www.wimjongman.nl

(homepagina)

Feest van Poeriem: Een feest met een profetie

Door JR Church 1 februari 2011

Dit jaar, zal het joodse feest van Purim Katan (Little Purim) vallen op de 18e februari (de 14e dag van de maand Adar I) en het volledige feest van Poerim is gepland voor 20 maart (de 14e dag van de maand Adar II). Purim herdenkt de overwinning van Esther en Mordechai over Haman, in de dagen van de joodse ballingschap in het Perzische Rijk.

In een artikel uit 1991 over Purim, herinnerde Gary Stearman ons er aan dat, “Als we de telling doen van de festivals, te beginnen met Rosj Hasjana, is Poerim het tiende feest van de 22 op de Joodse kalender. Alfabetisch, is Rosj Hasjana het eerste feest, vertegenwoordigd door de eerste letter, aleph, de brief van “de schepping.” Dit feest betekent “de geboortedag van de wereld.” Poerim komt overeen met de letter Yod Hebreeuws (h), die verwijst de “onzichtbare hand van God.” Misschien, is het om deze reden dat de naam van God niet in het boek van Esther voorkomt en kan daarom alleen gezien worden in de verborgen context van het verhaal.”

(ester)

Koningin Esther vertelt over Haman’s plan om haar volk over het hele Rijk te vernietigen.

Het verhaal speelt zich in Perzië

Om een onverklaarbare reden, vindt het oorspronkelijke verhaal van het plan van Haman om de joden te doden, plaats aan het hof van Ahasveros, de koning van het Perzische Rijk. En, vandaag is er een nieuw plan om de Joden te vernietigen vanuit datzelfde land - Perzië/Iran. Zoals we zullen zien, zijn er ten minste drie historische referenties die impliceren dat Perzië/Iran het land is dat de wereld zal leiden naar de laatste conflicten in de periode van Verdrukking.

Het verbond met Abraham

Toen God het eerste verbond met Abraham sloot, zei Hij dat hij “hen zal zegenen die u zegenen, en vervloeken, hen die u vervloeken;” (Gen. 12:3). Die vloek doelt op die volken, die de vijanden zijn geworden van Gods uitverkoren volk. Wat een volk doet om Israël te kwetsen, zo zal God hetzelfde doen met dat land. God lijkt te belofte te doen voor “een oog voor een oog en een tand om een tand” om het even welke natie pogingen doet om de Joden te vervloeken. Het is God’s ultieme plan “om de rollen om te draaien.”

Het oorspronkelijke bijbelse verhaal vindt dus plaats in het paleis van koning Ahasveros in Susa in het Perzische Rijk. Op een banket, laat de koning een verzoek overbrengen aan Koningin Vashti om haar schoonheid te laten zien aan zijn gasten. Ze weigert en door een vreemde wending van de gebeurtenissen is dan het Joodse meisje, Esther, dat genade vindt in zijn ogen. Uiteindelijk wordt ze zijn koningin.

Haar neef, Mordechai, is ook aanwezig aan het hof als hij een complot ontdekt om de koning te doden. Als beloning, wordt hij door het hof geëerd. Maar “Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet,” vond het moeilijk om hulde te brengen aan een Jood. Haman was een Edomiet, door de zoon van Ezau, Amalek. Agag was de koning van de Amalekieten. In tegenstelling tot de directe opdracht van God, liet koning Saul hem leven nadat de Israëlieten de Amalekieten de hadden verslagen.

Zoals het verhaal gaat, Haman, een nakomeling van de Amalekieten, ontwikkelde een brandende haat tegen de joden. Hij werd grootvizier boven alle andere vorsten, en maakte een plan om alle Joden te doden, te beginnen met Mordechai.

Haman was zo bezorgd om de Joden te vernietigen, dat hij lot wierp over een heel jaar om de beste tijd voor het uitvoeren om zijn plan vast te stellen. De Assyrische woord voor percelen ‘Puru’, wat Purim gaat worden in de Hebreeuwse taal. Hij bouwde een galg en wilde deze gebruiken om zo een voorbeeld te stellen door de ophanging van Mordechai. Maar uiteindelijk, via een definitief en subtiel omdraaien van de gebeurtenissen, werden Haman en zijn zonen opgehangen aan dezelfde galg.

