www.wimjongman.nl

(homepagina)


OVER HET PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 19): Nu Christus' Duizendjarige Rijk nadert

7 juli 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

Israël is het zekere signaal dat Bijbelprofetie op weg is naar de vervulling. De Derde Tempel zal worden gebouwd precies zoals voorspeld en precies op tijd met het tot bloei brengen van alle dingen die gepland zijn voorafgaand aan de Tweede Komst van Jezus Christus.

Gods voornaamste tegenstander, Satan, zal alles doen wat hij kan om de vervulling van de komende dingen te verhinderen. Hij moet de geschiedenis veranderen zoals die door Gods Woord is voorspeld. Het veranderen van die voorspelde toekomst zou zijn eigen lot veranderen - om geworpen te worden in de poel des vuurs.

En de duivel, die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar het beest en de valse profeet zijn, en hij zal dag en nacht gepijnigd worden tot in eeuwigheid. (Openbaring 20:10)

Het volgende artikel geeft een beeld van de strijd die zelfs nu wordt gevoerd, terwijl de zaken rond de Tempelberg zich opmaken voor de ontknoping van de menselijke geschiedenis.

Satans plan om Jeruzalem te stelen

Op 14 mei 2018 verplaatste de VS haar ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. De Joden waren aan het jubelen in Jeruzalem (dansen, God loven, etc.) en de Palestijnen waren aan het rellen in Gaza (ongeveer 60 doden, meer dan 2000 gewonden, etc.).

Een christelijke vriend belde en vroeg: "Wat is het probleem?"

Het grote probleem is dat God een plan heeft met Jeruzalem en dat Satan Turkije, Iran, Hezbollah, Hamas, de Palestijnen en anderen gebruikt om te proberen dat plan te stoppen.

De Bijbel vermeldt Jeruzalem meer dan enige andere stad op aarde (meer dan 800 keer).

Premier Netanyahu citeerde Zach. 8:3 bij de inwijdingsdienst van de Amerikaanse ambassade. Hier is Zach. 8:2-8 en wat ik denk dat God zei:

"Zo zegt de Here der heerscharen; Ik was jaloers op Sion met grote jaloezie, en Ik was jaloers op haar met grote furie. Zo zegt de Here: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal wonen in het midden van Jeruzalem; en Jeruzalem zal genoemd worden een stad der waarheid, en de berg van de Here der heerscharen een heilige berg. Alzo zegt de Here der heerscharen: Oude mannen en oude vrouwen zullen nog wonen in de straten van Jeruzalem, en een ieder met zijn staf in de hand voor zijn ouderdom. En de straten der stad zullen vol zijn met jongens en meisjes, spelende in de straten daarvan. Alzo zegt de Here der heerscharen: Indien het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel van dit volk in deze dagen, moet het ook wonderlijk zijn in Mijn ogen? Zegt de Here der heerscharen.

Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik zal Mijn volk verlossen uit het oosterland en uit het westland; en Ik zal hen brengen en zij zullen wonen in het midden van Jeruzalem; en zij zullen Mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn, in waarheid en in gerechtigheid" (Zach. 8:2-8 KJV).

Dit is niet in vervulling gegaan. Gods jaloersheid betekent dat God niet van plan is om Satan Jeruzalem te laten hebben (Jezus werd in Jeruzalem aan God voorgesteld; Jezus leed en stierf in Jeruzalem; Jezus steeg op naar de hemel in Jeruzalem; Jezus komt terug naar Jeruzalem; de Gemeente begon in Jeruzalem en meer).

Gods plan roept op dat Jezus in Jeruzalem zal wonen (op de Tempelberg), dat Hij daar zal heersen en aanbeden zal worden, en dat Zijn Woord tijdens het Millennium vanuit Jeruzalem zal uitgaan (Jes. 2:1-2; Ps. 132:13; Jes. 2:3). Satan wil dit tegenhouden.

Satan wil aanbeden worden. Hij wil niet dat Jezus in Jeruzalem woont, aanbeden wordt en dat het Woord van God over de hele wereld gaat. Satan wil niet voor duizend jaar in de bodemloze put geworpen worden (Openb. 20:1-3).

Om Zijn plan te vervullen, zei God dat Hij de Joden uit andere landen zou terugbrengen naar Israël. Hij zou Jeruzalem doen herrijzen als een woonplaats voor Joden van alle tijden. Hij zei dat de terugkeer van de Joden en de herbouw van Jeruzalem geweldig zal zijn in de ogen van het Joodse volk (vandaar de blijdschap). Maar dat is slechts een voorproefje van de toekomst, want heel Israël zal gered worden en Hij zal hun God zijn.

