www.wimjongman.nl

(homepagina)


OVER HET PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 21): Gods Profetische Tijdlijn

12 juli 2022 - door de redactie van SkyWatch</p>

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

De bouw van de Derde Tempel bevindt zich in de wazige toekomst van de dingen die komen gaan. Hoewel de bijbelprofetiestudent op dit moment niet met zekerheid kan zeggen wanneer dat bouwwerk precies gebouwd zal worden, geeft het weten hoe de bijbelprofetie zich ontvouwt een idee van hoe dicht de bouw van die tempel - en alle andere geplande profetieën - bij de verwezenlijking ervan kan liggen.

Wereldleider komt naar voren

De volken op aarde zullen in chaos verkeren. De onrust zal ernstige gevolgen hebben, terwijl de regeringen trachten de burgerlijke orde te herstellen en het bestuurlijk en economisch evenwicht te herstellen. Volgens de profetie zal één man naar voren treden om een plan voor te stellen om de angst voor oorlog in het Midden-Oosten te bezweren (Daniël 9:27). Deze profetie komt overeen met Openbaring 6:2, met de ruiter op het witte paard die naar voren komt.

Vredesverbond bevestigd

De grote wereldleider zal net op tijd komen om eruit te zien als de stralende ridder op het witte paard. Hij zal het antwoord hebben op de dreigende totale oorlog in het Midden-Oosten. Hij zal een zevenjarig vredesplan kunnen verkopen, dat blijkbaar al beschikbaar is. Israël zal instemmen met het verbond, evenals haar vijanden, en in feite zal de hele wereld het meesterlijke verkooppraatje van de (Europese?) leider aanvaarden. Maar Israëls aanvaarding zal in strijd zijn met het aangezicht van God. Dit "verbond met de dood en de hel", zoals het in Jesaja 28 wordt genoemd, zal Gods veroordelende toorn doen losbarsten.

Aanval op Israël

De door Ezechiël voorspelde aanval van Gog en Magg is omstreden wat betreft de plaats die deze zal innemen in de tijdlijn van de eindtijd. Sommigen zien de gebeurtenis vlak voor of in combinatie met een Opname, terwijl anderen geloven dat het zal gebeuren direct na een Opname of tegen het midden van de periode van de Verdrukking. Rusland is voorbestemd om enkele van de meest angstaanjagende beproevingen en verdrukkingen voor Israël te presenteren. Gog, "hoofdvorst van Ros", is de leider van Rusland die in Ezechiël 38 en 39 wordt beschreven. In de oude taal betekent Gog "leider". "Rosh" is de oude naam voor het land Rusland. In de laatste dagen zal Rusland de leidende natie zijn van de Gog-Magog coalitie van naties die een zet zullen doen tegen Israël en verslagen zullen worden door een bovennatuurlijke daad van God. Perzië (Iran) komt vlak naast Rusland, in profetisch jargon. Volgens Ezechiël 38:5 zal Iran Rusland helpen bij een aanval op Israël voor of tijdens de Verdrukking. Zelfs nu al is Iran een destabiliserende kracht in de wereld.

144.000 Evangelisten

De Heer zal niet toestaan dat het duistere, satanische rijk ongestoord zijn gang kan gaan. Hij zal 144.000 Joodse mannen verzegelen (beschermen tegen Satan en zijn volgelingen) met de evangelieboodschap van Jezus Christus, de enige weg tot redding, verlossing en verzoening met God, de Vader. (Lees Openbaring 7:3-8.) Zij zullen die boodschap over de hele wereld verkondigen, en miljoenen en miljoenen mensen zullen die boodschap horen en christenen worden in de periode van de Verdrukking.

Twee profeten van het Oude Testament-type zullen prediken

Twee Joodse mannen zullen in deze periode worden geplaatst om het evangelie te prediken en met de beschuldigende vinger te wijzen als er geen bekering komt. Niemand weet zeker wie deze mannen zullen zijn, maar er lijken goede aanwijzingen te zijn dat tenminste één van hen Elia zal zijn, de oudtestamentische profeet die God in een vurige wervelwind van de aarde wegnam. Het satanische regeringsregime zal trachten deze mannen te doden, maar zal daartoe niet in staat zijn zolang God het niet toestaat. Iedereen die hen probeert te doden, zal op dezelfde manier gedood worden. Uiteindelijk zal het regime in staat zijn om hen te doden. Hun dode lichamen zullen drie dagen in de straten van Jeruzalem liggen, dan zullen zij tot leven worden gewekt en in de lucht worden geheven voor de verbaasde ogen van hun moordenaars en van de hele wereld.

