www.wimjongman.nl

(homepagina)


OVER HET PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 15): Rotskoepel - Derde Tempel Vraag

28 juni 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

Zal de bouw van de Derde Tempel op de top van Moria de vernietiging van de Rotskoepel noodzakelijk maken?

Zoiets lijkt op dit moment onmogelijk. De vernietiging van dat islamitische heiligdom zou onmiddellijk een wereldwijde woede van moslims teweegbrengen en, waarschijnlijk, oorlog tegen Israël. De vraag is ook gesteld: Zal de Rotskoepel vallen als gevolg van een daad van God - d.w.z. een aardbeving of een andere nog dramatischer gebeurtenis?

Een belangrijke autoriteit binnen de organisatie zei het volgende:

"Gods Heilige Berg Visie"-project hoopt religieuze twisten te bezweren door te laten zien dat de einde-der-dagen-visie van de Joden harmonieus zou kunnen samengaan met de huidige architectonische hegemonie van de Islam op de Tempelberg.... Deze visie van religieuze heiligdommen in vreedzame nabijheid kan de Tempelberg transformeren van een plaats van onenigheid naar zijn oorspronkelijke heilige rol als een plaats van aanbidding gedeeld door joden, moslims en christenen.[i]

Het programma, dat diverse soorten interreligieuze studies en onderwijsprogramma's omvat, wordt gesponsord door de Interfaith Encounter Association in het Konrad Adenauer Conference Center van de Mishkenot Sha'ananim in Jeruzalem.

De Rotskoepel bedekt, volgens de Islam, de rots vanwaar Mohammed naar de Hemel is opgestegen. Volgens de joodse traditie bedekt de Rotskoepel nu de steen op de berg Moriah waar zich het Heilige der Heiligen van de Eerste en Tweede Tempel bevond.

Tot voor kort was de joodse traditie van mening dat de Rotskoepel op de een of andere manier zou moeten worden verwijderd om een Derde en laatste Tempel op de juiste plaats te kunnen bouwen. Er kwam echter een alternatief standpunt naar voren toen een jonge geleerde, Frankel genaamd, het idee presenteerde dat de Joodse leer met betrekking tot de herbouw van de Tempel de rol van een profeet benadrukt, die een andere optie naar voren brengt dan de traditionele. Zijn werk werd gepresenteerd in een artikel dat in 2007 verscheen in Tehumin, een invloedrijk tijdschrift over Joodse wetgeving.

Deze profeet zou een bijna bovennatuurlijke autoriteit hebben, waaronder de bevoegdheid om te bepalen waar de Tempel precies zal worden gesitueerd. De profeet zou dit gezag hebben ongeacht wat andere Joodse tradities die betrokken zijn bij de wederopbouw van de Tempel, zouden bepalen.

Frankel baseerde dit geloof op een bovennatuurlijke, heilige openbaring die aan een echte profeet zou worden gegeven en die zou zeggen dat de Tempel zal worden herbouwd op de huidige Tempelberg of een groter gebied dat in de vreedzame nabijheid ligt van de Rotskoepel en andere gebedsstructuren, zoals de Aksa Moskee en nabijgelegen Christelijke heiligdommen. Zowel moslims als joden hebben echter verzet aangetekend tegen het idee. De oprichter van de Islamitische Beweging in Israël, sjeik Abdulla Nimar Darwish, verklaarde dat het zinloos was te gissen naar dingen die zouden plaatsvinden wanneer de Mahdi, de Moslim-messias, ten tonele verschijnt (u kunt de belangrijke feiten betreffende Mahdi's connectie met de terugkeer van Jezus en de Derde Tempel leren in ons boek The Final Roman Emperor, the Islamic Antichrist, and the Vatican’s Last Crusade).

Darwish zei in een telefonisch interview met de Jerusalem Post: "Waarom nemen wij de verantwoordelijkheid op ons om over zulke dingen te beslissen? Zelfs Joden geloven dat het verboden is om de Tempel te herbouwen voordat de messias komt. Dus wat valt er over te praten. De mahdi zal beslissen of de Tempel herbouwd moet worden of niet. Als hij besluit dat hij herbouwd moet worden, ga ik naar de Tempelberg en help de stenen te dragen."

