www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Hermon: Poort van de gevallen Engelen

Door JR Church

Notitie van de redacteur: Dit artikel, uit het januari 2007 magazine, vertegenwoordigt JR op zijn best. Daarin leert u hoe de gevallen engelen de wereld infiltreerden, en hoe ze vrijwillig bevriend waren met de stam van Dan. Waarom heeft de satan de berg Hermon gekozen als de plek van hun aankomst? Wat zegt het Boek Henoch over deze geschiedenis met betrekking tot de Reuzen van Genesis 6 en de zondvloed van Noach? [Gary Stearman]

Volgens de Encyclopedia Britannica, betekent Hermon “Verboden Plaats .” Jerome (4de-eeuwse vertaler van de Latijnse Vulgaat) betekend Hermon als “een gruwel.” Berg Hermon was de plaats van binnenkomst voor een groep van boze engelen, die het menselijk ras bedierven in de dagen van Noach. Mozes schreef: “ En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.” ( Gen 6:1-4).

We hebben gesproken over deze "Nephilim" in vorige uitgaven, maar in dit artikel wil ik een aantal dingen toevoegen die je niet eerder kan hebben gehoord. Bijvoorbeeld, is er een rabbijnse opmerking over dit verhaal in een oud Joods commentaar, waarin twee rabbijnen toevoegen het volgende inzicht:

“Rabbi Jose zegt, naar aanleiding van een traditie, dat deze [Nephilim] Uzza en Azazel, die door God beroofd waren van hun hemelse heiligheid. Hoe is de vraag, kunnen ze bestaan ​​in deze wereld? Rabbi Hiya antwoordde, dat zij een klasse van geesten zijn bedoeld als in de woorden, “en vogels die vliegen op de aarde” (Gen. 1:20), en deze, zoals we al zeiden, lijken op mannen in de vorm van menselijk wezens. Als het wordt gevraagd, hoe kunnen ze zich transformeren? Het antwoord is, dat ze in feite zichzelf transformeren in allerlei vormen, want als ze uit de hemel neerdalen ze concreet als lucht en nemen de menselijke vorm aan. Dit zijn Uzza en Azazel, die in opstand kwamen in de hemel, en werden neergeslagen door God, en kwamen lichamelijk op de aarde en bleef daar, niet in staat om zich te ontdoen van hun aardse vorm. Vervolgens gingen ze dwalen naar vrouwen, en tot op deze dag bestaan ze ​​en leren de mensen de kunst van magie. Ze kregen kinderen die ze Enakieten (reuzen) noemden, terwijl de Nephilim zelf de “zonen van God” waren,” (Zohar, vol. 1, blz. 186).

Merk op dat een rabbijn zinspeelde op een klasse van geesten beschreven als “vogels” in Genesis 1:20. Misschien was dit de oorsprong van het verhaal dat engelen vogel-achtige vleugels hebben. Tot deze dag, zijn witte duiven het symbool van goed, terwijl de zwarte kraaien typisch het kwaad verbeelden. Het moet ook worden opgemerkt dat de vogels lijken een reptielachtige verbinding te hebben. De Phoenix werd afgeschilderd als een adelaar in het Westen, maar in het Oosten, het was een gevleugelde draak. Vanuit de oude overlevering, werd aan satan gedacht als iets van een waterspuwer met vleermuis-achtige vleugels.

