www.wimjongman.nl

(homepagina)


Over het plan om de derde tempel te bouwen (deel 11): De tijd van Jakobs moeilijkheden

19 juni 2022 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

Israël in de eenentwintigste wordt samengedrukt en in een onveranderlijke koers geduwd. Het zal een geforceerde mars zijn die, voor de laatste paar jaar van de menselijke geschiedenis, het Joodse volk zal doen wensen dat zij hun benarde toestand konden inruilen voor zelfs die welke hun voorouders ondergingen tijdens de Holocaust van de jaren van de nazi-dodenkampen.

Helaas, want die dag is groot, zodat geen enkele daaraan gelijk is; het is zelfs de tijd van Jakobs benauwdheid. (Jeremia 30:7)

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er sinds het begin der wereld tot op heden niet geweest is, nee, en ook nooit wezen zal. (Mattheüs 24:21)>

Wat zal voor de wereld in het algemeen en voor Israël in het bijzonder een tijd in gang zetten, die door Jezus Zelf wordt beschreven als de ergste die de mensheid ooit heeft gekend? Er is een gebeurtenis die de Apocalyps voortbrengt uit de zelfverzekerde zelfvoldaanheid van het streven van de mens om eindelijk wereldvrede en veiligheid tot stand te brengen.

Want wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, zo zal een plotseling verderf over hen komen, als een barensweeën over een barende vrouw, en zij zullen niet ontkomen. (1 Thessalonicenzen 5:3)

Profetisch vredesproces

In Daniël 9:27 spreekt de profeet Daniël over de gebeurtenis en de tijd die de laatste zeven jaren van de menselijke geschiedenis zullen beginnen, door Jeremia de tijd van Jakobs benauwdheid genoemd:

En Hij zal het verbond met velen bevestigen gedurende één week; en in het midden van de week zal Hij het offer en de offerande doen ophouden, en voor het uitspreiden van gruwelen zal Hij het verlaten maken, tot aan de voleinding, en dat bepaald zal worden uitgestort over de verlatenen.

Om de ontzagwekkende betekenis van deze profetie te zien, moet men begrijpen dat zij rechtstreeks verband houdt met wat Jezus Christus zei in zijn uiteenzetting over die verschrikkelijkste tijd. De gruwel der verwoesting is een toekomstige dictator wiens staat van dienst Hitler, Stalin, Mao en alle andere voorgaande tirannen nauwelijks noemenswaardig zullen doen lijken.

Jezus' woorden over deze dictator staan opgetekend in Mattheüs 24:15-16. Hij bevestigt de woorden van Jeremia en Daniël en spreekt tot de Joden in Palestina aan het einde van het tijdperk:

Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarover Daniël de profeet heeft gesproken, zult zien staan in het heiligdom, (wie leest, die verstaat)

Laat hen die in Judea zijn, dan vluchten naar de bergen.

Deze woorden voorspellen een Tempel die op Moria moet staan tijdens het middenpunt van de zeven jaren van Verdrukking. De "heilige plaats" die de antichrist zal ontheiligen, moet volgens Jezus direct gebouwd worden op de plaats boven op de Tempelberg waar het Heilige der Heiligen zich bevond. Dit is de exacte plaats, vijftien voet hoog, waar eens de Ark des Verbonds rustte in Salomo's Tempel.

Merk op dat onmiddellijk voor de tijd van ongekende terreur, een "verbond met velen" wordt gesloten. De "velen" in deze passage zijn de Joden - de natie Israël - die terugkeerden na hun verstrooiing. Het is het Israël dat op één dag is geboren, 14 mei 1948.

Zien we vandaag enig bewijs van een vredesproces waarbij Israël op een belangrijke manier betrokken is?

Saddam Hoessein, voordat de crisis in de Perzische Golf werd uitgelokt door de coalitietroepen van de Verenigde Naties, meldde een droom waarin hij zei dat de profeet Mohammed aan hem verscheen en hem vertelde dat hij - Saddam - in geval van oorlog zijn Scud-raketten in de verkeerde richting had gericht. "O, grote profeet," vroeg Saddam aan de figuur in zijn droom, "welke kant moeten ze op staan?"