Haman staat als een voorbeeld van het lot gegeven aan degenen die proberen om de Joden te vernietigen. Door de jaren heen hebben velen het lot van Haman gedeeld. In onze generatie, is een van de meest interessante voorbeelden die van Julius Streicher, een van de belangrijkste propagandisten van het nazi-regime in de Tweede Wereldoorlog.

Streicher was de redacteur van een nazi-krant. Zodra Hitler aan de macht kwam, verspreide zijn krant consequent een haat tegen de Joden in heel Europa. Hij was erop uit om de Joden te vernietigen. Net als Hitler, vond hij dat de “definitieve oplossing” voor problemen in de wereld de complete vernietiging van het Joodse volk zou zijn.

De Tweede Wereldoorlog eindigde met de nederlaag van Duitsland. Julius Streicher werd gevangen genomen, berecht en veroordeeld in Neurenberg om te worden opgehangen. Terwijl hij naar de galg liep in voorbereiding voor de uitvoering, uitte hij deze laatste woorden: “Purim, 1946! Purim, 1946!” Streicher besefte dat hij de geschiedenis van Haman herhaalde. Op zijn eigen manier, erkende hij te laat de waarheid van de Bijbel. God zal altijd zegenen die Israël zegenen, en vervloeken die de Joden vloeken.

De opknoping van Haman was niet het einde van het verhaal. Mordechai, de Jood kreeg een ereplaats van de koning. Zijn roem verspreid zich over alle provincies van het koninkrijk in zodanige mate dat de provinciale heersers hem vreesden. En tot hun verbijstering, gaf Ahasveros een landelijk besluit af, waarin stond dat op de 13e dag van de maand Adar, de joden zich wettelijk zouden kunnen wreken op hun vijanden. Esther 9:05 vertelt wat er dan is gebeurd:

“ De Joden sloegen met het zwaard op al hun vijanden in en zaaiden dood en verderf, ze deden met hun belagers wat ze wilden.”

Daarna, zijn de Joden begonnen om Purim te herdenken in de twee dagen na hun overwinning - de 14de en 15de Adar. De gehele natie van Perzië was niet tegen de Joden, slechts een bepaalde factie van hun samenleving. Zo is het vandaag ook in het moderne Perzië. Het merendeel van de Iraniërs is het niet eens met de uitspraken van de geharnaste vijanden van Israël.

Esther stijgt de Perzische troon

Haar naam was Esther, dat is Perzisch voor “star”, maar haar Joodse naam was Hadassah, wat betekent “mirte.” Net als Esther, is de mirte zowel mooi als zinvol. Het is een groenblijvende struik, waarvan de roze bloesems renderen in blauw-zwarte bessen die worden gebruikt bij het maken van parfum. De takken worden verzameld om loofhutten te maken voor het Loofhuttenfeest. Dus het spreekt van de rust en de schoonheid van het koninkrijk. Het is veelzeggend dat Esther goddelijk werd geplaatst in haar positie aan de zijde van de koning in zijn koninklijke hof.

(ester)

Traditionele heiligdom en graf van Esther en Mordechai in de stad Hamadan, Iran.

De haat van Haman

Haman zijn haat voor Mordechai was het die hem tot een wraakzuchtige samenzwering leide. Hij slaagde erin om Ahasveros te overtuigen een wet uit te vaardigen die alle Joden ter dood zou veroordelen op een bepaalde dag. Maar Esther verscheen voor de koning en kwam tussenbeide ten voordele van de joden. In een prachtige omslag, werden Mordechai en de Joden gered, terwijl Haman - en zijn tien zonen - naar de galg gingen.

Nergens in het verhaal verschijnt de naam van de Heer. Maar zijn invloed is overal. De joden worden beschermd en bewaard door een goddelijke actie - de verborgen hand van God. Dit is de essentie van de letter Yod [h], waarin God’s plan aanwezig is, maar ongezien voor de mens. Het is de Hebreeuwse symbool van de metafysische - hand van God, welke net achter de scène ligt.