Het apocriefe Boek van Henoch vertelt het verhaal van de Nephilim. Als eerste, laat me je een beetje achtergrondinformatie geven over dit mysterieuze boek. Geleerden hebben het getraceerd in zijn oorsprong terug voorbij de eerste eeuw: “In de vroege literatuur van de kerk is er een hele keten van bewijs hiervoor. Bijna alle van de kerk [leiders] wisten van een apocrief Boek van Henoch. Onder de Apostolische [leiders], verwijst de Brief van Barnabas naar een dergelijk werk. Vanaf dat moment tot aan ongeveer de zevende eeuw, produceert christelijke literatuur voldoende bewijs van de constante gebruik er van en de uitstekende reputatie van dit boek. De vroege theologen Justinus Martyr, Clemens van Alexandrië, Origenes, Irenaeus, Tertullianus, Eusebius, Jerome, Hilary, Epiphanius, Augustinus, en anderen verwijzen er naar en gebruiken het ... naar het voorbeeld van Judas, wiens citaat is ontleend aan Henoch 1:9. Zij allemaal, met misschien een afwijkende stem van Tertullianus, die alleen de canoniciteit van dit boek ontkende, en het te beschouwen als apocrief, maar sommigen gaan zelfs zo ver om de canoniciteit van Judas te ontkennen, omdat hij het had aangedurfd een quote te nemen uit een apocrief werk ” (George H. Schodde, 21 november 1881, Algemene Inleiding tot het Boek van Henoch).

Het volgende wordt geciteerd uit het Boek van Henoch:

“ En het gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan hen in die dagen mooie en bevallige dochters geboren werden. En de engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, verlangden naar hen, en zeiden tegen elkaar:
“Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen en nageslacht bij hen verwekken”. En Semjeza, die hun leider was, zei tegen hen: “Ik ben bang dat gij niet werkelijk met deze daad zult instemmen, en ik alleen de straf voor een grote zonde zal moeten dragen”.
En zij allen antwoordden hem en zeiden: “Laat ons allen met een eed zweren, en ons onder wederzijds toezicht allen aan elkaar binden om dit plan niet te verlaten, maar het uit te voeren”.
Toen zwoeren zij gezamenlijk en verbonden zich eraan door er wederzijds op toe te zien. En het waren er allen tezamen een tweehonderd die in de dagen van Jered neerdaalden op de top van de berg Hermon, en zij noemden het de berg Hermon omdat zij gezworen hadden

Van alle plaatsen op deze planeet waar engelen zouden kunnen zijn afgedaald, was het op de noordelijke grens van het Beloofde Land. Misschien wisten ze iets over de toekomstige plannen van God om het grondgebied te geven aan de nakomelingen van Abraham, en hebben deze engelen hun strategie uitgezet om “het zaad van de slang” in te voeren in het menselijk ras. Ook de berg Hermon lag in het grondgebied waar Cham en zijn gezin naar toe emigreerde na de uitspraak van God bij de Toren van Babel. Volgens Genesis 10:6, Cham had vier zonen: “En de zonen van Cham zijn: Cusch en Mitsraïm, en Put, en Kanaän” (Gen. 10:6).

Kanaän vestigden zich in het gebied van de berg Hermon en zuidwaarts het grondgebied, dat Abraham beloofde land is geworden. Dit is de reden waarom het Beloofde Land “Kanaän” genoemd in de dagen van Mozes en Jozua. (De uitdrukking tale Kanaän is dus een hele foute uitdrukking. vertaler) Misraïm ging verder naar het zuiden en emigreerde naar Egypte. Toevallig, heeft de berg Hermon drie toppen, en Cham zijn familie ontmoete een tweede reeks van “drie pieken”, die gebouwd zijn vóór de zondvloed (die van drie grote piramides). Klaarblijkelijk was de Misraïm gefascineerd door de piramides en ontwikkelde een systeem van aanbidding op basis van die oude structuren. Cush en Phut zijn verder doorgegaan met de gezinsmigratie zuidwaarts en vestigden zich in Ethiopië en delen van zuidelijk Afrika.

Tot aan deze dag, is de berg Hermon nog steeds de plek waar het kwaad voortdurend neerkomt op Israël. Het is het gebied van de Syriërs en de Hezbollah. Het Boek van Henoch vervolgt:

“En alle anderen met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovernarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend(?) el was; Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op.” (Henoch 7:1-4).

