Wanneer is de opname?

Signalen

Alle berekeningen ten spijt, en er zijn er nogal wat, heeft de opname ook niet dit weekeinde plaats gevonden.

Door de verschuiving van de machten in de wereld kunnen we de theorie over de eindtijd zoals geleerd in de afgelopen decennia niet meer helemaal handhaven en zullen we op zijn minst deze moeten aanpassen. Zelfs het begrip Vrede moeten we aanpassen als we zien wat de wereld daarmee bedoeld in onderhandelingen over het Middenoosten.
Het mag duidelijk zijn dat na het communisme waar de focus lag in de uitleggingen over de eindtijd dat er heel wat veranderd is in de wereld en de focus oer de eindtijd gebeurtenissen nu helemaal in het Middenoosten liggen.
De blik van de hele wereld is gericht op dat kleine landje Israël geen enkel land ontkomt eraan iedereen heeft wel wat te vertellen.

Deze veranderde machtsverhouding heeft een grotere verwarring gegeven omtrent de opname van de gemeente en de komst van de antichrist.

Deze bijdrage zal niemand bevestigen, ja zelfs misschien nog meer verwarring stichten.

Men bestrijd elkaar over het tijdstip waarop dat zal gebeuren en hoe, als men al niet van mening is dat het helemaal niet zal gebeuren in onze tijd.

De ene school zegt dat de antichrist zich eerst moet openbaren, waarna de gemeenten onmiddellijk wordt weggenomen en deze dan daarop 7 jaar op aarde regeert. De andere school zegt dat er eerst een tijdperk van vrede zal zijn met de antichrist en eerst na drie en een half jaar de gemeente wordt weg genomen.
Men weet niet uit hoe die vrede er dan uit ziet en onder welke omstandigheden.
De meeste mensen zijn van mening dat Israël geen vrede kent op dit moment.

Ik waag dat weer te betwijfelen. Wie zou zo gek zijn als tourist om met zijn honderdduizenden naar een land te reizen waar geen vrede heerst en men niet zeker weet of men wel terug komt. Niemand toch?
Trouwens waar staat het de de periode van de zegels. bazuinen, donderslagen en schalen precies 7 jaar zullen duren? Dat is een aanname vanwege het feit dat de antichrist 7 jaar zijn heerschappij mag uitoefenen.
Vervolgens zijn een nog degene die menen dat er helemaal geen opname is, maar een tegemoet gaan van de wederkomende Christus. Naar boven en weer naar beneden.
Maar deze mensen hebben waarschijnlijk nog nooit de verschillen onderzocht van de beide komsten.

Verder nog de uitleg van het verhaal van wanneer Jozef in de hongersnood de broeders hun redder ontmoeten na twee van de zeven jaar en dan er nog vijf jaar zijn te gaan, als zijnde het tijdstip dat de opname van de gemeente plaats vindt. Twee jaar nadat de antichrist aan de macht is.
Hier het manco dat Jozef eerst als type van de Messias wordt aangemerkt, en vervolgens als de antichrist.

Vanuit Matt. 24 zijn er mensen die menen dat de uitverkorenen, die na de verdrukking worden verzameld, dat dit de leden van de gemeente zijn. Waarbij die dan weer vergeten dat degene die dan voor de keus wordt gesteld om Yeshua of het beest te aanbidden, al is omgebracht en er geen gelovigen in Yeshua meer zijn. Dat wat de Here zegt in Matt. 24 geen chronologische volgorde kan hebben, want in de verdrukking gaan geloof en ongeloof niet meer samen, zoals wordt beschreven, dat men samen werkt of slaapt als men wordt weg genomen.

Dan is er ook nog het begrip van de “Dag des Heren,” waarbij de ene uitgaat van één dag en de ander van een langere tijd wanneer de Here met zijn oordelen komt.

Er zijn veel profetiën over de eindtijd met name in het Oude Testament. Joël 2 spreekt over een vernietiging, voordat de Dag des heren komt. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. vers 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.
Sefanja 2 spreekt over verlaten steden Gaza zal verlaten zijn, Askelon een woestenij, Asdod wordt midden op de dag ontvolkt, Ekron ontworteld. 5 Wee jullie, bewoners van de kustvlakte, Kretenzers! De HEER richt zich tegen jou, Kanašn, land van de Filistijnen!
Jesaja 17 over de vernietiging van Damascus en de steden rondom. Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval. Verlaten liggen de steden van Aroër, zij zijn voor de kudden, die er legeren zonder dat iemand ze opschrikt.
Amos 5: Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!
Obadja schrijft dat de dag des Heren er is voor alle volken. Want nabij is de dag des HEREN over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen. Ja, zoals gij gedronken hebt op mijn heilige berg, zullen alle volken zonder ophouden drinken; ja, zij zullen drinken en zwelgen, en zij zullen worden, als hadden zij nooit bestaan. Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen.
Maar voor dat de verdrukking los barst komt eerst nog Elia al één van de twee getuigen terug op aarde. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.

