www.wimjongman.nl

(homepagina)

Overenkomsten tussen de Nazi's en de Islam.

Interview met de Zwitserse prychiater Jung 1939. Wij weten niet of we met Hitler aan de vooravond van een nieuwe Islam staan. Hij is wel reeds op die weg; hij is als Mohammad. De emotie in Duitsland is Islamitisch; strijdvaardig en Islamitisch. Zij zijn gedronken van een wilde god. Dat kan een historische toekomst zijn.

Karl Barth schreef; deelneming in dit leven, volgens hen het enige waardige en heilige leven, dat is wat het Nationale Socialism, als politiek experiment, aan beloften heeft voor hen die zullen instemmen met dit experiment. En nu wordt het begrijpelijk waarom, op het op dit punt de weerstand komt, het kan slechts verpletteren en doden met de macht en het recht dat tot de Goddelijkheid behoort! Het oude Islam is op deze wijze te werk gegaan zoals we weten. Het is onmogelijk om het Nationale Socialism te begrijpen tenzij wij het in feite zien als een nieuwe Islam [ met nadruk ], met zijn mythe als een nieuwe Allah, en Hitler als de Profeet van deze nieuwe Allah.

Albert Speer schreef de volgende notitie:Het had op Hitler veel indruk gemaakt door de geschiedenis die hij van een delegatie van voorname Arabieren had geleerd.

Toen de Mohammedanen via Frankrijk het Midden-Europa tijdens de achtste eeuw probeerden in te vallen, zo hadden zijn bezoekers hem verteld, waren zij teruggedreven in de Slag van Tours.
Hadden de Arabieren deze slag gewonnen, zou de wereld vandaag Mohammedaans zijn. Want zij geloven dat ze hun godsdienst moeten worden verspreiden door het zwaard en de onderwerping van alle naties aan dat geloof.
Een dergelijk credo werd volkomen aangepast aan het Germaanse temperament [ met nadruk ].
Hitler zei dat de invallende Arabieren, wegens hun rassen-inferioriteit, uiteindelijk door het ruwere klimaat en de conditie van het land, het niet zouden kunnen hebben behouden. Zij zouden de krachtigere inwoners er niet onder gehouden hebben, zodat uiteindelijk niet de Arabieren maar een geislamiseert Duitsland aan het hoofd van dit Mohammedaanse Imperium [ met nadruk ] zou staan.
Hitler besloot deze historische speculatie gewoon met door op te merken, “u ziet, het is onze ongeluk geweest om de verkeerde godsdienst te hebben. Waarom hebben wij niet de godsdienst van de Japanners, die het offer voor het Vaderland als hun hoogste goed beschouwen? De Mohammedaanse godsdienst zou ook veel beter aansluiten bij ons dan het Christendom. Waarom moest dat het Christendom zijn met de volgzaamheid en weekheid?”
Weten we in ieder geval wie de god was welke op hun koppels stond geschreven. “God mit uns.”
In 1942 komt er dan een notitie van een persconferentie waarin het volgende wordt gezegd. Het verschil tussen de houding van Duitsland ten opzichte van Joden en Arabieren is duidelijk aangetoond in de briefwisseling tussen de vroegere Eerste Minister van Irak, Rashid Ali, en het Duitse Instituut voor Rassenproblemen. Wij hebben nooit gezegd de Arabieren als ras inferieur waren. In tegendeel, hebben wij altijd op het glorious historische verleden van de Arabische mensen gewezen.

Onderzoeks journalistjohn Roy Carlson's 1948-1950 in gesprekken met Moslim Arabische godsdienstige en politieke leiders.
Men zou het Mohammedanism als godsdienstige vorm van Socialism van de Staat kunnen beschrijven... Koran geeft de Staat het recht de industrie te nationaliseren, land te verdelen, of het recht om te onteigenen, of bezit te onteigenen. Het verleent de heerser van de Staat onbeperkte bevoegdheden, mits hij niet tegen de Koran ingaat. De Koran is onze persoonlijke evenals onze politieke grondwet.

En na het interview met de stichter van het MoslimBroederschap Hassan al-Banna zelf, merkte Carlson op; hij predikt de doctrine van Koran in de ene hand en het zwaard in andere.
Het werd me duidelijk waarom de gemiddelde Egyptenaar het gebruik van kracht aanbidt. De terruer is synoniem met macht! Dit is één van de redenen waarom de meeste Egyptenaren, ongeacht welke klasse het Nazi Duitsland bewonderde. Het verklaard de sensationele groei van de Ikhwan el Muslimin [ Moslimbroederschap ] te verklaren.

