www.wimjongman.nl

(homepagina)


OVER HET PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 18): Vierde Tempel-gedachten

5 juli 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

Het volgende is een uittreksel uit Lambert Dolphin's uitstekende essay, The Temple of Ezekiel (gebruikt met toestemming).

De heer John W. Schmitt uit Portland, Oregon (Ref. 3) heeft vele jaren gewijd aan een studie van Ezechiël's Tempel, en aan de bouw van verscheidene fraaie schaalmodellen die voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt.

Ezechiël was van plan om op dertigjarige leeftijd tot de priesterdienst in de Eerste Tempel toe te treden. Zijn plannen liepen stuk in 597 toen koning Nebukadnezar Jeruzalem na een kort beleg binnenviel en veroverde, waarbij hij de jonge koning Jehoichin en "alle vorsten en alle machtige mannen van dapperheid, tienduizend gevangenen en alle ambachtslieden en smeden" meenam. (2 Koningen 24:14). (Ter referentie: Daniël en zijn drie vrienden uit de stam van Juda en anderen uit Jeruzalem waren eerder naar Babylonië overgebracht tijdens een inval van generaal - en aanstaand koning - Nebukadnezar na de slag bij Karkemis in 605. Die beroemde slag maakte een einde aan de heerschappij van Egypte in de oude wereld).

In het vijfde jaar van zijn eigen ballingschap uit Jeruzalem, dat wil zeggen in 593 v. Chr., werd Ezechiël door God geroepen om een profetische bediening uit te oefenen voor het huis van Israël, die hij voortzette tot ongeveer het jaar 570. Ezechiël was getrouwd, in feite stierf zijn vrouw als een teken van God op de dag dat de belegering van Jeruzalem begon (24:18).

Ezechiël's tempel en het millennium beslaan de laatste acht lange hoofdstukken van zijn boek. Hij geeft 318 precieze afmetingen van de tempel met gebruikmaking van zo'n 37 unieke woorden die architectonische termen zijn, zoals "deurposten," "vensters," enz. Ezechiël ontving deze grote rijkdom aan informatie over de duizendjarige tempel in het jaar 573 v.Chr. in de vorm van een visioen en een persoonlijke rondleiding door de tempel door "een man wiens uiterlijk was als het uiterlijk van brons." (Blijkbaar de Engel des Heren). "Hij had een lijn van vlas en een meetlat in zijn hand en hij stond in de poort." (De rondleiding begon bij de oostelijke poort, die gesloten was:

"Toen bracht hij mij terug naar de buitenste poort van het heiligdom, die naar het oosten gericht is; en zij was gesloten. En hij zei tot mij: Deze poort zal gesloten blijven; zij zal niet geopend worden, en niemand zal er door binnengaan; want de Heer, de God Israëls, is er door binnengegaan; daarom zal zij gesloten blijven. Alleen de vorst mag erin zitten om brood te eten voor het aangezicht des Heren; hij zal binnengaan door het voorportaal van de poort, en hij zal uitgaan langs dezelfde weg." (44:1-3)

De huidige Gouden Poort in de Oostelijke Muur van de Tempelberg in Jeruzalem is dichtgemetseld. De Joodse en Arabische traditie leren - waarschijnlijk door een verkeerde interpretatie van deze passage in Ezechiël - dat de Joodse Messias de Gouden Poort moet binnengaan. Om die reden werd de poort door de Arabieren in de 11e eeuw na de kruistochten, (zo niet eerder) of misschien door Suleiman de Magnifieke in AD 1539-1542, dichtgemetseld om te voorkomen dat de Joodse Messias zou binnengaan. De veel oudere poort onder de huidige Gouden Poort, of een andere (nog niet ontdekte) poort in de oostelijke muur, zou de poort geweest kunnen zijn die Jezus gebruikte toen Hij op Palmzondag Jeruzalem binnenreed op het ezelsveulen.

