www.wimjongman.nl

(homepagina)


OVER HET PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 20): Derde tempel bewijsteksten

10 juli 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

De vraag rijst voor hen die niet bekend zijn met het onderwerp van de bouw van de Derde Tempel, datgene waarin de Antichrist een instrument zal zijn om deze gebouwd te krijgen: Waar in de Bijbel vinden we het feit dat de Tempel gebouwd zal worden? Bovendien, waar in de Bijbel lezen wij waar die Tempel zal worden geplaatst?

De Bijbelse profetie geeft niet precies aan wanneer de Tempel gebouwd zal worden. We hebben echter vier passages als bewijsteksten dat er een Tempel op de Tempelberg zal komen.

Daniël 9:20-21, 24-27 De eerste bewijstekst is te vinden in het boek Daniël, in een boodschap aan de profeet door de engel Gabriël, een van de machtigste boodschappers van de Heer:

En terwijl ik sprak en bad, en mijn zonde beleed en de zonde van mijn volk, Israël, en mijn smeekbede voorlegde aan de Heer, mijn God, voor de heilige berg van mijn God;

Ja, terwijl ik in gebed sprak, raakte zelfs de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, toen hij mij snel deed vliegen, mij aan tegen de tijd van het avondgebed. (Daniël 9:20-21)

De profeet had zijn geest, hart en gebeden gericht op de enige plaats op aarde die als het Allerheiligste werd beschouwd: de Tempelberg, de berg Moria. Daniël bad dat God die plaats van aanbidding aan zijn volk, de Joden, zou teruggeven. De verbijsterde profeet kon de adembenemende woorden van de engel nauwelijks bevatten:

Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, en een einde te maken aan de zonden, en de ongerechtigheid te verzoenen, en een eeuwige gerechtigheid in te voeren, en om het visioen en de profetie te verzegelen, en om het allerheiligste te zalven.

Weet dan, en versta, dat van het uitgaan van het gebod om Jeruzalem te herstellen en te bouwen tot de Messias, de Vorst, zeven weken zullen zijn, en twee en zestig weken; de straat zal weder opgebouwd worden, en de muur, zelfs in moeilijke tijden.

En na twee en zestig weken zal de Messias worden uitgeroeid, maar niet voor zichzelf; en het volk van de vorst, die komen zal, zal de stad en het heiligdom verwoesten; en het einde daarvan zal zijn met een vloed, en tot aan het einde van de oorlog zijn verwoestingen bepaald.

En hij zal het verbond met velen bevestigen gedurende één week; en in het midden van de week zal hij het offer en de offerande doen ophouden, en om het uitspreiden van gruwelen zal hij het woest maken, tot aan de voleinding toe, en dat bepaald zal worden uitgegoten over het woeste. (Daniël 9:24-27)

Gabriël legde het hele plan uit vanaf het moment dat de profeet zat te bidden in de richting van Jeruzalem en de Tempelberg. De engel zei dat alles was ingesteld om een einde te maken aan de ellendige puinhoop die Satan had gemaakt van zijn schepping en het aandeel van de mens in de rebellie tegen de Heer.

De Messias zou komen om Zichzelf aan te bieden als Israëls Verlosser, maar zou "afgesneden" worden - dat wil zeggen, zou sterven... gekruisigd worden.

Gabriëls boodschap van de Heer ging snel vooruit, en vertelde dat de stad Jeruzalem en het heiligdom - de Tempel op Moria - verwoest zouden worden. Dit gebeurde natuurlijk in 70 na Christus, toen het Romeinse legioen precies deed wat de profetie voorspelde.

Er was geen Tempel op het moment dat Daniël stomverbaasd voor Gabriël zat terwijl hij de profetie in zich opnam, maar het is duidelijk dat er een zou worden gebouwd. Maar de tempel die nog gebouwd moest worden, zou opnieuw in 70 na Christus verwoest worden door generaal Titus en de Romeinse soldaten, zoals eerder beschreven.

