www.wimjongman.nl

(homepagina)

16-06-2006

Hoe ik de huidige situatie in Israël zie.

Ik heb mij wel eens afgevraagd toen Hashem de Israëlieten de opdracht gaf om alle volken te verdrijven wanneer ze in Kanaän zouden komen, om de zonde die deze volken hadden gedaan, of dat de enige reden was. Want toen ze de volken niet verdreven hadden, is er nooit echt vrede geweest in het land. Men moest leven met mensen die er andere normen en waarden op na hielden en die hun verleiden tot hun normen en waarden.
Onder de Richters was er dan ook voortdurend strijd en ook onder Saul was er geen echte vrede. Die is er pas gekomen onder David en Salomo.

Als je de situatie toen en nu bekijkt zijn er twee paralellen te zien. Daar waar toen de volken toen bleven wonen waar ze waren, kan (ook nu niet) een gebied nooit een eenheid vormen als men niet dezelfde waarden heeft of nastreeft. Dit zal in ons land ook steeds sterker naar voren komen, als men af wil van de christelijke waarden.

Ook nu is dit in Israël het geval. De Palestijnen willen onder geen beding Joden toelaten en die in hun gebied laten wonen en tevens om hun geloof in vrijheid te laten belijden. In een gebied wat ze zich zelf hebben toegeëigend. Het meeste van dit gebied was onbewoonbaar en niet van hen, maar van Turkije die de vruchtbare delen verkocht aan grootgrondbezitters, veelal buitenlanders. De Palestijn is hier komen wonen vanuit andere landen.

De regering van Israël denkt door aan de eisen van deze zgn.. Palestijnen toe te geven, men een zekere vrede kan bereiken. Dit is volkomen een illusie. Als de Palestijnen praten over bezet land dan hebben ze het over Tel Aviv en niet over de Westbank. Dit is een religieuze strijd en geen strijd om land of welvaart.

De eerdere terugtrekking uit gebieden heeft niets opgeleverd. Voor de Sinaï kreeg men een onbetrouwbaar buurland terug. Voor de Libanon, de Hizbollah. Voor de Gaza een gebied waar moordenaars en misdadigers het voor het zeggen hebben.
Vanuit de Libanon en de Gaza worden de raketten op Israël afgevuurd en blijven de zelfmoordenaars komen.
Wanneer de Westbank is vrijgemaakt van Joden is dat een nieuw gebied waaruit men vrij de aanvallen op Israël kan lanceren.

Als de wereld Israël zo in de steek laat zal Hashem antwoorden met een wereldwijde catastrofe waarbij een ieder op zichzelf aangewezen zal zijn. Openbaring 6:12-17.
Uit dit alles kun je de contouren zien opduiken die in het boek Openbaring wordt beschreven. Dan zal de sterke man komen, de menselijke Messias die een tijdelijke oplossing voor wat de oplossing is. Die de instemming heeft van de wereld. Met de oplossing waar iedereen zich over verbaast.
Wat echter een oplossing is waarbij de gelovigen zullen worden aangevallen.

Het ongelovige Israël wil af van de gebieden die hun in oorlogen zijn toegevallen en in welke oorlogen duidelijk Gods hand was te zien. De visie dat God hun die gebieden gaf, dat aspect wordt steeds meer en meer naar achteren geschoven. De secularisatie in Israël is toenemende en zal uiteindelijk leiden tot de aanbidding van het Beest. Deze tweedeling is nu al goed waarneembaar, de religieuzen tegen de seculiere krachten, waarbij de religieuzen ver in de minderheid zijn.

De twee staten oplossing zal eventueel een wankele vrede geven maar eerst zullen die 250.000 settlers (die wonen op land wat ze gekocht hebben), nog moeten worden verdreven. Hoe? Dat is nog de grote vraag.
Maar een Palestijnse staat waar geen Joden mogen wonen is eigenlijk een oplossing die de westerse staten niet zouden mogen accepteren, maar dit wel doen uit eigen belang.
Op dat moment zou ook Israël het recht hebben om de 1,2 miljoen Arabieren om te ruilen of te deporteren, -Arabieren die nu vrij zijn om alles te belijden wat ze geloven, de gebeden van hun minaretten te laten horen en vrij kunnen stemmen op hun foute voorlieden-, maar dat is iets wat nooit zal worden toegestaan.
Want eigenlijk wil iedereen (uitgezonderd de volgelingen van Yeshua), wel af van Israël, men vind de stichting van de staat zelfs een historische fout. En het westen (Tarsis) zal een aanval op Israël oogluikend toestaan, zover zijn we al wel.