Ezechiëls tempel is niet alleen een zeer groot en complex bouwwerk, maar verschilt ook op een aantal zeer belangrijke punten van alle eerder bestaande Joodse tempels. Deze zijn door onderzoeker John Schmitt, een bijbelgeleerde uit Portland, Oregon, als volgt gecatalogiseerd:

Unieke kenmerken van Ezechiëls tempel

Geen scheidingsmuur om heidenen uit te sluiten (vergelijk Efeziërs 2:14) De heidenen waren voorheen welkom in de buitenste voorhoven, maar uitgesloten van de binnenste voorhoven op straffe van de dood.

Geen voorhof voor vrouwen (vergelijk Galaten 3:28 (alleen voorhof en binnenhof)

Geen Wasvat (zie Ezechiël 36:24-27, Johannes 15:3)

Geen Tafel van het toonbrood (zie Micha 5:4, Johannes 6:35)

Geen kandelaar of Menorah (zie Jesaja 49:6, Johannes 8:12)

Geen gouden reukofferaltaar (Zacharia 8:20-23, Johannes 14:6)

Geen Voorhangsel (Jesaja 25:6-8, Mattheüs 27:51)

Geen Ark van het Verbond (Jeremia 3:16, Johannes 10:30-33)

Grote veranderingen aan het Altaar: Het offeraltaar zal benaderd worden door een helling vanuit het oosten. Eerdere altaren werden allen benaderd vanuit het Zuiden. Nu zal er een trap zijn naar het altaar, niet een hellingbaan zoals voorheen. De top van het altaar wordt nu beschreven door het Hebreeuwse woord "ariel" [Jesaja 29:1] dat "haard van God" of "leeuw van God" betekent. [Openb. 5:5].

Als de vorige tempels, evenals de tabernakel van Mozes, voor ons beelden zijn van de mens als woonplaats van God, dan kan de tempel van Ezechiël bedoeld zijn om ons te onderwijzen over de wonderbaarlijke nieuwe opstandingslichamen die iedere gelovige te wachten staan wanneer hij dit huidige leven verlaat (2 Korintiërs 5:1-5).

Gelovige heiligen uit het tijdperk van het Oude Testament, heiligen uit het christelijke tijdperk, en allen die uit de doden worden opgewekt bij de opname en bij de tweede komst van Christus in heerlijkheid, ontvangen nieuwe opstandingslichamen, zoals dat van Jezus, zoals beschreven in 1 Korintiërs 15. Maar na de slag van Armageddon zal Jezus alle overlevenden van de volken buiten Jeruzalem verzamelen en bepalen welke individuele zonen en dochters van Adam waardig zijn om het Duizendjarige Rijk op aarde binnen te gaan. Dit is het beroemde oordeel van de schapen en de bokken dat door onze Heer wordt beschreven in Mattheüs 25:31-46, en dat ook door de profeet Joël wordt gegeven:

"Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik het lot van Juda en Jeruzalem zal herstellen, zal Ik al de volken verzamelen en hen doen nederdalen in het dal van Josafat, en Ik zal daar met hen oordelen vanwege mijn volk en mijn erfenis Israël, omdat zij hen verstrooid hebben onder de volken, en mijn land verdeeld hebben, en loten geworpen hebben om mijn volk, en een jongen gegeven hebben voor een hoer, en een meisje verkocht hebben voor wijn, en die gedronken hebben. "Wat zijt gij voor mij, o Tyrus en Sidon, en al de gewesten van Filistië? Betaalt gij mij iets terug? Indien gij mij iets schuldig zijt, zal ik uw daad op uw eigen hoofd vergelden, vlug en spoedig. Want gij hebt mijn zilver en mijn goud genomen, en mijn rijke schatten in uw tempels gebracht. U hebt het volk van Juda en Jeruzalem verkocht aan de Grieken, en hen ver weggevoerd van hun eigen grens. Maar nu zal Ik hen opwekken van de plaats, waarheen gij hen verkocht hebt, en Ik zal uw daad op uw eigen hoofd vergelden. Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand van de zonen van Juda, en zij zullen hen verkopen aan de Sabeërs, aan een volk ver weg, want de Here heeft gesproken." Verkondig dit onder de naties: Bereid oorlog voor, roep de machtige mannen op. Laat alle krijgsheren naderen, laat ze opkomen. Sla uw ploegscharen in zwaarden, en uw snoeihaken in speren; laat de zwakken zeggen: "Ik ben een strijder."