Gabriël gaf aan dat de mensen die de stad en het heiligdom zouden verwoesten (de Romeinen, zo bleek) de "vorst die komen zal" zouden voortbrengen die op een gegeven moment "het verbond met velen zou bevestigen". Daarna zou de rest van de geschiedenis van de mensheid tot aan het einde van het tijdperk als een vloed over de wereld stromen.

Dit hele profetische proces zou zeventig profetische weken omvatten, wat optelt tot 490 profetische jaren. De Messias werd "afgesneden" - gekruisigd - in de negenenzestigste profetische week. De laatste van de zeventig weken zal niet beginnen totdat de "vorst die komen zal" "het verbond met velen bevestigt". Dit is wanneer Antichrist de vrede en veiligheid van het Joodse volk verzekert.[i]

Mattheüs 24:15-21 en Markus 13: 14-19 - De tweede Schriftuurlijke bewijstekst dat er een Derde Tempel gebouwd zal worden, is door de Heer Jezus Christus Zelf gegeven en vastgelegd in twee boeken van het Evangelie.

Wanneer u dan de gruwel der verwoesting, waarover Daniël de profeet heeft gesproken, zult zien staan in het heilige plaats (wie leest, die verstaat).

Laat hen, die in Judea zijn, vluchten naar de bergen:

Laat hij, die op het dak van een huis is, niet afdalen om iets uit zijn huis te halen:

Noch laat hij, die op het veld is, terugkeren om zijn klederen te nemen.

En wee hun, die zwanger zijn, en hun, die in die dagen zogen.

Maar bidt, dat uw vlucht niet in de winter, noch op de sabbatdag is:

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er sinds het begin van de wereld tot op heden niet geweest is, nee, zoals er ook nooit geweest zal zijn. (Mattheüs 24:15-21)

Maar wanneer gij de gruwel der verwoesting, waarover Daniël de profeet heeft gesproken, zult zien staan waar zij niet hoort te staan, (laat wie leest het verstaan), laat hen die in Judea zijn dan vluchten naar de bergen:

En laat hij, die op het dak van het huis is, niet in het huis afdalen, noch daarin binnengaan, om iets uit zijn huis mee te nemen:

En laat hij, die op het veld is, zich niet omkeren, om zijn kleed op te nemen.

Maar wee hun, die zwanger zijn, en hun, die in die dagen zogen!

En bidt, dat uw vlucht niet in de winter is.

Want in die dagen zal benauwdheid zijn, zoals niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft tot op deze tijd, en ook niet wezen zal. (Marcus 13:14-19)

Jezus profeteerde duidelijk over de "gruwel der verwoesting" gesproken door "Daniël de profeet". Dit zou de "prins zijn die komen zal", waarover Daniël door Gabriël was verteld. Deze "gruwel der verwoesting" - Antichrist, volgens de apostel Johannes (1 Johannes 2:18) - zal verklaren dat hij God is, terwijl hij op de "heilige plaats" staat.

Jezus en Daniël vertellen ons dat de ergste tijd van de menselijke geschiedenis zich vanaf dit punt zal ontvouwen. De tijd waarin de Antichrist op de "heilige plaats" zal staan, de Tempel op de top van Moria, zal bijzonder slecht zijn voor het Joodse volk, zodat Jezus waarschuwt om de bergen in te vluchten. Ze mogen niet eens kleding bij elkaar zoeken. "Ga gewoon" is het bevel.

THOMAS HORN LEGT AAN JIM BAKKER UIT WAT ER ZOU KUNNEN GEBEUREN DAT DE BOUW VAN DE DERDE TEMPEL ZOU EISEN!

De antichrist zal zijn heerschappij van absolute terreur beginnen in het midden van Daniëls zeventigste profetische week, volgens Jezus. Drie en een half jaar in de Verdrukking zal deze gruwel van een man zichzelf tot God uitroepen, aanbidding eisen, en onmiddellijk beginnen met een genocide tegen het Joodse volk die erger is dan wat Hitler, Himmler en Goering zich hadden kunnen voorstellen. Jeremia de profeet noemde deze periode "de tijd van Jakobs benauwdheid." Over die profetie later meer.

