www.wimjongman.nl

(homepagina)


ONDANKS JOE BIDEN'S BELOFTE AAN DE MOSLIMWERELD BETREFFENDE DE EIGENDOM VAN ZION EN HET AL-AQSA MOSKEE GEBIED, IS EEN GEHEIM PLAN OM DE DERDE JOODSE TEMPEL TE BOUWEN IN STILTE AAN DE GANG

26 mei 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

Terwijl we deze profetische serie op tijd beginnen "plant de Amerikaanse president Joe Biden een bezoek aan Israël in juni. Terwijl hij daar is, zal hij het oostelijke deel van Jeruzalem bezoeken als een duidelijke boodschap van steun voor de vestiging van een Palestijnse hoofdstad in de eeuwige hoofdstad van de Joden... Daarnaast heeft de regering Biden toegezegd een consulaat voor de Palestijnen in het oostelijke deel van Jeruzalem te heropenen, nadat Trump het consulaat had gesloten toen hij de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatste." [i]

Associated Press volgde deze verontrustende aankondiging, terwijl Biden tot de kern van de zaak kwam door de rol van Jordanië te onderschrijven betreffende het toezicht op de Tempelberg: "President Joe Biden bevestigde vrijdag opnieuw de steun van zijn regering voor de langdurige rol van Jordanië als beheerder van de islamitische heilige plaatsen op de Tempelberg in Jeruzalem na een ontmoeting met koning Abdullah II in het Witte Huis.

"Biden ontmoette de Jordaanse koning Abdullah na verschillende botsingen in de afgelopen weken bij de Al-Aqsa moskee, de derde heiligste plaats voor moslims. Het is gebouwd op een heuveltop die ook de heiligste plaats is voor Joden, die het de Tempelberg noemen." [ii]

Maar de strijd tussen Joden en Moslims over de Tempelberg staat op het punt om veel gecompliceerder te worden voordat hij tijdelijk wordt opgelost door de komst van een Messias die voor een tijd de kwestie rond 's werelds hoogst heilige plaats zal oplossen.

De Derde Tempel, het onderwerp van deze nieuwe serie, is één profetisch teken dat Gods Woord plaatst voor hen die de waarheid zoeken. Het is profetisch zo gepland dat Joodse bedehuis gebouwd zal worden bovenop het meest onstabiele stuk onroerend goed op de planeet. Dat rotsachtige stuk aarde wordt door werelddiplomaten gevreesd als de grootste bedreiging voor het Midden-Oosten en de wereldvrede.

De berg Moriah, bekend als de Tempelberg, is het brandpunt voor de aanhangers van de drie meest prominente godsdiensten ter wereld - het jodendom, het christendom en de islam. Alleen aanbidders binnen de Islam mogen nu aanbidden op dit voorgebergte in het zuidelijk deel van Jeruzalem. Alleen al een poging van de andere godsdiensten om de eredienst op de top van Moriah te houden, wordt beantwoord met geweld van moslimmilitanten. Het lijkt ondenkbaar dat daar ooit een joods gebedshuis kan worden gebouwd.

Toch is er meer dan een concept met de kwestie van het willen bouwen van een Joodse Tempel op Moriah. In het denken van sommigen is het zo goed als al gebeurd, en, zoals de lezer zal ontdekken, is er een geheim plan van de Joodse autoriteiten om het sneller te laten gebeuren dan de meesten weten. De reden is dat de God van de Hemel heeft verklaard dat het gebouwd zal worden. Zijn profetisch woord faalt nooit. De natie waar Moria middenin ligt is het absolute bewijs, in de gedachte van hen die geloven dat de Derde Tempel er al zo goed als is.

Het moderne Israël is een wonderbaarlijke entiteit, geleid door de hand van God door meer dan 1900 jaar van verstrooiing. Het Joodse volk heeft vijanden en vervolgingen van allerlei aard doorstaan, terwijl het opnieuw werd gevestigd op dezelfde grond waar het oude Israël de Tempelberg omringde. Dit is het bewijs dat Gods Woord de waarheid is. Bijbelprofetie voorspelde dat Israël als natie zou worden vernietigd en volledig zou worden verwijderd uit het land dat God aan Abraham, Izaäk en Jakob had beloofd.

