www.wimjongman.nl

(homepagina)

Komende gebeurtenissen en de huidige functie in het jaar 1867

3 juni 2011

Een deel uit een meer dan 140-jaar oude boek, over het boek Daniël aangaande de eindtijd profetieën.

Van bijzonder belang is dat de auteur een tastbaar gevoel van verwachting had Iets dat nu lijkt te ontbreken, of op zijn minst uit te sterven in het Lichaam van Christus deze dagen, ondanks het feit dat onze generatie veel meer reden heeft dan de hunne die had om te denken dat dit de laatste generatie is van de gemeente.

Des te opmerkelijker is het feit van de uitbundige levensverwachting die de schrijver exposeerde, ondanks het feit dat het nog lang zou duren voordat de wereld de vervulling van een aantal belangrijke eindtijd profetieën ging zien.

Dit boek doet denken aan wat andere grote mannen van God geloofde over het einde der tijden, tijdens hun tijd op aarde vooral omdat zij hebben geleefd voor het zien van de vervulling van een aantal belangrijke profetieën (zoals het herstel van Israël).

Het voorzien van een Pre-millennialisme bleef een minderheidsversie in de 19e eeuw.
Het blijft echter wel zo dat de positie van “Historisch Pre-millennialisme” wijdverspreid werd en een groeiende invloed kreeg in het Victoriaanse Engeland.

Bisschop JC Ryle (1816-1900), een Anglicaanse geestelijke en uitlegger, heeft gehandeld op grond van dit Pre-Duizendjarige schema. In het werk met de titel Komende evenementen en huidige functie, geeft hij gedetailleerd op meerdere punten zijn pre-Millennial positie aan, hier een deel van ...

Komende Evenementen en huidige functie:
Diverse preken over profetische onderwerpen (1867)
door JC Ryle

Aan het begin waarschuw ik de lezer van deze pagina’s dat hij hier niets diepzinnige of iets diep zal vinden. Ik heb bewust vermeden alles van wat speculatief of hypothetisch kan worden genoemd. Ik heb me strikt beperkt tot een paar grote profetische principes, die mij lijken te zijn geschreven als het ware met een zonnestraal. Ik heb niet geprobeerd om die gedeelten van Gods Woord toe te lichten als de tempel van Ezechiël of de symbolische visioenen uit de Openbaring. Ik durf geen datum vast te stellen. Ik heb niet geprobeerd om de precieze volgorde te regelen in de vervulling of voorspellingen over de manier waarop de dingen die komen, zullen gaan. Er is niets waarvan ik minder hou als de profetische onderzoek als zijnde dogmatisme of zels als positiviteit. Veel van deze profetische studie is in diskrediet gekomen uit wat is ontstaan ​​door het feit dat veel studenten in plaats van het uiteen zetten van profetie zichzelf tot profeten hebben gemaakt.

Als iemand mij vraagt ​​wat mijn profetische meningen zijn, ben ik helemaal klaar om hem een antwoord te geven. Voorzichtig en twijfelachtig als ik me voel op sommige punten, zijn er bepaalde grote principes waarover ik volledig mijn gedachten over heb. Ik heb deze resoluut voor meer dan vijfentwintig jaar vast gehouden en heb nog nooit mijn mening over deze veranderd. Ik heb geleefd in de overtuiging van deze voor een kwart eeuw, en in de overtuiging van deze hoop ik te sterven. Hoe ouder ik word, des te meer voel ik mij overtuigd van hun waarheid, en ben meer dan tevreden dat er geen andere beginselen zijn die de toestand van de wereld en van de Kerk kan verklaren.

Slechts een ding wil ik als uitgangspunt maken voor mijn verklaring. De lezer moet duidelijk begrijpen dat ik mijn profetische opvattingen artikelen niet ziet als iets van het geloof, maar alleen als mijn prive-opvattingen. Ik zeg niet dat niemand kan worden gered, die het niet met mij eens is over de profetie. Ik ben niet onfeilbaar. Ik weet dat heiligere, betere en verstandigere mannen dan ik niet met deze ogen kijken naar deze onderwerpen zoals ik en denken dat ik volkomen mis zit. Ik veroordeel niemand, ik oordeel niemand. Ik vraag alleen voor de vrijheid om die vast te houden en duidelijk te staan in mijn eigen opvattingen. De komende dag zal beslissen wie er gelijk heeft. Het is echter het nieuwe hart en geloof in het bloed van Christus, die absoluut noodzakelijk zijn voor het heil. De man die deze twee dingen weet mag het misschien verkeerd hebben over de profetie, maar hij zal de hemel niet missen.

Het volgende, zijn dan de voornaamste artikelen van het profetische credo:

1. Ik geloof dat de wereld nooit volledig tot het christendom zal worden bekeerd door de bestaande genootschappen voordat het einde komt. In weerwil van dat alles en er zal veel worden gedaan door bediening, kerken, scholen en missies, de tarwe, het onkruid zal samen opgroeien tot aan de oogst, en wanneer het einde komt, zal een groot deel de aarde zich in de toestand bevinden waarin het was toen de zondvloed kwam in de dagen van Noach. (Matt. 13:24-30;. 24:37-39)

2. Ik ben van mening dat een wijdverbreid ongeloof, onverschilligheid, formalisme en boosheid, te zien zullen zijn in de hele christelijke wereld, het enige van wat we geleerd hebben in Gods Woord om te verwachten. Moeilijke tijden, afwijkingen van het geloof, boze mensen rijzen op, erger en erger, liefde verkild, het zijn dingen die duidelijk zijn voorzegd. Zo ver als het me aan het twijfelen brengt over aan de waarheid van het christendom, ze helpen ook mijn geloof te bevestigen in mij. Melancholiek en verdrietig als het vooruitzicht is als ik het niet inzag en zou denken dat de Bijbel niet waar was. (Matt. 24:12, 1 Tim;. 04:01 Tim. 2 3:1,4,13.)

