www.wimjongman.nl

(homepagina)


OVER HET PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 14): Heel de wereld als één

26 juni 2022 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

De bouwers van Neo-Babel construeren zelfs hun muziek op een manier die duidelijk het luciferiaanse verlangen laat zien om zich Gods troon toe te eigenen. John Lennon's universeel populaire lied zou gemakkelijk verward kunnen worden als een afbeelding van de bijbelse voorspelde duizendjarige heerschappij van Jezus Christus. Maar Lennon predikte, net als Lenin, een door mensen gemaakte hemel op aarde - een imitatieve bespotting van het komende koninkrijk van de ware Messias. De woorden en melodie zijn aanstekelijk.

Stel je voor dat er geen hemel is

Het is makkelijk als je het probeert

Geen hel onder ons/ Boven ons alleen hemel

Imagine all the people/Living for today.

Imagine there's no countries

Het is niet moeilijk om te doen

Niets om voor te doden of te sterven

En ook geen religie

Stel je alle mensen voor

Levend in vrede.

Je mag zeggen dat ik een dromer ben

Maar ik ben niet de enige

Ik hoop dat je je op een dag bij ons aansluit

En de wereld als één zal zijn.

Stel je voor, geen bezittingen

Ik vraag me af of jij dat kan

Geen behoefte aan hebzucht of honger

Een broederschap van de mens

Stel je alle mensen voor

De hele wereld delend.

Je mag zeggen dat ik een dromer ben

Maar ik ben niet de enige

Ik hoop dat op een dag

je bij ons zult aansluiten

En de wereld zal leven als één.

De sirenenzang van het globalisme is een één-wereld hymne die het ware kind van God niet kan volgen tot het moorddadige, destructieve einde. De Heilige Geest in ons is de band die ons bindt aan de masttop van de waarheid. Met Jezus Christus als de Kapitein van onze redding, navigeren wij door de verraderlijke zeeën van onze tijd.

Toch moeten we alert zijn en acht slaan op de oproep om wakker te worden.

Waarschuwing voor de Globalistische Storm

De eenentwintigste eeuw heeft grote veranderingen in de Amerikaanse cultuur gebracht. Het is een uit de hand gelopen spiraal geweest in bijna elk facet van de samenleving van de natie. De beweging weg van God werd zo openlijk dat de oplettende Christen zich afvroeg of de Heer van de Hemel de Verenigde Staten wel helemaal had opgegeven.

Toen leek er een kalmerende, verfrissende bries te komen die het gezond verstand in Amerika herstelde met de verkiezing van 8 november 2016. De gemene, destructieve winden van socialistische waanzin waren al vroeg in de twintigste eeuw begonnen te waaien. Ze groeiden uit tot volle orkaankracht terwijl ze werden gekanaliseerd door steeds liberaler wetgevende en rechterlijke organen, met krachtige hulp van al even liberale media.

De storm raasde door de hele cultuur van het land tegen de tijd dat de jaren 1990 aanbraken. Incidenteel verzet van de uitvoerende macht van 2001 tot 2008 vertraagde de storm slechts tijdelijk, terwijl hij tekeer ging tegen de snel verzwakkende morele barrières van het land.

Plotseling, net toen de grote storm zijn volle kracht leek te bereiken, kwamen Amerikaanse kiezers in voldoende aantallen op, en de huilende linkse aanval werd voor een tijd tot een verbijsterde kalmte gebracht.

Er zijn vele redenen geopperd voor de luide verwerping van de liberale ideologie en haar invloed op het Amerikaanse regeringsbeleid. Zeker, de meerderheidsstem van de kiezers eiste onmiskenbaar dat politici het volk zouden gaan dienen op een manier die het land ten goede komt, in plaats van hun eigen parochiale belangen te blijven dienen op kosten van de belastingbetaler, zoals decennialang het geval was geweest.

Maar een plotselinge windstoot verstoorde de kalmte, slechts enkele dagen nadat de acties van het volk in de stemhokjes de storm tot stilstand hadden gebracht. De windvlaag leek uit het niets te komen.

Een nationale dementie, gemanifesteerd door een woede die alles te boven gaat wat men in het land ooit had gezien, barstte woedend los op het toneel. Haat tegen de nieuwgekozen president door politiek links, aangewakkerd door de mainstream media, zowel nieuws als entertainment, bracht aanklachten tegen Donald J. Trump die nooit zijn onderbouwd, zelfs niet gedeeltelijk.

De woede blijft op het moment van dit schrijven. Het is satanisch in zijn virulentie. Het bedreigt de grondwettelijke structuur van het gestichte Amerika.

