www.wimjongman.nl

(homepagina)

Judas, toegangspoort tot de Openbaring - Deel 1

24 mei 2014 - Een bijbelstudie door Jack Kelley

Het boek Handelingen wordt soms de Handelingen van de apostelen genoemd omdat het een verslag is van hun ervaringen bij de opbouw van de vroege kerk. Als dat het geval is, kan het boek Judas worden gezien als de handelingen van de ongelovigen, omdat het gewijd is als waarschuwing aan de kerk voor valse leraren die kwamen om het uit elkaar te scheuren.

Ik heb deze serie "The Gateway to Revelation" genoemd, niet alleen omdat Judas' brief in de Bijbel voorafgaat aan de Openbaring, maar ook omdat Judas de gelovigen voor dezelfde valse leer gewaarschuwd heeft aan het begin van de kerkperiode, die net zo goed de kerk zijn binnengekomen in onze tijd. Paulus zei dat er een grote afval zou optreden in de tijd voordat de anti-Christ zich openbaart (2 Thes. 2:3). Omdat we momenteel getuige zijn van deze afval, moeten we aandacht besteden aan Judas' brief met een enkel hoofdstuk aan de kerk en zien wat het zegt, ook naar gelovigen in de eindtijd. Laten we beginnen.

“Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard: mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden.” (Judas:1-2)

De auteur identificeerde zich als een dienaar van Jezus en de broer van Jakobus, die aan het hoofd stond van de kerk in Jeruzalem in de jaren tussen Pinksteren en zijn martelaarschap in 62 na C. Jakobus was een stiefbroer van Jezus, dus zou Judas ook een stiefbroer zijn. Jakobus noch Judas waren gelovigen, tot na de opstanding (Johannes 7:5).

Judas schreef duidelijk naar de kerk. Het Griekse woord "geroepen", vertaald in vers 1 als geheiligd (apart gezet), komt van het woord voor heiligen. De claim dat we door God en door Jezus Christus geliefd zijn, combineert Joh. 3:16 (want alzo lief heeft God de wereld) en Joh. 6:39 (mijn Vaders wil is dat ik geen van allen die Hij mij heeft gegeven, zal verliezen) en dient om te bevestigen dat, zodra we zijn gered de Heer de verantwoordelijkheid neemt voor het behouden van ons op die manier (2 Kor. 1:21-22).

“Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen.” (Judas:3-4)

Judas wilde schrijven over verhevener dingen, maar in 65 na C., toen hij zijn brief schreef, werd de kerk reeds door valse leraren geïnfiltreerd, en hij voelde de behoefte om ons te waarschuwen over hen, in plaats daarvan. Dit is iets wat tot deze dag blijft voortduren. En zoals het ook vandaag toegaat, zeiden deze leraren dat de zonde niet uit maakt, Jezus was niet echt God in het vlees, en Hij niet de enige weg naar heil. Destijds heette dit de gnostische dwaling, het onderwijs dat alle geest zuiver is en alle materie kwaad, dus wat we doen in het vlees is niet relevant voor onze geestelijk leven.

Deze zelfde leer stelt dat God geest is, zuiver en nooit in een fysiek lichaam zal kunnen inwonen. Daarom kan Jezus niet goddelijke zijn geweest. Ze zeiden dat de Geest van God met hem kwam voor een tijd, maar vertrok vóór zijn kruisiging om Hem te verlaten om alleen te sterven. Volgelingen van het gnosticisme geloofden dat de zaligheid niet kan worden bereikt door de dood van een mens, maar eerder door het verkrijgen van geheime kennis (het Griekse woord gnosis betekent "om te weten"). De New Age religies zijn moderne voorbeelden, die zijn gebaseerd op dit soort van denken.