De profeet antwoordde: "U weet welke kant ze op moeten." Israël was al die jaren geleden het echte doelwit van Saddam Hoessein en het is nog steeds het doelwit van elke anti-Israëlische natie en organisatie in de wereld van vandaag. Jeruzalem en dat kleine landje zijn de doornen in het oog van het chaotische, opruiende, militante, Arabische conglomeraat. En toch is de kwestie van het Palestijnse vaderland slechts een richtkijker om de vijandigheid op te richten.

Centrum van de Storm

Wat is de ware bron van de woede van de wereld tegen Israël?

En er verscheen een groot wonder aan de hemel - een vrouw ....

En zij, zwanger zijnde, huilde, barende in de geboorte, en pijnigde om bevrijd te worden.

En er verscheen een ander wonder in de hemel; en zie, een grote rode draak....

en de draak stond voor de vrouw, die gereed was om te bevallen, om haar kind te verslinden, zodra het geboren was.

En zij baarde een mannelijk kind, dat over alle volken zou heersen...en haar kind werd opgenomen tot God en tot zijn troon. (Openbaring 12:1-5)

Hier is de kern van de geopolitieke storm die zich in het Midden-Oosten verzamelt. Het is meer dan een dodende storm, het is een kosmische, universele maalstroom van eeuwige gevolgen. Lucifer wakkert de zwarte, broeiende storm aan die spoedig zijn woede zal ontketenen in de laatste oorlog van de mensheid. Zijn haat tegen het volk, door wie God de gevallen mens zijn hoogste liefdesgeschenk heeft gegeven, zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus, opdat de mensen met de Schepper verzoend kunnen worden, wordt met het uur intenser en manifester.

De Joden en de natie Israël zijn het middelpunt van de beroering in het Midden-Oosten. Waarom? Omdat zij in het centrum staan van de strijd waarover de mens en zijn intellect sinds de oudheid hebben gefilosofeerd, maar die zij nooit hebben begrepen. Het conflict gaat tussen goed en kwaad. Vele regeringen hebben geprobeerd de problemen in deze regio aan te pakken. Sommige leken een tijdlang te slagen. Maar het oude conflict gaat door, en steeds vaker ontvlamt het tot een uitbarsting.

De oorlogen zijn legendarisch. Het moderne Israël, hoewel aan drie fronten omringd door een dertig keer zo grote strijdmacht en met een rug naar de Middellandse Zee, heeft niet alleen de grote aanvallen van 1956, 1967 en 1973 overleefd - in 1948 werd het zelfs midden in de strijd geboren - maar het heeft de vijanden telkens op miraculeuze en volledige wijze verslagen en tegelijkertijd extra grondgebied veroverd. Nu wordt Israël geconfronteerd met een subtiele agressie, maar een die veel virulenter en gevaarlijker is. Diplomatieke kreten om vrede en veiligheid door een onderhandelde oplossing van het probleem van een vaderland voor de Palestijnse vluchtelingen worden nu een eis. Het "Palestijnse probleem", zeggen de diplomaten bijna zonder uitzondering, "is de sleutel tot oorlog en vrede".

De veroverende leider

Uit al deze vredesinspanningen komt een leider uit een herenigd Europa, die "uit zal gaan om te veroveren en te overwinnen" (Openbaring 6:2). "Hem werd een mond gegeven die grote dingen sprak" (Openbaring 13:5). Deze persoon zal komen rijdende op een wit paard als vredestichter en zal het "verbond met velen" voor één week bevestigen. Vertaling: Deze leider van een Europa dat verenigd is in een configuratie gelijk aan het Europa van de dagen van het Romeinse Rijk - een herleefd Romeins Rijk, een soort neo-Romeinse orde - zal een verbondsverdrag sluiten dat Israël zal ondertekenen.

