www.wimjongman.nl

(homepagina)


OVER HET PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 17): Verdrukking en de Derde Tempel

3 juli 2022 - door SkyWatch Editor

( )

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

Beschuldigingen komen in het heetst van de strijd als zij die vasthouden aan een letterlijke interpretatie van Bijbelprofetie een Derde Tempel willen bouwen op Moria om Armageddon en de wederkomst van Christus te bewerkstelligen. Dit is natuurlijk onzin. Geen enkele ware student van de bijbelse eschatologie vanuit het literalistische standpunt heeft deze ambities. Zij die een dergelijk profetisch wereldbeeld aanhangen, kijken eenvoudig met bestudeerde belangstelling naar de ontwikkelingen die leiden naar de wederkomst van Christus. Zij begrijpen dat wat door de oudtestamentische en nieuwtestamentische profeten is gezegd, zal geschieden. De vraag is alleen wanneer.

Er is geen wens van de kant van deze waarnemers dat het lijden begint en Armageddon komt. Maar het zal allemaal gebeuren precies zoals Gods profetische Woord heeft voorspeld. De hemelse richtlijn van de getrouwe Bijbelstudent is om trouw en nauwkeurig te zijn of zijn/haar best te doen om de tekenen der tijden te onderscheiden in deze - zoals wijlen Dr. Chuck Missler het ooit uitdrukte - "tijden van de tekenen".

Niettemin, de waarheid van Gods Woord kan niet worden veranderd. De Derde Tempel zal het bouwwerk zijn dat de meest verachtelijke tiran uit de geschiedenis - Antichrist - zal binnenvallen en ontheiligen, terwijl hij verklaart God te zijn. Dit zal het begin zijn van de meest verschrikkelijke tijd in de Joodse en menselijke geschiedenis, volgens de profeet Jeremia (Jeremia 30:7) en de Here Jezus Christus (Mattheüs 24:21).

Het is het doel van de christen om de heilige naam van Jezus Christus te verheffen, zodat mannen, vrouwen en kinderen van alle rassen door de Heilige Geest tot Hem getrokken zullen worden voor verlossing. Dit mag ons nooit ontgaan, terwijl de geprofeteerde dingen zich ontvouwen in deze tijden die zo dicht bij de wederkomst van Christus zijn om alle dingen op de Planeet Aarde in orde te maken. De Verdrukking is iets waarvoor alle Christenen de wereld moeten waarschuwen om er geen deel van uit te maken, ongeacht of het heidenen of Joden zijn. Zoals duidelijk is vastgesteld, is de Verdrukking - de laatste zeven jaar van de menselijke geschiedenis, ook bekend als "de zeventigste week van Daniël" - geprofeteerd als de meest verschrikkelijke tijd die de mens ooit zal doorstaan. De gebeurtenis is gebaseerd op de profetie van de profeet Daniël van 490 jaar die zal culmineren in de wederkomst van Christus (Tweede Komst). Israël (de overgebleven Israëlieten die in de Messias, Jezus Christus, geloven), zal dan het Duizendjarig Rijk binnengaan en een duizendjarige periode van rust en overvloed.

De zeventig weken zijn feitelijk gebaseerd op 490 jaar gedeeld door zeventig. Elk van de zeventig weken bevat zeven Joodse kalenderjaren van 360 dagen. De laatste zeven jaren zijn een tijd van ongekende moeilijkheden.

Dr. Thomas Ice schrijft het volgende:

Wij weten uit het begin van hoofdstuk 9 (vers 2) dat Daniël gelezen had over "het getal der jaren, dat als het woord des Heren aan Jeremia, de profeet, geopenbaard was voor de voleinding der verwoestingen van Jeruzalem, namelijk zeventig jaren." De twee passages die Daniël zeker bestudeerde waren Jeremia 25:11-12 en 29:10-14. Beide teksten spreken duidelijk over Israëls Babylonische gevangenschap als beperkt tot een periode van 70 jaar. In beide passages zijn ook uitspraken opgenomen die vooruitblikken naar een tijd van uiteindelijke vervulling en zegen voor de natie Israël. Daarom lijkt Daniël te denken dat wanneer de natie terugkeert naar zijn land, de ultieme zegen (het duizendjarig koninkrijk) zal samenvallen met hun terugkeer.