Antichrist onthuld

De grote wereldleider die het zevenjarig vredesverdrag bevestigde, en Israël en zijn vijanden ervan overtuigde op hem en zijn regime te vertrouwen om de vrede te bewaren, zal worden getroffen met een dodelijke hoofdwond. Maar hij zal uit de dood worden "opgewekt" (zie Openbaring 13). De verbazingwekkende nieuwe documentaire film, Belly of the Beast, onthult wanneer en waar deze gebeurtenis zal plaatsvinden, en wijst zelfs naar de exacte (schokkende) locatie waar de "opwekkings" ceremonie zich zal afspelen! Deze herleefde mens der zonde zal hierna plotseling verschijnen in de nieuwe Joodse tempel op de berg Moria te Jeruzalem en verklaren God te zijn. Hij zal aanbidding eisen van alle inwoners van de wereld. (Lees 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring 13.) Hij wordt dan geopenbaard als de antichrist, de zoon des verderfs, de mens der zonde. Hij zal ervoor zorgen dat allen zijn merkteken aanvaarden of uit het economisch systeem worden gesneden - al het kopen en verkopen. Hij zal bevelen dat allen die hem niet aanbidden gedood moeten worden, voornamelijk door onthoofding. Zijn partner in het satanische duo zal alle aanbidding richten op het beest, de Antichrist. De valse profeet zal de Johannes de Doper figuur van Antichrist zijn.

De Joden slaan op de vlucht

Jezus waarschuwde de Joden die Jeruzalem zullen overnemen ten tijde van de openbaring van de Antichrist, om naar de bergen te vluchten. (Lees Mattheüs 24 en Openbaring 12.) Dit tijdperk, zoals eerder besproken, het middenpunt van het tijdperk van de Verdrukking, zal de tijd van Jakobs benauwdheid beginnen (Jeremia 30:7) - een tijd waarvan Jezus zegt dat het de ergste in de hele geschiedenis zal zijn (Mattheüs 24:21). De antichrist zal beginnen met de grootste genocide die ooit over de planeet is gebracht.

THOMAS HORN VERHAALT AAN JIM BAKKER WAT ER KAN GEBEUREN, WAAROM DE DERDE TEMPEL GEBOUWD MOET WORDEN

Antichrist stelt regiem in

Het regime van de antichrist zal ertoe leiden dat allen het beest aanbidden, de term in Openbaring 13 voor de antichrist. Hij zal blijkbaar een soort afgod instellen, waarvoor allen moeten buigen. Dit zal waarschijnlijk gebeuren doordat de beeltenis van hemzelf op de een of andere manier naar de hele wereld zal worden uitgezonden (Openbaring 13.) Zijn regime zal bestaan uit tien koninkrijken, waarvan de nieuw gekroonde koningen (politieke leiders van de regio) al hun autoriteit en macht aan de Antichrist zullen geven. Wij zien wellicht de vormende maanden en jaren van de vorming van dit tien-koninkrijk met de verschillende handelsblokken die zich beginnen te vormen. De Europese Unie lijkt het prototype te zijn voor degenen die zullen volgen. De Noord-Amerikaanse Unie (NAU) die in ontwikkeling schijnt te zijn en Amerika, Canada en Mexico samenbrengt in een economisch handelsblok, schijnt één zo'n "koninkrijk" in wording te zijn. De antichrist zal één wereldregering, één wereldeconomie en tot op zekere hoogte één wereldreligie bijeenbrengen - althans voor korte tijd. Dit is een Babylonisch systeem, dat de hele wereld tot slaaf zal maken.

Babylonisch Systeem van Religie, Economie, Regering

Het Babylonische systeem zal een uitbreiding zijn van het herrezen Romeinse Rijk. Dit werd voorzegd in Daniël 2, 7, 9, en 11, alsmede in Openbaring 13. Het oude Babylon en de invloed van het Romeinse Rijk op dit eindtijdregime van de hel op aarde worden beschreven in Openbaring 17 en 18. God zal de voornaamste stad van het Babylon van het einde der tijden in één uur vernietigen, zo profeteert de Bijbel in Openbaring 18.