Islam über alles? De Egyptiche Bat Ye'or schreef;
De pejorative kenmerken van Joden zoals in de Moslim godsdienstige teksten worden beschreven en worden toegepast op moderne Joden.
Anti-Judaism en het anti-zionism is equivalent aan de inferieure status van de Joden in de Islam, en omdat het een goddelijk noodlot voor de Joden is om te wandelen in ellende, is het verschijnen van de Joodse staat voor de Moslims als een ondragelijke belediging en zonde tegen Allah.
Daarom moet het door de Jihad worden vernietigd. Hier komen de pan-Arabische en anti-westelijke theses die Israël als geavanceerd instrument van het Westen in de Islamitische wereld beschouwen, om godsdienstige anti-judaism te versterken samen. De godsdienstige en politieke verzekerd in een zuiver Islamitische context waarop buitenlandse elementen geënt zijn. Op het doctrinaire niveau, is de Nazi invloed op de Islamitische basis, en technisch secundair gezien hoe het Antisemitische materiaal is bewerkt, en de politieke doelen die heden ten dage worden nagestreefd gelijk is met Hitler's Duitsland. De anti-Joodse meningen zijn wijd verspreid in de Arabische nationalistische kringen sinds de jaren '30 daaer is geen twijfel over. Maar bevestigd door de Al-Azhar Universiteit de belangrijkste autoriteit op het gebied van Islam liet hen toe om dit definitief op te leggen aan de ongeletterde massa's met het cachet van feilloze authenticiteit, en sterk werden vastgebonden aan godsdienstige tradities.


Von Leers als adviseur van Goebels in een essay uit 1942 wijst op het “model” van gelijktijdige onderdrukking en uitroeing zoals door de Joden, die onder de Islamitische heerschappij en regering van Mohammad, de Islam, en de eigentijdse Moslims in de tijd van de Tweede Wereld Oorlog werd en wordt ervaren. Ook laat het zijn eigen bekering naar de Islam zien enkele decennium later:
Zij [ de Joden ] werden onderworpen aan een zeer restrictieve en oppressive speciale verordeningen die volledig de Joodse activiteiten verlamde. Alle verslaggevers van de tijd toen het Islamitische land nog volledig hun eigen wetten uitvoerde zijn het ermee eens dat de Joden... bijzonder veracht waren. Oppositie van Mohammed tegen de Joden had ongetwijfeld een effect. Het Oriëtaalse Jodendom werd volledig verlamd door de Islam. Hun rug was gebroken. Het Oosterse Jodendom heeft bijna geen rol gespeeld in de massale stijging van het Judaism aan macht in de loop van de laatste twee eeuwen. Geminacht vegeteerden de Joden in de vuile stegen van de mellah, en waren onderworpen aan een speciale verordening die hen niet in staat stelde om te profiteren zoals men dat in Europa deed, of dat men hen toestond om gestolen goederen terug te krijgen, maar in plaats daarvan hield men hen vreselijk onder druk. Had de rest van de wereld een gelijkwaardige methode goedgekeurd, zouden wij vandaag geen Joodse kwestie hebben - hier moeten we absoluut opmerken dat er onder hen ook Islamitische heersers waren, vooral de Spaanse caliefs van het Huis van Muawiyah, die niet Islam's traditionele vijandigheid tot de Joden in hun eigen nadeel aanhingen. Nochtans, aangezien de godsdienstige Islam de onsterfelijke dienst van het verhinderen van de dreigende verovering van ArabiĆ«ë door de Joden heeft uitgevoerd, door het verslaan van de vreselijke doctrine van Jehovah en door een zuiver geloof dat de weg opent voor een hogere cultuur voor vele volkeren en om hen dit onderwijs te geven, zodat ook vandaag nog een Moslim die zijn godsdienst ernstig neemt één van het meest waardevolle fenomeen is in deze rusteloze wereld.

In 1957 bekeerde deze man zich tot de Islam. Uiteindelijk kwam deze Nazi uit waar hij was begonnen.
Hij noemde zichzelf met de nieuwe voornaam Omar Amin.
Omar volgens grote kalief Omar die een onverbiddelijke vijand was van de Joden en Amin ter ere van mijn vriend Hadj Amin el-Husseini, die Groot Moefti van Jeruzalem was.
Verder wordt er over hem geschreven dat hij [ Dr. Omar Amin von Leers ] wordt meer en meer een godsdienstige ijveraar, zelfs in die mate van het bepleiten voor een uitbreiding van Islam in Europa om sterkere eenheid te bewerkstelligen door een gemeenschappelijke godsdienst. Deze uitbreiding zo gelooft hij kan niet alleen uit contact met de Arabieren in het Nabije Oosten en Afrika ontstaan maar moet ook van Islamitische elementen in de USSR komen. Met als resultaat zoals hij voorziet, de vorming van een politiek blok waartegen noch het Oosten noch het Westen zich kan beschermen.