Haast u en kom, alle volken rondom, verzamelt u daar. Breng Uw strijders naar beneden, Heer. Laat de volken zich vermaken en opgaan naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om al de volken rondom te oordelen. Steek de sikkel in, want de oogst is rijp. Ga naar binnen, treed, want de wijnpers is vol. De vaten overstromen, want hun slechtheid is groot. Scharen, scharen, in de vallei van de beslissing! Want de dag van de Heer is nabij in de vallei van de beslissing. De zon en de maan worden verduisterd, en de sterren trekken hun schijnsel in. En de Heer brult vanuit Sion, en verheft zijn stem vanuit Jeruzalem, en de hemel en de aarde schudden. Maar de Heer is een toevlucht voor zijn volk, een bolwerk voor het volk van Israël. "Zo zult gij weten, dat Ik de Here, uw God, ben, die woon in Sion, mijn heilige berg. En Jeruzalem zal heilig zijn en vreemden zullen er nooit meer passeren. "En te dien dage zullen de bergen druipen van zoete wijn, en de heuvelen zullen vloeien van melk, en al de beekbeddingen van Juda zullen vloeien van water; en een fontein zal voortkomen uit het huis des Heren en het dal van Shittim bewateren. "Egypte zal een woestenij worden en Edom een woeste wildernis, vanwege het geweld dat het volk van Juda is aangedaan, omdat het onschuldig bloed heeft vergoten in zijn land. Maar Juda zal voor altijd bewoond blijven, en Jeruzalem tot in alle geslachten. Ik zal hun bloed wreken, en de schuldigen zal Ik niet vrijspreken, want de Here woont in Sion." (Joël 3)

Het criterium voor het oordeel in deze tijd zal zijn, hoe de afzonderlijke heidenen de Joden hebben behandeld, vooral de gelovige Joden, die het "ware Israël" vormen. De categorie "schapen" vertegenwoordigt duidelijk die rechtschapen heidenen wier harten recht zijn voor de Heer, dat wil zeggen dat zij allen geregenereerde mannen en vrouwen zijn, maar individuen die nog niet eerder hun opstandingslichamen hebben ontvangen. Zij zullen, volgens het christelijk geloof, de aarde herbevolken tijdens de duizendjarige regering van de Messias onder sterk verbeterde levensomstandigheden:

"Maar weest blij en verheugt u eeuwig in hetgeen Ik schep; want zie, Ik schep Jeruzalem tot een verblijdenis, en haar volk tot een vreugde. Ik zal mij verblijden in Jeruzalem en mijn volk verblijden; niet meer zal daarin het geluid van geween en het geschrei der benauwdheid gehoord worden. Er zal geen zuigeling meer zijn, die slechts weinige dagen leeft, of een oude, die zijn dagen niet voleindigt; want het kind zal honderd jaar oud sterven, en de zondaar, die honderd jaar oud is, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen bouwen en die bewonen; zij zullen wijngaarden planten en de vruchten daarvan eten. Zij zullen niet bouwen en een ander bewonen; zij zullen niet planten en een ander eten; want als de dagen van een boom zullen de dagen van mijn volk zijn, en mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk hunner handen. Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, of kinderen baren voor rampspoed; want zij zullen het nageslacht zijn van de gezegenden des Heren, en hun kinderen met hen. Voordat zij roepen zal Ik antwoorden, terwijl zij nog spreken zal Ik horen. De wolf en het lam zullen samen eten, de leeuw zal stro eten zoals de os, en stof zal het voedsel van de slang zijn. Zij zullen op mijn heilige berg geen kwaad doen en niet verderven, zegt de Here." (Jesaja 65:18-25)

THOMAS HORN LEGT AAN JIM BAKKER UIT WAT ER ZOU KUNNEN GEBEUREN DAT DE BOUW VAN DE DERDE TEMPEL ZOU EISEN!