Ice schrijft verder dat Daniël op zijn dwaling werd gewezen door de profeet.

"Daniël lijkt te denken dat wanneer de natie terugkeert naar zijn land, de ultieme zegen (het Duizendjarig Rijk) zal samenvallen met hun terugkeer. Daniëls dwaalgedachte over de timing van Gods plan voor Israël was aanleiding voor de Heer om Gabriël te zenden "om u inzicht en begrip te geven" (Dan. 9:22).

God was nog niet klaar om de geschiedenis tot haar voorbestemde laatste climax te brengen. Daarom vertelde Hij Daniël dat Hij de geschiedenis zou rekken met zeventig maal zeven jaar (d.w.z. 490 jaar).

Studie, en de geschiedenis, bewijst aan hen die in deze oordelen als letterlijk geloven, en Gods handelen aanvaarden in dispensatie met Israël, in het bijzonder, en met de mensheid in het algemeen, dat 69 van de profetische weken (483 jaar) zijn vervuld. De laatste week van 7 jaar zal beginnen...met de bevestiging van het verbond door "de vorst die komen zal" (Dan. 9: 27).[i]

Van Moria tot Millennium

De berg Moria is het middelpunt van de afwikkeling van het tijdperk, volgens Jezus Christus.

Voordat Hij op de Olijfberg ging zitten, vlak voor Zijn kruisiging, zei de Heer tegen Zijn discipelen dat zij "al deze dingen moesten zien", waarmee Hij bedoelde dat zij naar de Tempel moesten kijken en naar de uitgestrektheid en schoonheid ervan. Toen zij dat deden, zei Hij dat alles zou worden afgebroken. Niet één steen zou op een andere worden achtergelaten. Hij begon toen met een serie eindtijd profetieën na het beantwoorden van hun vraag: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld?" (Mattheüs 24:3).

Moria zou een onvruchtbare oppervlakte worden. En de geschiedenis toont aan dat de Romeinen die oppervlakte inderdaad met zout overspoelden, zodat er niets zou groeien. Het was hun bedoeling dat de Joden daar nooit meer een gebedshuis zouden hebben. Ze wilden er zeker van zijn dat er geen opstand meer zou ontstaan vanaf dat voorgebergte.

Rome beschouwde de Tweede Tempel een tijd lang als een bezit van het rijk en als een soort van triomf. Maar toen de Joden rebelleerden, werden de Romeinse soldaten onder Titus woedend. De Tempel werd in brand gestoken - sommigen denken door een ongeluk - en de verwoesting begon.

De Romeinse soldaten mochten elke buit meenemen die ze na de overwinning konden vinden, dus haalden ze de Tempel steen voor steen uit elkaar. De tempelmuren en de hoeken en gaten van het gebouw waren namelijk versierd met goud en zilver, en op sommige plaatsen met kostbare edelstenen. De soldaten haalden het gebouw dus uit elkaar om elk stukje van deze materialen te bemachtigen dat ze konden vinden.

Jezus' woorden aan zijn discipelen werden vervuld in 70 na Christus, iets meer dan dertig jaar later.

Toch gaf Jezus in datzelfde Eindtijd-gesprek aan dat de Tempelberg op een dag weer door een Joodse tempel zou worden bezet:

Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarover de profeet Daniël spreekt, zult zien staan op de heilige plaats, (wie leest, die verstaat).

Laat hen, die in Judea zijn, vluchten naar de bergen:

Laat hij, die op het dak van een huis is, niet afdalen om iets uit zijn huis te halen:

Noch laat hij, die op het veld is, terugkeren om zijn klederen te nemen.

