www.wimjongman.nl

(homepagina)

Verschil Opame en Wederkomst

OpnameWederkomst
Christus komt voor de zijnen 1Thes 4:13-18

Gelovigen gaan naar het Vaderhuis Joh. 14:3

Hij wordt alleen door gelovigen gezien 1 Cor. 15:52

Gemeente wordt beoordeeld 2 Cor 5:10

Zie, ik deel u een geheimenis mede. 1 Cor. 15:51

Hij en de gemeente zijn één 2 Cor. 11:2
Satan uit de hemel naar de aarde Openb 12Gebeurd in een oogwenk en onzichtbaar 1 Cor. 15:52

Jezus daalt neer bij het een roepen van de aarstengel. 1 Thes 4:16 8


Jezus komt als een dief in de nacht 1 Th 24:43 Matt 24:43
Christus keert terug met de zijnen Openb 19:14

Gelovigen komen met Jezus naar de aarde Matt. 24:30

Elk oog zal Hem zien Matt. 24:30


Aarde wordt geoordeeld Oepnb.20:4-5

Komst voorspeld in OT - Zacharia 12:10

Hij komt met Zijn Kerk om op te richten zijn Koninkrijk Openb 19:6-9, Zach 14:3-4; Judas 1:14-15; Openb 19:11-21

Komt naar de aarde om te strijden op specifieke locaties Jes 63: 1-3, Openb 16:16, Zec 12:9-10

Satan voor duizend jaar gebonden Openb 20

Komt naar de aarde om te strijden op specifieke locaties Jes 63: 1-3, Openb 16:16, Zach. 12:9-10

Jezus komt aan het eind van 7 jaren van verdrukking met een legermacht en toorn Dan. 9:24-27, 12:11-12; Openb 11:2, 12:6,14, 13:5 en Openb. 19

Argument # 1: Openbaring 19:11-21 maakt geen melding van een opstanding. De opname is een wederopstanding van wie "in Christus" zijn (1 Thess. 4:13-18). Is het niet een beetje vreemd dat in Openbaring 19:11-21, het duidelijkste beeld van de tweede komst van Christus, er geen sprake is van een opstanding? De Opname is het grootste evenement sinds de opstanding van Jezus, waar honderden miljoenen christenen zullen worden opgewekt en veranderd, maar er is geen enkele vermelding bij de wederkomst.

Argument # 2: Zacharia 14:1-15 maakt geen melding van een opstanding. Dit is een beeld uit het Oude Testament van Jezus die terug keert naar de aarde in de tweede komst. Nogmaals, geen melding van een opstanding van anderen.

Argument # 3: Twee verschillende beelden zijn er geschetst. In het Oude Testament waren er twee beelden van de Messias -een lijdende (Jesaja 53:2-10, Ps. 22:6-8, 11-18) en een regerend als Koning (Psalm 2:6-12, Zach. 14:9,16). Ze voorspelden twee afzonderlijke komsten van de Messias de 1ste komst als een lijdende Messias en de 2e komende (nog toekomstige) als een regerende koning. In het Nieuwe Testament, hebben we nog een beeld erbij. Deze twee verschillende beschrijvingen van de komende Jezus 'om twee afzonderlijke gebeurtenissen noemen we de "Opname" en "de Tweede komst."

Argument # 4: De bekende Dag en de onbekende Dag. Betrekking hebbende op de terugkeer van Jezus, de Bijbel presenteert een dag die we niet kunnen weten en een dag die we wel kunnen weten. Matteüs 25:13 zegt dat Jezus zal terugkeren op een onbekende tijd, terwijl Openbaring 12:6 zegt dat de Joden 1.260 zullen moeten dagen wachten voor de Heer zal terugkeren. De 1260 dagen beginnen wanneer de Antichrist in de tempel staat en zichzelf verklaart als zijnde God (Matth. 24:15-21, 2 Thess. 2:4)

Dit evenement zal plaatsvinden in het midden van de zeven jaar (Daniel 9:27). De Antichrist is dan bevoegd om te regeren voor 42 maanden, die 1260 dagen (Openb. 13:4) en zal worden vernietigd door Jezus bij Zijn tweede komst (Openbaring 19:20, 2 Thess. 2:8). De bekende en onbekende dag moet op verschillende tijden plaats vinden, wat betekent dat ze twee afzonderlijke gebeurtenissen zijn.