Verder zijn er mensen die denken dat de verschijning van de antichrist en de opname naadloos elkaar moeten opvolgen.
Dat de antichrist zich eerst moet openbaren voordat de gemeente kan worden weggenomen, zich baserende op het schrijven van Paulus aan de Thessalonicenzen; Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs.

Maar Paulus zegt niets anders dan jullie gaan de Heer al verwachten maar de antichrist - degene die zegt dat God geen zoon heeft- is nog niet eens verschenen. Met andere woorden julie staan al naar de optocht uit te kijken maar de wagens moeten nog worden gebouwd.
Hij wijst op de voorbarigheid van hun denken, die antichrist komt niet omdat zijn religie eerst nog moet ontstaan. Een religie die is ontstaan uit het gnostische denken van een christelijke stroming, die de islam naadloos kon invoegen in hun eigen denken. Vandaar de snelheid waarmee de Islam de christelijke landen kon overheersen.
Het geloof van de antichrist is al aanwezig en breid zijn macht uit. Alleen de antichrist zelf is er nog niet. De wagens zijn klaar om dezelfde metafoor aan te houden maar de optocht moet nog voorbij komen.
Klinkt het bovenstaande niet bekend in de oren. Mensen die zonder problemen met de Islam kunnen samengaan? Maar daarvoor moeten ze wel eerst het Offer van Christus verwerpen, die dan opdat moment ook niet meer DE ZOON is, maar een voorbeeld.
Yeshua zegt Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.
Maar schrijft Paulus de weerhouder moet worden weg genomen, de gemeente die het zout is dat bederfwerend is, welnu de weerhouder van het bederf het ‘zout’ wordt weg genomen, waarna het bederf toeslaat.
Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.
Wie is hij, de gemeente met de H.Geest die samen bederfwerend zijn? Lijkt mij van wel. Maar anderen twijfelen.

Er is dus een tamelijke onzekerheid over wanneer dit alles zal plaats vinden en over de achter opeenvolgende tijdstippen. Kunnen we de Openbaring wel lezen als chronologisch geschreven? Of gebeuren er dingen eerst en worden ze later beschreven? Zoals de val van Babylon wordt aangekondigd in Openbaring 14:8 en in Openbaring 18 wordt beschreven?

Een teken voor de eindtijd is angst; Lucas 21:25,26. Nu dit is een teken wat duidelijk aanwezig is momenteel. Beleid van regeringen zijn hierop gebaseerd. Waarschuwing voor catastrofes om een noodpakket in huis te halen.
Er is angst voor zon-explosies, bomaanslagen, aardbevingen, tsunami's terrorisme, atoomoorlog klimaatverandering, voedseltekorten, instorten van de financiële wereld.
Ja dit is het karakter van de eindtijd, ‘angst’, wereldwijd.
Christenen worden door Yeshua erop gewezen niet hierin mee te gaan in vers 34-36.


Verbond
Dan wijzen anderen erop dat de antichrist een verbond met Israël moet sluiten. Er staat in Daniël 9:27; En Hij zal velen het verbond versterken Eén week; en in de helft der week zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Welk soort van verbond dan, en met wie? Een verbond is geen vrede, maar is een alliantie om samen verder te gaan, in wat en met wie?

Er staat niet dat hij met Juda een verbond sluit maar met ‘velen’.
Dat kan ook een machtige coalitie zijn.
Ook weet hij niet dat het 7 jaar zal duren, dat weet de bijbellezer. Hij kan ook gewoon Israël binnenvallen met zijn bondgenoten en vervolgens toestemming geven om een tempeldienst te starten - Jeruzalem als stad van de drie godsdiensten die samen gaan en na drie en een half jaar dit weer af te kappen door zichzelf als god te laren vereren.
Vergeet niet dat veel ultra-orthodoxe joden helemaal niet zo negatief staan tegenover de moslims, daar hebben ze meer mee dan met christenen.

De gissingen wie hij is, waar hij vandaan komt. De een houdt het op de Matreya die uit Tibet afkomstig zou zijn en Cremer als zijn profeet. De ander denkt dat Obama de antichrist is. Ook zijn er nog mensen van mening dat de Paus de aangewezen persoon is alhoewel deze mensen nu nog officieel Yeshua volledig als Zoon van God erkennen.
Daniël maakt duidelijk in hoofdstuk 7 dat de antichrist uit Babel (Irak) moet komen als de koning van het noorden. Met het symbool een leeuw. De antichrist draagt het valse symbool als de Leeuw van Juda en heeft een mensenhart.
Nee zeggen anderen hij komt voort uit Europa. of is het Obama, zoals anderen als overtuiging hebben? Kan die fungeren als de 12de Mahdi of is hij alleen maar de voorbereider?
Anderen beweren juist dat Amerika in de eindtijd totaal geen rol meer speelt, ook profetieën wijzen op het feit dat Amerika zal ondergaan en ten val komen.