Ongeveer 2% van de Joden zijn Messiasbelijdende Joden en, voor zover ik weet, begrijpen zij Gods plan. Een deel van de Joden is godsdienstig, maar zij denken ten onrechte dat zij kunnen terugkeren onder de wet (herbouw van de Tempel, hervatting van de dierenoffers, enz.) en zo Gods plan kunnen vervullen. De rest van de Joden is seculier (niet godsdienstig) en zij hebben andere ideeën over wat de natie zou moeten doen.

Jeruzalem neemt een unieke positie in op twee Bijbelse tijdlijnen: het begin en het einde van de "tijden der heidenen" (Luk. 21:24) en het begin en het einde van de "zeventigste week van Daniël" (de Verdrukkingsperiode; Dan. 9:24-27).

De "tijden der heidenen" begonnen met de verwoesting van Jeruzalem door Babylon in oudtestamentische tijden (Dan. 1:1-2; 2:31-45) en zij zullen eindigen wanneer de heidenen niet langer invloed kunnen uitoefenen op de gebeurtenissen in Jeruzalem (bij de wederkomst van Jezus [Zach. 14:1-4; Luk. 21:24]);

De "zeventigste week van Daniël" (Verdrukkingsperiode) zal beginnen wanneer de Antichrist een waardeloos verdrag met Israël en vele anderen bevestigt voor zeven jaar vrede in Jeruzalem en het Midden-Oosten (Dan. 9:27) en het zal eindigen wanneer Jezus terugkomt naar de Olijfberg in Jeruzalem (Zach. 14:1-4).

Het bestaan van Jeruzalem was noodzakelijk om al deze profetieën te vervullen, plus nog een andere zeer belangrijke: "Zie, Ik zal Jeruzalem maken tot een beker van bedwelming maken voor alle volken rondom, wanneer zij in de belegering zullen zijn, zowel tegen Juda als tegen Jeruzalem. En te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen des aanstoots voor alle volken; allen, die zich daarmede belasten, zullen in stukken gehouwen worden, al zijn alle volken der aarde tegen haar samengekomen" (Zach. 12:2-3).

Dr. John Hagee sprak de slotzegen uit tijdens de dienst op de Amerikaanse ambassade. Hij zei onder andere: "U was het, o Heer, die de ballingen uit de volken bijeenbracht en hen weer thuisbracht. U was het die een staat mogelijk maakte. U was het die een miraculeuze overwinning gaf in 1967 toen Jeruzalem opnieuw werd opengesteld voor aanbidders van alle geloofsovertuigingen. Jeruzalem is de stad van God. Jeruzalem is de hartslag van Israël. Jeruzalem is de plaats waar Abraham zijn zoon op het altaar van de Tempelberg plaatste en de vader van vele volkeren werd. Jeruzalem is de plaats waar Jesaja en Jeremia beginselen van gerechtigheid opschreven die de morele fundamenten van de westerse beschaving werden. Jeruzalem is de plaats waar de Messias zal komen en een koninkrijk zal vestigen dat nooit zal eindigen."

Hij voegde eraan toe: "Laat vandaag vanuit Jeruzalem het woord uitgaan dat 'Israël leeft'. Schreeuw het van de daken van huizen dat 'Israël leeft'. Laat iedere Islamitische terrorist deze boodschap horen: Israël leeft. Laat het gehoord worden in de zalen van de Verenigde Naties: Israël leeft. Laat het weerklinken in de zalen van het presidentieel paleis in Iran: "Israël leeft. Laat het aan alle mensen bekend zijn dat 'Israël leeft', want Hij die Israël bewaart, sluimert noch slaapt."

Vlak voor Dr. Hagee's woorden, vertelde Premier Min. Netanyahu de verzamelde hoogwaardigheidsbekleders dat zij naar Jeruzalem waren gekomen "op een moment dat Israël een opkomende macht in de wereld is."

Dat doet me denken aan iets wat Jezus zei: "Leer nu een gelijkenis van de vijgenboom: Wanneer zijn tak nog teer is en bladeren voortbrengt, weet gij dat de zomer nabij is: Zo ook gij, wanneer gij al deze dingen zult zien, weet dat het nabij is, zelfs aan de deuren. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal niet voorbijgaan, totdat al deze dingen vervuld zullen zijn" (Matt. 24:32-33).

De vijgenboom (Israël) brengt bladeren voort. Het is een opkomende macht. De V.S. heeft zijn ambassade naar Jeruzalem verplaatst. Nog twee naties (Guatemala en Paraguay), volgden dit voorbeeld voordat de week voorbij was.

Op maandag 14 mei 2018 was het in Gaza onrustig. Hamas-terroristen en Palestijnen werden gedood. De Turkse president Erdogan riep zijn ambassadeurs van de VS en Israël terug.

