survey of Jerusalem (London: Palestine Exploration Fund, 1884).

[viii] Major Condor, Our Work in Palestine (London: Palestine Exploration Fund, 1866).

[ix] Kebra Nagast, Miguel F. Brooks, Ed., Glory of Kings (Lawrenceville, NJ: Red Sea Press, 1996) 46.

[x] 1 Kings 11:9–12m KJV

[xi] 2 Chronicles12:9, KJV.

[xii] Columbia Encyclopedia, 3rd ed. (New York: Columbia University, 1963) 453.

[xiii] Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible, 1871 (Hendrickson Publishers, New Edition, March 1, 1997).

[xiv] 2 Chronicles 26:24, KJV.

[xv] 2 Chronicles 35:3, KJV.

[xvi] Jamieson, Fausset, and Brown, Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible.

[xvii] 2 Chronicles 35:20, KJV.

[xviii] Jamieson, Fausset, and Brown, Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible.

[xix] 2 Chronicles 35:22–24, KJV.

Bron: ON THE PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE (PART 6): Would Discovery Of The Ark Of The Covenant Initiate Construction? » SkyWatchTV