De Bijbel stelt een krachtig pleidooi dat Jezus is God in menselijke gedaante, maar er zijn veel 'naamchristenen' die dat ontkennen. En natuurlijk, geen van de andere godsdiensten in de wereld accepteert de goddelijkheid van Jezus. Ook de leer van inclucivisme in de liberale christelijke theologie leert dat Jezus niet de enige weg naar het heil is. Verschillende religieuze filosofieën hebben hun eigen unieke overtuigingen, en zolang mensen oprecht zijn in het beoefenen van het geloof van hun gekozen godsdienst, kunnen ze de weg naar God vinden. Ze zeggen dat het arrogant zou zijn van christenen om aan te dringen dat de onze de enige manier is, hoewel Jezus dat zeer nadrukkelijk stelt.“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Joh.14:6).

“Maar ik wil u eraan herinneren – u weet dit eens en voorgoed – dat de Heere, nadat Hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.” (Judas:5-7)

Deze valse leraren denken dat ze slim zijn, en gedragen zich zoals ze doen. De manier waarop zij de Schriften verstoren en hun geavanceerde uitleg benadrukken toont hun superieure houding, alsof ze de enigen zijn die het echte begrip hebben. Maar we mogen niet vergeten wat er gebeurde met degenen die in het verleden dachten dat ze te slim waren voor God. Paulus zei: "Hoewel ze beweerden verstandig te zijn, zijn zij dwaas geworden" (Rom. 1:22) om ons eraan te herinneren dat God beloofde dat de wijsheid van de wijzen zal vergaan en de intelligentie van de intelligenten zal verdwijnen. Hij citeerde Jesaja 29:14, waar God Jesaja de dezelfde klacht laat uiten tegen de religieuze leiders van zijn tijd. Nu ze niets uit deze geschiedenis hebben geleerd, gaan deze mensen zichzelf herhalen, en oogsten voor zichzelf dezelfde gevolgen.

Zelfs de engelen moesten dit leren. Wanneer een aantal van hen dacht dat ze konden rebelleren tegen God en een nieuwe orde beginnen, vonden ze een menselijke vorm zonder toestemming, en kozen menselijke vrouwen als hun vrouwen en produceerden een hybride ras van supermensen (Genesis 6:4). Het duurde niet lang dat de menselijke genen bijna volledig werden bedorven. Maar God bracht de zondvloed en vernietigden hen allen; alleen Noach en zijn gezin werden behouden om opnieuw te beginnen. De engelen die deze opstand voor de zondvloed geleid hebben zijn geketend in duisternis voor meer dan 4.000 jaar, in afwachting van hun oordeel. Petrus had hen in gedachten toen hij schreef:

“Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel [lett.: afgrond, 'tartarus'] geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden;” (2 Petrus 2:4)

Later probeerde Satan deze zelfde stunt opnieuw uit te voeren, en heeft het land dat God beloofde aan zijn volk geïnfecteerd met reuzen om de Israëlieten af te schrikken (Numeri 13:30-33). Het werkte voor een tijdje, maar God gaf zijn volk de bovennatuurlijke kracht en de moed om ze uit te drijven.

Sommigen zijn ervan overtuigd dat Satan dit nog een keer zal proberen als het einde van de tijd nadert. Ze zeggen dat wezens zoals de Nephilim van Genesis 6 zullen terugkeren als extra-terrestrials om Satan te helpen om God van de planeet te weren. Ik heb geen direct bewijs om deze theorie te bewijzen of te weerleggen, maar dit is wat ik weet. De Bijbel zegt dat het eerder is gebeurd, en er zijn hints dat het weer kan gebeuren.

En wie zal ontkennen de huidige poging van het opnieuw maken van Sodom en Gomorra in ons midden? Met behulp van de wetten van het land om de aanvaarding van afwijkend gedrag van mensen te dwingen door menselijke regeringen die rechtstreeks ingaan tegen het woord van God en zal dezelfde reactie voortbrengen die gevolgd is op elke voorgaande poging van dit soort: Gods oordeel.

“Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam, en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen! Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde.” (Judas:8-10)

Sommige gnostici uit de oudheid geloofden dat het lichaam buiten de verlossing stond. Dus ze voelden zich comfortabel in het zich overgeven aan iedere vorm van perversiteit. En als je denkt dat dit soort dingen alleen lang geleden gebeurden, kijk gewoon naar een paar prime time tv-shows. Slechts een generatie geleden zou dergelijk gedrag schandalig zijn geweest, ongeschikt zelfs voor de openbare discussie. Nu is het openlijk, en door velen bewonderd.

In dit gedeelte komen wij dichter dan welke andere plaats in de Bijbel dan ook om te begrijpen waarom God Satan toestaat om in zijn aanwezigheid te zijn. Satan is een hoogwaardigheidsbekleder, een hemels wezen aan de top van de gecreëerde orde. Zelfs Michael de aartsengel, die ook een hoge positie inneemt in de hiërarchie van de engelen, kan niet respectloos tot hem spreken. Met al het schadelijke wat de Satan heeft gedaan tot de schepping, op zijn minst voor nu, wordt hij nog steeds gerespecteerd zoals voor iemand in zijn positie is geboden.

Maar de valse leraren van gisteren en vandaag voelen zich vrij om iedereen te belasteren, met inbegrip van God, die zij niet begrijpen. Ze rebelleren zelfs tegen de dingen waarvan ze intuïtief weten dat die kloppen, door het onderdrukken van de Bijbelse waarheden over dergelijke dingen zoals hoe onze wereld is ontstaan, en wanneer het menselijk leven begint, of wat zij noemen een "alternatieve levensstijl", of die zondig is of niet.

Sprekend van deze valse leraren zei Petrus: “In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achternalopen en het gezag verachten; die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt, te lasteren, terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heere. Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronde te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan,” (2 Petrus 2:10-12).

“ Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen.” (Judas:11).

De weg van Kaïn is het offeren de werken van onze handen ter betaling voor onze zonden in plaats van het aanvaarden van het offer van een onschuldige plaatsvervanger (Genesis 4:3-4). De Bijbel zegt: Kaïn wist wat goed was, maar weigerde om te doen wat goed was (Genesis 4:6). Ook sommige predikers vandaag zetten hun kudden in een grotere knechtschap dan ze waren voordat ze werden gered door dit onderwijs, dat hoewel Jezus stierf zodat we kunnen worden gered, het aan ons is om dit recht te verdienen en zo te blijven op die manier.

Bileams fout was profetieën aan te bieden voor een vergoeding. Hij kreeg het loon van de ongerechtigheid (2 Petrus 2:15). Vandaag zouden wij zeggen: "Hij gaat voor het geld." Sommige goedgebekte televangelisten leren dingen waarvan zij in hun hart weten dat die onwaar zijn, gewoon om meer geld van hun goedgelovige volgers te vangen.

Korach stond op tegen Gods uitgekozene (Mozes) bij het aanzetten van de mensen tot ongehoorzaamheid (Numeri 16). Dankzij hem weigerden veel mensen Gods aangestelde autoriteit te volgen. Voor de kerk vandaag, is Gods aangestelde instantie Zijn Woord. Maar ik krijg bijna dagelijks emails van mensen die geen bijbelgelovige kerk kunnen vinden in de plaats waar ze wonen. Anderen schrijven om te klagen over het feit dat de kerk waarin ze zijn opgegroeid een plotselinge en dramatische wending heeft genomen, weg uit de buurt van de Bijbel, en dingen doen waarvoor de schrijvers herhaaldelijk hebben gewaarschuwd om niet te doen.

Tot zover ziet het er niet goed uit voor de valse leraren, of het nu Judas' tijd is of onze. Maar Judas is er verre van om zijn tirade tegen hen af te sluiten, en voordat we klaar zijn heeft Petrus nog meer te zeggen daarover. Volgende week de rest van Judas, de toegangspoort tot Openbaring.

Bron: Jude, Gateway To Revelation … Part 1 | GracethrufaithGracethrufaith

printen??? spaar papier en inkt.