Toen de Amerikaanse kiezers de één-natie-onder-goddeloosheid liberale utopische intriganten door de voordeur naar buiten veegden, renden de uitgestotenen snel om het huis heen, waar ze zich voegden bij de globalistische Nieuwe Wereldorde bouwers, die met een gretige glimlach en open armen door de achterdeur werden verwelkomd. Ik schreef een heel boek over dit fenomeen (dat volgens sommigen mijn beste is, ooit), getiteld Saboteurs (Defender Publishing, 2017).

Deze Deep State globalisten, wiens meester Lucifer de gevallene is, genoten van de woede die de verliezers in de presidentiële race van 2016 voelden. Hun plannen voor het bouwen van hun nieuwe wereldorde waren vertraagd door een daad van de Hemel. De nieuwe president is een fervent anti-globalist die "Amerika op de eerste plaats wil zetten", zoals zijn campagneslogan luidde.

THOMAS HORN LEGT DE KOPEREN BOEKROL UIT AAN JIM BAKKER EN WAT ER ZOU KUNNEN GEBEUREN DAT DE BOUW VAN DE DERDE TEMPEL ZOU EISEN!

Onder het mom van vrije handel is het één-wereld parasitaire, wereldwijde apparaat lang geleden begonnen met het overhevelen van kracht en vastberadenheid uit deze natie en anderen. De globalistische elite sluist nu de rijkdom van Amerika, samen met fondsen uit andere geopolitieke en economische sferen, naar landen in de Derde Wereld in een tempo dat groter is dan ooit tevoren. Zij streven er voortdurend naar hun één-wereld machtsbasis te verstevigen door materiële goederen weg te geven. Zij gaan door met het creëren en consolideren van een steeds grotere achterban die voor alles afhankelijk is van de hiërarchie van de Nieuwe Wereldorde, terwijl de allerarmsten hun miserabele leven van de wieg tot het graf leiden.

De één-wereld intriganten willen ons doen geloven dat al deze noblesse oblige wordt ondernomen namens de mensheid voor het welzijn van de mensheid zelf: egalitarisme op zijn meest glorieuze hoogtepunt van verwezenlijking!

De mensheid in het algemeen en de Amerikanen in het bijzonder vielen ten prooi aan de kalmerende werking van de sirenenzang van het globalisme, terwijl het oog van de storm rustig over ons heen trok.

GATT (General Agreements on Tariffs and Trade) werd door de meesten zeker niet als een stormwaarschuwing gezien; integendeel, het werd verkondigd als de redding voor de economische stabiliteit van de wereld. God, echter, laat zich nooit voor de gek houden en laat zich niet verdoven. Hij heeft lang geleden de stormwaarschuwing afgegeven dat juist zo'n tijd in de geschiedenis van de mensheid zal aanbreken, waarin een elitaire heersende klasse haar macht en gezag zal combineren om een controlemechanisme te scheppen waarmee zij zal trachten ieder mens op de planeet tot slaaf te maken.

Gods waarschuwing voorspelde dat het gezag en de macht van de wereld uiteindelijk aan één man zullen worden gegeven, 's werelds laatste en meest verschrikkelijke despoot (lees Daniël 9:27, Openbaring 13, en Openbaring 17:12, 13).

Wat is de rol van Amerika?

Degenen die profetische zaken analyseren hebben zich lang afgevraagd waarom de Verenigde Staten van Amerika niet specifiek genoemd worden in Gods profetisch Woord. Zeker, er is nooit een natie geweest die zo gezegend of zo actief was in de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus. Kleine en schijnbaar onbeduidende naties en regio's zoals Libië en Ethiopië zijn opgenomen in profetische passages die nog vervuld moeten worden, maar Amerika niet.

Een uitstel voor Amerika?

Om de openingsgedachte aan het begin van dit hoofdstuk te herhalen: Met de verkiezing van 8 november 2016 leek er een kalmerende, verfrissende bries te komen die een terugkeer beloofde naar een regering die het volk dient in plaats van dat die met heerschappij over hen probeert te heersen. Amerika leek uitstel te hebben gekregen voor het doodvonnis dat de wollige geesten hadden uitgesproken over religieuze en een groeiend aantal andere vrijheden. Maar hoe diep de verbintenis is om terug te keren tot die vroegere, gezondere beginselen (en dus hoe realistisch het uitstel is) valt nog te bezien.