Argument # 5: Een open deur in de hemel (Openbaring 4:1). De deur wordt geopend in de hemel om John in de hemel binnen te laten gaan. Ik geloof dat de oproep van Johannes in de hemel profetisch gezien die van de Kerk is, en die wordt binnengehaald in de opname (zie Argument # 6). In Openbaring 19:11 wordt de hemel weer geopend, dit keer laat het de legers uit de hemel komen. Dit is de Gemeente, die daarvoor is opgenomen, het volgt Jezus uit de hemel bij de wderkomst (tweede) komst.

Argument # 6: "Kom hierboven." (Openbaring 4:1). Een stem riep naar de apostel Johannes "Kom op naar hier," en meteen was hij in de hemel. Dit kan een profetische verwijzing zijn naar de opname van de Gemeente. De woorden "Kom hierboven" worden ook gesproken tegen de twee getuigen die worden gedood in het midden van de Beproeving, die herrijzen en opstijgen naar de hemel (Openbaring 11:12). Daarom is de zinsnede "Kom hierboven" kan betekenen dat de Gemeente is opgenomen in Openbaring 4:1. Het woord "gemeente" wordt 22 keer genoemd in Opnb 1-3, maar daarna niet weer opnieuw genoemd tot aan Openb 22:17.

Argument # 7: De 24 ouderen hebben al hun kronen. Nadat Johannes is opgeroepen naar de hemel, ziet hij de 24 ouderlingen met hun kronen (Openbaring 4:4-10). We weten dat christenen hun beloning (kronen) na de opname (2 Tim. 4:8), zullen ontvangen. - (1 Petr. 5:4). Wij zullen worden beloond bij de opstanding van de rechtvaardigen (Lucas 14:14). De oudsten konden niet eerder hun kronen ontvangen, tenzij de opstanding (opname) al heeft plaatsgevonden.

Argument # 8 Heiligen zijn al met Jezus in de hemel (Zacharia 14:5, Openbaring 19:14). De legers in de hemel, zijn gekleed in fijn linnen, en volgen Jezus uit de hemel bij Zijn tweede komst (Openbaring 19:14, Zach. 14:5, Col 3:4). Dit zijn geen engelen, omdat Openbaring 19:8 vertelt dat het fijne linnen de gerechtigheid is van de heiligen. Om uit de hemel te komen moeten we er eerst heen gaan, Argument voor een eerdere opname.

Argument # 9: Bewaart uit het uur van de verdrukking (Openbaring 3:10). Openbaring 3:10 zegt dat wij zullen worden bewaart uit het uur van de verdrukking, die zal komen over de hele aarde (de Beproeving). Sommigen hebben ten onrechte de mening "bewaren" betekent als bewaren door middel van, of beschermen via de verdrukking. Stel voor dat u bij een hoogspanning gebied met een bord dat zegt: "Geen toegang". Betekent dit dat u naar binnen kunt gaan en worden beschermd? Nee, dat betekent dat dit een verboden toegang is voor deze ruimte. Maar dit vers zegt, Hij zal ons ook bewaren UIT het uur van de verdrukking. Het is niet alleen een verdrukking, maar ook een periode.
Als een student is vrijgesteld van een test, gaat hij dan in de klas zitten, terwijl anderen de test doen? Nee als hij is vrijgesteld van de test, kan hij naar huis gaan. De kerk zal naar huis gaan als het uur van de beproeving komt.