Het verbond zal voor zeven jaar gelden, waarbij één jaar gelijk is aan één dag van de zevendaagse week die in de Schriften wordt aangegeven. Het "veroveren" dat de leider op dit punt zal doen, zal ongetwijfeld op het gebied van de diplomatie liggen. Ongetwijfeld zal hij met briljante initiatieven komen, versterkt door zijn charismatische, persoonlijke charme die zowel Joden als Arabieren ervan overtuigt hem te vertrouwen als een vriend van allen. Als borg voor de vrede, niet alleen voor die regio, maar voor een wereldvrede waarop een nieuwe wereldorde en een nieuw tijdperk van welvaart kunnen worden gebouwd, zal hij slagen waar anderen hebben gefaald. Zijn beloften zullen zoet zijn in de oren van een wereld die verzot is op zulke leugens.

En leugens zullen het zijn.

Wereldomspannende pogingen van zogenaamde vredestichters zijn al eerder mislukt, maar hebben ook tijdelijk succes gehad. Denk aan de documentaires van de goedbedoelende maar wazig-denkende Neville Chamberlain die het stuk papier omhoog houdt waarvan Hitler hem liet geloven dat het de ware wens van de megalomane was voor "vrede in onze tijd". Henry Kissinger maakte vele jaren geleden grote indruk op ons met zijn schijnbaar onuitputtelijke energie bij het nastreven van een eervolle vrede in Vietnam. Zelfs zijn briljante inspanningen zijn uiteindelijk verbleekt en mislukt. Minister van Buitenlandse Zaken James A. Baker III van de regering Bush overtrof zelfs Kissingers zijn vliegkilometers toen hij naar de hoofdsteden van de wereld af en aan vloog op zoek naar een formule die de tijdbom in het Midden-Oosten onschadelijk zou kunnen maken. Ook hij slaagde er niet in een duurzame vrede te bewerkstelligen waarnaar de wereld hunkert.

De basis voor vrede wordt gelegd. Maar het zal een vrede zijn die "velen zal vernietigen", volgens Daniël. Het zal een valse vrede zijn, aan de wereld opgedrongen door de grootste bedrieger in de geschiedenis van de mensheid.

THOMAS HORN LEGT DE KOPEREN BOEKROL UIT AAN JIM BAKKER EN WAT ER ZOU KUNNEN GEBEUREN DAT DE BOUW VAN DE DERDE TEMPEL ZOU EISEN!

De goedbedoelde diplomatie van Amerika, die eist dat Israël zijn door God beloofde land opgeeft voor een vredesakkoord, zou de inspanning kunnen zijn die de weg vrijmaakt voor de uiteindelijke Führer om zijn duivelse werk uit te voeren wanneer zijn tijd komt om het wereldtoneel te betreden. Maar christenen zijn niet op zoek naar de antichrist. Zij zoeken Jezus Christus, die "uit de hemel zal neerdalen".

Dan zullen wij, die leven en overblijven [tot Zijn geheime komst in de wolken boven de aarde], samen met hen [zij die gestorven zijn in het tijdperk sinds het verlossende werk van Christus aan het kruis] in de wolken worden opgenomen, om de Heer tegemoet te gaan in de lucht; en zo zullen wij eeuwig met de Heer zijn. (1 Tessalonicenzen 4:17)

Israël wordt van alle kanten belaagd met eisen dat het zich onderwerpt aan een vredesproces dat haar eigen expansie zal verhinderen en tegelijkertijd de Palestijnen een thuisland zal geven en de wereld verlichting geven van de voortdurende spanningen in de regio. Dit is het duidelijke signaal dat het einde reeds is begonnen!

Het toestaan van de bouw van de Derde Tempel zal hoogstwaarschijnlijk een belangrijk onderdeel zijn van de totstandkoming van het valse vredesverbond dat de mens der zonde zal bekrachtigen.