Hij waarschuwde dat elke poging om de Tempel te herbouwen voor de komst van de Mahdi moeilijkheden zou betekenen. "Zolang er een moslim leeft, zal er geen Joodse Tempel worden gebouwd op Al-Haram Al-Sharif [de Tempelberg]. De status quo moet worden gehandhaafd, anders zal er bloedvergieten zijn."

Baruch Ben-Yosef, voorzitter van de Beweging voor het Herstel van de Tempel, was misschien al een voorbode van de problemen die zich vrijwel zeker zouden voordoen, maar hij nam geen blad voor de mond toen hij zei dat de Tempel moest worden gebouwd op de plaats waar nu de Rotskoepel staat. "Iedereen die iets anders zegt, weet gewoon niet waar hij het over heeft," zei hij. "Een profeet heeft niet de macht om de wet te veranderen die uitdrukkelijk de plaats van de Tempel bepaalt."

Ben-Yosef verwierp het idee dat de herbouw van de Tempel door een profeet moest worden gedaan. "Alles wat je nodig hebt is een Sanhedrin," zei hij.

De Tempelberg kwam in 1967 onder Israëlische controle na de Zesdaagse Oorlog van 1967. De orthodoxe rabbijnen hebben zich sindsdien verzet tegen pogingen om de Tempel te herbouwen. Het opperrabbinaat van Israël heeft een decreet uitgevaardigd dat Joden verbiedt het gebied te betreden vanwege zuiverheidskwesties. Niettemin heeft een aantal vurig toegewijde organisaties opgeroepen om stappen te ondernemen om de offers op de Tempelberg te vernieuwen en de Tempel te herbouwen.

Daartoe behoren organisaties als de Beweging tot Herstel van de Tempel en uitgesproken rabbijnen, zoals Rabbi Israel Ariel, hoofd van het Tempelinstituut in de hoofdstad en een topgeestelijke binnen het heropgerichte Sanhedrin, waarvan Rabbi Adin Steinsaltz de leider is.

Tempelintriges groeien

Tempelintriges blijven zich manifesteren terwijl deze generatie zich meer verdiept in tijden die de wederkomst van Christus naderen. De omstandigheden rond Gods uitverkoren volk en Zijn uitverkoren natie veranderen van moment tot moment. De aandacht van de gehele wereld wordt ieder uur getrokken naar die ene plek op aarde die het meest in het brandpunt staat bij het beschouwen van Bijbelprofetie.

Dit zo zijnde, is het gepast om te vragen: Merkt het Joodse volk het late tijdstip van het profetische uur?

Een overblijfsel wel, lijkt het. Het volgende nieuwsbericht maakt het duidelijk:

Op dinsdag, de feestdag van de negende Av, bestegen een recordaantal van 1300 Joden de Tempelberg. Zij veranderden een dag van diepe rouw om de verwoesting van de Tempels in een katalysator voor het begin van de derde Tempel.

"Ik weet dat als er een aankondiging op de radio was geweest om naar boven te gaan en te bouwen, duizenden meer Joden daar klaar voor waren geweest," vertelde Rabbi Yisrael Ariel, de opperrabbijn van Hebron aan Breaking Israel News over de met ontzag vervulde sfeer op de berg.[ii]

THOMAS HORN LEGT AAN JIM BAKKER UIT WAT ER ZOU KUNNEN GEBEUREN DAT DE BOUW VAN DE DERDE TEMPEL ZOU EISEN!

Gog-Magog Tempel Banden

De profeet Ezechiël voorspelde een komende aanval op de natie Israël. Een dergelijke aanval zou onmogelijk zijn geweest voor de periode van AD 70 tot 1948. Er was geen natie die Israël heette. Het Joodse volk was opnieuw verstrooid over de vele naties van de wereld, waar het gruwelijk werd vervolgd en met miljoenen tegelijk werd vermoord.

De kwestie van deze geprofeteerde aanval van Israëls vijanden vanuit het noorden is niet langer onmogelijk. In feite is het niet alleen mogelijk, het wordt met het uur waarschijnlijker. Hier is nog eens wat Ezechiël voorspelde voor de aanval die zich in onze tijd lijkt af te tekenen.