Of komt er in de huidige chaos van Irak een sterke man naar voren, die de leider van de islamitische wereld wordt en Israël binen valt. Waarop men een compromis sluit met Israël over een tempeldienst.
De Mahdi heeft wel de meest gunstige papieren. Omdat die een religie voorstaat die ontkent dat God een Zoon heeft en antichristelijk is en de tekenen die Johannes beschrijft op voorhoofd en rechterarm in de Openbaring, islamitisch zijn.
Daarmee is al aangegeven dat de godsdienst al wel in de wereld aanwezig is met de ontkenning dat God een Zoon heeft. Dat was het punt waarvan Paulus opmerkte dat die er nog niet was. Dat punt is allang gepasseerd, het anti-christelijke geloof is op aarde gekomen de religie van de leugen, waarvan God zei dat daarin de werking van de Satan zou blijken en God een kracht zou zenden van dwaling en zij de leugen zouden geloven.

Vandaag zien we hetzelfde verschijnsel. Eerst heeft een stroming in de kerk het zoenoffer van Yeshua als offer afgewezen en diezelfde mensen omarmen nu de islam als een gelijkwaardige religie. God heeft hun op hun weigering van het offer van Yeshua hun een dwaling gestuurd en men is ziende blind geworden. Het is bijna onmogelijk om deze mensen te laten inzien wel een gevaar de islam wel voor hen is.

Een prins ‘NAGID’ een religieuze commandant uit dit geloof, een despoot uit deze religie zal de uiteindelijke antichrist zijn.

Zacharia schrijft over de profetie dat Jeruzalem een bedwelmende schaal zal maken voor de volken rondom. Wat maken de uitleggers ervan? Alle landen van de wereld. Maar dat staat er niet, alleen rondom Israël, die willen Jeruzalem in hun bezit krijgen. Ja, ook zal het gaan over Juda, staat er in Zach. 12:1. Ook over Juda, een deel van de Westbank zal het gaan, het wordt onder de voet gelopen. Zacharia schrijft dus gewoon over de huidige verwikkeling rond de Palestijnse staat.
De volken rondom hebben de oorlogen gevoerd met Israël. Niet alle landen van de wereld.

Het is wel een last voor alle landen staat er in vers 3, dat wel, allen die er zich mee gaan bemoeien staat er. Elk volk wat er mee van doen heeft. Die uiteindelijk ten laatste optrekken naar Jeruzalem en die heidenen zullen worden vernietigd.

Nu zijn er al belangrijke zaken en tijden gepasseerd. Met name de terugkeer van de Joden naar het heilige land. We weten dat er meerdere jaren waren waarin belangrijke zaken passeerden.
1897 werd de eerste kibboets opgericht, In 1917 een jubeljaar, werd besloten dat de Joden een thuisland moesten krijgen, in de tijd waarin een oorlog werd gevochten, met als bijkomende factor dat de Britten Palestina bezetten in dat jaar en in 1947 was dit een feit met de stemming in de VN, waarbij de Joodse staat tot aanzien werd geroepen. In 1967 wat ook een jubeljaar was, kwam Jeruzalem in bezit van Israël en het volgende jubeljaar is 2017, waarvan de rabbijnen zeggen dat dit de 120ste is. In dat jaar zal er beslist iets gebeuren. Jubeljaren zijn jaren waarop het land moet worden terug gegeven aan de oorspronkelijke eigenaar.
De komende jaren kan er dus van alles gebeuren. Maar de focus ligt op Jeruzalem. Zoals de Here zegt in Zach. 12.

Er moet dus een oorlog of een grote verandering komen waarbij de bestaande orde wordt weg gevaagd. De wereldregering, waarin 10 machtige blokken of landen zich aaneen sluiten, komt niet geleidelijk, maar plotseling. Er moet eerst iets groots gebeuren, anders hebben de mensen gelijk die zeggen dat het nog tijden kan duren.
Dat kan ook de opname van miljoenen mensen de oorzaak zijn dat er een chaos wordt veroorzaakt en daarbij een oorlog?
Niet zomaar een paar plaatselijke oorlogen, zoals die nu worden gevoerd.
Uit die chaos zal een leider zal opstaan. Iets of iemand waarvan de mensen zullen zeggen wie kan oorlog voeren tegen deze.
De Islamieten kijken uit naar een dergelijke leider de grote Kalief die de Heilige Jihad tegen de ongelovige wereld zal voeren.
We weten zelfs niet exact of de gebeurtenissen beschreven in Openbaring alleen spreken over precies die 7 jaar of dat een langer tijdperk wordt beschreven. Ook hier zijn geen tijdsaanduidingen te vinden. Vallen de zegels binnen die zeven jaar of is het de beschrijving van een langere periode en kunnen de zegels al worden verbroken buiten de zeven jaar om?.
Hoe lang duurt elke periode en zijn ze wel in volgorde geschreven als in Openbaring 14 de val van Babylon wordt bekend gemaakt als een feit, een val is die pas in Openbaring 18 wordt beschreven.