2 Thessalonicenzen 2:3-4 Het derde schriftuurlijke bewijs voor de bouw van een Derde Tempel is gegeven door de apostel Paulus:

Laat niemand u misleiden, want die dag zal niet komen, tenzij er eerst een zondeval komt en de mens der zonde, de zoon des verderfs, geopenbaard wordt;

Die zich verheft boven al wat God genaamd of aanbeden wordt, zodat hij als God in de tempel van God zit en zich uitbeeldt, dat hij God is. (2 Thessalonicenzen 2:3-4)

Daniël noemt hem "de vorst die komen zal." Jezus noemt hem "de gruwel der verwoesting". Paulus noemt hem "de zoon des verderfs [Apollo (zie de nieuwe documentaire "Belly of the Beast" voor de huiveringwekkende waarheid hieromtrent)". Hoe hij ook genoemd wordt, hij zal in de Derde Tempel zitten - de Tempel van de Verdrukking - en verklaren dat hij God is. Hij zal eisen dat allen op aarde hem aanbidden. Hij zal een haat koesteren jegens het Joodse volk die rechtstreeks afkomstig is uit de geest van Lucifer de gevallene - Satan.

In feite zal deze man op dit punt door de duivel zelf worden geïnfiltreerd, die altijd de aanbidding heeft gewild die uitsluitend aan Jehovah was voorbehouden. Johannes de apostel noemt hem "Antichrist":

Kinderen, het is de laatste tijd; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komen zou, zo zijn er ook nu vele antichristen; waardoor wij weten, dat het de laatste tijd is. (1 Johannes 2:18)

Openbaring 11:1-2 Het is Johannes, als "de openbaringgever", die ons de vierde Schriftuurlijke bewijstekst geeft van een Derde Tempel op de top van de berg Moria:

En mij werd een riet gegeven, gelijk een stok; en de engel stond op, zeggende: Sta op, en meet de tempel Gods, en het altaar, en hen, die daarin aanbidden.

Maar de voorhof, die buiten den tempel is, laat hij weg, en meet hem niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en de heilige stad zullen zij twee en veertig maanden lang vertreden. (Openbaring 11:1-2)

Dit beschrijft natuurlijk hoe de niet-joodse mensen zich aan de buitenkant van de tempel zullen bewegen, terwijl de joden binnen de tempel aanbidden. De verwijzing naar tweeënveertig maanden moet de eerste drie en een half jaar van Daniëls zeventigste week zijn - de periode van zeven jaar Verdrukking. Dit betekent, dat het zeer waarschijnlijk is dat de Tempel van de Verdrukking op de top van de berg Moria zal staan, bijna aan het begin van deze laatste zeven jaar voor de tweede komst van Christus.

De Joden aanbidden, volgens de beschrijving van Johannes, in een herbouwde Tempel tot halverwege de zeven jaar, en dan ontheiligt Antichrist de Tempel en verklaart zichzelf tot god. Hij begint dan elke Jood af te slachten die hij te pakken kan krijgen. Dus, deze verwijzing is naar de eerste helft van de zeventigste week beschreven door Daniël.

Het punt is dat dit weer een bewijs is dat een Tempel - de derde Tempel - op een gegeven moment op de top van de Tempelberg zal staan. Het zal, nogmaals, een tempel zijn, niet van vreugde, maar voor het uitvoeren van Antichrist's genocide tegen het huis van Israël. Hij zal worden opgericht om de tijd van Jakobs benauwdheid uit te voeren.

Hier zijn Jeremia's woorden over Daniëls zeventigste week - de laatste drie en een half jaar van dat tijdperk, dat de Heer de "grote Verdrukking" noemde:

Want zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat Ik de gevangenschap van Mijn volk Israël en Juda zal doen wederkeren, spreekt de Heer; en Ik zal hen doen wederkeren in het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het bezitten.