En het woord des Heren kwam tot mij, zeggende,

Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, de hoofdvorst van Meshech en Tubal, en profeteer tegen hem,

En zeg: Zo zegt de Here God: Zie, Ik ben tegen u, o Gog, de hoofdvorst van Meshech en Tubal:

En Ik zal u omkeren, en haken in uw kaken steken, en Ik zal u doen voortkomen, en uw ganse leger, paarden en ruiters, allen bekleed met allerlei harnassen, ja een grote schare met gespen en schilden, allen zwaarden hanterend:

Perzië, Ethiopië, en Libië met hen, allen met schild en helm:

Gomer, en al zijn banden; het huis van Togarma, van de noordelijke kwartieren, en al zijn banden; en vele volken met u.

Wees bereid, en bereid u voor, gij en al uw gezelschap, dat tot u vergaderd is, en wees hun een wachter.

Na vele dagen zult gij bezocht worden; in de laatste jaren zult gij komen in het land, dat van het zwaard teruggebracht is, en uit vele volken verzameld is, tegen de bergen Israëls, die altijd woest geweest zijn; maar het is uit de volken voortgebracht, en zij zullen veilig wonen, allen tezamen. (Ezechiël 38:1-8)

De krantenkoppen van vandaag staan vol met beschrijvingen van geduchte machten die zich ten noorden van Israël verzamelen. Deze krachten zijn bijna precies die welke de profeet uit het Oude Testament geeft. De namen uit de oudheid zijn anders, maar het zijn dezelfde naties, bevolkt door Israël-hatende mensen die afstammelingen zijn van het oude volk waarover Ezechiël schreef.

De door Ezechiël voorspelde Gog-Magog coalitie herhalend, geeft een recent commentaar enig perspectief over hoe deze krachten nu precies samenkomen.

Een belangrijke tak van de Ezechiël 38-39 Gog-Magog coalitie komt in zicht. De Turkse tak staat nu, ontegenzeggelijk in de ogen van veel profetiestudenten, op de eindtijdtafel van de Bijbelse profetie....

Het hedendaagse Turkije beslaat het grootste deel van het grondgebied dat het oude Togarma vormde. Ezechiël werd verteld te profeteren dat het huis van Togarma deel zal uitmaken van de horde uit het noorden van Jeruzalem die Israël zal aanvallen rond de tijd van Christus' terugkeer....

Rusland is afgeslankt van zijn configuratie als de kern van de voormalige Sovjet-Unie. Het bestrijkt min of meer opnieuw het gebied dat het omvatte ten tijde van Ezechiëls geven van de Gog-Magog profetie...

Iran, dat tegenwoordig het meest centrale gebied is dat ooit Perzië heette, heeft zich bij Rusland gevoegd als een nauwe bondgenoot - opnieuw, net ten noorden van Israël. De militaire bezittingen van Rusland en Iran vermengen zich in de regio om invloed uit te oefenen op Syrië, een andere eindtijd speler.[iii]

Het toneel voor de Gog-Magog invasie is zeker aan het ontstaan. Wanneer precies kan op dit moment niet worden bepaald. God zelf geeft aan dat Hij Degene zal zijn die de "haak in de kaak" zet van de door demonen gedreven leider die Ezechiël Gog noemt.

Ezechiël, het is meer dan interessant om op te merken, is juist de profeet die fenomenale details geeft over de Tempel die op de top van Moria zal staan als het einde van de menselijke geschiedenis voorafgaand aan de Tweede Advent van Christus nadert.

Deze serie geeft een blik op Ezechiëls Derde, en zelfs Vierde Tempel, vooral in de latere gedeelten. We zullen hier de geschiedenis van Israël wat dieper bekijken.

Het verhaal van Israël is uniek in de geschiedenis van de mensheid. Geen enkel volk heeft de wisselvalligheden die het Joodse volk heeft moeten doorstaan, kunnen doorstaan. Het is onder de voet gelopen door vijanden en vele malen vernietigd - zozeer zelfs dat sommige tegenstanders vandaag de dag zeggen dat het nooit echt bestaan heeft, althans niet op plaatsen rond de Tempelberg.

