www.wimjongman.nl

(homepagina)

De wereld escaleert naar Apocalyptische Tijden

Het Boek Openbaringen is het boek voor het begrijpen van onze toekomst. Ons hele gebeuren is ingesteld om Openbaring hoofdstuk vier te openen. De troon van God in de hemel is omcirkeld door een regenboog die nog steeds de barmhartigheid laat zien van het hart van de Vader. Daar worden vier cherubijnen gezien om de heiligheid van God te verdedigen in deze ‘los geslagen’ wereld. De Zeven Geesten zijn eigenlijk de Heilige Geest in de zeven uitingen van Zijn alomtegenwoordige bevoegdheden. Vierentwintig oudsten voltooiing de scène bij de opening van de eeuwige verlossing en het perfecte oordeel gaat beginnen.

Het fenomenale boek van God, Openbaring is geschreven juist voor onze generatie. Als je begrijpt dat het totale universum moet worden gezuiverd en bevrijd, van meer dan zes duizend jaar vervuiling en elke uiting van zonde moet worden berecht en geëlimineerd, dan is de taak adembenemend. Het proces is universeel. Iedere engel in de hemel zal erbij worden betrokken. Allen in de hemel en alle heilige personen, heel de aarde met haar bewoners, en alle verborgen geesten van Satan en leugen zullen passeren in profetische orde. Niets en niemand, in Gods grote universum zal worden verontschuldigd. Dit is het noodlottige uur om vast te stellen van wat er gebeurd is in de hemel en in de Tuin van Eden.

Alle onbeschrijfelijke tekenen en wonderen van wat is begonnen in 1948, toen Israël als een nieuwe natie werd geboren, en dit alles alleen maar is geëscaleerd gedurende zestig jaren. In deze periode van een generatie, is elk bijbels teken van de eindtijd zichtbaar geworden. Het is niet mogelijk om te kijken in de Bijbel naar het beeld van de totale scène en dan niet te weten dat Gods Woord perfect is. De tekenen van de tijd wijzen uit dat het laatste uur van de geschiedenis van de heidenen zich gaat sluiten. Op exact hetzelfde moment, als we kijken naar hoe de heidense wereld verwelkt, zien we Israël opbloeien. Israël heeft nog steeds veel te lijden, maar er is bewijs dat het geloof in bloei komt.

Het noodlottige uur van Israël, genaamd “Jakobs benauwdheid”, zal twee duizend jaar van verdriet afsluiten. De profeten van de beide testamenten spreken van dat toekomstige moment, dat Zijn uitverkoren volk tot geloof zal komen in Jezus Christus. Zacharia verklaarde door de Geest,

“Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn.

Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.” (Zacharia 3:9 b-10).

“En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.”(Romeinen 11:26-27).

Het uitverkoren volk van Israël is lang beschouwd als een soort profetische klok. Kijken naar deze natie met hun militaire waakzaamheid en eigenlijk sprekende van de oorlog van Gog en Magog als een eminent gebeuren, dat niet verklaard kan worden behalve door de Bijbel. Ezechiël schreef het script voor deze oorlog vijfentwintig eeuwen geleden. De oorlog is geplaatst vlak voor de grote duizendjarige Tempel en de terugkeer van de Messias. Het is spannend om in de Bijbel uit te zoeken wanneer de natie van Jezus Christus, zoals afgebeeld in de toekomst met recht en grootheid, te zien zal zijn. Israël’s meest glorieuze koninkrijk verschijnt aan de horizon. Maar, we beginnen in te zien dat Israël slechts een klein deel is van het beeld en alles wat het vertegenwoordigt.

De hele wereld is plotseling net zo profetisch als Israël. Niet langer praten we alleen over de One World Order; die we zich zien ontwikkelen. Er is geen probleem waarmee onze wereld wordt geconfronteerd waarin slechts een enkele natie een probleem is. Noord-Korea heeft de wereld verbaast, maar “wat is de volgende probleem” van deze schurken overheid? De beer van China wordt in snel tempo een monetaire reus. De langzame ondergang van Amerika is verontrustend voor elke natie, groot of klein. Rusland onthult al heel snel zijn nieuwe giftanden van militaire herstel.