Het lijkt erop dat deze gevallen engelen (de Nephilim) bijna al het leven op aarde besmetten. We weten niet hoeveel mensen er besmet waren, maar ons wordtverteld dat alleen Noach’s familie genetisch zuiver bleef. Om die reden, heeft God de wereld verwoest met een zondvloed. Waren Noach en zijn drie zonen er niet geweest, dan zouden deze gevallen engelen een einde aan al het leven op de planeet hebben gebracht. Noach, Sem, Cham en Jafeth hielpen om de dieren te redden en herbevolking van de aarde.

God oordeelde de Engelen
Zowel Petrus en Judas voegen meer inzicht toe over deze gevallen engelen. Petrus zei: “Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden; en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht;” (II Peter 2:4,5).

Judas zei het op deze manier: “En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.” (Judas 6:6).

Beide passages vertellen van ernstige straf voor de Nephilim. Maar Mozes zei dat “zonen van God” weer verschenen na de zondvloed van (Gen. 6:4). Hoe kan dit zo zijn? Nou, het Boek van Henoch spreekt enkel over 200 engelen en satan was niet onder hen. Houd in gedachten, dat Satan’s troep veel groter was dan die 200. Misschien is de oorspronkelijke groep van Nephilim wel de verkenners voor een veel grotere leger van demonische engelen, die, onder leiding van Satan, naar de aarde kwam na de zondvloed. Het lijkt mij dat de Toren van Babel (betekenis "Poort naar God"), kan zijn gebouwd in een poging om met deze duistere krachten in contact te treden en een verdediging op te werpen tegen de dreiging van een oordeel. Zoals opgemerkt in de Zohar (boven) Rabbi Hiya zei: “... tot op deze dag bestaan ze ​​en leren de mensen de kunst van magie.”

Zoals hierboven is opgemerkt, Genesis 6:4 voegt toe, “... en ook daarna” - “waren er reuzen”, wat betekent dat er meer Nephilims terug gingen naar dit gebied na de zondvloed en wat door Jozua werd genoemd“het land van Reuzen”. Mozes en Jozua veroverde deze reuzen, van wie, Og de koning was. Mozes schreef; Zie, zijn bed was een bed van ijzer. De lengte ervan is negen el, en de breedte vier el, gemeten naar de elleboog van een man. (Deut. 3:11-13). Og regeerde in het gebergte Hermon. Joshua schreef:
“Vervolgens het gebied van Og, de koning van Basan, die tot het overblijfsel van de Refaïeten behoorde en in Astharoth en Edreï woonde. “Hij heerste over de berg Hermon, en over Salcha, en over heel Basan, tot aan het gebied van de Gesurieten en Maächatieten, en over de helft van Gilead, tot het gebied van Sihon, de koning van Hesbon. “Mozes, de dienaar van de HEERE, en de Israëlieten versloegen hen, en Mozes, de dienaar van de HEERE, gaf dat land in bezit aan de Rubenieten, aan de Gadieten en aan de halve stam Manasse.” (Jozua 12:4-6).

De stam van Dan verplaatst zich naar dit gebied tijdens de dagen van de richters, en nam de Kanaänitische verering over van deze engelen. Het was een oude afgoderij, dat tegenover de aanbidding van Jehovah stond. In feite, waren Baal en Astharoth de Kanaänitische godheden, waarvan de oorsprong ligt in het gebergte Hermon! Het boek Richteren noemt de berg Hermon nog “Baalhermon,” zeggende:

“Namelijk, vijf vorsten van de Filistijnen, en al de Kanaänieten, de Sidoniërs en de Hevieten, die in het bergland van de Libanon woonden, van de berg Baäl-Hermon af tot aan Lebo-Hamath.” (Richteren 3:3).

Bovendien, de gevallen engelen wonen op en rond de berg Hermon hebben een bijbelse naam voor de berg. Zij hadden de moed om plagiaat te plegen met een ​​naam die God had gegeven aan de berg Moria - De berg Sion! Mozes schreef:

“Zij hadden zijn land in bezit genomen en het land van Og, de koning van Basan, twee koningen van de Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan woonden, waar de zon opkomt, het gebied vanaf Aroër, dat aan de oever van de beek Arnon ligt, tot aan de berg Sion, dat is de Hermon,” (Deut. 4:47,48).

