www.wimjongman.nl

(homepagina)

Adelaar als symbool

27 September 2011

De tussen haakjes staande toevoegingen staan niet in de basistekst.

In het Boek Henoch worden de volken als dieren benoemd.

89.1 En een van die vier ging naar de witte stier (Noach), en leerde hem een mysterie, trillend als hij was. Hij werd geboren als een stier, maar was een man, en bouwde voor zichzelf een grote boot (de ark), en woonde er op, en drie stieren (Sem, Cham en Jafeth) gingen met hem in dat vaartuig, en ze waren geborgen.

{}

89.9 En de witte stier (Noah), die een man was, ging uit dat schip (de Ark), en de drie stieren (Sem, Cham en Jafeth) met hem. En een van de drie stieren was wit, net als de andere stier, en een van hen werd rood als bloed, en een was zwart (de kleur van het ras). En de witte stier (Noah) overleed.
89.10 En zij begonnen de vaders van wilde dieren en vogels te worden, zodat er van hen allerlei soorten ontstonden: leeuwen, tijgers, wolven, honden, hyena’s, wilde zwijnen, vossen, dassen, varkens, valken, gieren, wouwen, arenden, en raven (elke natie van de mensheid). Maar onder hen werd een witte stier geboren (Abraham).
89.11 En zij begonnen met elkaar te bijten (onderling te vechten), maar de witte stier (Abraham), die werd geboren onder hen, werd de vader van een wilde ezel (Ismaël) en een witte stier (Isaäk) erbij, en de wilde ezels (de Ismaëlieten) namen toe.
89.12 Maar de stier (Isaäk) die werd geboren, was de vader van een zwart wild zwijn (Esau) en een wit schaap (Jakob), en het wilde zwijn (Ezau) werd de vader van veel zwijnen en dat schaap (Jacob) was de vader van twaalf schapen (de twaalf stamvaders).

{}

En hij riep dat schaap (Mozes), dat gevlucht was voor de wolven (de Egyptenaren), en sprak met hem over de wolven (de Egyptenaren), dat hij hen zou moeten waarschuwen dat ze niet de schapen (de Hebreeën) moesten aanraken.

{}

89.47 En de eerste ram (Saul) heeft de tweede ram (David) achtervolgd en deze tweede ram (David) stond op en vluchtte voor hem. En ik keek toe tot die honden (Filistijnen) de eerste ram (Saul) aanvielen.
89.48 En die tweede ram (David) stond op en leidde de kleine schapen (de Hebreeën), en die ram (David) heeft veel schapen verwekt, en viel in slaap (overleden). En een klein schaap (Salomo) werd een ram (koning) in plaats van hem, en werd de prins en leider van de schapen (de Hebreeën).

{}

89.56 En ik zag hoe hij het huis van hen verliet, en hun toren (de tempel), en hen allen overgaf in de handen van de leeuwen (Assyriërs), zodat zij hen in stukken konden scheuren en hen verslinden, en in de handen te geven van alle dieren (naties).

{}

90.2 En daarna zag ik in het visioen, al de vogels van de hemel komen: de adelaars, de gieren, en de wouwen, en de raven (Syriërs). Maar de adelaars (Romeinen) leidden alle vogels, en zij begon de schapen te eten, de ogen uit pikken, en hun vlees te verslinden.

Uit deze fragmenten in het Boek Henoch blijkt dat het dier-symbool van Israël het witte schaap is en de koning over hen een Ram. Alle volken kregen een dier als symbool. Dit verklaart waarom Yeshua, Herodes een vos noemde. Deze was een Edomiet. Lucas 13:32 Hij antwoordde: Zeg tegen die vos: “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing.”
De Filistijnen kregen de hond als symbool en degene die de schapen verslonden kregen een adelaar als symbool.

Het boek Henoch vervolgt in 90.4 met; En ik keek toe, totdat de schapen (de Hebreeën) werden verslonden door die honden, en door de arenden (Romeinen), en door de wouwen, en ze lieten hen noch vlees, noch de huid, noch pees, totdat alleen nog hun botten over waren. En hun botten vielen op de grond en de schapen (Hebreeën) werden weinig in getal.

Het volk zou worden vervolgt tot er geen natie meer over zou zijn.

() - Het Romeinse wapen
Als de schapen worden verslonden door de Adelaars zijn dat als eersten de Romeinen. Die hadden dit bovenstaande teken als hun wapensymbool voor de legioenen.


() - Heilige Roomse Rijk
Nu zien we het merkwaardige feit dat dit symbool ook door het Heilige Roomse Rijk is overgenomen. Ook dit rijk achtervolgde de Joden en volgelingen van Yeshua met alle macht. Oostenrijk als de uitloper van het Roomse Rijk is een land die ook deze adelaar als symbool heeft.


() - Nazi wapensymbool
Vervolgens het Wapen van de Nazi’s die ook dit dier als symbool heeft. Een van de doelstellingen van dit rijk was de uitroeiing van het Joodse volk. Maar ook landen als Montenegro, Polen, Servië, Roemenië, Rusland en Albanië, zijn landen die dit dier als hun symbool hebben en zijn dan ook geen landen die erg vriendelijk tegenover joden staan.

Zie de video op YouTube over de samenwerking tussen de Arabieren en de Nazi’s.
The Islamist-Nazi Link: The Grand Mufti of Jerusalem - deel1
The Nazi mufti of Jerusalem - deel 2
Men had maar één doel voor ogen, het uitroeien van de Joden.


() - Wapensymbool Islamitische landen

Maar het wordt nog merkwaardiger als we de symbolen van de Islamitische staten bekijken. Dan zien we dat in heel veel landen men de adelaar als symbool heeft. Landen als Syrië, Egypte, Jemen, Irak, Zuid-Jemen en de Verenigde Arabische Republiek


() - Wapensymbool Palestijnen
Ja ook de Palestijnen zij hebben hetzelfde symbool overgenomen. Daarmee de doelstelling bloot leggende over de vernietiging van het Joodse volk.


() - Symbool van de VS.

Kijken we dan naar het symbool van de Verenigde Staten, dan hebben ook zij de Adelaar als symbool van hun macht en nationaal embleem. Zij zullen zich dan ook uiteindelijk tegen Israël keren? Ik dank dat het een uiterst gevaarlijke plek wordt voor Joden.

Er zijn dus heel veel landen met dit symbool hebben en die achter het streven staan van de adelaars om de schapen te verslinden en het als kale botten achter te laten.
In de Tweede wereldoorlog heeft men dat werkelijk gedaan, maar Ezechiël vertelt ons dat de botten weer zouden herleven en een volk vormen.
De wereld verzameld zich nu in een laatste poging om dit te verhinderen, er zal nog veel leed komen over de aarde, voor zowel Joden als niet-joden wanner de Dag des Heren zal aanvangen. Een tijd die de ‘Grote verdrukking wordt genoemd.’

Het wachten is op een vrede waarover Henoch al sprak.

90.19 En ik keek totdat een groot zwaard werd gegeven aan de schapen (de Hebreeën). En de schapen (de Hebreeën) gingen uit tegen alle wilde dieren om ze te doden. En al de dieren en vogels van de hemel vluchtten voor hen.
90.20 En ik keek tot er een troon werd opgericht in het aangename land en de Heer van de schapen (God) er op zat. En zij namen al de verzegelde rollen en opende de boekrollen voor het aangezicht van de Heer van de schapen (God).