En wee hun, die zwanger zijn, en hun, die in die dagen zogen.

Maar bidt, dat uw vlucht niet in de winter, noch op de sabbatdag zal zijn:

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er sinds het begin der wereld tot op heden niet geweest is, nee, zoals er ook nooit geweest zal zijn. (Mattheüs 24:15-21)

Laten we nu eens kijken naar wat zich, profetisch gezien, afspeelt vanaf dat Olivet-moment totdat de glorieuze, duizendjarige heerschappij van Christus zijn intrede doet in de menselijke geschiedenis.

De tempel van Ezechiël

Te dien dage zal de tak des Heren schoon en heerlijk zijn, en de vrucht des lands zal uitmuntend en heerlijk zijn voor hen, die uit Israël ontkomen zijn.

En het zal geschieden, dat hij, die te Sion is overgebleven, en hij, die te Jeruzalem is gebleven, heilig genoemd zal worden, een ieder, die te Jeruzalem onder de levenden geschreven is.

Wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen, en het bloed van Jeruzalem uit zijn midden zal hebben gezuiverd door de geest der gerechtigheid, en door de geest der verbranding.

En de Here zal op alle woningen van de berg Sion en op haar vergaderingen een wolk en rook maken bij dag, en het schijnen van een vlammend vuur bij nacht; want over al de heerlijkheid zal een verdediging zijn.

En er zal een tabernakel zijn tot een schaduw des daags van de hitte, en tot een toevluchtsoord, en tot een bedekking tegen storm en tegen regen. (Jesaja 4:2-6)

Er zijn locaties gevonden waar in het verleden twee tempels hebben gestaan op de Tempelberg. De "eerste Tempel" - de Tempel van Salomo - werd verwoest door de troepen van Nebukadnezar, de legers van Babylon. De verwoesting vond plaats op de 9e Av in 586 voor Christus. Ongeveer zeventig jaar later mochten Joodse ballingen terugkeren naar Jeruzalem om een altaar te bouwen, de Tweede Joodse Tempel, en tenslotte de muren van de stad.

De Tweede Tempel, hoewel veel minder groots, werd later sterk vergroot en uitgebreid door Herodes de Grote. Deze tweede tempel was de tempel waarin Jezus werd opgedragen, en waar Hij tweemaal onderwees en de geldwisselaars uitwierp.

Op de Pinksterdag na de opstanding van Jezus kwamen de Joodse gelovigen bijeen voor gebed in de tempelhoven (Handelingen 2). Daar kwam de Heilige Geest uit de hemel om te beginnen met het uitroepen van een nieuwe groep gelovigen (zowel Joden als niet-Joden) - een lichaam dat nu bekend staat als de gemeente van Jezus Christus. De prediking door de apostelen en de openbare wonderen die in het boek Handelingen zijn opgetekend, vonden plaats in de voorhoven net buiten dit bouwwerk. Maar de nu prachtige Tweede Tempel werd verwoest door generaal Titus en de belegerende Romeinse legers op de 9e Av in 70 na Christus. Deze verwoesting was al eerder door Jezus voorspeld (zie Matteüs 24 en Lucas 21). Sinds die tijd is er op die plaats geen Joodse tempel meer gebouwd, en daarom zijn er voor religieuze Joden tot op de dag van vandaag geen bloedoffers voor de zonde mogelijk geweest.

Er zijn drie verwijzingen naar een Derde Tempel die ooit op de berg Moria zou hebben gestaan. Daarnaast zijn er bijbelse verwijzingen naar een Vierde Tempel, die eens het bouwwerk zal zijn waar alle mensen eer zullen bewijzen aan de Koning van alle koningen, Jezus Christus.