Sion betekent “verheven”, overwegende dat, Zion betekent “bolwerk.” Het is duidelijk dat Satan een ​​vervalsing van Gods plan wilde voor de verlossing van de mens. De duivel was vastbesloten om het “zaad” van de vrouw te vervangen door het “zaad” van de slang.
In een boek getiteld, De Gods of the Lodge, van auteur Reginald C. Haupt, Jr, beschreef hij vond hij tijdens zijn reis naar de berg Hermon vond:

“In de opgravingen van Baalbek, tot Heliopolis omgedoopt door de Grieken, werden tempels blootgelegd ter ere van Baäl en Bachus. Hetzelfde geldt voor de site op Sidon. De tempel huer draagt de naam van de Tempel van Baal van Sidon. Maar verreweg van groter belang was de tempel van Baal gevonden op de berg Hermon. Misschien zou het nuttig zijn om [Reginald Haupt] te citeren uit mijn directe bron. In 1982 de editie van de Thompson Chain Reference Bible (Vierde verbeterde uitgave), de archeologische bijlage als bedoeld door G. Fredrick Owen, DD, Ed.D. Dr Owen schreef op pagina 376 van zijn aanvulling het volgende: “de berg Hermon, de ‘chef’ van de bergen van Palestina is vijf mijl breed en twintig mijl lang. Het heeft drie toppen, de hoogste die 2800 meter boven de Middellandse Zee uitsteekt. Eeuwen voor de tijd van Abraham, is de hele berg vereerd in verband met Baäl.”

“Verering van Baäl was de belangrijkste godsdienst van Kanaän. Op de meeste hoge toppen van het land stonden heiligdommen bekend als ‘hoge plaatsen,’ hoe hoger hoe heiliger. Hier werden bomen geplant en heiligdommen gebouwd voor de eredienst. Sinds de berg Hermon boven alle andere bergen in de regio uittorende, was dat de voornaamste hoge plaats, het heiligdom van alle heiligdommen en keken Kanaänieten naar de berg Hermon als de moslims hun gezicht naar Mekka richten wanneer ze bidden.

Misschien begrijpt men nu beter de ontkenning van David in de Psalm als hij zegt “Ik richt mijn oog op naar de bergen komt daar mijn hulp vandaan? Nee, mijn hulp komt van de Heer.”

"Tijdens de zomer van 1934, Dr Stewart Crawford en de schrijver [Reginald Haupt] leidde een kleine expeditie, waarin we de oude Baäl heiligdommen bestuderen rondom de berg Hermon. Wij zien dat vele ruïnes daar zijn gelegen en in elk geval het heiligdom zo was georiënteerd dat wanneer de priesters en de toegewijden voor het altaar stonden, zij het heiligdom van de hoofdgod Baäl zagen, of Quibla, gelegen op de hoogste van de drie pieken van Hermon.

"We vonden toen we de berg beklommen de verwoeste tempel van Baäl, vervaardigd van Herodiaanse metselwerk, die zij dateerde voorafgaande aan en tijdens het begin van de christelijke jaartelling. In een lagere plaats in de buurt van de noordwestelijke hoek van de tempel, in de opgraving vonden we ladingen van as en verbrand bot, dat daar was gedumpt als een restant van de offers "(Reginald C. Haupt, Jr, de goden van de Lodge, p . 126).

Tijdens de bediening van Jezus, Hij en Zijn discipelen bezocht Caesarea Filippi (zie foto), waar de rivier de Jordaan ontspringt uit de hellingen van de berg Hermon. Op de foto ziet men de grot waar de verering van Baal in volle gang was. Met inachtneming van deze heiligdommen, stelde Jezus de vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?” (Matt. 16:13). Jezus stond op het grondgebied van Zijn grote vijand, de satan, en zijn afgodische Nephilim. Het was op het gebied van waaruit de antichrist zou ontstaan.