Op woensdag zei de Turkse president Erdogan: "We zullen onze Palestijnse broers en zussen blijven steunen, niet alleen met ons hart, maar met al onze middelen." Hij voegde eraan toe: "We zullen nooit toestaan dat Jeruzalem wordt gestolen door Israël."

Op donderdag riep een Turkse krant die banden heeft met de heer Erdogan op tot de oprichting van een islamitisch leger om Israël aan te vallen, en de Iraanse Ayatollah Khameni zei: "Palestina zal worden bevrijd van de vijanden en Jeruzalem zal zijn hoofdstad zijn."

Gods koninkrijk op aarde nadert. De Joden verheugen zich. Satan is woedend. Israëls vijanden zijn misleid. Jeruzalem is een lastige steen.

Israël probeert Jeruzalem niet te stelen van de Palestijnen. Satan probeert Jeruzalem van God te stelen. Maar Hij heeft ons al verzekerd dat wij winnen.[i]

THOMAS HORN LEGT AAN JIM BAKKER UIT WAT ER ZOU KUNNEN GEBEUREN DAT DE BOUW VAN DE DERDE TEMPEL ZOU EISEN!

De Tempel van Jakobs benauwdheid

Onder sommigen heerst vandaag vreugdevolle opwinding over de vooruitzichten van de herbouw van een Joodse Tempel. Deze verscheidenheid van opwinding getuigt echter van een diepgaand gebrek aan begrip van wat Gods Woord te zeggen heeft over de Derde Tempel die zeker, zonder enige twijfel, gebouwd zal worden op de berg Moria. En, zoals ik aan het begin van deze serie al zei, voorspel ik dat een herkozen president Donald Trump, net als de rabbijnen in Israël beweren, zich zal uitspreken vóór de bouw ervan. En als ik gelijk heb, zal dit de belangrijkste en meest profetische gebeurtenis in ons leven zijn! Als het gebeurt, zullen zij die grote vreugde vinden in de herbouw van de Tempel, kort daarna ervaren dat uitbundigheid omslaat in terreur. Uit die Tempel zal de bron vloeien van alle haat die heeft bestaan sinds het derde deel van de engelen in de hemel in opstand kwam.

De bouw en vestiging van de Tempel als de eerste plaats van aanbidding op de Tempelberg voor de Joden sinds de verwoesting van de Tweede Tempel in 70 na Christus zal inderdaad opgetogenheid teweegbrengen. Het zal het antwoord zijn op het verlangen waaraan de meeste religieuze Joden zich door de eeuwen heen hebben vastgeklampt.

Velen geloven dat de herbouw van de Tempel op Moria het resultaat zal zijn van een vredesakkoord tussen Israël en zijn vijanden - tussen Israël en de rest van de wereld, wat dat betreft.

Wanneer de bouw van de Tempel wordt aangekondigd, zal er in de straten van Jeruzalem een feest worden gevierd zoals men dat sinds de tijd van koning David nog nooit heeft gezien. Niet alleen de Joden, maar de meeste mensen over de gehele wereld die op de hoogte zijn van de zaken die bij het vredesakkoord betrokken zijn, zullen in extase zijn. Eindelijk zal een einde zijn gekomen aan de vijandelijkheden op deze ene plaats op aarde, waar elk ogenblik de Derde Wereldoorlog had kunnen uitbreken.

Diplomaten van de internationale gemeenschap, van de Verenigde Naties en alle andere dergelijke verheven geopolitieke instanties, zullen zichzelf feliciteren met zo'n geniale meesterzet, die de vrede van het Midden-Oosten en van de wereld waarborgt. En het zal inderdaad een genie zijn dat aan de basis ligt van de bevestiging van zo'n briljant verbond, zoals dat komende document zal blijken te zijn.

Zoals in deze serie al meermalen is opgemerkt, is alles al in voorbereiding op het moment dat de Tempel wordt gebouwd en de Tempelverering weer wordt ingesteld. De priesters en hun kledij, alle vaten en andere voorwerpen van de tempelactiviteit zijn op hun plaats. De offers en offerandes zullen in alle ernst beginnen. De zonen en dochters van Abraham zullen zijn teruggekeerd naar de meest heilige plaats van hun Mozaïsche systeem. Niet langer zal het zijn: "Volgend jaar in Jeruzalem!"

Het is gemakkelijk voor te stellen dat zelfs de volkomen seculieren, dat wil zeggen de niet-religieuze Joodse bevolkingsgroepen van de wereld, hun Joods-zijn zullen voelen. Zij zullen zich overwinnaars voelen als zij hun biologische banden met Abraham, Izaäk en Jakob van binnen voelen opborrelen.