Amerika's verbazingwekkende afspraak

Als we nadenken over de bouw van de Derde Tempel, moeten we Amerika's nevenschikking onderzoeken met Israëls wedergeboorte op 14 mei 1948. De hand van God is zo duidelijk in de situatie geweest, dat deze stellig als een wonder kan worden aangeduid.

De Joodse staat is teruggekeerd na de verstrooiing in 135 na Christus. De terugkeer tot een natie is een bovennatuurlijke orkestratie door de meester-directeur in de hemel. Om de omvang van de wonderbaarlijke terugkeer en Amerika's aandeel in de terugkeer van de natie in haar oude land te kunnen begrijpen, moeten we de profetische implicaties begrijpen.

Velen die naar de toestand in de wereld kijken en de problemen en gebeurtenissen van onze tijd onderzoeken, geloven dat zij getuige zijn van de vervulling van Bijbelprofetie. De zaken lijken geopolitiek, sociaal-economisch, religieus, en in bijna elke andere categorie van eindtijdsignalen die men maar wil onderzoeken, op één lijn te liggen.

Het is betrekkelijk eenvoudig om aan te tonen dat de Bijbelse profetie vandaag vervuld wordt. Zoals eerder aangegeven, lijkt het dat de Eindtijd-rede van Jezus bijna zonder uitzondering elk van de vele dingen te schetsen die uit de nieuwskoppen van vandaag naar voren springen. Hij gaf bijvoorbeeld eindtijd profetieën in antwoord op de vragen van Zijn discipelen:

En terwijl Hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen onder vier ogen tot Hem en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld?

En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u bedriegt.

Want velen zullen komen in mijn naam, zeggende: Ik ben Christus, en zullen velen misleiden.

En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, dat gij niet verontrust zijt, want al deze dingen moeten geschieden, maar het einde is nog niet gekomen.

Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn, en pestilentiën, en aardbevingen, in verschillende plaatsen.

Dit alles is het begin van smarten. (Mattheüs 24:3-8)

Vervulde profetieën?

Jezus beantwoordde de vragen van enkele van Zijn naaste discipelen door de signalen te voorspellen die onmiddellijk vooraf zouden gaan aan de komst van Zijn Koninkrijk in zijn volle gezag en macht. Hij zei:

  • Mensen zouden komen in Zijn naam, beweren dat zij de Christus zijn, maar zij zouden bedriegers zijn.
  • Er zouden ongewoon wijdverspreide oorlogen zijn.
  • Er zouden geruchten zijn van nog grotere oorlogen.
  • Naties zouden in conflict komen met andere naties.
  • Koninkrijken zouden in conflict zijn met andere koninkrijken.
  • Er zouden hongersnoden zijn.
  • Er zouden ziekten en andere natuurrampen zijn.
  • Er zouden aardbevingen zijn op vele plaatsen.

Jezus noemde deze gebeurtenissen de "tijd van smarten" in een taal die de profetische signalen vergeleek met de weeën van een vrouw die op het punt staat haar baby ter wereld te brengen.

Een nader onderzoek

1. Valse profeten en valse leraren - Jezus voorspelde dat er veel mensen zouden komen die zouden zeggen: "Ik ben de Christus." De betekenis hiervan is tweeledig. Ten eerste, mensen zullen komen verklaren dat zij in Christus' naam spreken. Zij zullen zeggen dat Christus de Heer is. Ten tweede zullen er mensen komen die beweren Christus te zijn, of de "Christusgeest" te hebben. Maar dit zullen bedriegers zijn.

Zeker, velen beweren tegenwoordig dat zij in de naam van Jezus Christus komen, maar zij ontkennen dat Hij de enige weg tot verlossing is (zie Johannes 14:6). De New Age beweging en sommige religies die niet passen in het bijbelse recept voor het ware christendom - bijvoorbeeld Scientology - zijn prominent in het nieuws, met beroemdheden als Tom Cruise en John Travolta aan kop. Deze houden Jezus Christus niet voor als de enige weg naar verlossing. In plaats daarvan roepen zij eenvoudigweg Zijn heilige naam aan en prediken vervolgens mensgerichte wegen naar verlossing.