Toch wordt dat wel aangenomen, omdat men van mening is dat wanneer Johannes de typen gemeenten heeft beschreven die elkaar zouden opvolgen in de loop van de tijd, en wanneer hem dan wordt verzocht naar de hemel op te komen, men dit het tijdstip van de opnam acht.
Maar ook dat is niet zeker en een aanname, alleen bij de twee getuigen wordt een tijdsduur aangegeven van 1260 dagen en de vrouw die naar de woestijn vlucht en daar 1260 dagen wordt onderhouden. Ook 42 maanden van grote verdrukking is een gegeven, waaruit dan de conclusie wordt getrokken dat alles wat in het voorgaande in de openbaring wordt beschreven ook 42 maanden zal duren, maar dat staat nergens.

Daniël heeft geprofeteerd dat de leider een jaarweek, (dat is zeven jaar) zou heersen, maar dat wil niet zeggen dat de tijd die de Openbaringen behandelen ook 7 jaar lang duren, dat is een aanname.

Het kan heel goed mogelijk zijn dat de zegels al voor de zeven jaar worden geopend en een voorspel vormen op de toorn van het zesde zegel wanneer de toorn van het Lam over de aarde los barst en dan zeker de gemeente als de bruid niet meer aanwezig is op aarde. Want die zeven jaar staan in verband met de antichrist, niet met tijden genoemd in de Openbaring.
Nogmaals er zijn veel aannames en geen gegevens, zodat met er een kloppend schema van kan maken.

Er zijn keuzes, alles ligt niet onveranderlijk vast en er is mogelijkheid tot bekering en uitstel.

Veel uitleggers komen met jaartallen als 2010 en 2011. Maar dan komt Perry Stone ineens met de boodschap dat de eindtijd wel eens pas in 2023 plaats kan vinden. Deze prediker staat de pre-opname voor en de tijd dat de gemeente in de hemel is gedurende 7 jaar voor de terugkeer van Yeshua naar de aarde als Koning en daar heel veel teksten voor aanhaalt.
Maar voor het jaar 2023 wordt dan ineens gekeken naar een wereldse verklaring over een astroide die op 2029 langs de aarde scheert en op 2036 de aarde zal raken. Dit moet dan de steen zijn uit Openbaring 8. Maar zeker weten doet hij het ook niet.

Ezech. 38 schrijft over een oorlog van landen die deze zullen ondernemen tegen Israël en de gevolgen daarvan. Maar ook hier moet men bedenken dat dit geen opeenvolgende gebeurtenissen hoeven te zijn, dat als de aanval wordt beschreven en de daaropvolgende aardbeving en wraak van de Here naadloos op elkaar moeten volgen.
Dat is te zien aan hoofdstuk 39 waar opnieuw het optrekken wordt beschreven en wat er daarna gaat gebeuren maar met een heel andere invulling. Kan dit dan een andere oorlog beschrijven, dat is de vraag. Aan het einde daarvan lijkt het dat Israël autonoom is.
Nu die landen die in Ezech. 38 samenwerken in hun streven om het Israël moeilijk te maken, kunnen we deze profetie ook niet weer teveel naar achteren schuiven.

Nogmaals het is heel bijbels dat het niet schematisch is en absoluut vast, mensen kunnen door hun keuzes en gebeden de loop van de dingen beïnvloeden.

Maar een gemeente die zoekt wanneer ze Yeshua kan verwachten is verre te verkiezen boven een gemeente die er helemaal geen interesse in heeft. Liever tien misrekeningen dan onverschilligheid.
Wie kijkt nu niet uit naar een berichtgeving van een geliefde, alleen als de persoon niet de geliefde is, dat is het kenmerk of men uitziet naar de Bruidegom, of niet.

Ons is geen tijdschema gegeven, wel een verlangen en de tekenen waarop we moeten letten, zonder een jaartal erbij. Dit jaar, volgend jaar, over twee jaar? We zien de tekenen en blijven verwachten Yeshua komende op de wolken om zich te verenigen met de bruid, om zijn gemeente te brengen in het Vaderhuis.
Maar wel is het zo, wanneer de bruid niet gereed is, de Bruidegom haar niet zal dwingen om mee te gaan. Kijken we wel uit naar Zijn Komst?