Joden hebben een intense belangstelling voor de plaats waar de Eerste en de Tweede Tempel hebben gestaan, omdat zij daar de bouw van de Derde Tempel verwachten. Dat bouwwerk moet worden geplaatst op de gewijde grond waar eens het Heilige der Heiligen was. Het probleem is natuurlijk dat de hele Tempelberg onder controle staat van de islamitische Waqf. Die controle is er al sinds de Israëlische generaal Moshe Dayan toestond dat de berg na de overwinning van Israël in de Zesdaagse Oorlog van 1967 in Jordaanse handen overging. Het is voor velen nog steeds een raadsel waarom Dayan met zoiets heeft ingestemd.

THOMAS HORN LEGT AAN JIM BAKKER UIT WAT ER ZOU KUNNEN GEBEUREN DAT DE BOUW VAN DE DERDE TEMPEL ZOU EISEN!

De Derde en Vierde Joodse Tempel

Hoewel het aantal toeneemt, gelooft slechts een klein deel van de orthodox-joodse gelovigen in Israël dat de Messias de komende Derde Tempel zal bouwen. Groepen als het Tempelinstituut zijn echter toegewijd aan het voorbereiden van elk aspect van de Tempelverering. Zij geloven dat deze bij de eerste gelegenheid weer op gang kan worden gebracht. Hun voortdurende planning veroorzaakt natuurlijk grote angst onder de tegenstanders van zo'n gebeurtenis. En die tegenstand komt van de islamitische groeperingen in en rond Jeruzalem, van de islam in het algemeen, en van bijna de hele zogenaamde internationale gemeenschap.

Christenen geloven natuurlijk dat de Messias die aan het Joodse volk was beloofd, Jezus de Christus (Jesjoea), reeds op aarde is gekomen. Hij zal een tweede keer komen om Zijn duizendjarig koninkrijk op aarde te vestigen en duizend jaar te regeren in Jeruzalem vanaf de troon van Zijn voorvader, Koning David.

Hoewel het Nieuwe Testament driemaal spreekt over het bestaan van een Derde Joodse Tempel in Jeruzalem aan het einde van het huidige tijdperk, wordt het lot van die Derde Tempel niet in het Nieuwe Testament voorgesteld.

Een immense en verwoestende aardbeving wordt voorspeld voor wanneer Jezus' voet neerkomt op de Olijfberg bij Zijn wederkomst. Het grootste deel van Jeruzalem zal worden verwoest wanneer die beving plaatsvindt. Er zullen grote topografische veranderingen zijn. Een vallei zal door het gebied scheuren, en water zal van de heilige berg naar de Middellandse Zee en de Dode Zee stromen. Over deze veranderingen in het gehele land bij de komst van de Messias wordt in talrijke passages van de Bijbel gesproken.

Troost u, troost mijn volk, zegt uw God.

Spreekt teder tot Jeruzalem, en roept tot haar, dat haar oorlog is volbracht, dat haar ongerechtigheid is vergeven; want zij heeft van de hand des Heren het dubbele ontvangen voor al haar zonden.

De stem van hem die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht in de woestijn een weg voor onze God.

Elk dal zal worden verheven, en elke berg en heuvel zal worden verlaagd; en het kromme zal recht worden gemaakt, en de ruwe plaatsen zullen effen worden.

En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees zal het tezamen zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. (Jesaja 40:1-5, geciteerd in Lucas 3:5; cursivering toegevoegd)

En het zal geschieden ... spreekt de Here God, dat mijn toorn in mijn aangezicht zal opkomen.

Want in mijn jaloersheid en in het vuur van mijn toorn heb Ik gesproken: Te dien dage zal er een grote schudding zijn in het land Israëls;

Zodat de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, en al de mensen, die op den aardbodem zijn, zullen beven bij Mijn aangezicht; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen vallen, en elke muur zal ter aarde vallen. (Ezechiël 38:18-22, nadruk toegevoegd)

En de zevende engel goot zijn schaal uit in de lucht, en er klonk een grote stem uit de tempel des hemels, van de troon, zeggende: Het is geschied.

