www.wimjongman.nl

(homepagina)

De toorn van God

27 augustus 2014 | Bijbelstudie door Jack Kelley

Opmerking: Dit populaire artikel uit het verleden is een reactie op de talrijke vragen die ik onlangs heb ontvangen van mensen die verward zijn geworden over het tijdschema en de duur van Gods toorn.

“En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Rev. 6:16-17).

“En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.” (Openbaring 15:1).

Gedurende twintig eeuwen brachten verschillende vormen van de uitdrukking "Toorn van God" één afbeelding voor de geest en dat was de periode van eindtijdoordelen onmiddellijk voorafgaand aan de tweede komst. Maar in de laatste tijd begon het verschillende dingen voor verschillende mensen te betekenen. Op hetzelfde moment slopen er uitdrukkingen als de Toorn van het Lam, de Toorn van de Mens en de Toorn van Satan de discussie binnen. Bovendien zijn sommigen begonnen met te spreken over een periode van oordelen die ze de Toorn van God noemen, welke niet genoemd wordt in de Bijbel. Ze zeggen dat het direct optreedt na de tweede komst. Anderen hebben zelfs gezegd dat de Toorn van God verwijst naar de eeuwige straf die volgt op het Millennium.

Dus wat is de Toorn van God?

In de aanhalingen uit Openbaring hierboven zien we dat er een periode van oordeel is die begint tijdens de oordelen van de zegels van Openbaring 6 en eindigt met de schaaloordelen van Openbaring 16-18. Wanneer een vorm van deze zin wordt weergegeven in het Nieuwe Testament is het bijna altijd met betrekking tot de eindtijdoordelen.

Als dat het geval is wat zijn dan die andere zogenaamde perioden van toorn waarover we horen?

De Toorn van het Lam is afkomstig van Openbaring 6:16. Het volgende vers, Openbaring 6:17, vertelt ons ook over Gods toorn, wat zinvol is omdat Jezus in Johannes 10:30 zei: "Ik en de Vader zijn een."

De Toorn van de Mens is een uitdrukking die niet in de Bijbel voorkomt, maar sommige commentatoren hebben die gebruikt om te beschrijven wat traditioneel de eerste vier uitspraken zijn onder de zegels van Openbaring 6, ook bekend als de vier ruiters van de Apocalyps. Nogmaals, dit is onderdeel van Gods toorn. De vier ruiters symboliseren de eerste verschijning van de anti-Christ en zijn inspanningen om de controle te behouden over de wereld door middel van verovering (Openbaring 6:2).

De Toorn van Satan komt uit de King James versie van Openbaring 12:12 waar Satan wordt beschreven als in grote toorn omdat hij uit de hemel wordt geschopt en weet dat hij slechts een korte periode aan tijd heeft om zijn doel, het overwinnen van de aarde, te bereiken. Zijn verdrijving uit de hemel zal gebeuren aan het begin van de Grote Verdrukking, kort voor de schaaloordelen, om Gods toorn te voltooien die wordt losgelaten tegen hem en zijn volgelingen. U ziet dus dat Satan niet de auteur is van deze laatste reeks oordelen, maar het doel. Het Griekse woord gebruikt voor Satans toorn is "thymos", terwijl het soms ook naar Gods toorn verwijst. "Orge" is het woord dat normaal gesproken gebruikt wordt in verband met Gods toorn. Het verschil tussen de twee woorden is, zoals hier gebruikt, dat Gods toorn de oorsprong van het oordeel is, terwijl Satans toorn de reactie op het oordeel is. Simpel gezegd, de mensen die gebruik maken van de term "Satans toorn" praten eigenlijk over de Grote Verdrukking.