Aardbevingen zijn ook een “barometer” voor de gehele menselijke geschiedenis. Niets is angstiger voor de mensheid dan wanneer de grond begint te schudden en te scheuren. De Bijbel maakt dit fenomeen tot een middelpunt van de profetische gebeurtenissen. Jezus benadrukt dit als een van de belangrijkste Eindtijd tekenen is.

“en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.” (Lukas 21:11).

Terwijl we toe moeten geven dat nieuwe technologieën beter de frequentie van de aardbevingen kunnen bepalen, is het toch duidelijk dat zij mateloos zijn geëscaleerd. De wereld ziet een gemiddelde van ongeveer veertig aardbevingen met een magnitude van meer dan 2,5 en nog vele kleinere elke dag. De woorden “verschillende plaatsen” dient ook te worden opgemerkt. Met het nazien van de verslagen, is het duidelijk dat aardbevingen zich niet langer alleen op bekende breuklijnen bevinden, maar wereldwijd op “verschillende plaatsen” De nationale nieuwsmedia lijkt terughoudend te spreken over dit soort ontwikkelingen, opdat dit de belangstelling voor de bijbelse profetieën groter zal maken.

Laten we eens een periode van vierentwintig uur nemen en de aardbevingen documenteren die zich hebben voorgedaan. Over de vierentwintig uur durende periode van 23 januari 2011, waren er eenenveertig (41) aardbevingen die meer dan 2,5 magnitude hadden; achttien (18) die meer dan 3,5; en elf (11) werden geregistreerd met meer dan 4,5, en acht (8) met meer dan 5.0.

Hier zijn de delen van de aarde waar de aardbevingen zich hebben voorgedaan op die ene dag: Alaska, Puerto Rico, de Zuid-Sandwicheilanden, Japan, Californië, de Maagdeneilanden, Figi, Dominicaanse Republiek, Chili, Idaho, Mexico, Indonesië, Arizona en Nevada. De aarde beeft, trilt en schudt als een onrustige universum.

Mysterieuze sterfgevallen van dieren hebben zich vaker voorgedaan over de hele wereld, maar ik kan nergens een verslag vinden van een wereldwijde reeks van gebeurtenissen op elk continent en in verhoudingen die we hebben gezien in de laatste paar weken.
Deze gebeurtenissen lijken zich te verspreiden als een wildvuur over de hele wereld. Het lijkt te zijn begonnen in Beebe, Arkansas, waar werd gemeld dat vier duizend (4.000) rood gevleugelde merels uit de hemel vielen. bij het zien van de foto’s van de massa op en rond de snelwegen lijkt het apocalyptisch ongeacht iemands bijbelse mening. Er waren ook meldingen uit Rockwell, Texas; Pointe Coupee Parish, Louisiana; en tal van andere staten, en in verschillende landen van de wereld. Snel daarop, de dood van grote aantallen (zelfs tonnen) van vis die in het water dreven. De Chesapeake Bay melde twee miljoen doden croakers die waren aangespoeld. Dan was er de aankondiging van honderden tonnen aan sardines, meervallen en andere vissoorten in Nieuw-Zeeland en Brazilië.

Binnen een paar dagen was er het nieuws van 8.000 duiven die dood uit de hemel van Italië vallen; kraaien in Zweden; watervogels in Houston en Minnesota, en koppels vogels in de buurt van Nashville, Tennessee.

Alsof dat niet genoeg is, werden veertig tot vijfenveertigduizend krabben dood aangetroffen op de stranden van Kent, Engeland en melding gemaakt van de dood van veel pinguïns in Nieuw-Zeeland.
Een paar dagen geleden, stierven 10.000 koeien en buffels in Vietnam. Een paar dagen eerder, 200 koeien in een weiland in Arkansas.

De verslagen van soortgelijke gebeurtenissen blijven komen uit alle hoeken van de wereld. De Bijbel beloofde duidelijk dit soort vreemde dood in de populatie van kippen en vissen.

Zefanja schreef als hij woorden sprak van God,

“Ik zal mens en dier wegvagen, Ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen en de struikelblokken, samen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, spreekt de HEERE.” (Zefanja 1:3).

Hosea beloofde,

“Daarom treurt het land, en ieder die erin woont, verkommert, met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen.” (Hosea 4:3).

Voeg daarbij de vreemde gebeurtenissen met de hemellichamen en de atmosfeer van onze wereld. Zie het verslag van Project World Awareness, dat ons doet denken aan de Bijbelse waarschuwing uit Lukas 21:11 b

“ Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.”