Gedurende deze duizendjarige regering van Jesjoea over een herstelde aarde, met Satan opgesloten in de afgrond (Openb. 20:2), zullen zondaars op aarde geboren worden en zullen zij onderricht moeten worden in zaken van Gods genade en barmhartigheid. Om deze reden geloven de meeste commentatoren op Ezechiël dat de Vierde Tempel Gedachtenis van aard zal zijn, terugblikkend in de tijd naar het kruis van Jezus Christus, net zoals de Tabernakel en de Eerste en Tweede Tempel vooruit wezen in de tijd naar het kruis. De voorgeschreven erediensten van Ezechiëls tempel worden door de profeet ook zeer gedetailleerd voor ons beschreven. De priesters die de tempeldiensten leiden zullen van de lijn van Zadok zijn (44:15), die trouw bleken na het falen van de Levitische priesters in de lijn van Eli (1 Samuël 2:35, 1 Koningen 2:26-27, 35). De Duizendjarige Tempel zal geen aparte Hogepriester hebben. In plaats daarvan zullen de voorheen gescheiden ambten van koning en priester in de Messias worden gecombineerd, zoals opgemerkt, (Zie Zacharia 6:9-15)

Geschatte verdeling van land onder de Twaalf Stammen tijdens de Komende Regering van de Messias

Naast de fysieke verschillen in Ezechiëls Tempel worden een aantal veranderingen aangebracht in de jaarlijkse cyclus van Joodse feesten. Het is heel duidelijk dat de duizendjarige tempeloffers zeker niet een herinvoering van het Mozaïsche systeem zijn.

Een ander kenmerk van de Duizendjarige Tempel is de aanwezigheid van een grote stroom zoet water die onder de zuidelijke muur van de Tempel vandaan komt. Ezechiël beschrijft deze rivier, die zich in twee takken verdeelt en naar het westen in de Middellandse Zee uitmondt en ook naar het oosten in het noordelijke uiteinde van de Dode Zee, en die al het land ten zuiden van Jericho verfrist...

Toen bracht hij mij terug naar de deur van de tempel; en zie, er stroomde water van onder de drempel van de tempel naar het oosten (want de tempel lag op het oosten); en het water stroomde naar beneden van onder de zuidkant van de drempel van de tempel, ten zuiden van het altaar. Toen bracht hij mij naar buiten door de noordelijke poort, en leidde mij buitenom naar de buitenste poort, die naar het oosten gericht is; en het water kwam aan de zuidzijde naar buiten. Toen hij verder naar het oosten ging met een lijn in zijn hand, mat hij duizend el af, en leidde mij door het water, en het was tot aan mijn enkels diep. Weer mat hij duizend el, en leidde mij door het water, en het was kniediep. Weer mat hij duizend el, en leidde mij door het water, en het was tot aan de lendenen. Weer mat hij duizend, en het was een rivier, waar ik niet door kon, want het water was gestegen; het was diep genoeg om in te zwemmen, een rivier, waar men niet door kon.