3. Ik denk dat het grote doel van de huidige bedeling is om uit de wereld een groep van uitverkorenen mensen te verzamelen, en niet om de hele mensheid te bekeren. Het verbaast mij helemaal niet om te horen dat de heidenen zich niet allemaal bekeren wanneer missionarissen het evangelie verkondigen, en dat gelovigen maar een kleine kudde zijn in een elke gemeente in mijn eigen land. Het is precies de toestand van de dingen die ik verwacht te vinden. Het Evangelie wordt gepredikt, “als een getuige,” en dan zal het einde komen. Dit is de bedeling van de verkiezing, en niet van de universele conversie. (Handelingen 15:1; Matt 24:13..)

4. Ik denk dat de tweede komst van onze Here Jezus Christus de grote gebeurtenis is die de liquidatie van de huidige bedeling zal inleiden, en waarvoor wij dagelijks en altijd moeten bidden. “Uw koninkrijk kome”, “Kom, Heer Jezus,” moet ons dagelijks gebed zijn. We kijken naar achteren, als we het over geloof hebben, om Christus te zien sterven aan het kruis, maar we moeten niet minder er naar uitkijken, als we hoop hebben, voor de wederkomst van Christus. (Johannes 14:3, 2 Tim;. 04:08 2 Peter 3:12.)

5. Ik denk dat de tweede komst van onze Here Jezus Christus een echte, letterlijke, persoonlijke, lichamelijke komen zal zijn, en dat Hij weg ging in de wolken van de hemel met zijn lichaam, voor de ogen van mannen, en dus op dezelfde wijze hij ook zal terugkeren. (Handelingen 1:11).

6. Ik denk dat na de terugkomst van onze Heer Jezus Christus, de aarde zal voortbestaan, en de worden vloek opgeheven; de duivel gebonden, de goddelijken worden beloond, de goddelozen gestraft zullen worden, en dat hij voordat hij komt er geen opstanding, oordeel, noch een millennium zal zijn, niet totdat Hij komt en de aarde zal worden gevuld met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. (Handelingen 3:21; Isa;. 25:69 1 Thess;. 4:1418 Rev 20:1, enz.)

8. Ik geloof dat de letterlijke betekenis van de oudtestamentische profetieën in de kerken veel te veel is verwaarloosd tot op de huidige dag, en dat onder het verkeerde systeem van vergeestelijking en meegaand bijbelse taal, de christenen te vaak volledig over het hoofd hebben gezien de betekenis ervan. (Lukas 24:25,26).

9. Ik geloof niet in het reeds voltrokken schema in de interpretatie van de Apocalyps, welk boek met betrekking zou staan met als bijna volledig aan voldaan, of in een futuristische schema, die wordt beschouwt als bijna geheel onvervuld. De waarheid, naar ik verwacht, zal worden gevonden te liggen tussen de twee in.BB>De student in de profetie zal in een oogopslag zien dat er veel onderwerpen zijn waar ik me onthoud van het geven van een advies. Over het precieze tijdstip waarop de huidige bedeling zal eindigen en over de wijze waarop de heidenen zullen worden bekeerd en over de wijze waarop de Joden zullen worden hersteld in hun eigen land, over het opbranden van de aarde, over de eerste opstanding, over de opname van de heiligen, over het onderscheid tussen het verschijnen en de komst van Christus, over de toekomst belegering van Jeruzalem en de laatste verdrukking van de Joden, over de binding van Satan vóór het millennium begint, over de duur van het millennium, over de verliezen van de satan aan het eind van de duizend jaar, over de vernietiging van Gog en Magog, over de precieze aard en positie van het nieuwe Jeruzalem, over al deze dingen zal ik met opzet geen mening geven. Ik zou over dit alles iets kunnen zeggen, maar het zou niets beter zijn dan gissen. Ik ben dankbaar dat anderen er meer licht over kunnen geven dan ik. Voor mezelf, ik voel me niet in staat op dit moment om positief erover te spreken. Als ik iets geleerd heb in het bestuderen van de profetie, ik denk dat ik de wijsheid heb geleerd van het niet “maken van haastige beslissingen”.

Aldus deze gelovige 144 jaar geleden. Er is in de tussentijds in de houding van veel christenen niet veel veranderd, ondanks dat er veel meer profetie is vervult dan toentertijd.
Nu de spotlach klinkt in de wereld, met de vraag, waar blijf nu die komst? Men de spot drijft met mensen die zich bezig houden met de Komst van de Heer.

Deze mensen begrijpen echter niets over het streven van de Islam naar een Kalifaat met de aanstelling van een wereldleider voor deze religie.
Na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog moesten de anti-semieten even hun mond houden, maar kunnen nu weer voluit gaan voor de komende verdrukking van het Joodse volk, liegende en bedriegende over dit volk.

Er zijn genoeg Christenen die daarin meegaan en vinden dat Israël eens moet toegeven, juist omdat ze de profetie niet verstaan waar het allemaal op uitloopt.
Die nog nooit hoorden over de samenkomende coalitie tussen de landen van de Gog en Magog en de Arabische lente toejuichen als geweldig.
Die niet begrijpen dat God dit hele gebeuren aanstuurt en alles laat verlopen zoals is voorzegd. Dat het erop uit zal lopen dat Israël zal gaan roepen om de Messias en de Heer voor de tweede keer komt naar deze aarde, dat het hele gebeuren daarop moet uitlopen.
Gelovigen die het Onze Vader bidden zonder te begrijpen wat ze vragen als ze de woorden uitspreken “Uw Koninkrijk kome.”