“De boze zon - Met maanden van dreiging waarbij onderzoekers hun handen wringen over de naderende zonnestormen. Sommigen hebben het over een verwoestende tsunami van een zonne-storm op onze geavanceerde technologie, anderen uiten ernstige waarschuwingen over geweldige explosies op het oppervlak van de zon die de aarde kunnen bereiken, en ons magnetisch veld kan verstoren, en bloot stellen aan miljarden hoge intensiteit aan X-stralen en andere dodelijke vormen van kanker-veroorzakende stralingen. Nu het bewijs is opgedoken dat er mogelijk iets gevaarlijks gebeurt, diep verborgen in de kern van onze leven-gevende ster: nooit is eerder gezien dat deeltjes met een mysterieuze kracht - wordt geschoten vanuit de zon die de Aarde raken” (www. projectworldawareness.com)

Een publicatie van Natural News spreekt van de mogelijkheid van giftige gassen in onze derde Hemel. “Het echte zorgwekkende deel over dit alles is het plotselinge besef dat de giftige wolken van waterstofcyanide ons kan bereiken in onze lagere atmosfeer, zij theoretisch gezien ook het maaiveld kunnen bereiken. Dat is de leefruimte waar de mensen leven, en natuurlijk, indien die giftige wolk naar beneden zou komen in een grote stad zoals New York, zou dit onmiddellijk de dood van mogelijk miljoenen mensen kunnen veroorzaken. Niemand kan een plotselinge wolk van waterstofcyanide overleven - zelfs niet degene die zich voorbereiden. Ik heb zelf voedsel opgeslagen en een aantal dringende maatregelen genomen, maar zelfs ik zou waarschijnlijk niet een plotselinge waterstofcyanide gas aanval vanuit de ruimte overleven. Namelijk, waterstofcyanide wordt gebruikt om zowel een knaagdier te vermoorden, als een chemische precursor te zijn bij de vervaardiging van farmaceutische producten.” (Www.naturalnews.com)

Er is genoeg wetenschappelijke spreken over wat er gebeurt in onze atmosfeer of in de derde hemel om aan Christus woorden te voldoen;

“En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.”(Lucas 21:26).

Ik heb nog niet eens het nieuws genoemd van een zich ontwikkelende Wereld Orde met een universeel doel om alle handel te controleren. Wat is zwarter dan een One World Economy in een One World Religie? Zo zal in snel tempo uw religieuze opvattingen volstrekt onaanvaardbaar zijn, als zijnde exclusief. Om te zeggen dat Christus alleen de Redder van de wereld is, is niet alleen bekrompen en maar wordt beschouwd als haat zaaien.
Twee dingen moeten worden gezien tan aanzien van het religieuze One World System. Het eerste is dat er vele godsdiensten zijn en vele wegen naar de Hemel en alleen mentaal gestoorde mensen geloven iets anders.
Ten tweede het gender-vrije concept van de mensheid. Het homohuwelijk moet worden beschouwd als gelijk aan het heteroseksuele huwelijk. Elk concept van overspel of ontucht wordt beschouwd als niets anders dan een beperking van de aflopende religieuze slavernij. De Paspoort-afdeling van de Amerikaanse regering heeft zopas de formulering gewijzigd over de vraag naar de status van uw geslacht. Het is niet langer man of vrouw, maar ouders een en ouder twee.

De vervulling van het Boek van de Openbaring, en de grote dag van het herenigen van deze wereld naar God terug is aanstaande. Het feit dat onze wereld alles wat waarheid en gerechtigheid verzaakt, is een bijkomend bewijs van hoe dicht we bij dat grote uur staan. Iedere heilige heeft behoefte aan steun in de Heilige Schrift. Het maakt niet uit hoe groot de naam of hoe groot de reputatie is.

Als een persoon het Woord van God verlaat, zit die in de problemen. Onze plicht is om te leven volgens de Schrift. Als je niet vol bent van de Heilige Geest, moet u een altaar vinden en bidden zodat de getuigenis van God je hart kan vervullen. Alleen het Woord en de Geest kan uw ziel bewaren in deze Antichristelijke wereld. Wees een gebedskrijger en wandel in de waarheid.

Joseph R. Chambers

jrc@pawcreek.org