En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, zoals er niet geweest is, sedert er mensen op de aarde waren, zo'n grote aardbeving, en zo groot.

En de grote stad werd in drieën gespleten, en de steden der volken vielen; en het grote Babylon kwam in gedachtenis voor God, om haar de beker te geven van de wijn der felheid van Zijn toorn.

En alle eilanden vluchtten weg, en de bergen werden niet gevonden.

En er viel een grote hagel uit de hemel op de mensen, elke steen ongeveer het gewicht van een talent; en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel; want de plaag was buitengewoon groot. (Openbaring 16:17-21)

Want Ik zal al de volken verzamelen tegen Jeruzalem ten strijde; en de stad zal ingenomen worden, en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen verkracht worden; de helft der stad zal in gevangenschap weggaan, en de overigen van het volk zullen uit de stad niet uitgeroeid worden.

Dan zal de Here uittrekken en tegen die volken strijden als op een dag des oordeels.

En zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan het oosten; en de Olijfberg zal in zijn midden splijten naar het oosten en naar het westen, en er zal een zeer groot dal zijn; en de helft van de berg zal zich verwijderen naar het noorden, en de andere helft naar het zuiden.

En gij zult vluchten naar het dal der bergen; want het dal der bergen zal reiken tot Azel; ja, gij zult vluchten, zoals gij gevlucht zijt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda; en de Here, mijn God, zal komen, en al de heiligen met u.

En het zal te dien dage geschieden, dat het licht niet helder, noch donker zal zijn,

Maar het zal een dag zijn, die de Here bekend zal zijn, niet dag, noch nacht, maar het zal geschieden, dat het tegen de avond licht zal zijn.

En het zal te dien dage zijn, dat levende wateren van Jeruzalem zullen uitgaan, de helft naar de eerste zee, en de helft naar de laatste zee; in de zomer en in de winter zal het zijn.

En de Here zal koning zijn over de gehele aarde; te dien dage zal er één Here zijn, Zijn naam één.

Het gehele land zal omgewend worden als de Arabah van Geba tot Rimmon ten zuiden van Jeruzalem; en het zal opgeheven worden, en bewoond op zijn plaats, van Benjamins poort tot de plaats van de eerste poort, tot de hoekpoort, en van de towar van Hananel tot de wijnpersen des konings.

(Zacharia 14:2-10)

Van al het bloedbad dat deze verwoesting zal aanrichten, is het gemakkelijk te veronderstellen dat de Derde Tempel, die op de top van Moria staat, zal worden verwoest. Wanneer de voet van Christus neerkomt, zal het land zo hard door elkaar geschud worden dat de bergen van de wereld plat zullen vallen. De topografie zelf zal zeker sterk moeten worden herschikt. Dit komt omdat de Vierde Tempel - die Jezus zelf zal laten bouwen op de plaats van de Tempel in die tijd - enorm groot zal zijn - veel groter dan de vorige bouwwerken.

De profeet Ezechiël geeft in de hoofdstukken 40-48 een gedetailleerd beeld van de toekomstige tempel in Israël, die veel te groot is om op de huidige plaats te passen, waarvan wordt aangenomen dat het de plaats is waar de tempels ooit stonden. De eigenlijke Tempel van Ezechiël meet ongeveer 80 meter in het vierkant, en hij staat in het midden van een groot gewijd gebied. Bijbelgeleerde Lambert Dolphin schrijft:

Ezechiël's tempel verschilt ook in veel details van eerdere tempels die in Israël (of elders) hebben gestaan. Daarom geloven de meeste bijbelgeleerden dat er op een dag in het Heilige Land een Vierde of "Duizendjarige" Tempel zal bestaan.

