www.wimjongman.nl

(homepagina)


OVER HET PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN (DEEL 10): Een gebouw voor de Grote Verdrukking

16 juni 2022 door Tom Horn

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

Zacharia, de profeet uit de zesde eeuw voor Christus, sprak woorden die vandaag de dag met donderende decibellen in het oor klinken:

Zie, Ik zal Jeruzalem maken tot een beker van beven voor al de volken rondom....

En te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen des aanstoots voor alle volken; allen die zich met haar belasten, zullen in stukken gehakt worden, hoewel ... tegen haar verzameld (Zacharia 12:2-3).

Jeruzalem is een stad die even oud is als alle andere steden die nog bestaan, maar toch even hedendaags als de voorpagina-koppen van vandaag. Het is voorbestemd om het centrum te worden van 's werelds meest onstabiele geopolitieke conflict ooit en, uiteindelijk, de precieze plek op de planeet waar Gods eigen voet zal neerkomen om een einde te maken aan de genocidale waanzin van de mens.

Het begin van het einde van de menselijke geschiedenis kan worden herleid tot een algemeen geografisch gebied van de aarde, waarvan de wereld in 1991 toekeek hoe de Desert Storm-coalitietroepen van de Verenigde Naties met ongekende militaire kracht het decimeerde. Het wordt door de geografen "Mesopotamië" genoemd en door historici en antropologen de "Bakermat van de Beschaving."

Volgens de Bijbel is dit het gebied waar de Tuin van Eden het tehuis was voor de eerste mensen. Toen Adam en Eva de gemeenschap met de Schepper verbraken door toe te geven aan de verleiding van de slang, begon de klok van de eindtijd te tikken voor de huidige Aarde.

De eerste moord volgde en bracht de bloedige geschiedenis in beweging waarop wij nu terugkijken. Een dergelijke dynamiek zal het onbeschrijfelijke bloedbad en de slachting veroorzaken, waarvan geprofeteerd is dat zij zullen plaatsvinden gedurende de laatste zeven jaren van dit stervende, aftakelende tijdperk.

Wat zijn die tekenen?

Apocalyps en Armageddon doemen vlak voor ons op. Maar kunnen wij weten of deze lang besproken, ongeruste gebeurtenissen wel zullen plaatsvinden, laat staan dat zij tijdens ons leven zullen plaatsvinden? Hebben doemdenkers niet al eeuwenlang zulke dingen voorspeld? De meesten hebben gezegd dat die eindtijdgebeurtenissen tijdens hun leven zouden plaatsvinden. Wat maakt voorspellers en voorspellingen vandaag anders dan toen?

Misschien is een ander soort onderzoek op zijn plaats in het beginnen met het beantwoorden van zulke vragen - goede vragen, dat wel. Waarom leest u deze behandeling over het onderwerp van de bijbels voorspelde Apocalyps en alles wat dit met zich mee zal brengen, in het bijzonder de kwestie van de bouw van de Derde Tempel? Iets heeft uw oren, uw ogen, uw aandacht getrokken.

Vanwaar de plotselinge toegenomen fascinatie voor de dingen die komen gaan - voor die eens zo duistere zaak die Armageddon heet? Er is iets gebeurd. Iets drastisch, bijna onweerstaanbaar, roept het mensen op om serieuzer te kijken naar wat de nabije toekomst voor de wereld in petto heeft.

Jezus vond Zich omringd door een groep mensen die vroegen wat de tekenen zouden zijn van Zijn terugkeer op aarde en van het einde van de wereld. Zoals Hij altijd deed, sprak Jezus tot de kern van het onderwerp met precisie en waarheid, en schetste de grote tekenen die onmiddellijk vooraf zouden gaan aan de Tweede Advent.

Zijn volgelingen vroegen in Mattheüs 24:3: "Wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld?" Jezus gaf hun meer dan waar zij om vroegen toen Hij antwoordde:

Let op, dat niemand u misleidt.

Want velen zullen komen in mijn naam, zeggende: Ik ben Christus, en zullen velen misleiden.

En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe dat gij niet verontrust zijt, want al deze dingen moeten geschieden, maar het einde is nog niet gekomen.

Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn, en pestilentiën, en aardbevingen, in verschillende plaatsen.

Al deze dingen zijn het begin van smarten.

Dan zullen zij u overleveren om verdrukt te worden, en zij zullen u doden; en gij zult door alle volken gehaat worden om Mijns Naams wil.

En dan zullen velen gekrenkt zijn, en zullen elkander verraden, en elkander haten.

En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen velen misleiden.

En omdat de ongerechtigheid overvloedig zal zijn, zal de liefde van velen verkillen.