De Franse Connectie

In 1666, Lodewijk XIV van Frankrijk, gaf toestemming voor de bouw van een observatorium in Parijs om de lengtegraad te meten. Dit was het begin van de Parijse Nul Meridian. Geloof het of niet, volgens de “Paris Zero Meridian” ligt de berg Hermon (en de oude grondgebied van Dan) op 33 graden ten oosten van de Parijse nul meridiaan (lengtegraad) en 33 graden ten noorden van de evenaar (breedtegraad)! De 33e graad werd een belangrijk onderdeel van de vrijmetselarij, waarschijnlijk te wijten aan een geschiedenis die teruggaat tot de Tempeliers, de Franse Merovingische dynastie, en hun familiebanden met het Danieten.

Toch zou de Britten niet worden overtroffen. In 1675, Engeland’s eerste koninklijke astronoom, Sir Flamsteed, ontwierp een Meridiaan in Londen als rivaal van de ene in Parijs. In 1725, Edmund Halley, de tweede Astronomer Royal, vestigde een tweede Meridiaan. In het midden van de 18e eeuw, een andere astronoom Royal, James Bradley, een derde. En in 1851, een andere astronoom Sir George Airy, met het opzetten van nieuwe meetapparatuur in een kamer naast de originele uitrusting van die van Bradley (op slechts 19 meter afstand), werd dat de uiteindelijk de basis voor de internationale tijd.

Het werd al snel duidelijk dat de wereld een ​​wereldwijde standaard nodig had als nul meridiaan, dus in 1884, kwamen 25 landen bijeen in Washington, DC, en stemden voor Airy’s zijn meridiaan op het Londense Greenwich Observatory te accepteren als de nulmeridiaan. Frankrijk onthield zich van stemming. De Fransen hebben de Parijse Zero Meridian gehouden als een rivaal van de Greenwich tot aan 1911 voor tijdwaarneming doeleinden en tot aan 1914 voor navigatie. Tot op deze dag, de Franse cartografen werken nog steeds met de meridiaan van Parijs op sommige kaarten.

In de eerste jaren van de twintigste eeuw, een boekje dat verscheen in Rusland met als titel, “De Protocollen van de Wijzen van Sion.” Het was aangeprezen als de onthulling van een Joods complot om de wereld te regeren. Echter, de verbinding met de Vrijmetselaars is heel duidelijk. Het boekje eindigt met de verklaring: “ondertekend door de vertegenwoordigers van Sion van de 33e graad” (Michael Baigent, Heilig-Bloedprocessie Heilige Graal, p. 193).

Merk op dat de naam “Sion” is gespeld met een “S” in plaats van een “Z.” De verbinding met de berg Hermon ligt voor de hand.

De stam van Dan

Jacob profeteerde dat Dan “een slang op de weg, een adder op het pad” zou zijn (Gen. 49:17), en Mozes profeteerde: “Dan is een leeuwenwelp, hij springt uit Basan tevoorschijn.” (Deut. 33:22 ). Deze twee profetieën zijn opmerkelijk, omdat zij Dan verbinden met het “zaad van de slang”, waaruit de antichrist zal voortkomen om de titel te claimen “leeuw van Juda.”
In het boek Richteren verplaatsen de Danieten zich naar het noordelijke deel van het Beloofde Land. Ze vestigden zich aan de voet van de berg Hermon, in het grondgebied van Basan, en namen de afgodische Kanaänitische religie van Baäl en Astaroth over. Uiteindelijk werden ze gedeporteerd en werden de spreekwoordelijke “en één van de verloren tien stammen.”

Echter, de Danieten (dwz de Spartanen) uit Griekenland, vestigden dezelfde religieuze praktijken die de Danieten hadden ontwikkeld op de berg Hermon. De Griekse mythologie is een uitgebreide heruitvinding van de Danitische religie. De Spartanen vonden een “boodschapper van de goden” uit en noemde hem Hermes (een variant van Hermon), die de Romeinen Mercurius noemden.