Het Tweede Tempel-probleem

Daniël de profeet voorspelde duidelijk het begin van de diaspora, of verstrooiing, van de natie die zou volgen op het "afgesneden worden" van de Messias, zoals opgetekend in hoofdstuk 9 van het boek dat zijn naam draagt:

En na zestig en twee weken zal de Messias worden afgesneden, maar niet voor zichzelf; en het volk van de komende vorst zal de stad en het heiligdom verwoesten, en het einde daarvan zal zijn met een vloed, en tot het einde van de oorlog zijn verwoestingen bepaald. (Daniël 9:26)

Jezus, die deze profetie aan Daniël gaf eeuwen voordat Christus kwam om te sterven voor de zonden van de wereld, voorspelde deze verwoesting toen Hij op de Olijfberg was, vlak voor Zijn kruisiging. Hij sprak tot Zijn discipelen over de prachtige Tempel - de Tweede Tempel - op de top van berg Moria in die tijd.

En Jezus ging uit, en vertrok uit de tempel; en zijn discipelen kwamen tot hem, om hem de gebouwen van de tempel te tonen.

En Jezus zei tot hen: Ziet gij al deze dingen niet? Voorwaar, Ik zeg u: Er zal hier geen steen op een andere steen gelaten worden, die niet zal worden neergehaald. (Mattheüs 24:1-2)

De Tweede Tempel werd gebouwd na een eerdere diaspora, of verstrooiing, toen de Eerste Tempel - die gebouwd was door koning Salomo - verwoest werd door de Babylonische koning Nebukadnezar in 587 voor Christus. De bouw van die Tweede Tempel is vervat in de profetie van het negende hoofdstuk van Daniël, waar de engel Gabriël de profeet de tijdlijn van Israëls toekomst gaf:

Weet dan en versta, dat van het uitgaan van het gebod om Jeruzalem te herstellen en te bouwen tot aan de Messias, de Vorst, zeven weken en twee en zestig weken zullen zijn; de straat zal weer opgebouwd worden en de muur, zelfs in onrustige tijden. (Daniël 9:25)

Er is discussie over wanneer de eigenlijke vervulling van deze profetie begon. Een bijbelgeleerde schrijft:

Wanneer beginnen de zeventig weken? Er zijn vier mogelijke decreten die vers 25 zouden kunnen vervullen; de meeste commentatoren beperken het tot ofwel het decreet van Artexerxes in 458 v.Chr. (Ezra 7:11-26) of zijn decreet in 445 v.Chr. (Nehemia 2:1-8). Er zijn ook decreten van Cyrus in 538 v. Chr., opgetekend door Ezra in 1:1-4 en 5:13-17, om de tempel te herbouwen; en van Darius in 517 v. Chr., opgetekend in Ezra 6:6-12, ook een decreet om de tempel te herbouwen.[iii]

De Tweede Tempel, die Jezus en zijn discipelen vanaf hun uitkijkpost op de Olijfberg bekeken, werd aanzienlijk vergroot in omvang en schoonheid door Herodes, die door Rome was aangesteld om over de regio te regeren. Deze Tempel werd al in de zesde eeuw voor Christus gebouwd en werd gevierd als een van de meest bewonderde bouwwerken van die tijd.

Precies zoals Daniël en Jezus hadden voorspeld, werden Jeruzalem en de Tweede Tempel verwoest.

FLASHBACK! GARY STEARMAN INTERVIEWT DR. THOMAS HORN OVER HET GEHEIME PLAN OM DE DERDE TEMPEL TE BOUWEN!

De kern van al het tumult rond de Tempelberg is een toenemende roep om het Joodse recht om daar te aanbidden. Moslims hebben al het recht om te aanbidden op deze plaats, die de op twee na heiligste plaats is in de Islam, terwijl het de eerste heiligste plaats is in het Judaïsme. Deze discriminatie doet de spanning oplopen en versterkt de wens van de religieuze Joden om er toegang te krijgen. Bovendien eist een groeiend aantal Joden dat een Derde Tempel wordt gebouwd zodat het offeren van dieren en de rituele eredienst van het Jodendom kunnen worden hervat.

