www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey over; “Democratie in Moslimstijl”


U kunt het zich wel voorstellen, iedereen vraagt aan mij de betekenis van de overwinning van Hamas in de “democratische verkiezingen” die op de Westbank en in de Gaza werden gehouden.

Laat ik mijn mening over deze situatie in een grotere context zetten. Ik bekijk alles vanuit de profetieën van God, wat dit betreft. Zijn wonderbare herstel van Israël als natie in het land hij hen onvoorwaardelijk “in de laatste dagen” heeft belooft.

Onze God voorspelde de volgende dingen door de profeet Ezechiel, in verschillende stadia:

Stadium 1

het fysieke herstel van de Israëlieten als natie in hun oude thuisland vanuit hun wereldwijde verspreiding:

Zo zegt de Here Here: zie, Ik haal de Israelieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en hen naar hun land brengen. En Ik zal hen tot een volk maken in het land, op de bergen Israels, en een koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken.
- Ezechiel 37:21 - 22

Stadium 2

Deze herstelde natie Israël zal in de “laatste dagen” door een coalitie van de omringende naties (die allemaal Moslims zijn; zeker PerziÎ) worden aangevallen. Naties die door Rusland worden bewapend en geleid:

Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here Here: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerustheid woont, dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, en gij zult optrekken tegen mijn volk Israel als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal.
- Ezechiel 38:14 - 16)

Stadium 3

Na de wonderbaarlijke redding door de Messiah van Israël van hun totale vernietiging, zullen zij erkennen wie Hij is en in Hem geloven.

Zo zal Ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en zullen alle volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb, en de hand die Ik op hen heb gelegd. Het huis Israels zal weten, dat Ik de Here hun God ben, van die dag af en voortaan.
- Ezechiel 39:21 - 22

De profeet Zacharia beschrijft hun bekering:

Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. - Zacharia 12:10

Dat is slechts één keer gebeurt in de geschiedenis van Israël; dat Israël “hun God” doorboorde, dat was toen zij hun Messiah Yeshua Ha'Meshiach, verwierpen en hem overleverden om te worden gekruisigd door de Romeinen. (ik zeg hier niet dat Israël alleen schuldig is. Aangezien de Messiah voor de zonden van heel mensheid stierf, zijn wij allen even schuldig voor Zijn dood.)

Nu komt het belangrijkste punt van mijn begrip over deze profetie. Overeenkomstig de profetieën van onze God - die betrekking hebben op de tijd waarin wij leven - dat; zodra Israël als natie uit hun verspreiding wereldwijd wordt hersteld, zullen zij nooit meer opnieuw vernietigd worden als natie. Israël zal door de grootste rampen van hun geschiedenis gaan, maar onze God zal het niet toelaten dat ze opnieuw worden vernietigd en worden verspreid. De gehele context van Ezechiel de hoofdstukken 36 tot 39 beloven dit.

Ik analyseerde de ramp die de “accoorden van Oslo” heeft teweeggebracht, met daarna de catastrofalere nakomeling, "Roadmap van de Vrede." Ik vermoed dat tenzij Israël spoedig een leider kiest die sterk genoeg zal zijn om een buitenlandse interventie af te houden en te weigeren om aan de terroristen toe te geven, om ook in sterkte te groeien tegen hen die de gelofte deden om Israël van de kaart te vegen, Israël zal worden vernietigd.

Ik ken van slechts één leider in Israël die dit soort Islam begrijpt en de moed en de strategie heeft om hen te bestrijden. Zijn naam is Benyamin Netanyahu. Vandaar dat ik streefde naar en een gesprek kreeg met hem begin November terwijl ik in Jeruzalem was.

In dat gesprek, vroeg ik hem wat opnieuw wat zijn plan zou zijn indien hij werd verkozen tot eerste minister. Zijn antwoord was ontzagwekkend vanwege zijn inzicht, duidelijkheid en wijsheid. (dit antwoord staat op een engelstalige dvd die te koop is)

Toen ik met goed geïnformeerde mensen sprak of Netanyahu gekozen zou worden, gaf niemand hem een kans. Mijn vriend en scherpzinnige nieuwsanalist Morris Beschloss dacht dat het vrijwel onmogelijk was. Ik zei tegen hem, “Let op. Ik geloof dat God de gebeurtenissen zo zal ordenen dat “Bibi” Netanyahu zal worden gekozen.” Hij gelooft nu samen met mij nu dat dit een echte mogelijkheid is.

Twee gebeurtenissen veranderden het gehele politieke landschap in Israël, om nog te zwijgen van de wereld. Eerst, had Ariel Sharon zijn tragische hersenbloeding. Het tweede was toen werd Hamas verkozen om aan macht te komen in een echt vrije “democratische verkiezing.”

Deze laatste gebeurtenis schokt zelfs meest liberale van de “hoop op vrede dromer” in Israël. Nu realiseert het grootste deel van Israël zich dat de enige hoop om te overleven er een leider moet komen die om het even wat niet aan terroristen toe zal geven, omdat hij weet dat het hen slechts aanmoedigt om nog meer aan te vallen en hen macht geeft over de weinige Palestijnen die niet de optie van Jihad zouden willen gebruiken.

Het is mijn oprecht gebed voor Israël dat zij Netanyahu als hun volgende eerste minister verkiezen. Ik kan niet iets anders zien wat zou moet worden gedaan.

Ondertussen, moeten wij Amerikanen de les leren die alle dictatoriale heersers van Moslimlanden heel goed weten. Amerika moet een andere oplossing kiezen voor het behandelen van de Moslimwereld.
Zij zullen nooit zo dwaas om een echt vrije, democratische verkiezing toe te staan. Deze leiders weten maar al te goed dat als zij dit wel doen, door de meest radicale elementen van Islam uit de macht worden weg gestemd. Kijk enkel in Algerije, Marokko - en, ja, Saudi-Arabië - om een paar voorbeelden te noemen. Zelfs oefent Egypte veel druk achter de scène uit op hun verkiezingen.

Het gevecht om hen van de tirannie van Moslimleiders te verlossen en dan een democratie opzetten via verkiezing zal geven dat de meesten van hen hun “democratische vrijheid” gebruiken om via stemmen de macht terug geven aan een radicale fundamentalist en naar een terugkeer van de strengheid van de Shari'a. Dat is hun godsdienst. Wat strijdig is met de concepten aangaande de democratie in westelijk-stijl.

Auteur: Hal Lindsey