Vermoedelijk, had Hermes een zoon genaamd Pan. De naam “Pan” zou een verbastering van de naam “Dan.” Vandaag noemen de Arabieren Caesarea Filippi “Banias,” maar dat is omdat het Arabisch geen “P” geluid heeft. De oudere vorm was “Paneas” (betekent “stad van de Pan”) uit “Paneion.” De naam komt van Pan, de heidense god die er werd aanbeden. Resten van deze Pan’s beelden zijn nog steeds zichtbaar. Let op de nissen en spelonken / grot in de foto. In 4 vC, was dit gebied de tetrarchie van de zoon van Herodes Philippus, die Paneas omdoopte tot Caesarea Filippi. Deze naam bleef tot aan het bewind van Nero.

De naam Pan betekent “Alle dingen, alle goden, of al het leven.” Daarom, toen de Romeinen een koepelvormige tempel bouwden om al hun goden te herdenken, noemden zij het een “Pantheon.” Het is een combinatie van twee root woorden, “Pan” staat voor de zoon van Hermes (Mercurius) en “Pan” “Theo” betekent “goden” Het is duidelijk dat de berg Hermon, met zijn beruchte “gevallen engelen” zijn weg heeft gevonden in de mythologieën van vele oude culturen.

Salomo had ook iets opmerkelijks te zeggen over de berg Hermon:

“Kom met Mij van de Libanon af, bruid, met Mij van de Libanon af, kom! Daal af van de top van de Amana, weg van de top van de Senir en de Hermon, van de holen van de leeuwen, van de bergen met de luipaarden.” (Hooglied 4:8 ).

Hier, noemt Salomo een “Leeuwen hol en de bergen met de luipaarden.” Dit kan een verwijzing zijn naar de profetie van Mozes, die Dan een “leeuwenwelp” noemt (Deut. 33:22). Het lijkt erop dat Salomo op de hoogte was van de Danitische aansluiting op de berg Hermon en gebruikt de metafoor van de Danitische “hol van de leeuw.” Toen de Danieten voor het eerst aankwam in Noord-Israël, veroverden ze het dorp van Laïs (betekent “leeuw”) en doopten het om tot “Dan” Het boek Richters zegt.:

“Zij gaven de stad de naam Dan, naar de naam van hun vader Dan, die een zoon van Israël was. Vroeger was de naam van de stad echter Laïs.” (Richteren 18:29).

Bovendien, noemde Salomo de berg Hermon in verband met “luipaarden.” Er wordt gezegd dat de kleinzoon van Cham, Nimrod, een luipaard huid droeg als een symbool van zijn koningschap. Ook zijn er schilderijen van de Egyptische farao’s versierd met luipaard huiden. Zelfs sommige middeleeuwse Europese koningen droeg luipaard huiden. Oude joodse commentaren verbonden de luipaardvel van Nimrod met de huiden gedragen door Adam en Eva:

“Waarlijk, hij was een man met macht, want hij was gekleed in de kleding van Adam, en was in staat door gebruik daarvan de mensheid met deze listen te bedriegen. Rabbi Eleazar zei: “Nimrod maakte gebruikt door middel van die kledingstukken om de mensen te verleiden tot afgodische aanbidding, die hem in staat stelde om de wereld te veroveren en zichzelf uit te roepen als de heerser, zodat de mensheid hem aanbidding aanbood. Hij heette Nimrod om reden dat hij in opstand kwam tegen de Allerhoogste Koning, boven, tegen de hogere engelen en tegen de lagere engelen.”

“Rabbi Simeon zei: “Onze collega’s zijn vertrouwd met een diepgaand mysterie aangaande deze kledingstukken.” (Zohar, vol 1, blz. 250.). In Daniël 7 en Openbaring 13, lijkt de Antichrist te worden verbonden met de metaforische luipaard.