Bidden, knielen, buigen, neerliggen, dansen, zingen, kleren scheuren - het is allemaal verboden. Joden mogen geen van deze dingen doen, volgens de regels die voor hen zijn vastgesteld bij een bezoek aan de Tempelberg. De plaats van de voormalige Tempels ligt boven en achter de Westelijke Muur in het hart van de Oude Stad van Jeruzalem. Het gebied staat onder Israëlische soevereiniteit, maar de berg - door moslims Haram al-Sharif genoemd - wordt gecontroleerd door de Islamitische Wakf, een gezamenlijk Palestijns-Jordaans religieus orgaan.

De Al-Aqsa Moskee en de met goud overtrokken Rotskoepel, die over de stad uitkijkt, trekken dagelijks massa's moslimvereerders naar de Tempelberg. Volgens de Wakf-voorschriften mogen Joden slechts vier en een half uur per dag de Tempelberg betreden en is het, zoals gezegd, verboden er te bidden. De meeste religieuze Joden beschouwen de Westelijke Muur nog steeds als de heiligste plaats van hun geloof. Maar de groeiende vraag verzamelt meer politieke steun om de status quo op de Tempelberg te veranderen. Joden moeten kunnen bidden op hun oude plaats van aanbidding, zo wordt betoogd.

De belangstelling voor de bouw van de derde tempel blijft toenemen. Uit een onderzoek naar de houding van religieuze Joden bleek dat 43 procent voorstander was van de bouw van de derde tempel, tegen 20 procent van de ultraorthodoxen en de nationale ultraorthodoxen, en 31 procent van de seculiere Joden.

Uit de enquête bleek dat 59 procent van het Israëlisch-Joodse publiek voorstander is van de eis om de huidige situatie op de berg te veranderen. Een vraag in de enquête was of "de staat een overeenkomst moet afdwingen op de berg, vergelijkbaar met de overeenkomst die bestaat bij het Graf van de Patriarchen in Hebron, dat gedeeld wordt door Joden en Moslims" Slechts 23 procent antwoordde nee.

De resultaten van de enquête laten een aanzienlijke verandering zien in de houding van het religieuze publiek in het land: Het volk denkt nu in de richting van de bouw van de Derde Tempel op Moria.

Veel groeperingen proberen de discussie over de bouw van de Derde Tempel nieuw leven in te blazen. Sommigen houden zich bezig met het reconstrueren van de oude voorwerpen en vaten die nodig zijn om de rituelen van aanbidding uit te voeren als het bouwwerk eenmaal is gebouwd. Er wordt getraind in het uitvoeren van ceremoniële handelingen en erediensten, en zelfs rituele gewaden voor de hogepriester zijn naar verluidt nagebouwd en worden opgeslagen voor het moment dat de eredienst in een herbouwde Tempel wordt ingesteld. Voorbereidingen voor de herinvoering van dierenoffers zijn ook in volle gang, zo wordt gemeld. Anderen, die evenzeer gehecht zijn aan de herbouw van de Derde Tempel, houden zich bezig met politiek lobbyen en verschillende methoden om de Joodse gemeenschap zover te krijgen dat zij bij iedere gelegenheid de Tempelplaats bezoekt.

Onder de huidige omstandigheden zou elke poging om de Rotskoepel en de al-Aqsa Moskee te verwijderen natuurlijk betekenen dat de moslimwereld, die meer dan een miljard inwoners telt, de Derde Wereldoorlog zou ontketenen.

Op dit moment blijft het praten over een Derde Tempel bij praten. De passie onder het Joodse volk voor die voorspelde toekomstige Tempel neemt echter toe.

Blauwdruk Bloeit

Rabbijn Chaim Richman is de internationale directeur van het Tempel Instituut, een organisatie gevestigd in de Oude Stad, gewijd aan één doel: het bouwen van de derde Tempel op de berg Moria. "Ons doel is het vervullen van het gebod: 'Zij zullen voor mij een tempel maken en ik zal in hun midden wonen'," zegt Richman, terwijl hij Exodus 25:8 citeert. "De basis van een Torah-leven is actie."