De oordelen die onmiddellijk na de tweede komst komen, worden als volgt beschreven in Matt. 24:45-25:46. Zij bepalen wie onder de overlevenden van de grote verdrukking worden verwelkomd in het Duizendjarige Koninkrijk op aarde. Alle ongelovige overlevenden zullen van de planeet worden weggenomen op dat moment. De tweede komst, met de oordelen van Matt. 24-25 en de voorbereiding voor het koninkrijkstijdperk, zal worden afgerond in de eerste 75 dagen te rekenen vanaf het einde van de grote verdrukking (Daniel 12:12). Naar geen enkel deel van deze tijd wordt ooit in de Bijbel verwezen als de tijd van Gods toorn. Dit wordt slechts gedaan door pleiters voor de pre-toorn opname.

Hetzelfde geldt voor het Grote Witte Troon oordeel van Openbaring 20:11-15. Aan het einde van het Millennium zullen de ongelovige doden van alle tijden worden verzameld voor hun definitieve oordeel. Iedereen wiens naam niet wordt gevonden in het boek des levens zal in de poel van het vuur worden geworpen Dit is de tweede dood. Het Grote Witte Troon oordeel wordt nooit als Gods toorn in de Bijbel genoemd. Sommige mensen die niet in de pre-opname geloven, doen dit in een poging om Paulus' beloften te ontkennen in Romeinen 5:9, 1Thes.1:10, en 1Thes.5:9, dat de kerk niet in de tijd van Gods toorn aanwezig zal zijn.

Uit deze en andere gedeelten kunnen we veilig concluderen dat nieuwtestamentische verwijzingen naar Gods Toorn overweldigend een bepaalde periode van oordeel beschrijft te beginnen met de opname uit de wereld in het begin van Daniëls 70e week, en eindigend net voor de 2e komst. Zijn toorn bestaat uit drie groepen van vonnissen en eventueel een extra die God geheim heeft gehouden.

Drie groepen van oordelen

De eerste groep van genoemde oordelen heet de Zegeloordelen, omdat zij zich voordoen wanneer Jezus de zeven zegels opent van een boekrol die de Vader Hem zal overhandigen. Ze zijn in Openbaring 6 beschreven als een periode van tijd, die begint met het gevoel dat vrede naar de aarde is gekomen, en eindigt met het besef dat Gods toorn is begonnen. Schrijvend over deze tijd zei Paulus: "Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten." (1 Thes. 5:3). De eerste zes Zegeloordelen zullen oorlog, pest en hongersnood en dood brengen voor 1/4 van de wereld, samen met enorme vervolging van de post-opname gelovigen.

Het zevende zegel is niet een oordeel op zichzelf, maar introduceert een tweede serie, genaamd de bazuinoordelen (Openbaring 8:4-9:21). Als de zeven engelen op hun beurt op hun trompetten blazen, zal het geluid van elke trompet een ander oordeel introduceren. Deze serie van oordelen zal een combinatie zijn van natuurlijke en bovennatuurlijke aanvallen op de mensheid, en tegen de tijd dat ze voltrokken zijn, zal een derde van het aardoppervlak bossen en velden zullen vuur en vlam staan, een derde van de schepselen in de zee zal zijn gestorven, een derde van de watervoorziening van de aarde zal zijn verontreinigd, en een derde van de bevolking die de zegeloordelen overleefden zal zijn gestorven.

Na het zesde bazuinoordeel zal een naamloze gebeurtenis over de aarde komen. Op een signaal van een machtige engel zullen zeven donderslagen spreken, en hoewel Johannes werd verboden om ons te vertellen wat ze zullen zeggen, speculeren de wetenschappers erop dat het wellicht een onaangekondigd oordeel is of iets dergelijks (Openbaring 10:1-4). Dit is het geheim dat God heeft bewaard, wat ik hierboven heb genoemd.

