www.wimjongman.nl

(homepagina)

Niemand weet de dag noch het uur alleen de Vader.

Met het eerste feest in het geestelijke jaar van Pesach op de 14de Nisan vond het eerste heilsfeit voor de gemeente plaats. Het offerlam die Yeshua was werd geofferd op die dag.
Het Tweede feest de aanbieding van de eersteling, Yom HaBikkurim, drie dagen later en was het heilsfeit, de opstanding van Yeshua die als eerste naar de Vader ging.
Met het derde feest, het oogstfeest Shavuot, vond het derde heilsfeit plaats voor de gemeente, de uitstorting van de Heilige Geest.

Op het vierde feest en heilsfeit voor de gemeente om te worden opgenomen, wordt dan ook verwacht op het vierde feest, Yom Teruah, De Dag van de Bazuinen.

Matt. 24:36; Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.(NBG)
Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.(NBV)
Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. (St.vert.)

Met deze uitspraak hebben vrijwel alle gelovigen beslist dat Jezus niet wist wanneer de tijd zou aangebreken dat de gemeente wordt opgenomen.

Maar is dat zo? Het is één van de teksten waarmee de Jehova-getuigen tegenspreken dat Yeshua niet Goddelijk is maar slechts een mens en niet gelijk aan de Vader.

Dit is het standpunt van predikers uit de hoek van Word of Faith, Prosperity Gospel, Kingdom Now, Emergent Church, Christian Science & New Age. Die allen propageren dat Yeshua een mens was ja dat elke christen gelijk is aan Yeshua die ook een mens was.
"De gelovige is evenzeer een incarnatie als Jezus van Nazareth." (Kenneth E. Hagin, "de incarnatie," Het Woord van Geloof pagina 13, 1980-12-12)
"Dat is wat wij zijn, wij zijn Christus!" (Kenneth E. Hagin, Zoe, pagina 41).
"Jezus ging naar de hel om de mensheid te bevrijden van de straf door het hoogverraad van Adam... Wanneer Zijn bloed werd vergoten gaf geen verzoening ..." (persoonlijke brief van Kenneth Copeland, Ft Worth Texas, 12.03.1979;)

Zou Yeshua dan minder goddelijk zijn dan de Vader? Of zou hij tijdelijk minder weten. Als we de godheid van Yeshua intact willen laten moeten we deze argumenten negeren. Het enige wat Yeshua zegt in deze uitspraak, is een uitspraak die werd gedaan in het Joods huwelijk, zoals dat werd voltrokken in de oudheid. De Vader bepaalde de dag waarop de bruidskamer gereed was, die de bruidegom aan het maken was voor zijn bruid. Terwijl Jezus de hele verzameling van de gemeente, uitlegt als een huwelijk tussen bruidegom en bruid, ook in de gelijkenissen, zo ook is deze uitspraak te bezien.
De bruidegom wist heus wel dat het huis af, was maar wachte gewoon op de goedkeuring van de Vader.
De Vader heeft de functie om het sein te geven wanneer het de tijd is wanneer het huwelijk kon worden voltrokken, niet de bruidegom. Meer over het joodse huwelijk ten aanzien van de gemeente
Lees het hier

Wanneer Rosh Hashanah aanbreekt en de shofar klinkt, wanneer die dag aanbreekt en op welk uur, dat weet ook niemand. Er zijn twee getuigen voor nodig om te zien wanneer de maan in de stand staat die aangeeft wanneer die dag aanbreekt. De dag wordt wel berekend aan de hand van de maanstanden maar die zijn onzeker en dan weten we nog niet welk jaar.

Yom Teruah - De Dag van de Bazuinen .. Zeg tegen de Israëlieten: De eerste dag van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren.. - Leviticus 23:24

"Feest van de Yom Teruah" - de Dag van de Bazuinen (beter bekend in de wereld als Rosj Hasjana) komt op de eerste en de tweede dag van Tishri. De bijbel verwijst naar dit feest als Yom Ha-Zikkaron (de dag van de herdenking) of de dag van het geluid van de sjofar. Het feest is ingesteld in Leviticus 23:24-25.