Sinds de verwoesting van de Tempel in 70 na Christus door de Romeinse legioenen onder leiding van generaal Titus, hebben rabbijnen over het algemeen het standpunt ingenomen dat de herbouw niet moet worden ondernomen totdat de Messias komt. Zij zijn van mening dat hun religieuze wet in dezen te onduidelijk is.

Rabbi Richman en het Tempelberg Instituut nemen een ander standpunt in. Richman zegt dat er geen Joodse wettelijke belemmeringen zijn tegen de herbouw van een Tempel, alleen politieke.

Een groot punt van zorg bij degenen die willen dat het Tempel Instituut wordt onderdrukt is dat Richman en degenen binnen de organisatie er niet voor terugdeinzen dat de Rotskoepel en andere heiligdommen van de Islam van de Tempelberg worden verwijderd, zodat met de bouw kan worden begonnen. Het instituut is gewijd aan het leggen van de basis voor dat doel. Onder leiding van twintig geleerden die voltijds de Tempelwet bestuderen, heeft het instituut een blauwdruk gemaakt van waar het bouwwerk zal komen te staan en hoe de voorwerpen eruit zullen zien. Het onderzoek en de richtlijnen hebben vereringsvoorwerpen opgeleverd die replica's zijn van de voorwerpen die werden gebruikt in de oude Tempels die werden verwoest.

In plexiglas kisten in het hoofdkwartier van het instituut in de Oude Stad bevinden zich veertig van dergelijke voorwerpen. Hieronder volgt een korte lijst van enkele van deze voorwerpen:

  • Zilveren trompetten om door priesters op te blazen
  • Een houten lier
  • Pannen met lange steel - één voor het opvangen van bloed van kleine offers en een andere voor grote offers zoals het Pesachlam
  • Gewaden met azuurblauwe weefsels, gouddraad, en een borstschild met twaalf edelstenen, te dragen door de plaatsvervangende priesters en de hogepriester, worden getoond op mannequins die baarden hebben. (Naar verluidt heeft het elf jaar en meer dan honderdduizend dollar gekost om de outfits voor de eredienst te voltooien).
  • Een enorme gootsteen met twaalf kraantjes en elektrische kranen - een moderne technologie die volgens Chaim Richman in de Derde Tempel zal mogen staan
  • Een gouden, tweehonderd pond wegende, zevenarmige menora in een glazen kast met uitzicht op de Westelijke Muur

Verontrustend voor velen die deze prachtige herscheppingen voor de eredienst beschouwen is het feit dat diegenen van het Tempel Instituut, in tegenstelling tot andere musea die voorwerpen van eredienst tentoonstellen, van plan zijn deze voorwerpen zo spoedig mogelijk te verwijderen en ze te gaan gebruiken in de Derde Tempel (hoewel er verscheidene andere manieren zijn waarop de Tempelberg zou kunnen worden aangepast voor de Derde Tempel en we zullen daar in de loop van deze serie op ingaan).

De diplomatieke gemeenschap van de wereld ziet de gebeurtenissen bij Richman's organisatie waarschijnlijk als een toekomstige aanleiding voor een conflict dat tot een totale oorlog in het Midden-Oosten zou kunnen leiden. Veel Joden die niet zo religieus gezind zijn, maken zich ook zorgen.

Rabbijn Richman's passie - duidelijk uit het volgende fragment - weerspiegelt het sterke gevoel van verlangen naar een terugkeer naar de Tempel:

"Al onze activiteiten hier in het Tempel Instituut gaan over het verdiepen van ons gevoel van verbondenheid - niet ons gevoel van verlies, niet ons gevoel van rouw - maar onze vreugde met de mogelijkheid dat onze generatie de generatie is die leidt naar de herbouw van de tempel," zei Rabbijn Chaim Richman, hoofd van de afdeling van het Tempel Instituut Internationaal in een interview met Israel National News.