En hij zei tot mij: "Mensenkind, heb je dit gezien?" Toen leidde hij mij terug langs de oever van de rivier. Toen ik terugging, zag ik aan de oever van de rivier heel veel bomen aan de ene kant en aan de andere kant. En hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar het oostelijk gewest en daalt af in den Arabier; en wanneer het in de stilstaande wateren der zee komt, zal het water zoet worden. En waarheen de rivier gaat, zal ieder levend wezen leven dat krioelt, en er zal zeer veel vis zijn; want dit water gaat daarheen, opdat het water der zee zoet wordt; zo zal alles leven waarheen de rivier gaat. Vissers zullen aan de zee staan; van Engedi tot Eneglaim zal zij een plaats zijn voor het uitspreiden van netten; haar vissen zullen van zeer vele soorten zijn, zoals de vissen van de Grote Zee. Maar haar moerassen en moerassen zullen niet zoet worden; zij zullen voor zout worden achtergelaten. En op de oevers, aan beide zijden van de rivier, zullen allerlei soorten bomen groeien voor voedsel. Hun bladeren zullen niet verdorren en hun vruchten zullen niet uitvallen, maar zij zullen elke maand verse vruchten dragen, omdat het water voor hen uit het heiligdom stroomt. Hun vruchten zullen tot voedsel dienen, en hun bladeren tot genezing." (47:1-12)

Deze zelfde waterstroom schijnt identiek te zijn aan die beschreven in Zacharia 14:8 en Joël 3:18. Als dat zo is, dan lijkt de plaats van de Vierde Tempel op of nabij de huidige Tempelberg in Jeruzalem te liggen. Als dit zo is, dan zal de stad Jeruzalem duidelijk in het zuiden worden herbouwd, aangezien het heilige gebied van de tempel in Ezechiël 48 wordt aangeduid als het noorden van de herbouwde stad Jeruzalem. Sommige commentatoren hebben gesuggereerd dat de Duizendjarige Tempel zal worden gevestigd in Shiloh, 31 kilometer ten noorden van het huidige Jeruzalem.

Een tweede reden om aan te nemen dat de plaats van Ezechiëls Tempel dicht bij de huidige Tempelberg ligt, is te vinden in Ezechiëls beschrijving van de terugkeer van de Heer om voor altijd bij Zijn volk Israël te wonen. De Heer zegt dat het volk de tempelplaats niet langer zal verontreinigen met de dode lichamen van hun koningen. Aangezien er zoveel begraafplaatsen op en rond de Tempelberg zijn, zou dit een speciale rituele reiniging van het hele gebied vereisen (beschreven door Ezechiël), en natuurlijk de verplaatsing van de herbouwde Stad naar het zuiden van het Tempeldistrict, zoals we reeds hebben opgemerkt:

Daarna bracht hij (de engel des Heren) mij (Ezechiël) naar de poort, de poort naar het oosten. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit het oosten, en het geluid van zijn komst was als het geluid van vele wateren; en de aarde straalde van zijn heerlijkheid. En het visioen dat ik zag, was als het visioen dat ik gezien had toen Hij kwam om de stad te verwoesten, en als het visioen dat ik gezien had bij de rivier Chebar; en ik viel op mijn aangezicht. Toen de heerlijkheid des Heren de tempel binnenging door de poort naar het oosten, hief de Geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof; en zie, de heerlijkheid des Heren vervulde de tempel. Terwijl de man naast mij stond, hoorde ik iemand vanuit de tempel tot mij spreken; en hij zei tegen mij: "Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van de voetzolen van mijn voeten, waar ik voor altijd zal wonen te midden van het volk Israël.

En het huis Israëls zal mijn heilige naam niet meer verontreinigen, noch zij, noch hun koningen, door hun hoererij en door de dode lichamen van hun koningen, door hun drempel bij mijn drempel te zetten en hun deurposten naast mijn deurposten, met alleen een muur tussen mij en hen. Zij hebben mijn heilige Naam verontreinigd door hun gruwelen, die zij begaan hebben; daarom heb Ik hen in mijn toorn verteerd. Laat hen nu hun afgoderij en de dode lichamen van hun koningen ver van Mij wegdoen, en Ik zal voor altijd in hun midden wonen. "En gij, mensenzoon, beschrijf aan het huis Israëls de tempel en zijn aanblik en plattegrond, opdat zij zich zullen schamen over hun ongerechtigheden. En als zij beschaamd zijn over alles wat zij gedaan hebben, beeld dan de tempel af, zijn inrichting, zijn uitgangen en zijn ingangen, en zijn hele gedaante; en maak hun al zijn verordeningen en al zijn wetten bekend; en schrijf het voor hun ogen op, zodat zij al zijn wetten en al zijn verordeningen in acht zullen nemen en uitvoeren. Dit is de wet van de tempel: het gehele gebied rondom op de top van de berg zal allerheiligst zijn. Zie, dit is de wet van de tempel. (Ezechiël 43:1-12)