Het blazen van de zevende bazuin zal de aanvang aankondigen van de heerschappij van de Heer over de planeet aarde (Openbaring 11:15-18). Oorlog in de hemel zal resulteren in de permanente uitzetting van Satan en zijn engelen (Openbaring 12:7-12). Nu hij beperkt is tot de aarde, zal Satan in een man gaan wonen, de anti-Christ, en hem ertoe brengen vanuit de tempel in Israël aan te kondigen dat hij God is (2 Thes. 2:4). Jezus zei dat dit de start zal zijn van de Grote Verdrukking, de ergste ramp die de wereld ooit heeft geleden of ooit zal lijden. Hij waarschuwde de Joodse mensen in Israël die daar op dat moment leven, onmiddellijk te vluchten voor hun leven (Matt. 24:15-21).

Dit zal plaatsvinden in het midden van de 70e Week van Daniel, en op dit punt zal de volle kracht van Gods toorn worden losgelaten op Satan en zijn volgelingen in de laatste reeks van oordelen (Openb. 16-18). Dit heten de schaaloordelen omdat ze gesymboliseerd worden door engelen die zeven schalen van Gods toorn uitgieten op de aarde. De kracht van deze beslissingen en de verwoesting die ze veroorzaken valt niet te beschrijven. Jezus had gelijk toen hij zei dat als Hij ze niet op de afgesproken tijd zou stoppen, geen menselijk wezen het zou overleven (Matt. 24:22).

Ik denk dat één effect van deze oordelen zal zijn de voltooiing van de fase om het aardoppervlak te vernielen en te restaureren, waarover Jezus sprak in Matt. 19:28. Petrus bevestigde het in Handelingen 3:21 en Johannes beschreef het in Openbaring 21:1. Openbaring 16:16-21 spreekt bijvoorbeeld over de ergste aardbeving die de wereld ooit heeft meegemaakt, waardoor elke berg neer zal vallen, eilanden verdwijnen, en de steden van de volken worden vernietigd, terwijl 100 pond wegende hagelstenen de aarde zullen bombarderen. Geloof me als ik zeg dat u dit uw ergste vijand niet zou toewensen.

Veel van de resterende wereldbevolking zal gedurende deze tijd sterven, maar hierdoor zal de aarde klaargemaakt worden voor een herstel naar de toestand die het had toen Adam werd geschapen. Dit zal gebeuren op het moment van de tweede komst (Handelingen 3:21).

Hoe zit het met ons?

Paulus maakte duidelijk dat de gemeente niet aanwezig zal zijn op aarde tijdens deze tijd van oordelen. In Romeinen 5:9 zei Paulus: "Aangezien wij nu gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, hoeveel te meer zullen we, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn?" In 1 Thes. 1:10 schreef hij dat Jezus ons verlost van de komende toorn. (Het Griekse woord van waaruit vertaald is in beide verzen verwijst zowel naar de tijd als de plaats van de komende toorn, zodat we niet aanwezig zijn wanneer het gebeurt, én wij zullen niet aanwezig waar het gebeurt.) Hij zal dit doen omdat God ons niet bestemd heeft te lijden onder de toorn, maar voor het ontvangen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus (1 Thes. 5:9).

Als u gelooft dat u een zondaar bent, maar dat God zijn Zoon zond om te sterven voor uw zonden, en als u hebt geaccepteerd dat zijn dood de volledige straf heeft betaald, dan hoeft u niet geconfronteerd te worden met een van deze oordelen. Op een dag, al heel snel, zult u met de rest van ons verdwijnen en worden opgenomen in de hemel met de Heer, terwijl dit alles op aarde gebeurt.

U zult zien dat uw beslissing om te geloven in wat de Heer deed voor u, het beslissende moment van uw leven was, en u zult begrijpen dat het u maakte als een van de werelds definitieve winnaars. U zult beseffen dat dit is wat God altijd bestemd had om voor u te doen en u weet waarom de hemelse heerscharen uitbarsten in vreugdevolle viering als u in de aanwezigheid van de Heer komt. - Als je zorgvuldig luistert hoor je bijna de voetstappen van de Messias.

Bron: The Wrath Of God | GracethrufaithGracethrufaith