De website van het Tempelinstituut zegt dat het doel op korte termijn is om "de vlam" van de tempel weer aan te wakkeren in de harten van de mensen, en dat het doel op lange termijn is om de tempel te herbouwen in "onze tijd".

"Wij beschouwen de herbouw van de heilige tempel als een van de positieve geboden. Helaas zijn door de hele lange diaspora-ervaring veel ideeën ons onderbewustzijn binnengeslopen, en zelfs in ons bewustzijn, en er zijn er die zeggen dat de tempel uit de hemel zal neerdalen, er zijn er die zeggen dat alleen Mashiach (de Messias) de tempel kan bouwen, er zijn er die zeggen: 'nou, het hele idee is gewoon helemaal niet relevant,'" zei Richman.

"Ons standpunt is eigenlijk dat onze levens als het ware in de wacht staan. Het Joodse volk is slechts een skelet van wat het zou kunnen zijn. De hele wereld is echt totaal gedempt en gewoon volledig ontdaan van zijn levendigheid omdat we de heilige tempel niet hebben. En dus wat we echt proberen te benadrukken tijdens deze dagen is het opnieuw aanwakkeren van de anticipatie en de schoonheid en het verlangen naar het hebben van die nauwere relatie ... wanneer de goddelijke aanwezigheid terugkeert naar de wereld," voegde hij eraan toe.[iv]

Bij alle plannen voor de komende Derde Tempel, die zonder enige twijfel gebouwd zal worden als men de Bijbel gelooft, blijft het vreselijke feit bestaan. Het zal een Tempel zijn, niet van grote vreugde, maar van groot verdriet voor het Joodse volk. In feite zal de Derde Tempel de Tempel der Verdrukking zijn, die van de tijd van "Jakobs benauwdheid" (zie Jeremia 30:7). Jezus zei dat het de gruwelijkste tijd in de menselijke geschiedenis zal zijn (Mattheüs 24:21).

Maar Jezus, de Joodse Messias, de Verlosser van de wereld, zal Zelf een Tempel bouwen die Zijn hoofdkwartier zal zijn gedurende Zijn duizendjarige heerschappij. Koning David zal daar ook heersen aan de zijde van Jezus gedurende duizend jaar. Jezus zal regeren als Koning van alle Koningen; David, in zijn herrezen lichaam, zal regeren als koning over geheel Israël. Daarom wordt zijn troon "de troon van David" genoemd. Het zal een tijd van vreugde en grote glorie zijn, die de mensheid nog nooit gekend heeft, wanneer Jezus die tempel bouwt.

En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de Here der heerscharen, zeggende: Zie, de man wiens naam is De Spruit; en hij zal opgroeien uit zijn plaats, en hij zal de tempel des Heren bouwen;

Ook zal hij de tempel des Heren bouwen; en hij zal de heerlijkheid dragen, en zitten en heersen op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon; en de raad des vredes zal tussen hen beiden zijn. (Zacharia 6:12-13).

VOLGENDE: De Rabbijnen en de Gruwel der Verwoesting

Eindnoten:

[i] https://www.israel365news.com/269278/biden-to-visit-jerusalem-with-unprecedented-statement-zion-belongs-to-muslims/?utm_source=wnd&utm_medium=wnd&utm_campaign=syndicated

[ii] https://apnews.com/article/biden-middle-east-jerusalem-israel-jordan-bcc80353946ec5c9b0a0fe712a09d828

[iii] Ray C. Stedman, An Introduction to Daniel , https://www.raystedman.org/old-testament/daniel , 58.

[iv] Abby Stevens, “Jewish Organization Opens Holy Temple Visitors’ Center in Jerusalem,” Deseret News , July 31, 2013, https://www.deseretnews.com/article/865583894/Jewish-organization-opens-Holy-Temple-Visitors-Center-in-Jerusalem.html.

Bron: DESPITE JOE BIDEN’S PLEDGE TO THE MUSLIM WORLD REGARDING OWNERSHIP OF ZION AND THE AL-AQSA MOSQUE COMPOUND, A SECRET PLAN TO BUILD THE THIRD JEWISH TEMPLE IS QUIETLY UNDERWAY » SkyWatchTV