Maar wie volhardt tot het einde, die zal gered worden.

En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Mattheüs 24:4-14)

In deze paar passages doorkruist Jezus het hele panorama van de wereldgeschiedenis vanaf Zijn tijd op aarde, gebruikmakend van specifieke woordbeelden van dingen in de toekomst. Deze tekenen zijn opgetekend in Gods Heilige Woord om begrepen te worden door elke persoon van elke generatie waarop de profetieën betrekking hebben. Gods Woord heeft vele niveaus van betekenis. Men moet echter zoeken om te weten wat gegeven is. Wij nemen deze waarheden niet eenvoudigweg in ons op zoals een spons vloeistof absorbeert, noch kunnen wij door osmose Gods heilige wegen assimileren zoals een plant voedingsstoffen opneemt.

Als we Gods instructies, informatie en waarheid willen kennen, moeten we de Bijbel zelf "kennen". Dit "kennen" begint met het hart van het evangelie, Johannes 3:16. God kennen is Jezus Christus kennen.

Het begin van het einde

Elk van de tekenen die Jezus in de voorgaande passages van de Schrift uiteenzette, is natuurlijk heel belangrijk. Echter, één teken is cruciaal om te begrijpen waar deze generatie staat op Gods profetische tijdlijn. Wij beleven een deel van dat teken sinds 1948, toen de natie Israël op één dag - 14 mei - werd geboren.

Over die tijd van Israëls wedergeboorte sprak Jezus in gelijkenis-taal tot Zijn discipelen:

Leert nu een gelijkenis van den vijgenboom; wanneer zijn tak nog teer is, en bladeren voortbrengt, weet gij, dat de zomer nabij is:

Zo ook gij, wanneer gij al deze dingen zult zien, weet dat het nabij is, zelfs voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal niet voorbijgaan, totdat al deze dingen vervuld zullen zijn. (Mattheüs 24:32-34)

Jezus keek door de tijdperken heen van de toekomstige mens; Hij sprak tot de toekomstige discipelen, de generatie die in leven zou zijn ten tijde van Zijn Tweede Advent. De natie Israël wordt, in symbolische taal die soms in Gods Woord wordt gebruikt, vergeleken met een vijgenboom, in die zin dat het Gods bedoeling was dat de kinderen van Israël vruchtbaar zouden zijn en een zegen voor de hele wereld. (Zie bijvoorbeeld Richteren 9:10-11, Joël 1:7-12, en Habakkuk 3:16-17).

Jezus gebruikte de gelijkenis van de vijgenboom duidelijk om de laatste generatie gelovigen te vertellen dat de heroprichting van de natie Israël een belangrijk teken zou zijn van Zijn naderende wederkomst en ook een teken van het einde van het wereldsysteem. Alle andere door Jezus gegeven tekenen zouden dit belangrijke teken vergezellen naarmate het einde van het tijdperk naderde. Daar Jezus had verteld van de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing impliceerde van het Joodse volk, juist voordat Hij de gelijkenis van de vijgenboom gaf, sprak Hij het duidelijkst over de tijd waarin Israël zou worden herverzameld en haar bladeren zou beginnen "uit te lopen". De gouden zomer van Zijn duizendjarige heerschappij zou nabij zijn wanneer dit zou geschieden. Zijn wederkomst zou ophanden zijn.

Maar eerst zouden de zwarte winterwolken van de Apocalyps moeten opstormen over een wereld die bijeenkomt om collectief zelfmoord te plegen.

THOMAS HORN LEGT DE KOPEREN BOEKROL UIT AAN JIM BAKKER EN WAT ER ZOU KUNNEN GEBEUREN DAT DE BOUW VAN DE DERDE TEMPEL ZOU EISEN!

Het land in bezit nemen

De profeet Ezechiël sprak over de diaspora en de wedergeboorte van Gods uitverkoren natie - dezelfde natie die de wereld zenuwachtig deed sidderen in afwachting van haar reactie op Saddam Hussein's Scud raketaanvallen tijdens de eerste Perzische Golfoorlog.

En Ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verstrooid door de landen; naar hun weg en naar hun doen oordeelde Ik hen....

Want Ik zal u uit het midden der heidenen nemen, en u uit alle landen verzamelen, en u in uw eigen land brengen. (Ezechiël 36:19, 24)

Gods beloften aan deze belegerde, precaire natie, de natie die het meest vooraan staat in het streven naar wereldvrede, zijn talrijk in de Schriften.

Denk aan de diepgaande verzekeringen die door Mozes werden gegeven:

Dan zal de Here, uw God, uw gevangenschap keren en Zich over u ontfermen, terugkeren en u verzamelen uit alle volken, waarheen de Here, uw God, u heeft verstrooid.