Een profetie in het boek Ezechiël

Ezechiël was een Leviet die was verbannen tijdens de Babylonische gevangenschap. Hij is een van de belangrijkste oudtestamentische profeten die ons een kijk geven op de wereld in de finale strijd - genoemd in Ezechiël, “De Slag van de Gog en Magog.” Ezechiël’s avonturen (als we ze zo kunnen noemen) waren spectaculair. In hoofdstuk 38, wanneer hij de confrontatie voorziet van de slag van Gog en Magog, die leidt tot de finale, als bedoeld in de Apocalyps van Johannes met de “Slag van Armageddon.” Ezechiël vertelt ons dat Perzië de nummer één handlanger zal zijn van Gog in de toekomstige invasie van Israël:

“Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren.”:

“Bij hen zijn Perzen, Moren en Puteeërs, allen met schild en helm,” (Ezechiël 38:4,5).

Ezechiël gaat verder met een ongewone ontwikkeling die vreselijk mis gaat voor de vijanden van Israël:

“het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn.” (Ezechiël 38:21).

Verwarring zal als een wolk de hoofden van de binnenvallende leger nederdalen en ervoor zorgen dat de Perzen en hun bondgenoten zich tegen elkaar keren.

Een profetie in het Boek van Henoch

Het Boek van Henoch blijkt het oudste boek te zijn dat ooit is geschreven. En hoewel het is beschadigd van tijd tot tijd door would-be schrijvers, is het vrij eenvoudig om de originele handschriften te bepalen. Volgens de tweede van de zeven rollen dat dit oude schrijven omvat, werd door Henoch verteld dat Perzië de wereld zou leiden in zijn laatste poging om de joden te vernietigen:

“En in die dagen zullen de engelen terugkeren, en zich naar het oosten op de Parten en Meden storten: Zij zullen de koningen in beroering brengen, zodat er een grote onrust over hen zal komen, en zij zullen hen van hun tronen doen opstaan, opdat zij mogen uitbreken als leeuwen vanuit hun leger, en als hongerige wolven onder hun kudden.

En zij zullen opgaan en het land van Zijn uitverkorenen onder voeten treden, en het land van Zijn uitverkorenen zal voor hen een dorsvloer en een hoofdweg zijn;

Maar de stad van mijn rechtvaardigen zal een opstakel voor hun paarden vormen, en zij zullen een onderlinge strijd aangaan, en hun rechterhand zal zich in sterkte tegen henzelf keren. En een man zal zijn broer niet willen kennen, noch een zoon zijn vader of zijn moeder, totdat de lichamen van hun verslagenen niet meer te tellen zijn, en hun bestraffing niet tevergeefs zal zijn.

En aan hun vernietiging zal een einde zijn gekomen; sjeool zal de zondaars verslinden in de aanwezigheid van de uitverkorenen.”
(Henoch 56:5-8).

Het is mogelijk dat dit geschreven werd voor de dood van Adam. En hoewel Perzië niet bestond in die tijd, wordt ons verteld dat Henoch reisde in de toekomst op verschillende gelegenheden. Zoals we kunnen aflezen uit de profetieën van Ezechiël, komt Henoch overeen met de bijbelse opvatting dat Perzië een belangrijke rol zal hebben in de laatste veldslagen van de wereld. Merk op dat Henoch en Ezechiël beiden zeiden dat de vijand zich tegen zichzelf zou keren in de verwarring en met elkaar beginnen te vechten. Henoch zei: “en zij zullen een onderlinge strijd aangaan, en hun rechterhand zal zich in sterkte tegen henzelf keren. En een man zal zijn broer niet willen kennen, noch een zoon zijn vader of zijn moeder,” terwijl Ezechiël het zo zegt: “het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn.”

Een profetie in de Joodse boek Zohar

Tot zover hebben we een bijbelse profetie en een extra-bijbelse bron waarin Perzië de belangrijkste speler is in de uiteindelijke confrontatie met de Joden in de geschiedenis. Laten we nu eens kijken naar het boek Zohar.