De Joden zijn door de eeuwen heen op de wreedst denkbare manieren vermoord en uit hun land verdreven. Toch zijn zij keer op keer teruggekeerd om dat land weer op te eisen - steeds weer geconfronteerd met vijanden die gezworen hebben hen opnieuw te vermoorden en te verwijderen.

De Hebreeuwse manier van leven had al lang geleden moeten uitsterven, omdat het volk door bijna elke cultuur op aarde was opgenomen. Oude rijken kwamen aan de macht en deden hen ofwel assimileren ofwel trachten hen geheel te vernietigen. Alle andere volkeren die zo werden mishandeld, zijn voorgoed verdwenen. Maar, de eeuwige Jood blijft onverwoestbaar als ras.

Het overleven van de Joodse cultuur in de moderniteit is niets minder dan wonderbaarlijk geweest. De Joden hadden meer dan tweeduizend jaar geleden van de aardbodem weggevaagd moeten worden.

Mozes leidde hen uit de Egyptische slavernij rond 1447 voor Christus. Logischerwijs hadden ze moeten worden uitgeroeid door de machtige Egyptische strijdkrachten. Zo niet, dan zou het harde leven in de woestijn, verstoken van enig voedsel voor de mens, hen moeten weggevaagd hebben. Maar, wij kennen het verhaal. God voorzag en zij zijn weer een natie en, precies zoals voorspeld, zijn zij de natie en het volk in het middelpunt van de belangstelling vandaag, in de krantenkoppen van het uur.

Ondanks schijnbaar alles wat Gods vijanden tegen Zijn uitverkoren volk in te brengen hadden, herwon Israël uiteindelijk het land waaruit het was verstrooid. Onder leiding van Jozua bewezen zij dat Gods beloften aan Abraham onverbrekelijk waren. Zij werden gedwongen om de volgende vierhonderd jaar te strijden tegen vijanden die met bloed gezworen hadden hen uit te roeien. De Hethieten, Filistijnen, Amorieten en anderen moesten worden verslagen om Israëls koninkrijk in zijn volle glorie te brengen. Hun heerschappij werd een tijd van veel voorspoed, een tijdperk tijdens Salomo's regering waarover de koningin van Scheba zei dat nog niet eens de helft van de grootsheid ervan haar was verteld.

Na Salomo's dood splitste Israël zich op in twee koninkrijken, en het volk hield zich bezig met afgoderij en de meest flagrante vormen van zondige activiteit. Uiteindelijk viel het Assyrische Rijk vanuit het noorden binnen en verwoestte Israël, het Noordelijke Koninkrijk. De laatste nederlaag kwam in 722 voor Christus. Het Babylonische Rijk viel vanuit het westen aan en verwoestte het Zuidelijke Koninkrijk van Juda in 587 v. Chr. De Babyloniërs namen veel Israëlieten gevangen en verwoestten Jeruzalem en uiteindelijk de Tempel die Salomo had gebouwd. De Joden bleven meer dan zeventig jaar gevangen in Babylon.

Nogmaals, de logica zou willen dat de Joden, totaal opgeslokt door de verdorven Assyrische en Babylonische culturen, zich hadden moeten assimileren, om nooit meer een afzonderlijk volk te zijn. Gods beloften worden echter nooit verbroken. Hij bewaarde getrouw Zijn volk gedurende hun tijd van gevangenschap en slavernij.

Het Babylonische Rijk viel uiteindelijk ten prooi aan het Medo-Perzische Rijk, en de Joden mochten terugkeren naar Jeruzalem en de Tempel herbouwen. Alexander de Grote van het Griekse Rijk veroverde het Medo-Perzische Rijk in 330 voor Christus. Na Alexanders dood verdeelden zijn vier generaals - Seleucus, Cassander, Lycimachus en Ptolomy - het Griekse Rijk onder elkaar.

De koninkrijken van generaal Seleucus (Syrië) en generaal Ptolemaeus (Egypte) vochten hevig tegen elkaar om grotere delen van Alexanders rijk. Israël zat gevangen tussen deze vechtende generaals. De Griekse vervolging van de Joden bereikte een hoogtepunt toen generaal Antiochus Epifanes, die uiteindelijk uit de vete naar voren kwam en in 170 v. Chr. Jeruzalem aanviel. Hij slachtte duizenden Joden af en onteerde de Tweede Tempel door varkensbloed op het altaar te smeren en andere godslasterlijke gruweldaden te begaan.