En dit zijn de woorden die de Heer sprak over Israël en over Juda. Want zo zegt de Heer: Wij hebben gehoord een stem van beven, van vrezen, en niet van vrede. Vraagt nu, en ziet of een man barensweeën heeft? Waarom zie Ik een ieder mens met zijn handen op zijn lendenen, als een barende vrouw, en alle gezichten zijn bleek geworden? Helaas, die dag is groot, zodat niemand hem gelijk is; het is de tijd van Jakobs benauwdheid, maar hij zal er uit gered worden. (Jeremia 30:3-7)

Net zoals Jezus in de Eindtijdrede de Verdrukking vergeleek met een vrouw die op het punt staat te bevallen, vergelijkt Jeremia het hele Israël onder de boze vervolging van de Antichrist met een vrouw die barensweeën heeft. Het eindtijdscenario hierboven is er één waar veel vroege kerkvaders het mee eens waren. Wijlen Grant Jeffrey merkte eens het volgende op:

Lactantius schreef over een herbouwde Tempel die zou blijven staan in de laatste dagen voor de wederkomst van Christus. In zijn boek De Goddelijke Instituten beschreef hij de zevenjarige periode van de Verdrukking en de vervolging die de antichrist teweeg zal brengen: "Dan zal hij trachten de tempel van God te verwoesten en het rechtvaardige volk te vervolgen; en er zal benauwdheid en verdrukking zijn, zoals er nooit geweest is vanaf het begin van de wereld."

Een andere theoloog van de vroege kerk, Victorinus, schreef ook over de derde tempel. Zijn Commentaar op de Apocalyps onderzocht de profetieën in het boek Openbaring. Victorinus schreef over de Valse Profeet, de partner van de komende Antichrist, en zei dat de Valse Profeet een beeld, of standbeeld, van de Antichrist zal plaatsen in de herbouwde Tempel....".

Een van de grootste schrijvers van de vroege kerk, Irenaeus, leerde dat de nieuwe Tempel een echte Tempel zou zijn, gebouwd door de religieuze Joden... en in zijn boek Tegen de Ketterijen [bevestigde hij] zijn opvatting over de profetieën in de Schrift over het herinvoeren van het offeren van dieren in de toekomstige Tempel [ii]

Israël gered

De laatste zeven woorden van deze verdrukkingsprofetie in Jeremia vormen Gods eindregel in de omgang met Zijn uitverkoren volk. Het zijn prachtige woorden die een prachtige toekomst beloven voor het gelovige Israël: "hij zal daaruit gered worden."

Jakob is de "hij" van deze passage - de vader van de twaalf stammen die naar hem genoemd zijn, en die het hele volk Israël vertegenwoordigen. We zien de belofte van die profetie uit Jeremia 30:7 vervuld in het volgende.

En Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der smekingen; en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en over Hem zullen zij rouwen, gelijk iemand rouwt over zijn enige zoon, en over Hem zullen zij verbitterd zijn, gelijk iemand verbitterd is over zijn eerstgeborene. (Zacharia 12:10)

Een overblijfsel van het Joodse volk, zij die de terugkerende Koning Jezus zullen erkennen als hun Messias, zullen dus "gered" worden en het Israël vormen dat tijdens het Millennium en daarna zeer gezegend zal worden door God.

VOLGENDE: Gods Profetische Tijdlijn

Eindnoten:

[i] There are many excellent studies on this prophecy given Daniel by Gabriel. There isn’t space here to go into detail, but it’s recommended that you look to Dr. John Walvoord, Dr. Chuck Missler, and other Bible prophecy scholars to get the profound implications of Daniel’s prophecy. The point we are considering here is that a Third Temple will be built—t Temple that Antichrist will desecrate.

[ii] Grant Jeffrey, The New Temple and the Second Coming , (Colorado Springs, CO: WaterBrook Press, 2007) 18, 20.

Bron: ON THE PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE (PART 20): Third Temple Proof Texts » SkyWatchTV