Voor hen die werkelijk het Woord van God hebben bestudeerd, is het duidelijk dat een door de mens gemaakte regering die weigert zich te laten leiden door Gods morele beginselen, onvermijdelijk zal ontaarden en ten onder zal gaan aan tirannie binnen haar eigen grenzen of daarbuiten. Politieke partijen kunnen niet de vastberadenheid opbrengen om de onderdrukking en tirannie die onophoudelijk uit zijn op slavernij, te beteugelen of in te tomen. Een regering van, door en voor een moreel volk kan de onvervreemdbare rechten waarborgen waarvoor onze voorvaderen vochten, bloedden en stierven om ze voor ons veilig te stellen. Wij zijn het volk, onder God, dat moet besluiten om verstandig te regeren. President George Washington zei in zijn afscheidsrede: "De rede en de ervaring verbieden ons dat de nationale moraal kan prevaleren boven het religieuze principe." John Adams, Amerika's tweede president, zei: "De grondwet van de Verenigde Staten is alleen gemaakt voor een moreel en religieus volk. Het is volledig inadequaat voor de regering van iets anders."

We moeten beginnen met ons eigen leven te regeren op een manier die de Schepper behaagt. Er is maar één manier om Hem te behagen, en dat is onszelf onder de heerschappij te stellen van Zijn gezegende Zoon, Jezus Christus, die Zijn bloed vergoot aan het kruis van Golgotha voor de vergeving van onze zonden. Wat zou het heerlijk zijn als niet alleen de meerderheid van het Amerikaanse volk, maar de meerderheid van de mensen over de hele wereld zich in nederig berouw tot Jezus Christus zou wenden!

Maar, tragisch genoeg, kunnen we er zeker van zijn dat dit niet zal gebeuren vóór de wederkomst van Christus. God in Zijn alwetendheid vertelt ons door Zijn Heilig Woord dat "in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen aanbreken" en dat "boze mensen en verleiders steeds slechter zullen worden, bedriegen en bedrogen worden". De man die 's werelds laatste en wreedste tiran zal zijn, wacht misschien zelfs nu al in de schaduw, net buiten de kring van de schijnwerpers. Hij zal de kroon grijpen die hem door zijn Nieuwe Wereldorde-sympathisanten is gegeven en het platform van het globalisme gebruiken dat zij hebben opgericht om een monolithische troon te bouwen waarop hij uiteindelijk zal zitten, terwijl hij beweert godheid te zijn en aanbidding eist.

De weg vrijmaken voor de antichrist

Vandaag de dag effenen degenen die de wereldpolitiek bepalen de weg voor 's werelds laatste dictator, de Antichrist. Waarschijnlijk zijn zij zich daarbij niet bewust van de bijbelse profetie. Maar willens en wetens storten zij zich hals over kop in die donkere nacht van de apocalyps.

Jeruzalem, de moeilijk te tillen steen

Globalisme is het systeem van geopolitiek, met in het centrum de ideologie die precies verlangt wat Gods verklaring verbiedt. De huidige tirade van de zogenaamde internationale gemeenschap tegen Israël, die de Joodse staat beschouwt als een bezetter van het grondgebied dat door de Schepper van alle dingen voor eeuwig aan het Joodse volk is gegeven, is de kern van de opstandige haat die zal uitmonden in gruwelijke gevolgen. De uitspraak die de precieze positie van deze generatie op Gods profetische tijdlijn afbakent, kan niet vaak genoeg herhaald worden:

De last van het woord des Heren voor Israël, spreekt de Here, die de hemelen uitspreidt, en het fondament der aarde legt, en de geest des mensen in zijn binnenste vormt.

Zie, Ik zal Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker maken voor al het omringende volk, wanneer zij in de belegering zullen zijn, zowel tegen Juda als tegen Jeruzalem.

En te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen des aanstoots voor alle volken; allen, die zich daarmede belasten, zullen in stukken gehouwen worden, al waren alle volken der aarde tegen haar samengekomen. (Zacharia 12:1-3)

Dit is Gods antwoord aan de woedende heidenen die Hem van hun rug willen hebben:

Hij, die in de hemelen zit, zal lachen; de Here zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en hen kwellen in Zijn grimmig ongenoegen.

Toch heb Ik mijn koning op mijn heilige berg Sion gezet.

Ik zal het besluit verklaren; de Here heeft tot mij gezegd: Gij zijt mijn Zoon, heden heb Ik u verwekt.

Vraag van Mij, en Ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel, en de uiterste delen der aarde tot uw bezit.

Gij zult ze breken met een ijzeren staf, gij zult ze in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

Weest nu wijs, o koningen; weest onderricht, gij rechters der aarde.

Dient de Heer met vrees, en verheugt u met beven.

Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt, en op de weg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts een weinig ontstoken is. Welgelukzalig zijn zij, die op Hem hun vertrouwen stellen. (Psalmen 2:4-12)

De goddelijke boodschap is duidelijk. De Here Jezus Christus, niet de opstandige wereldkeus als heerser, zal uiteindelijk op de troon zitten die door de God des hemels is ingesteld.

VOLGENDE: Rotskoepel: Derde Tempel Vraag

Bron: ON THE PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE (PART 14): All the World as One » SkyWatchTV