Toen de Romeinen het Griekse Rijk veroverden, mochten de Joden de Tempelverering op de Moria hervatten. Dat eindigde toen de stad Jeruzalem en de Tempel in 70 na Christus werden verwoest, precies zoals Daniël de profeet en Jezus hadden voorspeld. De verwoesting was het gevolg van de Joodse opstand toen de Romeinse keizer Vespasianus zijn zoon, generaal Titus, stuurde om de opstand neer te slaan.

Gods uitverkoren volk werd verstrooid naar plaatsen in andere delen van de wereld, waar het gedurende 1848 jaar de meest verschrikkelijke soorten vervolging te verduren kreeg.

Opnieuw had het Joodse volk uit de geschiedenis moeten verdwijnen, om nooit meer terug te keren. Hun lijden omvatte de verschrikkingen van de Islam, de kruistochten, de inquisitie, de Russische pogroms, de nazi-Holocaust, en andere wreedheden. Maar, zoals vele malen is opgemerkt, de God van de hemel komt nooit terug op zijn belofte. Zijn trouw - en het bewijs dat Zijn profetisch Woord de absolute waarheid is - werd voor de hele wereld zichtbaar toen in 1948 de Joden, die in de negentiende eeuw waren begonnen terug te keren, hun vaderland weer oprichtten. De natie werd in één dag herboren, precies zoals voorzegd in Jesaja 66:7, op 15 mei 1948!

Geschiedenis sinds de wedergeboorte

Israël is sindsdien onophoudelijk aangevallen door zijn vijandige buren. Deze woedende krachten bestaan voornamelijk uit Arabische Islamisten. Gamal Abdel Nasser, leider van Egypte, leidde een coalitie tegen Israël in 1956. Hij was opnieuw leider in 1967, toen hij troepen verzamelde om opnieuw aan te vallen. Israël sloeg preventief toe in een actie die de Zesdaagse Oorlog inluidde.

Anwar El Sadat van Egypte leidde nog een coalitie van Arabische naties tegen Israël in de Yom Kippoer-oorlog van 1973. Israël versloeg deze strijdkrachten volledig - strijdkrachten die het Joodse leger met miljoenen in aantal overtroffen. Waarheidsgetrouwe waarnemers van deze conflicten moeten erkennen dat de overwinningen niets minder dan miraculeus waren. Israël won enorme stukken grondgebied. De Verenigde Naties probeerden telkens tussenbeide te komen toen de overwinningen van Israël steeds overweldigender werden. De VN drongen er keer op keer op aan dat Israël het gewonnen land zou teruggeven. Die organisatie wordt nog steeds bevolkt door naties die Israël haten en het beschouwen als een "bezetter" van land dat het niet toebehoort. Zij dringt er nog steeds op aan dat Israël land moet teruggeven waarvan het niet de rechtmatige eigenaar is.

Maar de God die het aan Zijn uitverkoren volk gaf, ziet dat anders. Israël zal op een dag rechtmatig verblijven in een veel groter deel van dat Midden-Oosten. Bovennatuurlijke kracht heeft het voortbestaan van Israël tot op dit punt verzekerd, ondanks vijanden die het omringen en openlijk verklaren dat zij hen uit het land zullen wegvagen.

VOLGENDE: De Gog-Magog aanval

Eindnoten:

[i] Yoav Frankel, director of the initiative, The Interfaith Encounter Association at the Mishkenot Sha’ananim’s Konrad Adenauer Conference Center in Jerusalem.

[ii] Adam Eliyaho Berkowitz, “Redemption in the Air as Record-Breaking 1,300 Jews Ascend Temple Mount on Ninth of Av, Breaking Israel News, https://www.breakingisraelnews.com/92586/1300-jews-temple-mount-signal-end-exile-beginning-joyous-redemption-ninth-av/#MJIWEWhrRedUDCWh.99.

[iii] Terry James, “Turkey on End-times Table, Raptureready.com, Terryjamesprophecyline.com.

Bron: ON THE PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE (PART 15): Dome Of Rock—Third Temple Question » SkyWatchTV