Ezechiël beschrijft ook de herverdeling van het land in specifieke percelen tijdens het Duizendjarig Rijk. Volgens de details van deze herverdeling maken de tempel en het tempelgebied geen deel uit van de herbouwde stad Jeruzalem. Merk op dat het tempelgebied ten noorden van het herbouwde Jeruzalem zal komen te liggen:

"Wanneer gij het land als een bezitting toekent, zult gij een gedeelte van het land als een heilige wijk voor de Heer apart zetten, vijfentwintigduizend el lang en twintigduizend el breed; het zal in zijn gehele omvang heilig zijn. Daarvan zal een vierkant stuk grond van vijfhonderd bij vijfhonderd el zijn voor het heiligdom, met vijftig el voor een open ruimte daaromheen. En in het heilige deel zult gij een stuk afmeten van vijfentwintig duizend el lang en tienduizend el breed, waarin zich het heiligdom, het allerheiligste zal bevinden. Het zal het heilige deel des lands zijn; het zal voor de priesters zijn, die in het heiligdom bedienen en tot den Heer naderen om Hem te bedienen; en het zal een plaats zijn voor hun huizen en een heilige plaats voor het heiligdom. Een ander deel, vijfentwintigduizend el lang en tienduizend el breed, zal zijn voor de Levieten die de tempel bedienen, als hun bezit voor steden om in te wonen."

"Naast het gedeelte dat als heilige wijk is afgezonderd, zult gij voor het bezit van de stad een gebied toewijzen van vijfduizend el breed en vijfentwintigduizend el lang, het zal aan het gehele huis Israëls toebehoren."

"En aan de vorst zal toebehoren het land aan weerszijden van de heilige wijk en het bezit van de stad, in het westen en in het oosten, dat in lengte overeenkomt met een van de stamdelen, en dat zich uitstrekt van de westelijke tot de oostelijke grens van het land. Het zal zijn eigendom zijn in Israël. En mijn vorsten zullen mijn volk niet meer verdrukken, maar zij zullen het huis Israëls het land geven, naar hun stammen." (Ezechiël 45:1-8.)

Grenzend aan het gebied van Juda, van de oostzijde naar het westen, zal het deel zijn, dat gij zult afzonderen, vijfentwintig duizend el in de breedte, en in de lengte gelijk aan één der stammengedeelten, van de oostzijde naar het westen, met het heiligdom in het midden daarvan. Het deel, dat gij voor den Heer zult afzonderen, zal vijf en twintig duizend el in lengte zijn, en twintig duizend in breedte. (Ezechiël 48).[ii]

Veel bijbelgeleerden zijn van mening dat het doel van de Vierde Joodse Tempel (Ezechiël 40-45) zal zijn om te dienen als een gedenkteken voor de heiligheid van God. Het zal blijkbaar een onderwijscentrum zijn om de mensen te instrueren over de juiste aanbidding tijdens de duizendjarige heerschappij van Christus op aarde.

Omdat de bloedlijn van de mensheid nog steeds bezoedeld zal zijn door de erfzonde van de zondeval in de hof van Eden, zullen mensen die geboren worden tijdens de duizendjarige regering van Christus verlost moeten worden van de zonde als zij naar de hemel willen gaan. De Tempel zal gedeeltelijk op zijn plaats zijn om iedereen te herinneren aan de plaatsvervangende dood van Jezus aan het kruis, als het "Lam van God", meer dan tweeduizend jaar eerder.

VOLGENDE: Vierde Tempel-gedachten

Eindnoten:

[i] Dr. Thomas Ice, “Daniel’s Seventieth Week.”

[ii] Lambert Dolphin, “Ezekiel’s Third Temple,” lambert@ldolphin.org, Lambert Dolphin’s Library, The Temple Mount Web Site, Revised May 31, 1995, April 19, 1996, January 18, 1997, November 7, 1997. March 1, 2000. December 4, 2001. July 14, 2002. July 13, 2004.

Bron: ON THE PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE (PART 17): Tribulation and the Third Temple » SkyWatchTV