Argument # 10: Engelen zullen geen mensen laten herleven als deze worden verzamelen voor het oordeel. Als de engelen weer worden uitgezonden voor het verzamelen van de uitverkorenen in de tweede komst (Matt. 24:29-31), hebben sommige dit ten onrechte geïnterpreteerd als de opname. Er is een groot probleem met deze interpretatie. Als we op dat moment worden opgenomen, waarom zouden we dan engelen nodig hebben om ons te verzamelen? In de opname zullen wij zijn net als de engelen (Matth. 22:30), in staat om te reizen door de lucht als we dat willen. Het is duidelijk dat deze mensen die worden verzameld niet worden opgewekt, dus is het niet de opname. Niemand zal beweren dat de goddelozen worden opgenomen op dat moment, Mattheüs 13:39-41,49 zegt dat de engelen zullen niet alleen de uitverkorenen verzamelen, maar ook de goddelozen. Deze verzameling is geen opstanding.

Argument # 11: Zowel goddelozen en rechtvaardigen kunnen niet beide worden opgenomen.
1 Tessalonicenzen 4:13-17 zegt dat de rechtvaardigen worden opgenomen en de goddelozen worden achtergelaten. Mattheüs 13:30,49 zegt dat de goddelozen eerst worden verzameld en de rechtvaardigen achterblijven. Dit wijst op twee afzonderlijke gebeurtenissen, de opname en de wederkomst.

Argument # 12: Jezus komt terug van de bruiloft. Toen Jezus naar de aarde terugkeert bij de tweede komst, zal Hij terugkomen van een bruiloft (Lucas 12:36). Na de opname, is Jezus getrouwd met Zijn bruid, de Gemeente. Na deze bruiloft zal hij terugkeren naar de aarde en volgt de scheiding van de bokken en de schapen of in de andere gelijkenis de bruidsmeisjes.

Argument # 13: Jezus zal zichzelf geven aan ons, wij geven ons niet aan Hem (Johannes 14:2-3). Jezus zei dat Hij een plek voor de Gemeente in de hemel zou bereiden, daarna zou hij weerkomen om ons te ontvangen voor Zichzelf. Waarom zou Jezus voor ons een plaats in de hemel bereiden en ons er dan niet heen brengen?
Want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Als de opname plaatsvond op hetzelfde moment als de tweede komst, zouden we omhoog naar de wolken en dan onmiddellijk terugkeren naar de aarde. Dat zou in tegenspraak zijn met Johannes 14:2-3.

Argument # 14: Degene die weerhoudt wordt weggenomen. In 2 Thess. 2:6-7, zegt Paulus: "degene die weerhoudt zal worden weggenomen, uit de weg voor dat Antichrist kan worden optreden. Wij geloven dat dit verwijst naar de opname, omdat de kerk duidelijk de grootste hinderpaal is voor de Antichrist om een wereldheerser te worden.

Argument # 15: De scheiding van de schapen en bokken (Matt. 25:31-46). Als de opname zich voordoet bij de tweede komst, waarom worden de schapen en de geiten gescheiden onmiddellijk na de tweede komst? Een opname bij de tweede komst zou reeds een scheiding van de schapen en de geiten in zich hebben. Met een Pre-Verdrukking opname maakt het nodig dat de mensen die gered worden na de opname moeten worden gescheiden na de tweede wederkomst.

Argument # 16: Wie zal het Millennium bevolken? Als de opname vindt plaats bij de tweede komst en de goddelozen zijn op dat moment in de hel geworpen, wie zal er nog zijn overgelaten om het Duizendjarig rijk te bevolken, ook nog met zondaars? Alleen mensen met hun natuurlijke (niet-herrezen) lichaam zijn in staat om kinderen te krijgen (Matth. 22:30). Met een Pre-Verdrukking opname, zijn dat de mensen die gered zijn na de opname en die leven bij de wederkomst, die zullen de aarde bevolken tijdens het Millennium

* De 16 argumenten zijn van Cornerstone Church Garden City Kansas website http://www.fellowshiponline.org/bib.html