Zij zijn door de millennia heen uitgestotenen geweest. Zij zijn gehaat, opgejaagd en opgejaagd in praktisch elk volk waarin zij zijn verspreid. Nu... nu... kunnen zij met luide stem als één uitroepen: "Eindelijk vrede en veiligheid!"

Allen die hen hebben gehaat en opgejaagd zullen nu worden geregeerd door een persoon als geen ander in de geschiedenis. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid en zijn hartstochtelijke en barmhartige verdediging van het Joodse ras dat door de eeuwen heen zo is vervolgd, zullen ongetwijfeld tranen van liefde en bewondering teweegbrengen voor de leider die uit de naties is opgestaan om alles recht te zetten en hen een respectvolle plaats te geven onder hun medemensen.

Zijn bovennatuurlijke vermogen om Israëls meest haatdragende tegenstanders ervan te overtuigen de Joden toe te staan hun Tempel te vestigen op de heilige plaats waar eens de Ark des Verbonds stond, zal velen binnen het Jodendom ertoe bewegen hem uit te roepen tot hun langverwachte Messias. Deze leider met ongekende bekwaamheden zal niet alleen antwoorden lijken te hebben op de problemen van de Joden, maar op alle problemen van de wereld.

Degenen die vasthouden aan de literalistische visie op eindtijdzaken geloven dat er eerst een gebeurtenis komt die de wereld in chaos, anarchie en grote problemen zal brengen - sociaal, geopolitiek, economisch, en religieus. Wanneer deze gebeurtenis plaatsvindt, zal het normale leven op zijn kop worden gezet. De mensen zullen schreeuwen om een verlosser, iemand die alles weer goed zal maken. Maar zij zullen niet de ware Verlosser zoeken. Zij zullen kijken naar degene die de apostel Johannes "Antichrist" noemde.

Deze man, die de antwoorden schijnt te hebben op de grote dilemma's van de mensheid, zal het toneel van de menselijke geschiedenis betreden voor zijn geprofeteerde bestemming als laatste en meest verschrikkelijke despoot van de aarde. Hij zal de man van het uur zijn, klaar om naar voren te treden en de macht over te nemen.

In het begin zal de Antichrist het verstand herstellen in een wereld die gek geworden is. Hij zal het proces op gang brengen dat wereldvrede lijkt te brengen door het verbond dat Israël zal aanvaarden. Dat verbond zal vrijwel zeker de garantie van Israëls veiligheid omvatten en de bouw van de Derde Tempel op de berg Moria toestaan.

Dit zal gebeuren omdat de onweerstaanbare aanwezigheid van de Antichrist het resultaat zal zijn van een onzichtbaar netwerk van duizenden jaren van collectieve kennis. Hij zal de belichaming zijn van een zeer oude, super-intelligente geest. Zoals Jezus Christus het "zaad van de vrouw" was (Genesis 3:15), zal deze man het "zaad van de slang" zijn. Hoewel zijn komst in de gedaante van een mens door talrijke Schriftplaatsen is voorspeld, zal de grote massa hem niet onmiddellijk herkennen voor wat hij werkelijk is - de ultieme incarnatie van het heidendom: het "beest" van Openbaring 13:1.

Eeuwenlang is aangenomen dat een voorwaarde voor de komst van de Antichrist een verstoring van de wereldorde zou zijn - zoals we hebben gezien met de verkiezing van Donald Trump in 2016 - waarna nationale grenzen zouden oplossen en etnische groepen, ideologieën, religies en economieën uit de hele wereld zouden groeien om een enkele en dominante soevereiniteit te orkestreren. Aan het hoofd van de utopische regering zal één enkele persoonlijkheid opduiken. Hij zal zich voordoen als een man van voornaam karakter, maar uiteindelijk zal hij "een koning met een woest gelaat" worden (Daniël 8:23). Met een dwingend decreet zal hij een één-wereld regering, universele religie en wereldsocialisme mogelijk maken. Degenen die zijn Nieuwe Wereld Orde weigeren zullen onvermijdelijk gevangen genomen of vernietigd worden, totdat hij uiteindelijk zichzelf verheft "boven alles wat God genoemd of aanbeden wordt, zodat hij als God in de tempel van God zit en zich toont dat hij God is" (2 Tessalonicenzen 2:4).

VOLGENDE: Derde Tempel bewijsteksten

Eindnoten:

[i] Daymond Duck, Prophecy Plus Ministries, Inc., Raptureready.com, May 23, 2018.

Bron: ON THE PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE (PART 19): As Christ’s Millennial Kingdom Nears » SkyWatchTV