Jeruzalem, de herbouwde stad in Israël, op aarde, tijdens het Duizendjarig Rijk, moet niet verward worden met de hemelse stad die bekend staat als "Nieuw Jeruzalem," waarnaar verwezen wordt in het Nieuwe Testament, (Hebreeën 11:16, 12:18-29, Openbaring 21-22) en die de vorm lijkt aan te nemen van een grote of stilstaande satelliet boven de aarde. Deze enorme stad, waarvan de afmetingen in de orde van 2400 km aan één kant liggen, kan door een ruimte-tijd poort met de duizendjarige tempel verbonden zijn. Het nieuwe Jeruzalem heeft geen tempel (Openbaring 21:22, 23) - "De Here God, de Almachtige en het Lam, zijn zijn tempel."

Tijdens het duizendjarig rijk zal de zonde op aarde blijven bestaan, maar alle vormen van bezoedeling en zonde zijn duidelijk uitgesloten van het Nieuwe Jeruzalem, en er wordt tegen gewaakt door de complexe rituelen die zijn voorgeschreven voor de tempel van Ezechiël op aarde.

Ezechiël zag in een groot visioen het vertrek van de heerlijkheid (de Shekinah) van God uit de tempel van Salomo, (Ezechiël 9:1-11:25). In een volgend visioen over Jeruzalem in 573 v. Chr., achttien jaar later, werd Ezechiël de toekomstige terugkeer van de Shekinah naar Israël en naar de Tempel getoond (43:1-12). Die toekomstige dag was ook voorzien door de profeet Jesaja:

Te dien dage zal de Spruit des Heren schoon en heerlijk zijn; en de vrucht der aarde zal voortreffelijk en aanlokkelijk zijn voor hen van Israël, die ontkomen zijn. En het zal geschieden, dat hij, die te Sion is overgebleven en te Jeruzalem blijft, heilig genoemd zal worden - een ieder, die te Jeruzalem onder de levenden is opgenomen. Wanneer de Heer het vuil van de dochters van Sion zal hebben weggewassen en het bloed van Jeruzalem uit haar midden zal hebben gezuiverd, door de geest van het oordeel en door de geest van uitbranding, dan zal de Heer boven elke woning van de berg Sion en boven haar vergaderingen een wolk en rook overdag en het schijnsel van een vlammend vuur 's nachts doen ontstaan. Want over al die heerlijkheid zal een bedekking zijn. En er zal een tabernakel zijn voor schaduw overdag tegen de hitte, voor een toevluchtsoord, en voor een schuilplaats tegen storm en regen. (Jesaja 4:2-6)

Hoewel ons in de Bijbel veel informatie wordt gegeven over tabernakel en tempels, ligt de voornaamste Bijbelse nadruk niet op gebouwen maar op mensen en hun karakter, de Schrift ontkent het gebruik van schaduwen en symbolen niet.

"Zo zegt de Heer: 'De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetbank; wat is het huis dat u voor mij wilt bouwen en wat is de plaats van mijn rust. Al deze dingen heeft mijn hand gemaakt, en al deze dingen zijn dus van Mij, zegt de Heer. Maar dit is de mens naar wie Ik omzie, hij die nederig en berouwvol van geest is en beeft voor mijn woord" (Jesaja 66:1, 2).[i]

VOLGENDE: Als Christus' Duizendjarig Rijk nadert

Eindnoten...

[i] By permission of Lambert Dolphin, www.ldolphin.org, Lambert Dolphin wwwtemplemount.org.

Bron: ON THE PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE (PART 18): Fourth Temple Thoughts » SkyWatchTV