De online encyclopedie, Wikipedia, zegt: “De Zohar verscheen voor het eerst in Spanje in de 13e eeuw, en werd gepubliceerd door een joodse schrijver genaamd Moses de Leon. De Leon schreef het werk toe aan Shimon bar Jochai, een rabbijn uit de 2de eeuw, tijdens de Romeinse vervolging, die volgens de joodse legende, verborgen leefde in een grot voor de tijd van dertien jaar met het bestuderen van de Thora en werd geïnspireerd door de profeet Elia om de Zohar te schrijven.” In dit fascinerende boek, worden de kinderen van Ismaël genoemd als de eindtijd vijand van Israël:

De kinderen van Ismaël zullen op hetzelfde moment alle volkeren van de wereld opwekken om te komen tot de oorlog tegen Jeruzalem, zoals er geschreven staat, “Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen;” (Zacharia 14:2), Ook “De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde,” (Psalm 2:2), en verder, “Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten.” (Psalm 2:4).

Kon het verwijzend naar de oorlog die zal leiden tot de slag van Armageddon? Hierover moeten we niet speculeren. De rabbi citeert genoeg uit de Schrift ons ervan te overtuigen dat hij het zeker over een oorlog heeft met Armageddon in het achterhoofd. Alleen de opstanding zou in zijn gedachte zijn als Rabbi Simeon concludeert:

Gelukkig zijn degenen die nog in leven zijn aan het einde van het zesde millennium om in te gaan in de sabbat, want dat is de dag apart gezet door de Heilige waarop zielen worde verenigd en om nieuwe zielen uit te nodigen die nog steeds op aarde zijn, zoals er geschreven staat,
“En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;”
( Jesaja 4:3).

Ja, daar heb je het. Er zijn drie verschillende bronnen - alle uit de Joodse bibliotheek van boeken en commentaren die ooit in de Tempel in Jeruzalem lagen, en later, in de grotten van Qumran. Perzië en de kinderen van Ismaël worden beschouwd door de Joodse theologen als de vijand, die zal proberen om het uitverkoren volk in de eindtijd te vernietigen.

Zoals in het geval van Haman, vertegenwoordigde hij slechts een kleine fractie van de Perzen, die een hekel hebben aan de joden. Het merendeel van de Perzen waarderen Gods uitverkoren volk. Cyrus gaf ze de middelen om terug te keren naar Jeruzalem en voor de wederopbouw van hun tempel. En zo is het vandaag. De meeste van de moderne Perzen hebben geen hekel aan Israël. Evenmin willen ze een gek om hun regering te leiden. Maar in de laatste verkiezingen, waren ze niet in staat om zich te ontdoen van hun dictator Mahmoud Ahmadinejad.

De moderne gek van Iran kondigde onlangs nog aan dat hij genoeg verrijkte uranium heeft om een bom te bouwen. Ook, volgens The Huffington Post, “tijdens een [recent] toespraak, stelde Mahmoud Ahmadinejad de vraag of de holocaust wel ‘een echte gebeurtenis’ was en noemde het een voorwendsel welke is gebruikt door de joden om het West te bedriegen voor de steun van de oprichting van Israël. Hij zei dat de Joodse staat is ontstaan, uit een leugen en een mythische claim.”

De Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken woordvoerder Yigal Palmor zei dat Ahmadinejad ‘opnieuw de grote traditie van de nobele Iraanse volk een schande aandeed’ en heeft gekozen voor ‘de gewelddadige onderdrukking van de Iraniërs tegenover een beleid van vriendschap en samenwerking die zou hebben bevorderd hun welzijn en hun eer.’

“Samen met zijn anti-Israëlische en anti-Amerikaanse retoriek, portretteert Ahmadinejad vaak zichzelf als de kampioen van een nieuwe wereld orde met het einde van de westerse overheersing en het verstrekken van rechtvaardigheid aan de ontwikkelingslanden.”

In de uiteindelijke analyse, zal het voor ons belangrijk zijn om een oogje te houden op Iran en hun voortdurende tirade tegen Israël. We hebben alle reden om te geloven dat Iran de oorlog der oorlogen in het Midden-Oosten zal doen ontvlammen en de wereld naar de plaats van Goddelijke Oordeel brengen. Zo dicht kunnen we zijn bij de wederkomst van Christus.