Andere valse profeten en leraren zeggen dat zijzelf de Christus zijn. Een van die bekende goeroe's van de laatste decennia is die welke Lord Matreya wordt genoemd, met zijn Johannes de Doper-achtige valse profeet, Benjamin Creme, die naar hem wijst als de Christus.

2. Wijdverspreide oorlogen-Jezus zei dat vlak voordat Hij wederkomt, de oorlog welig zal tieren op de aarde. Zijn woorden wijzen op een ongekend bloedvergieten. De Eerste en Tweede Wereldoorlog waren de gruwelijkste ooit, en WO II werd pas afgesloten nadat honderdduizenden Japanse burgers waren gedood door atoombommen die door Amerikaanse vliegtuigen op Hiroshima en Nagasaki waren afgeworpen. Adolf Hitler's woede tegen de Joden eindigde met de moord op maar liefst zes miljoen van God's uitverkoren volk in de Holocaust. De twintigste eeuw kende geweld door oorlog als geen ander tijdperk in de menselijke geschiedenis.

3. Geruchten over oorlog - Na WO II werd de angst voor een nucleaire oorlog een deel van de psyche van Amerika en de wereld. De Bikini-eiland H-bom proeven - evenals de gearchiveerde films van de explosies boven Alamagordo, New Mexico, vervolgens in Japan - gecombineerd met de kennis dat de intercontinentale ballistische raketten (ICBM's) thermonucleaire ladingen konden vervoeren, maakten duidelijk dat de dood uit de hemel iedereen in een kwestie van minuten kon overvallen.

De bezorgdheid over een dergelijke gruwelijke verwoesting op minder dan een half uur afstand maakte elk gerucht over een mogelijk conflict tot een zaak van persoonlijke bezorgdheid. Op dit moment leven we onder een nog grotere wolk van onzekerheid, met geruchten dat terroristen massavernietigingswapens bezitten.

4. Naties staan op tegen naties - Dit is een van de meer diepgaande indicatoren van Bijbelprofetie afgezet tegen de realiteit van onze tijd. Het woord dat gebruikt wordt voor "natie" in Jezus' Eindtijd-verhandeling komt van het Griekse woord ethnos, dat in het Engels vertaald kan worden met "etnisch". Jezus zei dat een etnische groep die in opstand komt tegen een andere etnische groep, een teken zal zijn van de tijd vlak voordat Hij terugkeert naar de planeet Aarde.

Hoe we ons ook wenden tot de sociaal-economische en geopolitieke arena's van de wereld van vandaag, het centrale aspect van conflicten tussen volkeren betreft ras, precies zoals Jezus voorspelde.

Wij denken aan de etnische elementen van recente oorlogen en weten de diepe waarheid van Jezus' profetische woorden. De Serviërs/Kroaten, Turken/Armenen, Arabieren/Joden, en vele andere etnische geschillen gaan de wereld rond. In Amerika is het zinloze geweld tussen rivaliserende jeugdbendes doordrenkt van etnische verschillen. Amerika, het land van de vrijheid, lijdt steeds meer onder etnische woede-uitbarstingen die mensen van hun vrijheid en zelfs van hun leven beroven door middel van drive-by schietpartijen en bloedige gevechten enkel en alleen omwille van raciale trots.

Armageddon zal rassenhaat als kern hebben. De oosterse wereld zal het occidentele binnenvallen wanneer de tweehonderd miljoen man tellende troepenmacht van ten oosten van de Eufraat het Midden-Oosten binnenvalt.

5. Koninkrijken die opstaan tegen koninkrijken - Dit is een probleem dat de mensheid al heel lang bezighoudt: nationalisme, doordrenkt van begeerte naar wat andere naties bezitten; door dictators opgewekte haat en hebzucht. Deze en andere gevallen humanistische kwaden maken deze profetie tot een profetie die aan de gang was zelfs al toen Jezus haar gaf. De Heer voorspelde natuurlijk een groter conflict tussen koninkrijken dan die waarin zelfs de Romeinen verwikkeld waren geraakt om het wereldheersende rijk op te bouwen dat zij in de tijd van Christus hadden.