Koningen van het Oosten dreigen en dan oprukken

China is tegenwoordig een groeiende economische en militaire kolos. Het oefent hegemonie uit over zijn buren in het Oosten. De Bijbel voorspelt een dag tijdens de Verdrukking waarop de "koningen van het oosten" over de opgedroogde rivier de Eufraat zullen marcheren om te strijden bij Armageddon. Deze moloch zal bestaan uit tweehonderd miljoen manschappen - allen, zo lijkt de profetie aan te geven, bezeten door demonen terwijl zij het gebied van de Eufraat oversteken. (Lees Openbaring 9 en 16.)

Alles komt samen bij Armageddon

De koningen van het oosten marcheren naar een rendez-vous met alle andere volken van de wereld. God zegt dit over deze ontmoeting:

Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik de gevangenschap van Juda en Jeruzalem zal wederbrengen,

Ik zal ook alle volken verzamelen, en hen doen nederdalen in het dal van Josafat, en Ik zal daar met hen pleiten voor Mijn volk en voor Mijn erfenis, Israël, die zij onder de volken verstrooid hebben, en Mijn land verdeeld. (Joël 3:1-2). (Lees ook Openbaring 16:16 en 19:17-18.)

Christus keert terug

Net nu de strijd zo hevig wordt dat het einde van alle mensen en dieren op aarde dreigt, zullen de zwarte wolken van de apocalyps zich ontrollen als een boekrol, en schitterend licht uit de kern van de hemel zal doorbreken, en de Koning der koningen en Zijn legers en ontelbare engelenlegerscharen onthullen.

En ik zag den hemel geopend, en zag een wit paard; en Hij, Die op hetzelve zat, heette Getrouw en Waarachtig, en in gerechtigheid oordeelt en voert oorlog.

Zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele kronen; en er was een naam op hem geschreven, die niemand kende, dan hijzelf.

En hij was bekleed met een gewaad, gedoopt in bloed; en zijn naam is genaamd het Woord Gods.

En de legerscharen, die in den hemel waren, volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en rein.

En uit zijn mond gaat een scherp zwaard, om daarmede de volken te slaan; en hij zal over hen heersen met een ijzeren staf; en hij trekt de wijnpers van de vurigheid en verbolgenheid van de almachtige God. (Openbaring 19:11-15)

Christus oordeelt over volkeren

De veroverende Schepper van alle dingen zal Zijn aardse troon vestigen boven op de berg Moria, die op bovennatuurlijke wijze opnieuw zal worden vormgegeven door topografische vernieuwingen die voor het Duizendjarig Rijk zijn uitgevoerd. Alle volken van de wereld zullen voor de Here Jezus Christus komen. (Lees over het oordeel tussen schapen en geiten in Mattheüs 25.) De mensen die de Verdrukking hebben overleefd, zullen ofwel gelovigen ofwel ongelovigen zijn. Gelovigen zullen worden binnengeleid in de duizendjarige heerschappij van Christus op aarde, terwijl ongelovigen in de eeuwige duisternis zullen worden geworpen.

Christus richt het Duizendjarig Rijk op

De duizendjarige heerschappij van Christus zal beginnen, een tijd waarin de valse profeet en het beest (de antichrist), die als eersten in de vuurzee zullen worden geworpen, hun eeuwige straffen zullen gaan uitzitten. Satan zal worden opgesloten in de bodemloze put, en geen van zijn volgelingen zal in staat zijn om de duizendjarige aardbewoners te kwellen en te verleiden. Deze periode zal veel lijken op de tijden van Eden, met de aarde hersteld in haar ongerepte schoonheid (Openbaring 20-10). Na de duizend jaar zal de duivel voor een korte tijd uit de put worden bevrijd. Hij zal miljoenen die tijdens het Duizendjarig Rijk geboren zullen zijn, aanvoeren in een aanval op Christus in Jeruzalem. God zal vuur doen neerdalen en hen allen verteren. Satan zal in de poel des vuurs worden geworpen. De verloren doden zullen worden opgewekt (hun eeuwige lichamen zullen met hun zielen worden verenigd), en allen zullen voor de grote witte troon van Christus staan om geoordeeld te worden. Allen zullen voor eeuwig in de poel van vuur worden geworpen (Openbaring 20:10-15). Jezus Christus zal de hemel en de aarde opnieuw maken als voorbereiding op de eeuwigdurende, steeds groter wordende verrukking in Gods tegenwoordigheid. (Lees Openbaring 20:16-22:16.)

Bron: OVER HET PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 21): Gods profetische tijdlijn " SkyWatchTV