We kunnen niet met zekerheid zeggen dat Adam en Eva luipaard huiden droegen, maar er zijn een aantal bronnen die suggereren dat Nimrod een luipaardvel droeg. Onder hen was Alexander Hislop, in zijn werk, The Two Babylons:

“Deze gewoonte van het temmen van de luipaard, en het in dienst stellen van de mens op deze manier, is getraceerd tot in de vroegste tijden van de primitieve oudheid. In de werken van Sir William Jones, vinden wij het gezegde uit de Perzische legenden, dat Hoshang (dat wil zeggen, Nimrod), de vader van Tahmurs, die Babylon bouwde, was de "eerste die honden en luipaarden fokte voor de jacht.” Zoals Tahmurs, die Babylon bouwde, kan niemand minder zijn dan Nimrod, deze legende is alleen verbonden aan zijn vader wat, zoals zijn naam zegt, kreeg hij de faam voor het doen daarvan.

“Nu, zoals de klassieke god met de leeuwenhuid erkend wordt als het teken van Hercules, de doder van de leeuw Nemea, op dezelfde wijze, dus een god gekleed in de huid van de luipaard wijst natuurlijk Nimrod aan als, de “luipaarden-onderwerper.” Dat dit luipaardvel, als behorende bij de Egyptische god, is het geen incidentele zaak, en hebben we daarmee het duidelijkste bewijs.

“Wilkinson vertelt ons, dat op alle soorten gelegenheden als de Egyptische hogepriester werd geroepen om officieel op te treden, het absoluut noodzakelijk dat hij de luipaard huid moet dragen, als zijn kleed.

“Zoals het een universeel principe is in alle afgoderij dat de hogepriester het insigne van de god moet dragen die hij dient, dit betekent het belang van de gevlekte huid die het moet hebben gehad om te worden bijgevoegd als een symbool van de god zelf,” (Alexander Hislop, The Twee Babylons).

De Danitische Antichrist
In andere artikelen hebben we de leer van de vroege kerk theologen gezien, Irenaeus en Hippolytus, die zei dat de Antichrist zou afkomstig zijn uit de stam van Dan, op basis van Jeremia 8:16: “Vanuit Dan wordt het gesnuif van zijn paarden gehoord, heel het land beeft van het geluid van het gehinnik van zijn hengsten. Zij komen en verslinden het land en al wat het bevat, de stad en wie erin wonen.”
We hebben besproken het feit dat de Griekse koning Alexander de Grote, beweerde te zijn geboren uit het “zaad van de slang.” En we hebben de mogelijkheid besproken dat de Romeinse keizer Nero kon afstammen van de Danieten. Nou, toen Nero het Romeinse Rijk regeerde heeft hij Caesarea Filippi omgedoopt ter ere van zichzelf. Voor een tijdje, was de locatie van deze Danitische oude stad, genaamd “Neronias” (betekend “stad van Nero”) (Encyclopedia Judaica, “Banias”, blz. 162).

Tot slot, een oude Joodse Midrasj vergelijkt Samson met hun te verwachten Messias, zeggende: “Samson in sommige opzichten werd beschouwd als een voorloper van de Messias die zal komen uit Juda, maar zijn moeder, volgens de Midrasj zal komen uit de stam van Dan” (Yair Davidy, “Dan”).

Verbazingwekkend! De Joden zijn op zoek naar een Messias, wiens vader komt uit de koninklijke familie van Juda, maar wiens moeder zal komen uit de stam van Dan!

De gevallen engelen die zijn afgedaald naar de berg Hermon introduceerden het “zaad van de slang” in het menselijk ras. Blijkbaar, na de zondvloed, vergezelden ze de leden van de stam van Dan, en mengen het “zaad van de slang” opnieuw met het menselijk genoom. De eerste keer dat het gebeurde, oordeelde God de wereld met water. De volgende keer zal het door vuur zijn.”

Bron: Mount Hermon: Gate of the Fallen Angels | Prophecy In The News