Astronomische gegevens bevestigt dat de Halve Maan NIET zichtbaar is vanuit Israël na de zonsondergang op 09/09 maar dankzij de hoge zuidelijke declinatie zou de Halve Maan zichtbaar moeten zijn vanuit Israël net na zonsondergang op vrijdag 10 september. Als de berekeningen kloppen is Tishri 1 - De Dag van de Bazuinen - en zal beginnen 10/09/2010 net na zonsondergang tot zonsondergang en uitvoeren van de 11/9/2010 en wordt op een joodse sabbat. Ziet u wel, als de berekeningen kloppen.

De tijd berekening vanaf en met inbegrip van: maandag, Yom Teruah 21 september 2009, maar niet met inbegrip van: zaterdag 11/9/2010 - Looptijd 11 maanden, 21 dagen met uitzondering van de einddatum.

Yom Teruah wordt ook wel "Yom Hadin" of de "Dag des Oordeels" genoemd als iedere inwoner van de wereld staat voor de Schepper als schapen voor de herder op deze dag. In het Hebreeuwse denken, staan de deuren open voor de rechtvaardigen om op Yom Hadin binnen te gaan. Ze blijven open voor de 10 dagen van ontzag, die leiden tot Yom Kippoer als de poort definitief worden gesloten.

Een andere naam voor "Yom Hadin" is "Yom Hakeseh" of de "Verborgen Dag." Men leert dat de plannen van יהוה met betrekking tot de definitieve Dag des Oordeels zijn verborgen voor Satan, de tegenstander. Yeshua is gelijk aan de Vader zoals hijzelf zegt in Joh. 14:9; Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Als Yeshua absoluut niet zou weten wanneer die dag zou aanbreken hoe kan hij dan gedetailleerde informatie geven over alle dingen die voor die tijd nog moeten gebeuren, als hij op elk willekeurig moment terug zou kunnen keren?

Hoe de tijd eruit zag wanneer de weeën gaat aanvangen en de Dag des Heren zal aanbreken, als dit willekeurig elk moment kon geschieden? Zijn terugkeer op aarde na een periode van 1260 dagen van verdrukking voor de volken? Nee, Yeshua wist wel degelijk wanneer dit zou gaan gebeuren maar met die uitspraak maakt hij duidelijk aan de discipelen dat het hun niet aanging en dat net als in het joodse huwelijk de Vader het sein geeft, niemand anders, dat ze op de tekenen moesten letten dan zouden ze niet verrast worden. Dat ze daaraan zouden weten wanneer de bruidskamer gereed zou zijn.

En zo is het nu ook. De bruidskamer is gereed, een slapende gemeente ontwaakt bij de roep van de komende bruidegom en de tijd is aangebroken om de lampen in orde te maken. Dat kan niemand anders voor u doen.

Moet er nog een teken komen?

De vraag is of er nog een teken is te verwachten voordat Yeshua verschijnt in de lucht om ons mee te nemen.

Een kritisch geluid over de opname voor de verdrukking is te horen van degene die dit een ontsnapping noemen vanuit een wereld waar de verdrukking alleen maar groter wordt.

Maar dit mag nooit het motief van onze hoop zijn. Waar de opname voor staat is de hoop waarin men gelooft, dat wij in die opname zullen worden verenigd met alle gelovigen die zijn gestorven in het geloof dat Yeshua heeft betaald voor onze schuld en wij allen worden weggevoerd worden naar het Vaderhuis als de Bruid van Yeshua, waarna het bruiloftsmaal zal worden gevierd.

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. - Hebreeën 11:1

Een hoop en geloof dat de eerste eeuwen in de kerk sterk aanwezig was/
Dat en dat alleen moet ons geloof en onze hoop zijn voor de opname, die ons wordt belooft in 1 Thess. 4:16; want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; en in 1 Kor 15:52; in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Er zijn al vele tekenen gegeven waarover Yeshua sprak in zijn eindtijd rede in zowel Mattheus, als in Marcus en Lucas.
Mat 24:32; Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.
Mar 13:28; Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.
Luc 21:29; En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen.