Het westen raakt moreel steeds meer in verval. Ook hier worden zonder blikken of blozen grove leugens uitgesproken zonder te onderzoeken of het waar is. De haat tegen mensen die Israël steunen neemt toe. In de honderd jaar die de Islam in het verleden nodig had om het christelijke volksdeel in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te onderwerpen was, voor die tijd het geloof in de ware leer al dusdanig verzwakt dat men zich liet overwinnen. Men hielp zelfs mee uit angst, dit volgens een studie van Bat'Yeor.
Deze situatie is vandaag gelijk aan die van toen. De kerk laat allerlei dwaalleer toe en valt steeds verder uiteen in allerlei richtingen met hun eigen formele visie en deze vorm fanatiek verdedigen. De bereidheid om op te komen voor de waarheid, - dat alleen een relatie met Christus kan redden - is tanende. Men is ook bezorgd om het leven te verliezen en bereid om zich te buigen en toe te geven aan mensen die een leven niet tellen.

We zien de haat tussen de verschillende bevolkingsgroepen toenemen en dus zal er alleen maar achteruitgang zijn want voor het verbeteren van de situatie is liefde nodig en juist die liefde verdwijnt meer en meer. Zelfs in de meest intieme band de seksuele leven veel mensen op dezelfde wijze als de dieren enkel alleen belust op lichamelijke bevrediging zonder om te zien of een ander beschadigd raakt. Kunnen mensen openlijk er voor uit komen dat ze voor hun genoegen kinderen beschadigen. Een wereld die Christus afwijst omdat zijn regel "heb de naaste lief als uzelf" dit verbied. De seksuele ongeremdheid is het voornaamste wapen van de satan. In een denken dat de mens een toevalligheid is en geen schepping, heeft het leven ook geen waarde, daar is abortus een handeling en geen einde van een leven. Van dit denken is de westerse wereld doortrokken en dat heeft zo zijn gevolgen. De mensen streven naar meer genot en rijkdom en zijn bereidt om de schepping hier aan op te offeren. Schoon water en lucht zijn dingen waar ieder mens recht op heeft. Vruchten van de schepping worden gemanipuleerd voor meer opbrengst inplaats van gebed als zegen op de oogst, de schepping zou niet goed zijn. Moord en doodslag is vermaak op de t.v. De landen die zich in de grote strijd van Ezech. 38 zullen storten komen al bijeen in verdragen en verbonden. Rusland als het land uit het Noorden, is weer helemaal terug op het toneel van het Midden-Oosten. Iran als de Perzen heeft de samenwerking met Rusland en Syrië in gang gezet. Ook China als de Koning uit het Oosten heeft zijn belangen in dit gebied. Verder worden nog Oost-Europese landen vroegere vazalstaten van Rusland als zijnde de nakomelingen van Gomer genoemd. Togarma in en rond de Armeense gebieden. Ethiopiërs en Egyptenaren (Puteërs) sluiten zich bij hen aan, samen met de krijgsbenden uit vele volken, de terroristen. Volken die de Islam belijden en volgelingen zijn van de profeet.

Volgens Ezech. 38 zullen ze zich storten op het land, om op te trekken naar een land dat zich hersteld heeft van de oorlog en waarvan de mensen zijn uitgeleid naar de bergen van Israël die tot een blijvende wildernis was geworden. Als een opkomend onweer, plotseling zonder aanleiding. Dat is ook een onderdeel van het laatste der dagen. Maar het is beter om niet al te zeer te letten op dit wereldgebeuren, maar de band met Christus te verstrekken en ons zo voorbereiden op de komende tijd. Na deze periode zal de echte vrede gestalte krijgen als de grote Zoon van David plaats zal nemen op de troon in Jeruzalem en er dan weer vrede zal zijn voor alle volken als een nieuwe heilsperiode aanvangt. Maranatha de Heer Yeshua komt spoedig, de Goddelijke Messias waar Jood en Christen naar uitzien.

W.J.Jongman