En de Here, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen bezaten, en gij zult het bezitten. (Deuteronomium 30:3, 5)

En:

Zal de aarde in één dag voortgebracht worden? Of zal een volk in één dag geboren worden? Want zodra Sion geweid heeft, heeft zij haar kinderen voortgebracht.

Zal Ik baren en niet doen baren, spreekt de Here. (Jesaja 66:8-9)

De Exodus van Joden uit de Sovjet Unie, sinds de veronderstelde welwillende instelling van glasnost en perestroika, is onthutsend geweest. De ontbinding van een groot deel van de communistische superstructuur van Oost-Europa heeft nog veel meer mensen vrijgemaakt om naar Israël te migreren. Zij zijn vanuit Ethiopië en vanuit de hele wereld naar het Land van Belofte gestroomd. Wij zijn getuigen van Gods beloften aan Israël op een wijze die enkele jaren geleden nog ondenkbaar was. God maakt inderdaad, door de Joden, Zijn grote profetische waarheid in deze generatie openbaar!

Droge beenderen, leef!

Zet jezelf voor een moment in de plaats van de profeet Ezechiël. Denk ondertussen na over de dingen die je weet over de Joden in de tijd waarin wij nu leven.

Denk een ogenblik aan het woeste zand van het Palestijnse gebied en aan de lege, desolate plaatsen, voor het grootste deel verstoken van menselijk leven.

Denk nu aan de grimmige, zwart-wit beelden van uitgehongerde, stervende mensen die je hebt gezien op documentaire beelden van de vernietigingskampen Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Mauthasen, Sachsenhausen, en Treblinka. Herinner je de loopgraven, de bulldozers, de skeletachtige vormen onder de losse, pasteuze witte huid. Zie opnieuw de lijken die zich vermengen en in elkaar grijpen, over elkaar heen rollen als de bulldozers de lichamen in de greppelachtige gemeenschappelijke graven duwen.

Herinner u de scènes van de geallieerde bevelhebber, Dwight D. Eisenhower, toen hij en zijn staf na de bevrijding van de concentratiekampen tussen de zielige, stokachtige, menselijke figuren liepen. Zie opnieuw het Duitse volk - robuust en goed gevoed, ook al zijn ze doodmoe van de oorlog. Zie ze voor je geestesoog terwijl ze zakdoeken voor hun neus houden, sommigen wenend, anderen kokhalzend, en weer anderen proberend de rijen te verlaten waarin ze gedwongen werden te lopen terwijl ze de rottende lichamen van de dode Joden zagen.

Denk aan dit alles als je jezelf, voor een moment, in de plaats van Gods profeet, Ezechiël, plaatst:

De hand des Heren was op mij, en voerde mij uit in de geest des Heren, en zette mij neer in het midden van het dal, dat vol beenderen was,

En deed mij hen rondom voorbijgaan; en zie, er waren er zeer velen in het open dal; en zie, zij waren zeer droog.

En Hij zeide tot mij: Zoon van mart, kunnen deze beenderen leven? En ik antwoordde: O Here God, Gij weet het.

En Hij zeide tot mij: Profeteer over deze beenderen, en zeg tot hen: Gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren.

Zo zegt de Here God tot deze beenderen: Zie, Ik zal adem in u doen komen, en gij zult leven.

En Ik zal pezen op u leggen, en vlees op u doen komen, en u met huid bedekken, en adem in u doen komen, en gij zult leven, en gij zult weten, dat Ik de Here ben.

Aldus profeteerde ik, zoals mij bevolen was; en terwijl ik profeteerde, was er een geluid, en zie, een schudden, en de beenderen kwamen samen, been tot been.

En toen ik zag, zie, de pezen en het vlees kwamen op hen, en de huid bedekte hen boven; maar er was geen adem in hen.

Toen zeide Hij tot mij: Profeteer tot den wind, profeteer, mensenzoon, en zeg tot den wind: Alzo zegt de Here God: Kom van de vier winden, adem, en blaas op dezen, die gedood zijn, opdat zij leven.

Zo profeteerde ik, zoals Hij mij gebood, en de adem kwam in hen, en zij leefden, en stonden op, op hun voeten, een zeer groot leger.

Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israels; zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdroogd, en onze hoop is verloren; wij zijn afgesneden om onze delen.

Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here God: Zie, Mijn volk, Ik zal uw graven openen, en u doen opstaan uit uw graven, en u brengen in het land Israëls. (Ezechiël 37:1-12)

De Nazi's zouden hun Reich gebouwd hebben op de grond gevuld met de dorre beenderen van God's volk van bestemming. Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Hermann Goering, Reinhard Heydrich, Martin Bormann, en de andere elitaire, Arische monsters van het Derde Rijk stookten de motoren op van satanische, ideologische haat met de skeletresten van meer dan zes miljoen van het huis Israëls. De Endlösung, eens en voor altijd, zou de wereld bevrijd hebben van de verachte Jood. In plaats daarvan werd Hitlers as verstrooid in de bloederige grond van de Duitse schande. De beenderen van alle andere Nazi duivels zijn in schande uitgestrooid... wie weet waar. Maar de Jood blijft, gedijt en bloeit in elk facet van het leven, van kunst tot industrie, geneeskunde, wetenschap, en nog veel meer.

"Nooit meer!"

God begon het herstel van Zijn uitverkoren natie in Palestina bijna een eeuw voordat het Nazi beest zijn genocidale werk begon. De migratie, die aanvankelijk druppelsgewijs verliep, begon rond 1838. De herleving van het nationale Joodse leven in dat land begon serieus in 1878.

Toen kwam de gebeurtenis die zich onderscheidt als misschien wel het belangrijkste signaal dat de Apocalyps nabij is, dat Armageddon nadert. Jeruzalem werd voor de Jood heroverd op precies de wijze die de profeet Jesaja meer dan 2700 jaar eerder had voorspeld: "Als vliegende vogels zal de Here der heerscharen Jeruzalem verdedigen; ook verdedigend zal Hij het verlossen, en overvliegend zal Hij het bewaren" (Jesaja 31:5).

In 1917 kreeg generaal Edmund Allenby, bevelhebber van het bezette Palestina voor het Britse Rijk, de opdracht Jeruzalem in te nemen voor de Joden. Hij trof de stad aan in het bezit van de Turken. De stad met geweld innemen betekende het risico van vijandelijkheden die de regio zo zouden kunnen ontvlammen dat een massaal conflict het gevolg zou zijn. Bloedvergieten had de verontwaardiging van de hele wereld kunnen wekken.

Allenby, die advies vroeg aan zijn regering, kreeg te horen dat hij zijn eigen oordeel moest gebruiken. Hij nam opnieuw contact op met zijn superieuren, die hem zeiden te bidden en verder geen advies gaven. Allenby gaf toen de commandant van een vloot vliegtuigen opdracht over Jeruzalem te vliegen. Deze actie joeg de Turken, die nog nooit vliegtuigen hadden gezien, zoveel angst aan, dat zij de stad zonder een schot te lossen overgaven.

Jesaja's profetie werd dus vervuld: "Als vliegende vogels", "verloste" God Jeruzalem; de stad werd "verdedigd" terwijl vliegtuigen "overvlogen".

Als gevolg van deze actie werd op 2 november 1917 de Balfour-verklaring ondertekend, waarin Palestina werd erkend als het rechtmatige vaderland voor de Jood. De hergroepering begon nieuwe dimensies aan te nemen. Zo ook de lelijkheid van het antisemitisme.

De haat tegen de Joden leek gedreven door een dynamiek die de rede te boven ging en bereikte een hoogtepunt in Duitsland op de avonden van 9 en 10 november 1938. Tijdens deze "Kristallnacht", zoals ze bekend zijn geworden, werden Joodse huizen en bedrijven verwoest en vernield, en veel Joodse mensen werden bruut mishandeld.

Leden van de nazi-kring noemden het hooghartig de "Week van het Gebroken Glas". Hitler's plan, overgenomen van de pagina's van zijn in de gevangenis gedicteerde geschriften, Mein Kampf, had wortel geschoten. De vervolging was in volle hevigheid losgebarsten.

Uit het dal van dorre beenderen - de crematorium/gaskamer hel van Nazi Europa - ontsprong een door God geblazen geest die toen schreeuwde en nog steeds schreeuwt: "Dit nooit meer!" De smeltkroes van de Holocaust heeft een volk getemperd voor de wedergeboorte die bijna drie millennia eerder was voorspeld.

Het moderne Israël werd geboren op 14 mei 1948. De Joden hebben wonderbaarlijke voorspoed gekend. Van een volk dat in 1945 bijna was uitgestorven, zijn zij vandaag de belangrijkste natie ter wereld. Israël is ongetwijfeld het belangrijkste teken dat Gods profetische klok het middernachtelijk uur nadert.

VOLGENDE: De tijd van Jakobs benauwdheid

Bron: ON THE PLAN TO BUILD THE THIRD TEMPLE (PART 10): A Building For Great Tribulation » SkyWatchTV