Let op de vijgenboom en alle bomen rondom. De vijgenboom staat voor Israël, dit is te zien in alle gelijkenissen over de vijgeboom ook in Hos 9:10, noemt de Heer Israël een vijgenboom.

Als druiven in de woestijn vond Ik Israël; als vroege vijgen, als eerste opbrengst aan de vijgeboom, zag Ik uw vaderen.

Het eerste teken was de nederzetting op Petah Tikva in 1878 samen met het eerste Zionistisch Congres wat in 1897 werd gehouden.

In 1917 werd een land belooft aan de Joden door Engeland en in datzelfde jaar marcheerde Gen. Allenby zonder een schot te lossen Jeruzalem binnen.
In 1947/48 is de natie Israël tot aanzien geroepen met de stemming op een dag is in één dag deze natie tot land voor de Joden uitgeroepen, volgens het woord van de Heer gesproken in Jes 66:8; Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen.

Ook de bomen/volken rondom zijn natie’s geworden met politieke macht, economische macht en legers. Al deze volken rondom zijn uit op de verwoesting van Israël.

Maar in 1967 veroverde Israël het oostelijk deel van Jeruzalem en nam Samaria en Juda in bezit, ondanks de veelvoudige overmacht waarbij door wonderen God duidelijk aan de kant van Israël staat, wanneer 1 Israëlische tank een heel leger van Egyptenaren op de vlucht kan laten slaan.

Nu in de afgelopen tijd zien we de andere tekenen in vervulling gaan waar Yeshua over gesproken heeft. De aardbevingen zijn zo talloos dat men het er niet eens meer over heeft, als er niet veel doden bij vallen.
De natuur lijkt op hol te slaan door de extreme koude, hitte met een droogte die vele branden veroorzaken, terwijl in andere delen van de wereld door de enorme regenval, overstromingen worden veroorzaakt.
Mede daardoor zullen de oogsten tegenvallen en de voedselprijzen stijgen. De weelde artikelen blijven bereikbaar en worden zelfs goedkoper. Ook dat heeft de Heer voorzegt.

Het ongeloof heeft het antwoord al klaar. De klimaatverandering zou komen door de mens die teveel van de bronnen van de aarde gebruikt en daardoor deze catastrofes veroorzaakt. Zelfs de term is al bedacht “Global warming”.
De gelovige weet dat het de Heer is die deze dingen bestuurt en zijn engelen bevelen geeft.

Toen de zondvloed over de aarde kwam werden maar acht mensen waardig bevonden om te overleven en daarin geloof hadden. Zij kwamen in de ark. Dit kan ons nu nog verbazen dat er maar zo weinig mensen geloof hadden, dat er een ramp over de aarde zou komen.
Hoe staat het met ons, hebben wij wel geloof dat we zullen worden verenigd met de Bruidegom als zijn Bruid? Of zoeken we de oplossing in een andere richting? Niet uitkijken naar de Heer zal uw lamp doen doven. U wilt toch wel mee naar het Vaderhuis? Er komt een tijd dat de poort naar het Vaderhuis en naar de bruidsvertrekken wordt gesloten, bij het aanbreken van de Dag des Heren, "Yom Teruah " en het leven op aarde gewoon doorgaat, maar wel in verdrukking.

Gezien de ontwikkeling van de mensheid op dit ogenblik en waarbij hele natie’s zich afkeren in een rebellie tegen de Schepper en zijn regels, met daarbij de weer opkomende haat tegen de Joden, is de poort reeds bezig zich te sluiten.

Yeshua heeft gezegd bij zijn hemelvaart, dat hij die bruidsvertrekken eerst nog moest bouwen voordat Hij ons komt halen. Joh 14:2; In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.
Als de Vader hieraan zijn goedkeuring heeft gegeven zal het ogenblik aanbreken waarop de gemeente in zijn totaliteit zal worden verenigd.
Dat is het moment van de opname.
Hoeveel tekenen hebben we nog nodig? De verborgen dag "Yom Hakeseh" zal spoedig aanbreken.
Het zou een grote fout zijn om niet naar die dag uit te kijken.