6. Hongersnoden - Er zijn vele grote hongersnoden geweest sinds Jezus deze verschrikking voorspelde als het einde van het tijdperk. Twee wereldoorlogen veroorzaakten massale hongersnood en lijden, maar dictaturen van recentere datum, in combinatie met de natuurlijke hardheid van dorre gebieden zoals die van Ethiopië, Soedan, enz. hebben hongersnoden veroorzaakt die alleen als apocalyptisch kunnen worden omschreven. Jezus wijst op een tijd van hongersnood die zelfs de zojuist beschreven hongersnood relatief mild doet lijken in vergelijking.

7. Pestilentie - De aarde heeft pestilenties gekend die de mensheid in hun greep hielden. De builenpest die in de Middeleeuwen de Zwarte Dood veroorzaakte, uitbraken van cholera en andere ziekten die miljoenen slachtoffers hebben gemaakt - dit zijn pestilentiën waar we allemaal over gehoord hebben, maar die we in deze generatie nog niet zo vaak hebben meegemaakt. AIDS is een plaag/pestilentie waar we vandaag de dag aan denken. Deze ziekte dreigt hele naties in Afrika uit te roeien. Toch heeft de Heer een tijd voorspeld waarin het ding dat "pestilentie" wordt genoemd veel erger zal worden, en we kunnen ons nauwelijks de rol voorstellen die moderne biowapens in de handen van terroristische laboratoria of schurkenstaten (op elk moment) zouden kunnen spelen om deze eindtijdplagen voort te brengen.

8. Aardbevingen - Er is veel onenigheid over deze indicator in de gemeenschap van profetie-watchers. Aardbevingen worden gemeld vanuit bijna elk punt op de wereldbol. Het lijkt erop dat de hele planeet op de een of andere manier beeft. Sommigen zeggen dat de grotere overvloed te wijten is aan betere opsporing en rapportage in deze technologische tijden. Anderen geloven dat de planeet aan het beven is als getuigenis van Christus' spoedige wederkomst.

De omvang van de bevingen alleen al in de twintigste en eenentwintigste eeuw zijn inderdaad indrukwekkend geweest. De beving van 9,2 in Alaska in 1964 en de beving van meer dan 9 in de Indische Oceaan in 2004, die de tsunami veroorzaakte die meer dan een kwart miljoen mensen het leven kostte, markeren dit als het meest uitgesproken tijdperk van gerapporteerde aardbevingen, om er zeker van te zijn.

De zekere indicator

Een toenemend aantal mensen die zichzelf beschouwen als studenten van Bijbelprofetie stellen dat de signalen, zoals hierboven opgesomd en onderzocht, aangeven dat de profetieën die door Jezus zijn gegeven vandaag de dag plaatsvinden, zoals gemeld in de dagelijkse nieuwsverslagen. Profetie IS vervuld in onze tijd, is hun verklaring.

Hoewel de zaken en gebeurtenissen die ons dagelijks leven overspoelen erg lijken op de profetieën die Jezus voorspelde, geloven sommigen, waaronder deze auteur, niet dat de dingen die we nu zien precies de zaken zijn waarover de Heer sprak. Deze mening is gebaseerd op vele factoren die een uitgebreide Schriftuurlijke uitleg zouden vereisen. Ruimtegebrek vereist alleen te zeggen dat in plaats van de werkelijke Verdrukking of apocalyptische gebeurtenissen op dit moment te zien, deze generatie getuige is van de voorbereiding op wat Jezus voorzegd heeft.

VOLGENDE: De grote storm van de Apocalyps

Bron: ON THE PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE (PART 11): The Time of Jacob’s Trouble » SkyWatchTV